Archív značiek: Modlitba

Vďačnosti 13

  1. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal vstať na zvuk budíka o 06:00.
  2. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal užiť lieky hneď ako vstanem, lebo som si ich večer pripravil aj s vodou.
  3. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal hneď ísť do kúpeľne a dať si vlažnú sprchu a potom sa učesať.
  4. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal vypočuť si otca Šebastiána a jeho každodenné zamyslenie.
  5. Ďakujem za ráno a hudbu, ktorú môžem počúvať.
  6. Ďakujem za ráno, že som si mohol a dokázal som si pripraviť prekvapkávanú kávu v dripe.
  7. Ďakujem za ráno, že som mohol a oslovil som Ťa ako Otca a rozprával som sa s Tebou.
  8. Ďakujem za ráno, že môžem sledovať ako sa rozvidnieva vo svete.
  9. Ďakujem za ráno a za triezvu noc.
  10. Ďakujem, že môžem dávať tieto vďačnosti, že mám komu a že si skutočne v mojom srdci, nech už to znamená čokoľvek.

Richard Rohr: Na prahu premeny 303.: Telo to vie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristotretí

„Kresťanská viera vo Vtelenie spočíva v tom, že Boh na seba vzal ľudské telo. Preto by sme nemali svoje telo zanedbávať a spoliehať sa iba na dušu a ducha. Naša duša a duch k nám prehovárajú skrz telo tak dlho, až raz konečne začnú fungovať v jednote. Dokonca i vo vyznaní viery hovoríme, že veríme vo „vzkriesenie tela“ a posledná kniha Biblie sľubuje nie len nové nebol, ale i „novú zem“ (Zjv 21; 1). Ak budeme fyzično aj naďalej vylučovať zo spásy, nebudeme verní Kristovmu tajomstvu.

My muži musíme prekonať svoje pochybnosti, ktoré nám bránia považovať fyzický svet i svoje vlastné telá za čosi dobré a sväté. Dobre to vystihuje nasledujúce požehnanie od svätého Pavla: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a zachová vášho ducha, dušu i telo bez úhony a poškvrny do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. verný je ten, ktorý vás povolal; On to taktiež učiní“ (1 Te 5; 23-24).

Ako do modlitby zapojujem vďačnosť za svoje telo od hlavy až k päte a za všetky jeho funkcie a schopnosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 334.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na stredu 02.06. 2021.

Včera sme požiadali Otca, aby otvoril oči našich sŕdc. Dnes vidíme otvorené srdcia  Tóbiho a Sáry. Počúvame hlboké výkriky bolesti a úzkosti vychádzajúce z ich sŕdc, keď vylievajú svoju tieseň Bohu.

Tóbi sa cítil okradnutý a pravdepodobne podvedený, držaný v zajatí a obklopený smrťou. Uvedomoval si klebety ostatných, ktorí sa mu smiali, a pohŕdavé pohľady a postoje. Prežil urážky a pretrpel veľa smútku. Uznal svoju hriešnosť a Božiu dobrotu, súd, milosť a pravdu a prosil o oslobodenie od trestu. Veril tomu, že všetko, čo utrpel, bolo kvôli jeho hriešnosti alebo hriešnosti jeho predka? Je to možné, pretože v Starom zákone bola viera, že hriech si zasluhuje trest. Jediné východisko z jeho ťažkostí, ktoré videl, bolo požiadať Boha, aby ho nechal zomrieť.

Sára trpela smútkom, pretože každý z jej siedmich manželov zomrel okamžite po svadbe. Potom ju za ich smrť obvinila jedna zo slúžok, ktorá ju urazila a mala zlomyseľné komentáre. Sára reagovala stiahnutím sa a plánovaním samovraždy. Prestala však, keď uvažovala o dopade, ktorý by to malo na jej otca, ktorý by stratil svoju jedinú dcéru. Vo svojej úzkosti sa teda obrátila k Bohu a modlila sa krásnu modlitbu.

,Zvelebený si, Pane, milosrdný Bože a zvelebené je tvoje sväté a vznešené meno naveky. Nech ťa velebia všetky tvoje diela naveky.‘

Potom aj ona požiadala o smrť. Niekedy sa smrť javí ako jediné východisko z hroznej situácie. Existuje však aj lepší spôsob; modliť sa môžu iba tí, ktorí sú nažive.

Keď sa tieto modlitby dostali do neba, Tóbi aj Sára boli uzdravení a ich situácia sa zmenila. Obaja otvorili svoje srdce Bohu, vyliali svoju úzkosť a Boh odpovedal.

Stotožňujete sa s Tóbim alebo Sárou alebo s oboma? Otvorte svoje srdce Bohu; nie je dobré držať všetko zatlačené dovnútra a skryté. Možno máte bezpečného človeka, priateľa, kňaza, poradcu, s ktorým by ste sa mohli porozprávať. Ale tiež vylejte svoje srdce Bohu a vedzte, že to počul. Niekedy je jeho reakcia okamžitá, inokedy sa situácia zmení časom. 

Modlím sa, aby ste boli požehnaní a oslobodení od svojej zložitej situácie.“

Richard Rohr – Na prahu premeny 260.: Videnie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty

„Duchovná cesta človeka vždycky privádza k nejakej forme modlitby, meditácie či kontemplácie – k tomu, čo veľké tradície nazývajú múdrym videním. Bez toho nie je možné nijak podstatne preformátovať svoj „pevný disk“. „Múdre videnie“ nám umožňuje byť šťastný, keď sme sami, a taktiež byť šťastný s ostatnými ľuďmi. Umožňuje nám žiť v miery s paradoxom a tajomstvom, vnímať ľudské utrpenie, a pritom si zachovať vcelku značnú imunitu voči vplyvu masového vedomia a jeho prihlúplych prísľubov. Takýto ľudia sú potom skutočne iný, nie sú len niekým, kto sa oháňa lojalitou k hŕstke symbolov. Pôsobia, akoby žili v inom svete, ktorý ich súčasne hlboko spojuje so svetmi iných ľudí, a pritom im umožňuje pozitívny odstup a vnútornú spokojnosť.

Modlitba teda nie je akýmsi pobožným cvičením, ktoré človek čas od času urobí, aby potešil Boha. Je to naprosto a úplne alternatívne vedomie, vytvárané Duchom, ktoré dýcha, miluje a túži vo vás a skrze vás a často napriek vám! Vo výsledku modlitba v človeku vytvára úplne odlišný pár očí a nevyhnutne i odlišné srdce.

Keď sa ohliadnem za poslednými desiatimi rokmi, kde sa v mojom živote objavilo pravé náboženstvo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 289.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslienie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 03.11. 2020.

Utorok

Dnešné čítanie mám veľmi rád kvôli úžasnému prísľubu, ktorý obsahuje.

Vedel si, že ľudské srdce riadi naše postoje? Ak sme trpeli kvôli zlým okolnostiam, máme k nim negatívny postoj. Naopak, ak nám určité udalosti priniesli požehnanie, máme k nim pozitívny vzťah. Napríklad, ak bolo dieťa často kritizované svojimi rodičmi, môže vyrastať s negatívnym postojom alebo názorom na svojich rodičov, na seba, alebo oboje. Aký postoj by sme teda mali mať k sebe samým? Pavol nám to povedal jednoducho. Mali by sme k sebe mať rovnaký postoj, aký má Kristus k sebe samému. Zmýšľa Ježiš o sebe pozitívne? Samozrejme, veď je dokonalý! Ako teda môžeme my, nedokonalí, mať rovnaký postoj ako Ježiš?

Pavol vysvetlil, ako na to. Ježiš si nemyslel, že rovnosť s Bohom je niečo, čoho sa treba zmocniť. Nepotreboval ju získať. Ježiš už mal rovnosť s Bohom. Ako teda môžeme mať rovnaký postoj? Včera sme sa pozreli na to, ako sme zomreli s Kristom a ako sme boli vzkriesení pre nový život s ním. Sme s ním zjednotení. Žije v nás. A sme súčasťou Cirkvi, ktorá je s ním zjednotená tak, ako je manžel zjednotený so svojou manželkou. Takže, ak má Ježiš rovnosť s Bohom a je zjednotený s nami, môžeme mať rovnaký postoj. Nemáme čo dokazovať a čo získať, pretože v očiach Otca už sme dokonalí, keďže sme oblečení v Kristovi. Ľudia, ktorí nemajú čo dokazovať a čo získať, sú schopní dávať druhým bez toho, aby požadovali akúkoľvek odmenu. Ježiš sa vyprázdnil a javil sa ako otrok alebo sluha. Dokázal byť pokorný a stal sa úplne poslušným. To isté môžeme urobiť my, ak máme k sebe rovnaký postoj, aký má Ježiš k sebe.

A aký je ten úžasný prísľub? Pretože sa Ježiš pokoril a stal sa služobníkom, Boh Otec ho veľmi povýšil a dal mu meno, alebo titul, nad všetky ostatné. My sme však s Kristom zjednotení! Sme kresťania. A keďže máme podiel na jeho smrti a zmŕtvychvstaní (pozri včerajšiu úvahu), máme podiel aj na jeho duchovnom živote – a zdieľame aj odmeny. Preto dostávame aj každé duchovné požehnanie v Kristovi Ježišovi.

Prečítaj si znovu pomaly a niekoľkokrát dnešné Božie slovo. Pros Ducha Svätého, aby ti dal rovnaký postoj, ako má Ježiš Kristus. Uvedom si svoje myšlienky a pocity. Keby si sa práve teraz modlil k Otcovi, ako by si sa modlil? Myslíš si, že by sa aj Ježiš modlil tú istú modlitbu? Ak nie, zamysli sa opäť nad dnešnou staťou. Pros Ducha Svätého, aby ti dal modlitbu, ktorú by sa modlil Ježiš.“

Richard Rohr: Opätovať Božský pohľad

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty piaty

„V liste Efezanom 5, 14 vyslovuje svätý Pavol podivuhodný výrok, že „všetko, čo vychádza najavo, sa stáva jasným“. Modlitba je vo svojej najčistejšej podobe iba opätovaním Božského pohľadu a my sa stávame jeho odrazom, takmer napriek sebe. To uvádza Pavol výslovne v 2. liste Korinťanom 3, 18: „My všetci s odkrytou tvárou ako v zrkadle odrážame Pánovu slávu a vtedy sme Pánovým Duchom premieňaní k Jeho obrazu, od slávy k sláve.“

Je dôležité, aby sme modlitbu neznižovali tým, že si z nej urobíme iba nástroj na získavanie toho, po čom túžime, alebo na to, aby sme Bohu oznamovali veci, ktoré už pozná (Mt 6, 8). Slovo modlitba by sme mali chápať ako zastrešujúci pojem pre všetky vnútorné cesty či praktiky, ktoré nám umožňujú zakusovať vieru, nádej a lásku. Keď o tom premýšľame v tomto zmysel, vidíme, že mužská duchovná cesta by mala a taktiež môže byť jednou veľkou modlitbou. po čase už táto cesta prestane byť niečím, čo robíte, a stane sa niečím, čím neustále ste, zatiaľ čo sám váš život opätuje Božský pohľad.

Ako privádzam svoju cestu na svetlo?
Ako zakusujem modlitbu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 254.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Nevyberať, ale umožňovať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto sedemdesiaty štvrtý

„Akonáhle začneme kontemplovať, uvidíme, ako veľmi je náš pohľad na život utváraný prúdom vnútornej reči a našimi dispozíciami. Tieto dispozície určujú, čo vidíme a čo nevidíme. Určujú, čomu venujeme pozornosť a čo nám uniká, a taktiež, čo chceme a čo nechceme. V egoistickom svete sústredenom okolo „ja“ si neustále niečo vyberáme a neustále niečomu dávame prednosť – a preto nás všetko bez ustania štve, pretože život väčšinou funguje inak.

Máme sklony vnímať veci prizmou svojich egocentrických záujmov: „Spôsobí mi toto nepríjemnosti? Alebo: „Ako sa budem cítiť s týmto?“ keď má vládu v rukách ego, nie sme schopný vidieť jasne. Neumožňujeme veciam, aby proste a jednoducho boli tým, čím sú, ničím viac a ničím menej.

Duša však na svojich preferenciách netrvá. Duša jednoducho umožňuje. Učí nás čakať, čakať s láskou. Ako povedal sv. Ján od Kríža: „Boh odmieta byť poznaný inak než láskou.“ Pri modlitbe vždycky vidíme veci v novom svetle – ktoré najskôr umožňuje a potom vidí.

Kde sa v mojom živote odohráva kontemplácia?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 200.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#NevyberaťAleUmožňovať #Kontemplácia #Modlitba #Svetlo #NajskôrUmožňujePotomVidí #VládaEga #ŽivotFungujeInak

Al-Anon 04. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„V Skupine si postupne uvedomujeme dôležitý vplyv, ktorý má modlitba v našich životoch. Predstava modlitby (ako, prečo, kedy) si z našej strany vyžaduje určité uvažovanie.

Keby som sa modlil: „Nech sa stane moja vôľa“, nebolo by to presne to isté, čo hovorím, keď prosím Boha, aby urobil to, čo chcem ja? Keby som mal dostať to, za čo sa modlím, uspokojilo by ma to a urobilo naozaj šťastným? Viem vždy, čo je pre mňa najlepšie?

Modlitba teda nie je tým, že budem dávať Bohu pokyny, ale je to prosba, aby som spoznal Jeho vôľu.

Pripomienka na dnešný deň:

Nemalo by pre nás byť také ťažké prijať zrejmú skutočnosť, že niekoľkí z nás vedia, čo naozaj chceme, no nikto z nás nevie, čo je pre nás najlepšie. Toto poznanie zostáva v Božích rukách. Je to ten najlepší dôvod, aby sme svoje modlitby ohraničili na prosby o vedenie, o otvorenú myseľ, aby sme ho mohli prijať a o odvahu a dôveru používať ho.

Modlitba:

„Modlím sa, aby som dokázal trpezlivo očakávať poznanie Božej vôle pre môj život.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Modlitba

Napomáhať pohybu

Deň deväťdesiaty deviaty

„Pre mužov je ťažké sa modliť, pretože zakaždým, keď ideme do kostola, zakaždým, keď sa o modlitbu pokúšame, je to, ako by sme sa snažili znovu nastoliť akési spoločenstvo, ktoré nám pripadá ako niečo, čo už sme stratili. Modlitba na nás potom pôsobí ako predstieranie, ako púha povinnosť, planá nádej, pobožnôstkárska úloha alebo ako napriahnutie k niečomu, čo je márne.

Pre väčšinu z nás je najväčšou úlohou zažiť na vlastnej koži oný prúd života, ktorý nami už preteká. Božia odpoveď neprichádza ako výsledok našej modlitby: sama naša túžba modliť sa znamená, že Boh už odpovedá. Čo sa modlitby samotnej týka, môžeme len napomáhať tomuto pohybu. Ten pohyb sám vždycky prichádza od Boha.

Kedy a kde najľahšie pristupujem k modlitbe?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 123.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #NapomáhaťPohybu #Modlitba