Archív značiek: Nové nebo a nová zem

Richard Rohr: Na prahu premeny 303.: Telo to vie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristotretí

„Kresťanská viera vo Vtelenie spočíva v tom, že Boh na seba vzal ľudské telo. Preto by sme nemali svoje telo zanedbávať a spoliehať sa iba na dušu a ducha. Naša duša a duch k nám prehovárajú skrz telo tak dlho, až raz konečne začnú fungovať v jednote. Dokonca i vo vyznaní viery hovoríme, že veríme vo „vzkriesenie tela“ a posledná kniha Biblie sľubuje nie len nové nebol, ale i „novú zem“ (Zjv 21; 1). Ak budeme fyzično aj naďalej vylučovať zo spásy, nebudeme verní Kristovmu tajomstvu.

My muži musíme prekonať svoje pochybnosti, ktoré nám bránia považovať fyzický svet i svoje vlastné telá za čosi dobré a sväté. Dobre to vystihuje nasledujúce požehnanie od svätého Pavla: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a zachová vášho ducha, dušu i telo bez úhony a poškvrny do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. verný je ten, ktorý vás povolal; On to taktiež učiní“ (1 Te 5; 23-24).

Ako do modlitby zapojujem vďačnosť za svoje telo od hlavy až k päte a za všetky jeho funkcie a schopnosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 334.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 283.: Čo je to práca duše

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty tretí

„Väčšina kresťanov si predstavuje, že duša je večná súčasť osoby, ktorá pôjde do neba či do pekla. I keď by tomu Ježiš rozumel, toto nie je historický význam duše. Duša súvisela s hĺbkou. Pokiaľ duch predstavuje naše posvätné úsilie smerujúce hore, potom duša predstavuje tú našu časť, ktorá zostupuje dolu, do hlbín vecí, ku zmyslu, do nevedomia, hlbšej pravdy a symboliky. Duša pracuje so snami, hudbou, rozprávaním a poéziou. Je to naša vnútorná matrica, naša Božská DNA a naše pravé JA.

Príliš často sa navzájom povzbudzujeme, aby sme stúpali k Duchu skôr, než sme zostúpili do duše. V takomto prípade ale hľadáme výšku bez hĺbky, odpovede bez úprimných otázok, Boha bez seba samých, nebo bez zeme a náboženstvo bez vtelenia. Evanjeliu to neprospieva. Spomeňte si, aký cieľ a prísľub sa uvádza na konci Biblie: „nové nebo a nová zem“ (Zj 21; 1), a nie nebo odpojené od zeme. Dokonca i podľa vyznania viery Ježiš najskôr „zostúpil do pekiel“, než „vystúpil na nebesia“.

Akú skúsenosť mám s pohybom do hĺbky vecí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 312.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pristupovať k evanjeliu zhora

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty prvý

„Väčšina z nás mužov pristupuje k evanjeliovému posolstvu nie k takému, aké je ono samé, ale aký sme my. Napríklad zaistení, zabezpečení muži s istou mierou moci zvyčajne chápu náboženstvo v kontexte osobného uzdravenia a osobnej duchovnej inšpirácie. Majú trebárs pocit, že je niečo zle, že im napriek každodennému pohodliu niečo chýba, a s týmto zámerom potom pristupujú k evanjeliu a nikdy ich ani nenapadne, že by v Božom pláne mohlo ísť o nejaké väčšie záujmy. Je to z ich strany síce úprimné, ale taktiež sebestredné.

 Historicky sa tento model čítania evanjelia prejavuje tak, že ho títo muži celé, skutočne skoro celé preformulujú do podoby náuky, ktorá prináša vnútornú útechu a osobnú spásu. Sociálne ani politické implikácie sa v takto podanej náuke nevyskytujú vôbec – výnimkou sú prípady, kedy niečo ohrozuje zavedený status quo. Okrem útechy a osobnej spásy je z tejto náuky takmer všetko ostatné – a všetci ostatný – vylúčené. Ide o veľmi súkromné nebo. Takáto náuka nikdy neústi v ten záver, v ktorý ústí Biblia: „Nové nebo a nová zem“ a Nový Jeruzalem zostupujúci na zem, aby žil medzi ľuďmi (Zjv 21; 1 – 3).

Ako pristupujem k evanjeliu? Ako moje ekonomické postavenie či kariéra mení spôsob, ktorým sa stretávam s Písmom a náboženstvom?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 157.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PristupovaťKEvanjeliuZhora #StatusQuo #NovéNeboANováZem #VnútornáÚtecha #OsobnáSpása #SociálneAPolitickéImplikácie #Náuka