Archív značiek: Boh

Vďačnosti 13

  1. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal vstať na zvuk budíka o 06:00.
  2. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal užiť lieky hneď ako vstanem, lebo som si ich večer pripravil aj s vodou.
  3. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal hneď ísť do kúpeľne a dať si vlažnú sprchu a potom sa učesať.
  4. Ďakujem za ráno, že som mohol a dokázal vypočuť si otca Šebastiána a jeho každodenné zamyslenie.
  5. Ďakujem za ráno a hudbu, ktorú môžem počúvať.
  6. Ďakujem za ráno, že som si mohol a dokázal som si pripraviť prekvapkávanú kávu v dripe.
  7. Ďakujem za ráno, že som mohol a oslovil som Ťa ako Otca a rozprával som sa s Tebou.
  8. Ďakujem za ráno, že môžem sledovať ako sa rozvidnieva vo svete.
  9. Ďakujem za ráno a za triezvu noc.
  10. Ďakujem, že môžem dávať tieto vďačnosti, že mám komu a že si skutočne v mojom srdci, nech už to znamená čokoľvek.

Je Univerzum (Vesmír, Všehomír) na našej strane?

Je Univerzum (Vesmír, Všehomír) na našej strane?

„Otec Richard Rohr opisuje tri rôzne svetonázory, ku ktorým sa ľudia prikláňajú:

Pod náboženskými systémami alebo systémami viery, ktoré zastávame, často existujú tri možné svetonázory:
– Vesmír je proti nám,
– Vesmír je pre nás alebo
– Vesmír je neutrálny.

Ten posledný hovorí, že realita je ľahostajná. Niet Boha proti nám ani pre nás; v podstate sme vo vesmíre sami. K tomuto svetonázoru sa hlási veľa dobrých, ba aj veriacich ľudí. Život ich smutne presvedčil, že Boh pravdepodobne existuje a Boh môže byť dokonca spravodlivý a dobrý, ale tento Boh nie je aktívne zapojený do našich životov a dejín. Môžeme prejsť všetkými obradmi a bohoslužbami, dodržiavať všetky pravidlá, ale ak sa nás Božia milosť hlboko nedotkla – čo je plný význam obrátenia – nebudeme mať žiadne zmysluplné uvedomenie si božstva.

To je neduh veľkej časti dnešného západného kresťanstva. Mnoho ľudí naďalej zachováva vonkajšie dodržiavanie spoliehania sa (Navonok sa spolieha) na Boha, ale pod tým sú odkázaní len na seba samých. „Nič sa nestane, pokiaľ to neurobím,“ hovoria si takíto ľudia. Neexistuje žiadna aktívna dôvera v prítomnosť alebo realitu Boha, alebo že Boh robí nejaký skutočný rozdiel. Táto forma sekularizmu je zákerná, pretože sa k nej nevieme dostať. Sú tam všetky správne slová a myšlienky, ale je tu základný zmysel pre ľahostajný vesmír a ľahostajného, vzdialeného Boha.

Ak niekto zostane v indiferentnom vesmíre dlho, zvyčajne prejde k druhému svetonázoru, kde je realita vnímaná ako nepriateľská, deštruktívna alebo odsudzujúca. Boh nielenže nie je zapojený, ale Boh musí byť upokojený (musí mu byť zadostiučinené). Pre takýchto ľudí je Boh nejakým spôsobom aktívne proti ľudstvu: sleduje nás, súdi nás, kritizuje nás a rozhodne nie je na našej strane. Mnohí kresťania tvrdia, že tomu neveria, ale zo spôsobu, akým žijú, je jasné, že práve tomuto veria.

Tretí svetonázor môže byť daný iba milosťou, hoci má veľký náskok s láskavým a milosrdným rodinným systémom. V tejto skupine vesmír nie je proti nám, ani nie je ľahostajný. Nejako je na našej strane! Realite sa dá veriť. Nepotrebujeme ťahať za všetky správne šnúrky ani stláčať všetky správne tlačidlá. Milosť je všade. Je dobré tu byť (Je dobré, že žijem). Život je možno ťažký, ale v jadre je stále dobrý a dôveryhodný.

Kým nestretneme dobrotivého Boha a dobrotivý vesmír, kým si neuvedomíme, že základom všetkého je láska, nebudeme na tomto svete doma. Toto stretnutie s Bohom, táto skúsenosť s pochopením sa nedá vyjadriť slovami. Je to dar daný stretnutím s Duchom. Jeho prirodzenú povahu najlepšie vystihujú tri prekrývajúce sa charakteristiky: viera, nádej a láska. Keď tieto cnosti zakúsime, dovolíme im, aby nás premenili a sme schopní ich odovzdať, zúčastňujeme sa na samom živote Boha.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Piatok 24.12. 2021.

„Tu je príbeh o Dávidovi. Je zaujímavý, pretože ukazuje, čo sa stane, keď my rozhodujeme o tom, čo by sa malo stať v našom duchovnom živote. Ukazuje tiež, ako inak rozmýšľame, keď vidíme veci z perspektívy Boha Otca. Toto nie je príbeh o urobení správnej veci; ale o počúvaní správnych myšlienok.

Začneme tým, že Dávid zažíva oddych od svojich nepriateľov na každej strane a býva v paláci. Ale nie je pokojný. Nemyslím si, že aktívni ľudia často nachádzajú pokoj v oddychu. Možno bol Dávid šťastnejší, keď niečo robil, robil pokroky alebo prekonával protivníkov. Takže otázka v jeho mysli znela: „Čo teraz?“ A odpoveď, ktorá prišla z jeho vlastných myšlienok, bola táto: ‚Postav dom, v ktorom by mohla bývať Božia archa.‘ Chcel si ctiť Boha, ale možno, snáď aj nevedomky, sa chcel zbaviť vlastnej nudy alebo pocitu neužitočnosti. „…ja bývam v cédrovom dome a Božia archa býva v koženom stane.“ Čo je zlé na tejto myšlienke? Stan, v ktorom archa prebývala, bol Božím nápadom. Bol to Boh, kto povedal Mojžišovi presne, ako mal byť postavený. Je to Božia zodpovednosť. Dávid hovoril s prorokom Nátanom o stavbe domu pre Boha. Ale ani Nátan sa neradil s Pánom! Jednoducho schválil čokoľvek, čo mal Dávid na mysli.

Čo teda urobil Pán, aby dal veci do poriadku? V noci prehovoril k Nátanovi. Povedal mu, že nesúhlasí s Dávidom. Prečo? Pretože to bol sám Boh, ktorý pre Dávida urobil všetko a bude pre neho aj naďalej robiť všetko. Čo by mohla dať nejaká ľudská bytosť Bohu, čo on ešte nemá? Len jednu vec; človek môže dať Bohu svoje srdce. A vieme, že Dávid to urobil, pretože ho Biblia nazýva: ‚Muž podľa Božieho srdca.‘ Takže nič viac tam nebolo potrebné. A všetky súvisiace vzťahy sa zlepšili. (Dávid, Nátan a Boh)

Boh je milostivý, ale čo sa stane v medziľudských vzťahoch, keď urobíme rozhodnutie, za ktoré je zodpovedný niekto iný, bez toho, aby sme sa s nim poradili? Ten človek sa cíti ignorovaný, urazený, vynechaný, že má nízku hodnotu v očiach toho, kto spravil to rozhodnutie. Poškodzuje to ich vzťah. A čo sa stane v medziľudských vzťahoch, keď sa o rozhodnutí, ktoré sa týka danej osoby, poradíme s jej najlepším priateľom, a potom sa rozhodneme bez toho, aby sme jej to zmienili? Tá osoba má pocit, akoby sa jej najlepší priateľ nezachoval veľmi láskyplným spôsobom. Vzťahy sú ďalej poškodené.

Poučenie pre nás je jasné. Môžeme dôverovať Bohu Otcovi a Ježišovi, že prevezmú zodpovednosť za náš duchovný život. Už tak urobili a budú v tom pokračovať. Všetko, čo môžeme ponúknuť, sú naše srdcia. Keď chceme konať jeho vôľu (a nie svoju vlastnú), aj keby to znamenalo nerobiť nič, keď chceme konať, potom má naše srdce. A potom zdedíme ten úžasný prísľub, ktorý je v tomto čítaní. Boh Otec vzbudil Dávidovi dediča a jeho kráľovstvo bolo pevné. Ten dedič bol synom Boha a Boh bol jeho otcom. Tým dedičom je Ježiš (ktorý je z Dávidovho rodu) a je duchovne zjednotený s tebou a so mnou. Takže dedíme rovnaký vzťah medzi otcom a synom, z ktorého sa tešil Ježiš. A ako môžeme s istotou vedieť, že tento vzťah je Božou vôľou? Pretože Ježiš nám to povedal priamo, keď nám hovoril, ako sa máme modliť. „Otče náš, ktorý si na nebesiach (sme jeho rodina)… buď vôľa tvoja (chceme, aby sa diala jeho vôľa, nie naša)…“

Takže ak sa nudíš alebo sa cítiš neužitočný, alebo ak si myslíš, že by si mal pre Boha urobiť viac, jednoducho sa nechaj jeho vôľou viesť vo svojich vzťahoch. Najmä v tom vzťahu s osobou, s ktorou si práve teraz. Ale nerob si starosti. Ak by si niečo mohol urobiť lepšie, ešte vždy Boh môže prehovoriť cez noc, cez sen alebo víziu; alebo cez Bibliu, alebo cez tvoje vlastné myšlienky a pocity.“

Myšlienky

Christianity is not a religion that gives some people a ticket to heaven and makes them judgmental of all others. Rather, it’s a call to a relationship that changes all our other relationships. Jesus told us a new relationship with God also brings us into a new relationship with our neighbor, especially with the most vulnerable of this world, and even with our enemies.

Kresťanstvo nie je náboženstvo, ktoré dáva niektorým ľuďom vstupenku do neba a odsudzuje všetkých ostatných. Je to skôr výzva na vzťah, ktorý mení všetky naše ostatné vzťahy. Ježiš nám povedal, že nový vzťah s Bohom nás tiež privádza do nového vzťahu s našimi blížnymi, najmä s tými najzraniteľnejšími na tomto svete, a dokonca aj s našimi nepriateľmi.

Richard Rohr

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Pondelok 01.11. 2021.

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána
Zjv 7, 2-4. 9-14

Hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov

Ja, Ján, videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: „Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“

A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela.

Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“

Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“

I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“

Povedal som mu: „Pán môj, ty to vieš.“

A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“

Zamyslenie

„Dnes si pripomíname všetkých svätých, ktorí nás predišli. Spomíname si na ich životné príbehy a dobrý príklad, ktorý nám dali. Takto si ich môžeme uctiť a zároveň duchovne rásť. Nie sú mŕtvi, žijú v Kristovi. Môžeme ich teda požiadať, aby sa za nás modlili, s vedomím, že ich modlitby budú priaznivo vplývať na duchovný svet, ktorý nás obklopuje.

Samozrejme, svet, telo a diabol ovplyvnili mnohých ľudí, aby zmýšľali úplne inak. Pre nich je tento čas príležitosťou premýšľať o smrti, duchoch, čarodejniciach, a tak ďalej. Tiež to vplýva na duchovný svet, ktorý ich obklopuje, avšak nie priaznivo.

Apoštol Ján videl do duchovného sveta, ktorý je pre väčšinu ľudí neviditeľný. V Knihe Zjavenia sa podelil o svoje poznanie. Samozrejme, je to skôr videnie, než svedectvo o skutočných udalostiach. No napriek tomu v nej dnes nachádzame veľké pravdy pre náš život.

Ján videl z východu (miesta, kde začína každý nový deň) prichádzať anjela, ktorý niesol pečať (delegovanú autoritu) živého Boha. Zvolal na štyroch anjelov, ktorí majú moc škodiť zemi a moru a povedal: „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom…“ Ale kto, alebo čo sú títo štyria anjeli? Prichádzajú mi na myseľ štyri duchovné sily, ktoré majú moc zničiť duchovný život človeka. Sú to nenávisť, strach, sexuálny hriech a okultizmus. Z týchto štyroch je okultizmus možno najnebezpečnejší. Je to preto, že ostatné tri sú súčasťou každodenného života, kým okultizmus je skrytý (lat. „occultus“: skrytý, utajený, tajný). Aj pri oslavách Halloweenu sa okultizmus ukrýva pod masku komercie. Väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje toto spojenie s duchovným svetom.

Anjel z východu prikázal štyrom ničivým anjelom, aby počkali, kým budú všetci vyvolení zachránení. A kto sú títo ľudia? Spomínate si na včerajšie učenie? Učenie o duchovnom raste, ktorý prichádza cez utrpenie. Ján ho dnes potvrdzuje! „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“ Inými slovami, dovolili Kristovi, aby bol s nimi v ich utrpení a nechali sa premeniť jeho prítomnosťou. Jeho obeta spôsobila úplnú premenu ich mysle, ducha a tela.

Vidíš povzbudivé slová pre každodenný život, ktoré vychádzajú z tohto videnia daného Jánovi? Vo svete budú vždy problémy, ale Ježiš premohol svet. Duchovné sily, ktoré sú všade okolo nás, nám neškodia. Vynára sa mi okamih, keď nahnevaný dav vyviedol Ježiša na okraj útesu. Mali v úmysle zhodiť ho do priepasti. Namiesto toho Ježiš jednoducho prešiel pomedzi nich. Ich nenávisť nemala moc mu uškodiť. Niekto by povedal, že ho ochránil anjel strážny. Aj my máme anjela strážneho. Mám na mysli anjela z východu, ktorému zveril právomoc živý Boh. Je s nami od začiatku každého dňa. Zlé duchovné vplyvy, ktoré nás obklopujú, nám nemôžu ublížiť.

Dnes môžeš uvažovať:
o anjelovi z východu…
o štyroch mocných a ničivých anjeloch…
o tvojom čase veľkého súženia…
o sile Baránkovej krvi…
…“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na utorok 03.08. 2021.

„Deti mnohokrát vykríknu: “To nie je fér!”. Keď si toto spravil pre môjho súrodenca, musíš to isté urobiť aj pre mňa! Keď boli naše deti malé, staršie dieťa sme vychovávali podľa prísnejších pravidiel. Stalo sa, že mladšie dieťa niečo dostalo v mladšom veku len preto, že sme sa naučili robiť danú vec inak. Určite sa to mohlo javiť ako nespravodlivosť. Súrodenecká rivalita je bežná vec.

Dnes to pozorujeme medzi Mojžišom, Áronom a Máriou. Áron a Mária sledovali, ako bol Mojžiš vychovávaný na faraónovom dvore ako princ. Možno to porovnávali s ťažkosťami, ktoré museli sami prekonať. Teraz sa nachádzali na púšti a Mojžiš si zjavne myslel, že má špeciálny vzťah s Bohom. Nehovoril Boh aj cez Árona a Máriu? Veď to bol Áron, kto hovoril za Mojžiša v Egypte! Nemohol Boh opäť hovoriť cez neho? Nech už zmýšľali akokoľvek, bola v tom súrodenecká rivalita.

Boh komunikoval s Máriou a Áronom, ale nie takým spôsobom, ako si priali. Boh im to vysvetlil: proroci dostávajú sny a videnia, ale Mojžiš mal úžasné privilégium hovoriť s Bohom tvárou v tvár a zreteľne ho počuť. Keď Boh odišiel, Máriu pokrylo malomocenstvo a Áron spoznal svoj omyl a činil pokánie. Mojžiš sa následne prihováral za svoju sestru a ona bola uzdravená.

Keď robíme chyby, keď hrešíme, keď kričíme „To nie je fér!“, keď spochybňujeme Božie činy a plány, môžeme tiež volať k Bohu, aby vymazal náš priestupok, umyl nás a očistil. Keď to urobíme, Boh rýchlo odpovie: očistí naše srdce a obnoví nášho ducha. Je odpúšťajúcim Otcom. Ak spoznáš, že si spochybňoval Boha alebo si sa sťažoval na zvýhodňovanie súrodenca, odporúčam ti, aby si to vyznal a nechal sa oslobodiť.

Pri čítaní Matúšovho evanjelia si môžeme predstaviť samých seba v príbehu s Ježišom. Pošle nás do člna a my vyrážame na vzdialený breh. Ako by si reagoval, keď príde búrka? Ako by si sa cítil, keby k tebe Ježiš kráčal po vode? Chcel by si prijať pozvanie, ktoré dal Ježiš Petrovi, a vystúpiť z člna? Čo pre teba v tejto chvíli znamená vystúpiť z člna?“

Richard Rohr: Na prahu premeny 303.: Telo to vie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristotretí

„Kresťanská viera vo Vtelenie spočíva v tom, že Boh na seba vzal ľudské telo. Preto by sme nemali svoje telo zanedbávať a spoliehať sa iba na dušu a ducha. Naša duša a duch k nám prehovárajú skrz telo tak dlho, až raz konečne začnú fungovať v jednote. Dokonca i vo vyznaní viery hovoríme, že veríme vo „vzkriesenie tela“ a posledná kniha Biblie sľubuje nie len nové nebol, ale i „novú zem“ (Zjv 21; 1). Ak budeme fyzično aj naďalej vylučovať zo spásy, nebudeme verní Kristovmu tajomstvu.

My muži musíme prekonať svoje pochybnosti, ktoré nám bránia považovať fyzický svet i svoje vlastné telá za čosi dobré a sväté. Dobre to vystihuje nasledujúce požehnanie od svätého Pavla: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a zachová vášho ducha, dušu i telo bez úhony a poškvrny do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. verný je ten, ktorý vás povolal; On to taktiež učiní“ (1 Te 5; 23-24).

Ako do modlitby zapojujem vďačnosť za svoje telo od hlavy až k päte a za všetky jeho funkcie a schopnosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 334.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na pondelok 10.05. 2021.

V niektorých častiach Británie sa kresťanstvo praktizuje osobitnou formou. Ide o tzv. keltské kresťanstvo, ktoré je rozšírené najmä vo Walese, Škótsku a na severe Anglicka. Jednou z jeho myšlienok je, že na určitých miestach a v určitých obdobiach je rozdelenie medzi nebom a zemou slabšie, alebo úplne zaniká. Tam, kde existuje „otvorené nebo“, aktivizuje sa viera, znamenia a zázraky, zjavenia, proroctvá, atď. Preto je dôležité, aby ľudia žijúci vo viere boli v správnom čase na správnom mieste.

Pre mňa je zážitkom „otvoreného neba“ adorácia pred najsvätejšou sviatosťou. Viem, že Boh je všade, ale na niektorých miestach a v určitých chvíľach sa pri ňom cítim byť oveľa bližšie. Cítim osobitnú duchovnú atmosféru, vzrušenie a očakávanie spôsobujú teplé mravčenie na mojom krku a pleciach. Prečo to spomínam v súvislosti s dnešným čítaním? Myslím si, že Pavol pri rieke vo Filipách zažil “otvorené nebo“, keď sa stretol s Lýdiou.

Filipy bolo historicky významné mesto. Vybudovali ho na počesť Filipa Macedónskeho (otca Alexandra Veľkého). Oblasť pri rieke bola miestom dvoch významných bitiek medzi dvoma nepriateľskými rímskymi tábormi. Do týchto bitiek bolo zapojených 200 000 rímskych vojakov a ich výsledkom bola porážka Bruta (atentátnika Júliusa Cézara). Vojaci víťazného tábora obsadili Filipy a pravidelne sa stretávali na modlitbách pri rieke. Toto miesto tak bolo po celé storočie miestom modlitieb. Keď Pavol prišiel do Filíp, išiel k rieke – na miesto modlitby – a tam stretol Lýdiu. Boh otvoril Lýdiino srdce, a tak uverila ona i celá jej domácnosť a všetci sa dali pokrstiť. Tam, kde Boh otvára srdcia, stretáva sa nebo so zemou. Lýdia Pavlovi okamžite prejavila pohostinnosť. Toto nebolo obyčajné miesto, ani nejaké náhodné stretnutie. Keltskí kresťania by povedali, že išlo o „otvorené nebo“.

Toto všetko hovorím preto, aby ste si uvedomili, že niektorí ľudia dokážu rozlíšiť duchovnú atmosféru. Niekedy je táto atmosféra temná a desivá, čo môže naznačovať, že sa na danom mieste udiali zlé alebo okultné veci. Takéto miesto potrebuje modlitby oslobodenia. Inokedy atmosféra pripomína raj na zemi. Zvyčajne to znamená, že sa tam veriaci modlili alebo miesto nejakým spôsobom požehnali. Keby ste dokázali rozlišovať duchovnú atmosféru, boli by ste schopní rozpoznať miesta a časy, v ktorých sa pravdepodobne budú diať nebeské veci. A keby ste vedeli, kde je „otvorené nebo“, chceli by ste tam byť a požiadať Ducha Svätého, aby vás napojil na to, čo sa tam na duchovnej úrovni odohráva.

Počas zajtrajšieho dňa sa môžete v pravidelných intervaloch skúsiť zastaviť a modliť sa. Požiadajte o dar rozlišovania duchovnej atmosféry, ak po ňom túžite. Váš každodenný život tak bude oveľa viac napojený na pôsobenie neba a váš život viery sa stane dôvernejším.“