12 princípov Anonymných alkoholikov

Vyplývajú z 12 krokov.

 1. Bezmocnosť – Priznali sme si svoju bezmocnosť nad alkoholom – naše životy sa stali neovládateľné.
 2. Nádej – Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.
 3. Viera – Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, tak ako ho my chápeme.
 4. Odvaha – Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru
  samých seba.
 5. Úprimnosť – Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
 6. Ochota – Boli sme úplne prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.
 7. Pokora – Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.
 8. Nápravy – Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme
  ochotní to napraviť.
 9. Zmena – Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.
 10. Vytrvalosť – Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.
 11. Spiritualita – Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
 12. Služba – Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.