Archív značiek: Apoštol Pavol

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na pondelok 05.05. 2022.

Netvrdím, že zo všetkým plne súhlasím, no na zamyslenie to považujem za vhodné:

„V dnešnom čítaní Pavol rieši dilemu, ktorá vyvstala v korintskej cirkvi. Aj dnes sa vyskytuje v mnohých kresťanských komunitách. Ide o tento problém:

Keď ľudia veria, že všetky ich hriechy sú odpustené, môžu byť v pokušení pokračovať v páchaní hriechov. A tak sa stalo, že Božie odpustenie mohlo povzbudiť istého muža, aby žil v nemravnom vzťahu s manželkou svojho otca. Z toho vyplýva, že dotknutá žena nie je jeho matkou a tiež, že žena je stále vydatá za jeho otca, keďže sa nazýva manželkou jeho otca. Pre Pavla je šokujúce, že cirkev v súvislosti s touto situáciou prejavovala skôr postoj hrdosti, než zármutok. Možno boli hrdí na to, že sú takou tolerantnou a inkluzívnou komunitou. Pavol však vysvetľuje kľúčový princíp, ktorý by sa dal vyjadriť takto: Je nám odpustené, pretože prijímame Ježiša za svojho Pána. No ak je Ježiš naším Pánom, potom sa nemôžeme správať spôsobom, aký by náš Pán nedovolil. Ak sa takto správame zo zvyku a dobrovoľne, potom to naznačuje, že Ježiš predsa len nie je naším Pánom. V dôsledku toho nám nemusí byť odpustené, a tak môžeme byť postavení pred súd.

Ako vo všetkom, aj tu sú koreňom problému pohnútky srdca. Jedna vec je byť pokúšaný a vo chvíli slabosti zhrešiť. Toto je úplne odpustiteľné, akonáhle to oľutujeme. Ale iná vec je zvykovo hrešiť v rámci dobrovoľne zvoleného životného štýlu a nemať z toho žiadne výčitky svedomia, ba naopak, byť na to hrdý. Pavol hovorí, že v takomto prípade je nutné danú osobu úplne odmietnuť. Netvrdí, že ten hriech je neodpustiteľný – duša tejto osoby teda môže byť spasená. Ale Pavol hovorí, že nemôže byť súčasťou komunity. Prečo? Pretože zlé správanie, ktoré je tolerované, môže povzbudiť ostatných, aby sa tiež správali zle. Takáto komunita by sa za veľmi krátky čas rozpadla v zmätku hriechu a sebectva. To by bol opak nebeského kráľovstva. Takže jedným z dôvodov na vylúčenie danej osoby je ochrana komunity.

Existuje však aj iný a oveľa lepší dôvod na vylúčenie takéhoto človeka. Myslím si, že tento akt odmietnutia zo strany komunity, z nebeského kráľovstva, má Pavol na mysli, keď hovorí: „…vydať satanovi na záhubu tela.“ Každý, kto opustí nebeské kráľovstvo a vráti sa do sveta, podlieha zničeniu svojho tela, pretože stratil večný život. V tejto situácii však stále existuje nádej. Možno sa človek v dôsledku tohto vylúčenia posunie od pýchy k smútku. Možno sa potom bude kajať, zanechá svoj predchádzajúci spôsob života, bude mu odpustené a jeho „…duch bude zachránený v deň Pána“. Lepším dôvodom na vylúčenie takého človeka teda je, že by to mohlo viesť k spáse jeho duše, ktorá je momentálne v ohrození kvôli nesprávne zvolenému životnému štýlu.

Takže poučenie pre nás je nasledovné: Ak je niekto vylúčený z nášho spoločenstva, mali by sme sa zaňho naďalej modliť, zostať v kontakte a nechať dvere otvorené pre prípad, že by sa chcel vrátiť. Treba mu povedať, aký je vzácny a ako veľmi komunita túži po jeho návrate, akonáhle sa rozhodne žiť v podriadenosti Ježišovej vôli, alebo sa aspoň bude chcieť podriadiť a pokúsi sa o to. Na druhej strane, ak človek zostáva v spoločenstve v otvorenom odpore voči Ježišovej vôli, všetci by sme mali nesúhlasiť so skutkami, ktoré koná. No nemáme ho súdiť. Čokoľvek viac než toto je zodpovednosťou vedenia spoločenstva. Následne by sme mali podporovať vedenie spoločenstva bez ohľadu na to, ako sa rozhodne. Dúfam, že Korinťania sa rozhodli podporiť Pavla, hoci nám nie je povedané, čo sa s tým človekom stalo. Vieme však, že nech sa mu stalo čokoľvek, sme povzbudení, aby sme sa ako spoločenstvo spojili nie so zlom a hriešnosťou, ale s čestnosťou a pravdou.“

Richard Rohr: Na prahu premeny 303.: Telo to vie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristotretí

„Kresťanská viera vo Vtelenie spočíva v tom, že Boh na seba vzal ľudské telo. Preto by sme nemali svoje telo zanedbávať a spoliehať sa iba na dušu a ducha. Naša duša a duch k nám prehovárajú skrz telo tak dlho, až raz konečne začnú fungovať v jednote. Dokonca i vo vyznaní viery hovoríme, že veríme vo „vzkriesenie tela“ a posledná kniha Biblie sľubuje nie len nové nebol, ale i „novú zem“ (Zjv 21; 1). Ak budeme fyzično aj naďalej vylučovať zo spásy, nebudeme verní Kristovmu tajomstvu.

My muži musíme prekonať svoje pochybnosti, ktoré nám bránia považovať fyzický svet i svoje vlastné telá za čosi dobré a sväté. Dobre to vystihuje nasledujúce požehnanie od svätého Pavla: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a zachová vášho ducha, dušu i telo bez úhony a poškvrny do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. verný je ten, ktorý vás povolal; On to taktiež učiní“ (1 Te 5; 23-24).

Ako do modlitby zapojujem vďačnosť za svoje telo od hlavy až k päte a za všetky jeho funkcie a schopnosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 334.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 07.02. 2021.

Nedeľa 7.2.2021

Niektorí ľudia si dnes myslia, že nemajú osobnú potrebu života viery. Možno je to preto, že sú šťastní vo svojom materializme; alebo majú pocit hodnoty zo svojej kariéry alebo rodiny. Tak aký je v tom problém? Problém je v tom, že tieto veci nie sú trvalé a keď ich stratia, život sa stane úbohým. A bez života viery, ktorý by ich podržal a poskytol im útechu, môžu takíto ľudia emocionálne a mentálne trpieť. Len sa pozrite na ľudí okolo seba. Optimizmus mladých veľmi často ustupuje pred mentálnym a emocionálnym vyčerpaním, keď ako dospelí zápasia o svoju cestu vo svete. Jób mal tiež krízu stredného veku; ‘Či nie je vojnou život človeka na zemi a jeho dni dňami nádenníka?…’ Trpel vyčerpaním, narušeným spánkom a beznádejou. Keď sa toto stane, ľudia robia všeličo, keď sa pokúšajú vrátiť k optimizmu svojej mladosti; zbavujú sa zodpovednosti, odhadzujú svoje záväzky voči svojej rodine alebo práci, alebo podľahnú alkoholu či iným závislostiam, alebo jednoducho podľahnú zúfalstvu, tak ako Jób. Myslel si, že už nikdy nebude šťastný. Jób sa vzdal života, ale Boh sa nevzdal Jóba. Uzdravil Jóba a obnovil ho, lebo napriek všetkému Jób nestratil svoju vieru. 

Ak sa niekto spýta, prečo máš život viery, môžeš mu povedať o nádeji, ktorú máš. Ako vyzerá táto nádej? Úryvok z Listu Korinťanom poukazuje na odpoveď. Pavol nekázal ako robotník za mzdu, ale dobrovoľne. Jeho odmenou bolo, keď videl, ako sa zmenili životy jeho poslucháčov. (Pavol pracoval ako výrobca stanov, aby si sám zabezpečil svoje živobytie a to preto, lebo chcel dobrú zvesť ponúkať zdarma. Takže aj túto prácu robil dobrovoľne.) Pavol sa rozhodol, že sa stane sluhom všetkých, aby čím viacerých získal. Pre slabých sa stal slabým. Smial sa s tými, ktorí sa smiali. Žialil s tými, ktorí žialili. Aké bolo jeho tajomstvo? Nebol otrokom seba samého, ale mohol sa darovať, lebo bol spokojný za každých okolností; pravý opak Jóba v jeho depresii. A prečo bol Pavol šťastný za každých okolností? Pretože okolnosti boli pre Pavla menej dôležité než dar evanjelia. A spoznal, že keď sa delil o nádej evanjelia, dostal ju aj pre seba. Spolu s Vicki sme zistili to isté. Čím viac vyučujeme, tým viac získavame pre seba. Viera zostáva, nádej nesklame a láska obohacuje život.

Ľudia väčšinou nie sú takí nešťastní ako Jób ale ani takí spokojní ako Pavol. Otázka je, akým smerom ideš? Prijmi lásku Boha do svojho srdca ako malé dieťa a budeš na ceste od Jóba k Pavlovi. Tvojou odmenou bude, keď uvidíš, ako sa mení tvoj život a životy tvojich poslucháčov. A každý bude počúvať, pokiaľ nekráča opačným smerom. V každom prípade s ním zostaň v spojení. Keď príde kríza, lebo život sa stane príliš ťažkým, bude potrebovať priateľa, ktorý má nádej.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 26.01. 2021.

Utorok 26.1.2021

Bývame v spoločnom dome s našou dcérou, jej manželom a deťmi. V Spojenom kráľovstve je veľmi neobvyklé, aby tri generácie žili pod jednou strechou. Je to škoda, pretože je to veľkým požehnaním – nielen z praktických dôvodov, ako je starostlivosť o deti, ale aj kvôli blízkym rodinným väzbám, ktoré sa takto vytvoria.

Timotejova matka bola Židovka, ktorá sa vydala za pohana. Jej viera musela byť silná, pretože zmiešané manželstvá vtedy veľa ľudí tvrdo odsudzovalo. Predpokladá sa, že Timotejov otec zomrel, keďže sa o ňom ďalej už nič neuvádza. A tak, ako mnoho dnešných rodín s jedným rodičom, aj Eunika (Timotejova matka) potrebovala podporu svojej matky Loidy. Máme tu teda trojgeneračnú rodinu. Timotej však potreboval otca a možno aj preto s ním Pavol zaobchádzal ako so svojím synom.

Všetci dobrí otcovia dávajú svojim deťom to najlepšie. Aj Pavol dal Timotejovi to najlepšie, čo mal. Vkladaním rúk mu dal dar Ducha Svätého. Tento duch sa nepodobal tomu, ktorého Timotej dostal od svojej vlastnej rodiny. Pavol mu nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Každý chlapec potrebuje otca, aby by ho naučil, ako sa stať mužom. Pavol to učil Timoteja. Buď si vedomý toho, kým si! Nehanbi sa za svoju vieru, ani za mňa! Timotej mal otca v nebi a otca v Pavlovi. Už nebol bez otca. A vieme, že Timotej počúval Pavla, pretože v sebe roznietil Boží dar. Stal sa prvým kresťanským biskupom v Efeze, kde zomrel okolo roku 97. Je zaujímavé, že v tom čase v Efeze žil aj svätý Ján, takže Timotej mal ďalšieho duchovného priateľa, ktorý mu pomáhal. Ján zomrel v Efeze niekedy po roku 98.

Keďže Boh zjavne rozmýšľa viacgeneračne, je dobré, aby sme sa všetci starali o duchovné dedičstvo našich detí. Môžu to byť naše vlastné deti alebo duchovné deti. Ako to máme robiť? Pavol nám radí. Máme byť Bohu vďační za tieto vzťahy a neustále na ne pamätať vo svojich modlitbách, vo dne i v noci. Máme túžiť po opätovnom stretnutí s nimi a očakávať radostné zvítanie, plní dôvery v ich úprimnú vieru. Samozrejme, že v tomto momente nemusia preukazovať veľa úprimnej viery, ale Boh je verný. Žije v nich tá istá viera, ktorá žila v minulých generáciách a tá vzplanie v pravý čas.

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým (svojim deťom) tajomstvá Božieho kráľovstva.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 04.11. 2020.

Streda

Vo včerajšom zamyslení sme sa pozreli na postoje nášho srdca. Pavol nás povzbudil, aby sme mali ten istý postoj ako Kristus; to znamená mať dobrý postoj k sebe samému. Tento postoj je založený na pravde, že sme zjednotení s Kristom a tak máme jeho spravodlivosť. V dnešnom čítaní sa Pavol pozerá na náš postoj k práci, ktorý by mal byť tiež taký istý ako Kristov.

Pavol začal povzbudením cirkvi vo Filipách pre ich poslušnosť, dokonca aj v Pavlovej neprítomnosti. Keď odídeme z domu a naši tínedžeri zostanú doma sami, dúfame, že sa budú správať poslušne voči našim želaniam, ale nie sme tam, aby sme na nich dohliadli. Keď sa vrátime a zistíme, že naozaj boli poslušní, máme ich ešte radšej, lebo sa rozhodli urobiť nám radosť, namiesto aby si urobili po svojom. Ukázali, že ich poslušnosť vychádza z ich vlastného želania. A tak to bolo aj s Filipanmi. Chceli poslúchať Pavla aj keď mohli byť prenasledovaní za svoju vieru. Domnievam sa, že toto mal Pavol na mysli, keď ich povzbudzoval, aby s bázňou a chvením pracovali na svojej spáse. Nežiada ich, aby poslúchali bez strachu. Uznáva, že chcú poslúchať, aj keď ich to môže priviesť do nebezpečenstva.

Poslušnosť na pracovisku znamená uznať, že Boh na nás pracuje – v tom, čo chceme, i v tom, čo konáme. Inými slovami, môže nám darovať chuť do práce a zároveň aj silu na jej vykonávanie. To sú nádherné dary od Boha. Ak ich neprijmeme, potom sa nám nechce pracovať alebo nemáme schopnosť pracovať dobre. Vtedy hundreme na šéfa alebo spochybňujeme jeho rozhodnutia. Ježiš mal silnú túžbu konať iba vôľu svojho Otca a schopnosť robiť to s láskou vo svojom srdci. Ako je to s tebou a so mnou? Máme silnú túžbu plniť vôľu tých, ktorí majú nad nami autoritu? Máme silu na to, aby sme urobili ešte viac než žiadajú? To je to, čo by robil Ježiš. Ak nás požiadajú ísť míľu cesty, rozhodneme sa ísť dve, aby sme im prejavili našu lásku?

Pavol nám hovorí, čo bude výsledkom toho, že budeme mať ten istý postoj ako Kristus. Budeme svietiť ako svetlá uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia. Skúste to. Naozaj to funguje. Fungovalo to aj u Jozefa, ktorý svietil ako svetlo, napriek tomu, že bol väzňom. A napokon bol povýšený a stal sa druhým mužom v krajine hneď po faraónovi. Fungovalo to u Daniela, ktorý svietil ako svetlo zoči-voči hroznému prenasledovaniu. Bol povýšený na veľmi významnú pozíciu. Fungovalo to u Ježiša, ktorý bol poslušný až na smrť na kríži. Bol vzkriesený a sedí po pravici Boha. A bude to fungovať aj pre Teba. Miluj tých, čo majú autoritu a oni ťa povýšia. Oponuj im a oni ťa budú ignorovať alebo ťa degradujú. Nebudeš bežať preteky života nadarmo. Víťazstvo určite príde, ak budeš mať ten istý postoj ako Kristus. Pavol vie, že jeho budúcnosť bude dobrá napriek tomu, že trpí za svoju vieru. Tak je plný radosti z toho, že Filipania objavili tú istú pravdu. Mal by ešte väčšiu radosť keby zistil, že aj my sme poslušní, aj keď sme Krista nikdy nevideli.“

Vlastná úvaha

Nedá mi nenapísať úvahu. Čo ak autorita, ktorá je nad nami, robí zlú vec, a nariaďuje ju nám? Vychádza to azda z mojej vlastnej zlej skúsenosti s autoritami. Mnohé autority v mojom živote išli takou cestou, že som nad nimi vyhlásil: vám nikdy nebudem poslušný. Byť im poslušný som považoval za hriech. Oni ale trvali na mojej poslušnosti a ja som sa nakoniec podriadil. Nemal som sa vtedy podriadiť a mal som byť poslušný vyššej autorite.
Druhým rizikom je byť poslušný, aby som bol povýšený.

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 30.10. 2020.

Piatok

Dnešné čítanie z Listu Filipanom začína prekvapujúcim veršom. “Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách…” Niektorí ľudia si myslia, že kresťania sú nasledovníci Ježiša Krista, ale Pavol sám seba opísal ako otroka. Aký je rozdiel medzi otrokom a nasledovníkom? Otrok nemá žiadne právo na svoju vlastnú vôľu, ale nasledovník sa rozhoduje, koho bude nasledovať. Pavol rozpoznal túto pravdu. My sme si nevybrali Ježiša, to on si vybral nás. Aj keď si myslíme, že sme si ho vybrali zo slobodnej vôle, bolo to neodvratné. Ako je to možné? Boli sme stvorení s predispozíciou viery. Keď sme počuli Ježišove povolanie v našom živote, prirodzene sme odpovedali podľa prirodzenosti, ktorú nám dal náš Stvoriteľ. 

Každá ľudská bytosť má pravidlá vo svojom srdci, ktoré podmieňujú ako bude reagovať v každej situácií. Budeme vždy nasledovať tieto pravidlá. Väčšina týchto pravidiel bola napísaná ľudskými bytosťami keď boli ešte mladí, v dôsledku istých okolností, a zostávajú s nami celý život. Avšak existuje niekto, kto nám môže prepísať tieto pravidlá a dať nám nové prežívanie života. Tou osobou je samozrejme Ježiš. On môže nahradiť naše pravidlá tými jeho. Toto je proces posväcovania. V tomto procese je on našim Pánom; čo znamená, že my sme jeho otroci. 

Každý, kto verí vo svojom srdci, že Ježiš je Pán, a vyznáva svojimi ústami, že bol vzkriesený z mŕtvych, je zachránený. Zachránený od čoho? Zachránený od otroctva zlého balíka pravidiel! V čítaní z Lukášovho evanjelia Ježiš konfrontoval ľudí, ktorí boli otrokmi zlého balíka pravidiel.  Boli to farizeji a zákonníci. Ježišovým zámerom nebolo ich kritizovať, ale otvoriť oči ich srdca voči dôsledkom nasledovania zlého balíka pravidiel. Bola sobota a Ježiš stoloval v dome jedného z popredných farizejov. Farizeji sa držali prísne všetkých zákonov a ústnych tradícii židovského náboženstva. Judaizmus mal štyristo zákonov, ktoré boli v písme, a pridal si ďalších dvesto. Tieto zákony ovládali nielen náboženské zvyklosti, ale každý aspekt osobného života Židov. 

Tieto všetky farizeji dodržiavali. A verili, že nasledovaním všetkých týchto pravidiel sa stanú hodnými Mesiáša, keď príde. Ich cieľ bol dobrý, ale spôsob ako ho chceli dosiahnuť bol chybný.  Boli otrokmi Zákona. Ježiš uzdravil chorého muža pred ich očami v sobotu. Oni boli šokovaní. Ježiš práve verejne porušil Zákon. Mal by dostať trest podľa Zákona! Ale potom Ježiš poukázal na to, že by všetci porušili Zákon, ak by ich syn spadol do studne v sobotu. Všetci by ho isto vytiahli. Ježiš im ukázal, že nikto by sa nestal hodným Mesiáša tým, že by dodržiaval Zákon, lebo nikto ho nedodržiaval za každých okolností. To znamenalo, že nikto z nich by nedostal ten večný život, ktorý chceli. Ako by sa teda mohli stať hodnými Mesiáša? Ježiš im to ukázal. Ježiš sa vyhlásil za Mesiáša tým zázračným uzdravením. Nikto by nedokázal konať také skutky ako Ježiš, ak by nebol od Boha. Takže, farizeji, ak chcete dosiahnuť svoj cieľ, prestaňte nasledovať Zákon ako otroci, a nasledujte namiesto neho Ježiša. 

Mnohí ľudia si stále myslia aj dnes, že nábožná spravodlivosť znamená vždy urobiť všetko správne. Ale tak to nemôže byť, lebo potom by nebol nikto spravodlivý. Ale ak Božia láska vojde do srdca človeka, stane sa milujúcim človekom. To je to isté ako povedať, že sa stal takým človekom ako Ježiš. Stane sa otrokom lásky. Ježiš robil iba to, čo videl robiť svojho Otca, a Boh je láska. Mysli na niekoho, kto potrebuje dnes prijať trochu lásky. Môže to byť priateľ, nepriateľ, alebo úplne neznámy človek. A daj mu malý darček, buď k nemu láskavý, modli sa s ním alebo sa len teš z jeho spoločnosti. V túžbe toto robiť si hodný Mesiáša, pretože si taký ako on. Ako to povedal Pavol, si jedným zo svätých v Kristovi Ježišovi.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 27.10. 2020.

Utorok

Mesto Efez založili grécki kolonisti na západnom pobreží dnešného Turecka. Bolo dôležitým prístavom, ale známe bolo najmä preto, že sa tam nachádzal jeden zo siedmich divov starovekého sveta – Artemidin chrám. Artemis bola rozporuplná bohyňa. Bola mýtickou panenskou bohyňou čistoty aj pôrodu a tiež bola lovkyňou. Efez bol baštou jej kultu, takže duchovné základy Efezu boli ženské aj agresívne zároveň. Starogrécki historici neskôr založenie mesta pripísali kráľovnej Amazoniek. Moderné feministky by možno s vyznávačmi Artemis sympatizovali.

Pavol teda písal mestu, ktoré vyvyšovalo ženy viac, než bolo v starovekom svete bežné. Vyzval kresťanských bratov a sestry, aby si navzájom boli podriadení. To znamená, že muži majú slúžiť ženám a ženy majú slúžiť mužom. Ako to má vyzerať? Vicki a ja sme veľmi odlišní ľudia. Niektoré veci, ktoré sú pre ňu dôležité, pre mňa nie sú až také dôležité. V takýchto veciach sa riadim vôľou Vicki. Iné veci sú zas dôležité pre mňa, ale pre ňu nie. Vtedy sa Vicki riadi mojou vôľou. Niektoré veci považujeme obaja za dôležité. Vtedy nerobíme nič, kým obaja nie sme spokojní s navrhovaným postupom. Jednota je dôležitejšia, než presadzovanie vlastnej vôle. Sme si navzájom podriadení.

V súvislosti so vzájomnou podriadenosťou dáva Pavol manželským párom dve odporúčania. Najťažšia úloha pripadá mužovi: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev.“ A: „Milujte svoju ženu tak, ako milujete svoje vlastné telo.“ Kto to dokáže? Iba človek, ktorý sa vo svojom srdci stal napodobňovateľom Krista. Manželkám Pavol hovorí iba: „A manželka nech si ctí muža.“ V čom je teda problém? Príliš veľa manželov očakáva od svojich manželiek poslušnosť bez toho, aby si plnili svoju úlohu – nie sú napodobňovateľmi Krista. Kto berie do úvahy iba polovicu tohto učenia, prekrúca pravdu. To potom poškodzuje vzťah medzi manželom a manželkou. Ale tam, kde manžel skutočne miluje svoju manželku tak, ako Kristus miluje Cirkev, nie je pre manželku problém rešpektovať ho a podriaďovať sa mu.

Na záver Pavol ponúka zhrnutie svojho učenia tak, aby sa bolo možné vyhnúť dvom problémom, ktorým čelia mnohé manželské páry. Po prvé, vyrovnáva sa s prístupom nadradenosti niektorých mužov slovami: „Miluj svoju manželku ako seba samého.“ Po druhé, vyrovnáva sa s prístupom nadradenosti niektorých žien slovami: „Manželka nech si ctí muža.“

Týmto spôsobom Pavol jasne prehovára k cirkvi v Efeze. A pretože Artemidina kultúra sa podobá modernej feministickej kultúre, hovorí aj dnes jasne k mnohým ľuďom, mužom aj ženám.“

Richard Rochr: Paradox milosti

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty šiesty

„Podľa určitého teologického presvedčenia platí, že keď človek hreší, je potrestaný, a keď je dobrý, je odmenený. To dáva zmysel. Ale to nie je to, čo nám o Bohu hovoria mudrci, svätci ani Písmo. Táto „teológia“ je vytvorená preto, aby nás popohnala v našom úsilí o spásu duše, a bohužiaľ je to práve táto teológia, podľa ktorej sa v živote riadi množstvo ľudí: bude nám odplatené tým dobrom, ktoré sami dávame Bohu. Z toho vyplýva, že naša spása záleží len na nás a na našej schopnosti stať sa dokonalými či prinajmenšom dobrými ľuďmi. Toto však, vďaka Bohu, nie je pravda.

Ježiš nás nič takéto neučí. Pravda je omnoho skôr v tvrdení, že k Bohu nás privádza naša slabosť a naša porušenosť – presne naopak, než čomu väčšina z nás verí. Prijať tento paradox môže – dokonca i pri pôsobení milosti – trvať celý život. Milosť vytvára presne tú prázdnotu, ktorú len milosť môže zaplniť.

Svätý Pavol to vyjadril s elegantnou presnosťou: „V slabosti sa prejavuje moja sila“.. Veď práve keď som slabý, som silný“ (2 Kor 12, 9 – 10).

Kedy ma moja porušenosť priviedla bližšie k Bohu?
Snažím sa doteraz vyslúžiť a zaslúžiť si svoju vlastnú spásu, alebo sa spolieham na Božiu schopnosť učiniť ma silným v mojej slabosti?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 255.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Opätovať Božský pohľad

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty piaty

„V liste Efezanom 5, 14 vyslovuje svätý Pavol podivuhodný výrok, že „všetko, čo vychádza najavo, sa stáva jasným“. Modlitba je vo svojej najčistejšej podobe iba opätovaním Božského pohľadu a my sa stávame jeho odrazom, takmer napriek sebe. To uvádza Pavol výslovne v 2. liste Korinťanom 3, 18: „My všetci s odkrytou tvárou ako v zrkadle odrážame Pánovu slávu a vtedy sme Pánovým Duchom premieňaní k Jeho obrazu, od slávy k sláve.“

Je dôležité, aby sme modlitbu neznižovali tým, že si z nej urobíme iba nástroj na získavanie toho, po čom túžime, alebo na to, aby sme Bohu oznamovali veci, ktoré už pozná (Mt 6, 8). Slovo modlitba by sme mali chápať ako zastrešujúci pojem pre všetky vnútorné cesty či praktiky, ktoré nám umožňujú zakusovať vieru, nádej a lásku. Keď o tom premýšľame v tomto zmysel, vidíme, že mužská duchovná cesta by mala a taktiež môže byť jednou veľkou modlitbou. po čase už táto cesta prestane byť niečím, čo robíte, a stane sa niečím, čím neustále ste, zatiaľ čo sám váš život opätuje Božský pohľad.

Ako privádzam svoju cestu na svetlo?
Ako zakusujem modlitbu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 254.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 19.10. 2020.

Pondelok 19.10.2020

„Predstav si, že si bol v kostole v Efeze, keď Pavol vyučoval. Zdržal sa tam iba krátko, asi tri mesiace. Ďalšiu prácu prenechal Apolovi, Akvilovi a Priscile. Ale počas troch krátkych mesiacov učil – najskôr v synagógach, potom v celom meste. Získal toľko učeníkov, že Efez sa stal vodcom siedmich cirkví v západnej Ázii (moderné Turecko). Predstav si, ako sa vezieš na vlne nadšenia z tohto veľkého prebudenia. Čo to bolo, čo za taký krátky čas spôsobilo zmenu v srdciach tisícov ľudí? Každá veľká zmena v myslení ľudí má svoju tému alebo dominantnú myšlienku. Na väčšine územia Spojeného kráľovstva bol za posledných šesť rokov témou Brexit – celoplošná zmena v postojoch k EÚ. Takéto zmeny predstavujú v dejinách zlomové momenty. V čom spočíval ten v Efeze?

Pavol učil Efezanov toto: Kedysi ste boli mŕtvi vo svojich hriechoch a mŕtvi pre Boha. Všetci sme boli mŕtvi! Boh však úplne zmenil našu situáciu. Priviedol nás k životu v Kristovi. Sme živí pre Ducha a živí pre Boha. Pre ľudí, ktorí sa chceli vyhnúť bolesti alebo smrti v posmrtnom živote, to boli skvelé správy. Pavol písal Efezanom z väzenia v Ríme, ale smrti sa neobával, pretože vedel, že už vlastní večný život. Túto skutočnosť vo svojom liste pripomenul aj Efezanom.

Opäť si predstav, že si v Efeze, keď sa číta Pavlov list. Pociťoval by si smútok z jeho okolností, ale radosť z toho, že sa vôbec nebojí. Kde bol Pavol? No, bol v Ríme… alebo nie? Všimni si pozorne nasledujúcu časť jeho listu: „…keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení! – spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi.“ Takže sa opäť pýtam: Kde bol Pavol? Fyzicky sa nachádzal v Ríme, ale duchovne bol v Kristovi, s Bohom, v nebi! Toto je tá úžasná vec na večnom živote! Aby sme sa dostali do neba, nemusíme fyzicky zomrieť. Zomreli sme svojim hriechom, a tak už sme v nebi v Kristovi, sediaci po pravici Boha Otca.

Efezania, ktorí uverili Pavlovi, považovali nebo za niečo, čo im už patrí. Jedinou vecou, ktorá ostávala pre budúcnosť, bolo zanechať fyzické telo na Zemi a naďalej si užívať jednotu s Bohom v nebi. Takto si možno vysvetľovali slová: „…buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na Zemi.“ Dospeli k záveru, že nebo a zem majú svoj prienik v osobe Ježiša a všetkých, ktorí sú s ním zjednotení. Toto je pre mňa zároveň vysvetlením skutočnosti, že sa toľkí raní kresťania vôbec nebáli smrti.

Možno uvažuješ rovnako ako Efezania. Ak áno, budeš sa radovať zo svojho večného života. Ak nie, pouvažuj s pomocou Ducha Svätého nad dnešným čítaním. Uvedom si všetky prekážky, ktoré ti bránia prijať v srdci túto pravdu. Keď môj počítač správne nefunguje, pravdepodobne bude potrebné aktualizovať operačný systém. Keď nefungujeme tak, ako fungoval Kristus, je to preto, lebo potrebujeme, aby Duch Svätý prepísal pravidlá v našich srdciach. Polož si túto otázku. „Kde som teraz?““