Dvanásť krokov Al-Anon

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

1. krok:
Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom, naše životy sa stali neovládateľné.

2. krok:
Dospeli sme k viere, že Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.

3. krok:
Rozhodli sme sa, že odovzdáme svoju vôľu a svoj život do opatery Boha,  tak ako ho my chápeme.

4. krok:
Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:
Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

6. krok:
Boli sme úplne prístupný nechať Boha odstrániť všetky naše charakterové chyby.

7. krok:
Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

8. krok:
Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.

9. krok:
Urobili sme nápravu vo všetkých prípadoch, kedy to bolo možné, okrem prípadov, kedy by im alebo iným naše konanie uškodilo.

10. krok:
Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme to priznali.

11. krok:
Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonalili svoj vedomý styk s Bohom, tak ako Ho my chápeme, a prosili sme Ho len o to, aby sme spoznali Jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

12. krok:
Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.