Archív značiek: Zjavenie svätého apoštola Jána

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Pondelok 01.11. 2021.

Čítanie z Knihy zjavenia svätého apoštola Jána
Zjv 7, 2-4. 9-14

Hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov

Ja, Ján, videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: „Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“

A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela.

Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“

Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“

I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“

Povedal som mu: „Pán môj, ty to vieš.“

A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“

Zamyslenie

„Dnes si pripomíname všetkých svätých, ktorí nás predišli. Spomíname si na ich životné príbehy a dobrý príklad, ktorý nám dali. Takto si ich môžeme uctiť a zároveň duchovne rásť. Nie sú mŕtvi, žijú v Kristovi. Môžeme ich teda požiadať, aby sa za nás modlili, s vedomím, že ich modlitby budú priaznivo vplývať na duchovný svet, ktorý nás obklopuje.

Samozrejme, svet, telo a diabol ovplyvnili mnohých ľudí, aby zmýšľali úplne inak. Pre nich je tento čas príležitosťou premýšľať o smrti, duchoch, čarodejniciach, a tak ďalej. Tiež to vplýva na duchovný svet, ktorý ich obklopuje, avšak nie priaznivo.

Apoštol Ján videl do duchovného sveta, ktorý je pre väčšinu ľudí neviditeľný. V Knihe Zjavenia sa podelil o svoje poznanie. Samozrejme, je to skôr videnie, než svedectvo o skutočných udalostiach. No napriek tomu v nej dnes nachádzame veľké pravdy pre náš život.

Ján videl z východu (miesta, kde začína každý nový deň) prichádzať anjela, ktorý niesol pečať (delegovanú autoritu) živého Boha. Zvolal na štyroch anjelov, ktorí majú moc škodiť zemi a moru a povedal: „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom…“ Ale kto, alebo čo sú títo štyria anjeli? Prichádzajú mi na myseľ štyri duchovné sily, ktoré majú moc zničiť duchovný život človeka. Sú to nenávisť, strach, sexuálny hriech a okultizmus. Z týchto štyroch je okultizmus možno najnebezpečnejší. Je to preto, že ostatné tri sú súčasťou každodenného života, kým okultizmus je skrytý (lat. „occultus“: skrytý, utajený, tajný). Aj pri oslavách Halloweenu sa okultizmus ukrýva pod masku komercie. Väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje toto spojenie s duchovným svetom.

Anjel z východu prikázal štyrom ničivým anjelom, aby počkali, kým budú všetci vyvolení zachránení. A kto sú títo ľudia? Spomínate si na včerajšie učenie? Učenie o duchovnom raste, ktorý prichádza cez utrpenie. Ján ho dnes potvrdzuje! „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi.“ Inými slovami, dovolili Kristovi, aby bol s nimi v ich utrpení a nechali sa premeniť jeho prítomnosťou. Jeho obeta spôsobila úplnú premenu ich mysle, ducha a tela.

Vidíš povzbudivé slová pre každodenný život, ktoré vychádzajú z tohto videnia daného Jánovi? Vo svete budú vždy problémy, ale Ježiš premohol svet. Duchovné sily, ktoré sú všade okolo nás, nám neškodia. Vynára sa mi okamih, keď nahnevaný dav vyviedol Ježiša na okraj útesu. Mali v úmysle zhodiť ho do priepasti. Namiesto toho Ježiš jednoducho prešiel pomedzi nich. Ich nenávisť nemala moc mu uškodiť. Niekto by povedal, že ho ochránil anjel strážny. Aj my máme anjela strážneho. Mám na mysli anjela z východu, ktorému zveril právomoc živý Boh. Je s nami od začiatku každého dňa. Zlé duchovné vplyvy, ktoré nás obklopujú, nám nemôžu ublížiť.

Dnes môžeš uvažovať:
o anjelovi z východu…
o štyroch mocných a ničivých anjeloch…
o tvojom čase veľkého súženia…
o sile Baránkovej krvi…
…“

Richard Rohr: Na prahu premeny 303.: Telo to vie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristotretí

„Kresťanská viera vo Vtelenie spočíva v tom, že Boh na seba vzal ľudské telo. Preto by sme nemali svoje telo zanedbávať a spoliehať sa iba na dušu a ducha. Naša duša a duch k nám prehovárajú skrz telo tak dlho, až raz konečne začnú fungovať v jednote. Dokonca i vo vyznaní viery hovoríme, že veríme vo „vzkriesenie tela“ a posledná kniha Biblie sľubuje nie len nové nebol, ale i „novú zem“ (Zjv 21; 1). Ak budeme fyzično aj naďalej vylučovať zo spásy, nebudeme verní Kristovmu tajomstvu.

My muži musíme prekonať svoje pochybnosti, ktoré nám bránia považovať fyzický svet i svoje vlastné telá za čosi dobré a sväté. Dobre to vystihuje nasledujúce požehnanie od svätého Pavla: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a zachová vášho ducha, dušu i telo bez úhony a poškvrny do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. verný je ten, ktorý vás povolal; On to taktiež učiní“ (1 Te 5; 23-24).

Ako do modlitby zapojujem vďačnosť za svoje telo od hlavy až k päte a za všetky jeho funkcie a schopnosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 334.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Paulo Coelho – Rukoväť Bojovníka Svetla 52.

„Počas prestávok medzi bitkami bojovník oddychuje.
Častokrát celé dni nič nerobí, pretože si to žiada jeho srdce; jeho intuícia však bdie. Bojovník sa nedopúšťa smrteľného hriechu lenivosti, pretože vie, kam by ho mohla zaviesť: k vlažnému pocitu nedeľného poobedia, kedy čas plynie a nič viac.
Bojovník tomu hovorí „Hrobový pokoj“. Pripomína si úryvok zo Zjavenia svätého apoštola Jána: „Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vyvraciam z úst.“
Bojovník oddychuje a usmieva sa. Stále sa však má na pozore.“