Archív značiek: Sloboda

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Piatok 10.12. 2021.

Pán príde, choďte mu v ústrety; on je to, knieža pokoja.
Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“
Mt 11, 16-19

„V tomto úryvku z písma je jeden princíp. Je skrytý, aby ho našli Božie deti, ale pre duchovné siroty je neviditeľný. Je úplne racionálny pre Božie deti, ale nezmyselný pre duchovné siroty. Dokonca aj Božie deti ho musia hľadať, kým im nebude zjavený. Preto je napísané: ‚Pán príde, vyjdite mu v ústrety!‘ Je zjavený tým, ktorí ho hľadajú. A toto je ten princíp. Slobodu možno nájsť iba v podriadení sa Otcovej vôli. Svet sa tomuto princípu vysmieva. Myslia si, že sloboda znamená, že človek môže robiť, čokoľvek sa mu zachce. Ale kto si kedy môže robiť čokoľvek, čo chce? Pre Pavla to nebolo možné. Niekedy sa pristihol, že robí presne to, čo nechcel. Pre nikoho iného to nie je viac možné. Prečo? Pretože očakávanie, že činy zmenia srdce, nás vždy sklame. Falošné útechy neriešia problém nenaplnených potrieb lásky. Hlad po láske sa opäť vracia, ešte silnejší. Nakoniec ľuďom ubližuje prebytok falošných útech. A všetko, čo naozaj chceli, bolo byť milovaní.

Nie, sloboda znamená, že človek môže robiť čokoľvek, čo chce Otec v nebi. A môžeme to robiť, keď zažijeme jeho bezpodmienečnú lásku k nám. Vieme, že nikdy nebude chcieť nič, čím by nám chcel ublížiť. V srdci už nereagujeme na to, čo iní ľudia hovoria alebo robia. Namiesto toho premyslene odpovedáme na svoje okolnosti pod vedením Ducha Svätého. Telesné žiadosti nás ťažšie odvádzajú alebo rozptyľujú, pretože máme iné zameranie. A Otec nás utešuje vo všetkých našich ťažkostiach, aby sme my mohli utešovať iných v ich ťažkostiach. Ak žiadame iných ľudí, aby naplnili naše potreby, potom nie sú slobodní. Sme na nich závislí. Ale ak Otec naplní naše potreby lásky, potom môžeme byť slobodne darcami lásky v medziľudských vzťahoch. Vzťahy pre nás nie sú obchodom, ale darom.

Ježiš sa rozprával so sirotami okolo seba. Prirovnal ich k deťom hrajúcim na flautu na trhu. Potrebovali ostatných, aby sa zapojili do ich hry, inak to nebola zábava. Keď hrali na flaute, potrebovali tanečníkov, no žiadni neprišli. Keď hrali žalospev, potrebovali smútiacich, ale žiadni neprišli. Boli frustrovaní, pretože ostatní sa ich rozhodli ignorovať a pokračovať v nakupovaní! Chceli, aby iní ľudia uspokojili ich potreby. Ale nemôžete očakávať, že iní ľudia budú tancovať na vašu melódiu, keď sa všetci ostatní snažia robiť to isté. Je to ako byť v kmeni, kde je každý náčelník a neexistujú žiadni nasledovníci. Chaos!

Potom Ježiš svojim poslucháčom hovorí, že on aj jeho učeníci vedia, aké to je cítiť sa tak frustrovane. Nakoniec ponúka zmenu srdca, ktorá prináša skutočnú slobodu. Ale veľa ľudí sa rozhodne pokračovať vo svojom neplodnom spôsobe života a robia to preto, lebo veria, že sloboda znamená možnosť robiť si, čo chcú.

Potom ich Ježiš naučil niečo úžasné. “No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“ Milujem tento verš, pretože mi pripomína, že pravá viera prináša slobodu aj dobré ovocie v životoch ľudí. Naša viera je dobrá, keď funguje. A pre Ježiša fungovala. Bol slobodný a jeho život bol plný dobrého ovocia. A tak nasledovanie Otcovej vôle, ako to urobil Ježiš, nám prináša slobodu spolu s láskou, pokojom a radosťou.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na pondelok 25.10. 2021.

„Všetci vieme, že Boh je Otec, ale vedieť o tom a zažívať to sú dve rôzne veci. Niekedy sa ľudia pýtajú, čo robíme na našich cestách a jedna z odpovedí je, že ľuďom hovoríme o Bohu ako o našom Otcovi. Niektorí ľudia následne reagujú slovami: „Aha, viem.“ Keď si predstavím, že Stvoriteľ vesmíru je mojím Otcom a chce, aby som ho tak vnímala, slová „Aha, viem“ sa mi zdajú byť neprimerané.

Ježiš prišiel, aby nám daroval spásu, aby nás zachránil od našich hriechov. Urobil však niečo ešte úžasnejšie. Obnovil vzťah medzi Otcom a jeho deťmi. Siroty môžu mať otca, vdovy ochrancu, osamelí rodinu, kam patria, a väznení slobodu.

Po prvé, Otec čaká, aby si nás mohol adoptovať do svojej rodiny. Ako každý adoptívny rodič, dychtivo očakáva deň, kedy dostane svoje nové dieťa. Miesto je pripravené a my sme vítaní. Nemusíme si dohadovať stretnutie ako pri oficiálnej návšteve, alebo stáť v rade na audienciu. Sme rodina, ktorá je vítaná s otvorenou náručou, objatím a bozkami (Lk 15,20). Dvere sú vždy odomknuté a on čaká, kým ich otvoríme. Nie sme ako deti prichádzajúce do prázdneho domova, ktorý si musia sami odomknúť a sami sa tam obslúžiť. Máme novú identitu – sme Božie deti. Môžeme ho nazývať „Abba“ – menom, ktorým malé dieťa oslovuje svojho ocka. Na našom prvom seminári na Slovensku bol kňaz, ktorý dostal novú identitu. Povedal: „Prišiel som sem ako sluha a domov odchádzam ako syn.“ Bol adoptovaný.

Po druhé, okrem novej identity získavame aj nové prežívanie. Nedávno som počula svedectvo jednej pani, ktorá žila so strachom, až kým sa nestretla s Otcom na seminári Otcovo srdce. Strach odišiel. Aj po dvoch rokoch žije bez strachu – získala slobodu tým, že sa stala Otcovým dieťaťom. Ďalšie svedectvá hovoria o spolupatričnosti a o tom, že ľudia už neprežívajú osamelosť. Sirotské srdce prežíva strach, odmietnutie, potrebu podávať výkon, zatrpknutosť… Božie dieťa zažíva prijatie, bezpečie, lásku, radosť a intimitu. Celá životná skúsenosť sa mení.

A po tretie, máme budúcnosť. Sme dedičmi s každým duchovným požehnaním (Ef 1,3). Máme zmluvného Otca, ktorý dodržiava svoje sľuby. Aké sľuby si dostal od Otca? Tu je jeden z nich: Otec je tu s nami a neopustí nás. Cítim jeho prítomnosť pri každej dôležitej udalosti. Sleduje a povzbudzuje, aby sme boli nositeľmi jeho slávy. Utrpenie nás vedie k duchovnému rastu, keď skúmame, ako naše srdce reaguje na ťažkosti. Ježiš povedal, že v tomto svete budú ťažkosti, ale že sa môžeme radovať, pretože on premohol svet.

Poznáš Všemohúceho Boha ako svojho Otca? Akým menom ho nazývaš, keď s ním hovoríš?“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Nedeľu 04.07. 2021.

Každý, kto pozná Spojené štáty americké, asi vie, že 4. júl sa oslavuje ako Deň nezávislosti; deň, keď úporný boj viedol k nezávislosti od Veľkej Británie. A to mi pripomína, ako odlišne sa udalosti javia v závislosti od vašej perspektívy. Britské názory na túto udalosť sa rôznili. Niektorí to považovali za stratu impéria, kým mnohí iní sympatizovali s americkými osadníkmi, ktorí sa postavili proti nespravodlivej vláde. Prevažujúcou reakciou v tej dobe (čo možno zistiť čítaním vtedajších parlamentných diskusii) bol smútok nad stratou dobrých vzťahov, ktorú spôsobila zlá vláda. Na druhej strane pre Američanov to bola veľká úľava (lebo vojna sa skončila úspechom) a cítili akoby nový úsvit slobody. Ale ovocie bolo dobré na oboch stranách Atlantiku. Po strate amerických kolónii sa britská vláda stala spravodlivejšou.

V dnešnom čítaní vidíme iný rozdiel v perspektíve. Izraeliti sa búrili proti autorite Pána a odmietali ju. A ich motivácia  sa podobala motivácii Američanov. Chceli slobodu. Ale oni netrpeli pod zlou vládou. Zákon nebol daný na to, aby ich ovládal, ale aby ich chránil; aby ich chránil pred vzájomným ubližovaním si. Perspektívou Pána bol smútok nad stratou vzťahu. Ale on nebol smutný preto, že by bol urazený. Bol smutný preto, lebo vedel, ako si Izraeliti bez obmedzení Zákona budú navzájom ubližovať. Sloboda bez lásky nie je požehnaním.

Boh nezničil Izraelitov, ani im neodňal slobodu voľby. Namiesto toho poslal Izraelitom posla, aby spochybnil ich správanie. „Povedz im, ‘Toto hovorí PÁN, BOH!’ A oni, či už ťa počúvnu alebo odmietnu – lebo je to odbojný dom – nech vedia, že bol uprostred nich prorok.” Prečo by niekto počúval Ezechiela, keď nemusel? Počúvali by, iba ak by chceli; takíto ľudia tak robia preto, lebo majú slobodu aj lásku. A tí, ktorí by nepočúvali? Mali by slobodu, ale nemajú lásku. A Boh ich nepotrebuje trestať; oni sa budú trápiť navzájom. Inak povedané, Boh oddelil ovce od capov. A prirodzene, ovce sa budú tešiť z jeho požehnania, ale capy budú navzájom súťažiť. Nastala tu zmena duchovného vzťahu. Predtým to bol Pán, kto si vyvolil Izraelitov. Teraz si Izraeliti môžu vybrať Pána. A každý vzťah lásky si pre obe strany vyžaduje možnosť slobodnej voľby toho druhého. Toto bol moment, keď sa niektoré vzťahy zmenili zo vzťahu založeného na autorite na vzťah založený na láske.

Tak ako je to s tebou a so mnou? Lekcia je jasná. Máme slobodu vybrať si našu vlastnú cestu. Ale tam, kde je sloboda bez lásky (teda bez dôvery v Boha), tam je len utrpenie zo strany iných Sirôt. Naopak, tam kde je sloboda s láskou, tam je život v plnosti; život plný duchovných požehnaní v rodine Otca Boha. Tak si dnes vyber požehnania počúvaním Božieho slova.“

Vlastná úvaha

Veľmi sa mi páči toto prirovnanie i myšlienka vzťahu slobody, lásky, utrpenia, i pohľad na smútiaceho Boha. „Sloboda bez lásky nie je požehnaním.“

Rezenzia: Bohatý tatino, chudobný tatino

Robert Kiyosaki už pred nejakým časom napísal svoju druhú knihu. Bohatý tatino, chudobný tatino patrí k tým knihám, ktoré prečítate na jeden dúšok a vzápätí sa do nej chcete opäť ponoriť, lebo ste si vedomí, že tam niekde je omnoho viac myšlienok a postrehov, než ktoré ste zachytili.

Táto kniha vychádza v spoluautorstve Kiyosakiho a Sharom Lechterovej.

Mnohé rozprávania zo života majú jednoduchosť prístupnú snáď deväť, desať ročným deťom, ak sú ochotné počúvať. Koniec-koncov, je to práve samotný začiatok finančného vzdelávania Kiyosakiho, tesne po jeho deviatych narodeninách, čo nás prevádza hlavnou líniou knihy. Príbeh strieda príbeh a nám rastú pred očami jednotlivé zákonitosti, alebo ak chceme črty, ľudí, ktorí sú schopní dosiahnuť skutočné bohatstvo a udržať si ho. Kniha by sa tiež mohla volať: „Čo nás v škole zabudli naučiť o peniazoch.“

Niekto by si azda mohol myslieť, že je to len „ďalšie rozprávanie bohatého človeka o svojom bohatstve,“ no, myslel som si to spočiatku tiež. Dal som však knihe šancu na podnet jedného svojho dobrého priateľa a veľmi milo ma prekvapila. Kniha totiž hovorí ako sa musel Kiyosaky zmeniť! Ako autor zmenil a vyformoval svoje postoje? Aké myšlienky sa stali základom jeho života? Ako vníma realitu vlastného života a života okolo sebe?
Takto je v tomto útlom 200 stranovom dielku možné nájsť zdravú psychológiu i duchovný postoj k emóciám, okolnostiam i vzťahom. Možno tu objaviť prvky životnej filozofie. A v neposlednej rade sa pojednáva o peniazoch, snoch a slobode.

Knihu vrelo odporúčam prečítať každému, kto hľadá, ako naplniť svoje sny.

Kiyosaki, Robert T. et Lechter, Sharon L. : Bohatý táta, chudý táta; Praha: Pragma, 2001; v originály: Rich dad poor dad; 216 strán; ISBN 80-7205-822-3.

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na stredu 31.03. 2021.

„Nakoľko si ceníte inú osobu? Pre väčšinu ľudí to všetko závisí od toho, ako veľmi ju milujú. Mária vyliala na Ježiša drahú masť v hodnote 20 000 €, a nie na jeho hlavu, ale na nohy, pretože si ho tak cenila. A tým naplnila proroctvo „Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti“ (Izaiáš 52, 7). V dnešnom čítaní vidíme, nakoľko si Ježiša cenil Judáš Iškariotský; na tridsať strieborných, niekoľko stoviek eur. Dôležitá otázka pre vás aj pre mňa teda znie: Koľko stojí iná osoba? 

Potrebujeme poznať Otcovu perspektívu, ak máme nájsť šťastie tým, že sa mu budeme viac podobať. V čítaní od Izaiáša dostal prorok osobitný dar na konkrétny účel. Dostal … „jazyk učenícky, aby vedel slovom posilniť unaveného.” Dostal tiež uši, aby počul, ako k nemu hovorí Božie slovo. To mi hovorí, že unavení majú pre Boha veľkú hodnotu, pretože uschopnil a vyškolil Izaiáša, aby im hovoril jeho slová. Aké odlišné od bežného pohľadu sveta, že vyčerpaní ľudia nestoja za veľa. 

A v žalme objavujeme, že Pán má ďalší konkrétny dar na iný konkrétny účel. „Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; hľadajte Boha a srdce vám oživne.” Darom je nový život pre srdcia tých, ktorí hľadajú Pána. A účelom je, aby si s radosťou všímali tých ponížených. To mi hovorí, že ponížení aj verní ľudia sú pre Boha veľmi cenní, pretože žalmista nachádzal šťastie v živení sa Božím slovom, aj keď bol ponižovaný mocnými ľuďmi. V Izaiášovi vidíme rovnaký postoj ako mal žalmista. Aké odlišné od názoru sveta, že neúspešní majú malú hodnotu. 

A v čítaní z Matúšovho evanjelia vidíme ďalší dar daný na konkrétny účel. Ježiš uvádza na svetlo Judáša Iškariotského a jeho zlé úmysly. Ale Ježiš ho nesúdi, dáva mu dar slobody a namiesto toho ho necháva uskutočňovať jeho úmysly. To mi hovorí, že Boh miluje aj tých najhorších hriešnikov, pretože láska odmieta ovládať milovaného.

Dozvedáme sa teda toto: Musíme si rovnako vážiť vyčerpaných, neúspešných a dokonca zločincov; rovnako, ako to robí Otec. Môžeme nechať Ducha Svätého vyškoliť nám jazyk, aby prehováral k unaveným slovami, ktoré ich prebudia. A nech otvorí naše uši, aby sme počuli Božie slovo, ktoré nám hovorí. Potom sa budeme tešiť, keď sa budeme sýtiť Božím slovom, aj keď nás budú mocní ľudia ponižovať. V skutočnosti nás v očiach Boha vyvyšujú, pretože on zhliada na ponížených. A ak zhrešíme, majme nádej, že nás Ježiš nechce ovládať alebo odsúdiť; chce nás zmeniť, aby sme boli ako on. Potom nájdeme šťastie, po ktorom túžime.“

Richard Rohr – Na prahu premeny 290.: Dospelá viera

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty

„Pokiaľ kráčame po ceste premeny, mali by sme s postupujúcim vekom dosahovať väčšej nuansovanosti a jemnosti. Učíme sa poznať svojich vlastných démonov. Už im nedovoľujeme, aby nám podsúvali falošnú predstavu o tom, čo sa skutočne deje. Učíme sa taktiež dôverovať svojim anjelom a dovoľujeme im, aby nás viedli, uzdravovali a sprevádzali. Vnútorná skúsenosť a vnútorná autorita začínajú postupne vyvažovať včasnejšie spoliehanie sa výhradne na to, čo hovorí pápež alebo Biblia.

Boh netúži po robotoch, ale po slobodných a vedomých milujúcich.

Ako sa zmenila moja viera od doby, kedy som bol chlapec?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 319.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr: Ekonómia milosti

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty siedmy

„Láska sa môže uskutočňovať iba v ríši slobody. Bez vnútornej slobody na oboch stranách nemôže existovať žiadny skutočný vzťah lásky – len povinnosti, strachu alebo záväzku. Takže všetko je záležitosťou rastu v slobode, čo by sme mohli nazvať „rastom v milosti“.

Božia láska je dokonale slobodná. Nie je vynútená žiadnym našim dobrým skutkom a ani ju nie je možné žiadnym našim zlým skutkom stratiť. Sme v nej chytení a nie je možné ju navýšiť – ani umenšiť – ničím z toho, čo urobíme, alebo neurobíme.

Toto je Božia „večná zmluva“ s dušou. Boh nás nemiluje preto, že musí, Boh nás miluje preto, že chce. To nás oslobodzuje k tomu, aby sme túto lásku jednoducho prijímali, a nie aby sme sa horúčkovite snažili učiniť seba samých hodnými tejto lásky.

Kedy som najviac schopný veriť nie vo svoju vlastnú dobrotu, ale v dobrotu Boha?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 256.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

1. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Prvý týždeňĎalej →
1 – 2

Sloboda pochádza od Boha
Iba Boh dáva vyslobodenie

Si v Egypte

Tento týždeň sa nachádzaš s Izraelitmi v Egypte. Hoci prostredie, v ktorom žiješ, sa počas posledných storočí stáva stále nepriateľskejším a skľučujúcejším, tvoja slepota voči otroctvu, v ktorom sa nachádzaš, spôsobuje, že si to akosi nevšímaš. Našťastie, Mojžiš bol povolaný, aby ti zvestoval pravdu. Si ochotný akceptovať, že Egypt ťa zotročil? Tvoje „áno“ bude vyžadovať kompletnú zmenu tvojho životného štýlu.

Usmernenia pre tento týždeň

1) Vzdaj sa kontroly. Cvičenia v Exode 90 ti poskytnú príležitosť vzdať sa kontroly nad svojím životom, ktorý vedie iba k prežívaniu.
Čo si spravil v tomto prostredí, v ktorom žiješ, aby si prežil vo svojej neľahkej situácii?
Kde si sa obrátil o pomoc?
Hľadáš pomoc v športe, v práci, v pornografii?
Je aj niečo lepšie než púhe prežívanie, a to je sloboda. A cesta k slobode, aj keď neľahká a namáhavá (viď Mt 7;14), je otvorená aj pre teba, avšak iba za podmienky, že si ochotný sa odpútať od Egypta a nasledovať Boha.

2) Odovzdaj sa bratstvu (bratskému spoločenstvu). Táto cesta (púť) je ťažká. Budeš na nej často skúšaný a preverovaný. Budeš preto potrebovať tvoje bratstvo – spoločenstvo bratov – a oni budú potrebovať teba. Pravidelné týždenné stretnutia stretávania sú potrebné a sú nevyhnutnosťou. (Viac o dôležitosti bratského spoločenstva pozri v kapitole Stvorení pre bratské spoločenstvo v Sprievodcovi programom Exodus 90.)

3) Naplánuj a vytvor si čas na každodennú modlitbu.  Stráv každý deň hodinu v modlitbe. Ak to nie je v tvojich možnostiach, urob čo sa dá, aby si v modlitbe strávil, čo najviac času. Ale aspoň 20 minút stráv v tichej rozjímavej (kontemplatívnej) modlitbe denne. Naplánuj si tento čas dopredu, poznač si to v kalendári, lebo inak je isté, že sa k tomu nedostaneš a modlitbu budeš vynechávať. (Viac o dôležitosti modlitby a vysvetlenie tichej kontemplatívnej modlitby nájdeš v kapitole Vernosť modlitbe v Sprievodcovi programom Exodus 90. O tom, ako si každodenne konať svätú hodinu, pozri v kapitole Ako sa modliť svätú hodinu medzi záverečnými prílohami tejto knihy.)

4) Buď radostný. Začal si predsa realizovať svoj cestovný plán k slobode. Vybral si sa po ceste slobody. Áno, bude to ťažké, ale nemal by si byť kvôli tomu skľúčený, nemalo by ti to kaziť náladu. Naopak! Radšej nech ti nádej, že v 91. deň budeš už na slobode a pozvanie od Boha, aby si začal a podstúpil tieto duchovné cvičenia, túto duchovnú skúšku, prinesie hojnú radosť. Keď sa budeš rozprávať s ľuďmi mimo Exodu 90, nesťažuj sa, nehovor im, aké sú jednotlivé skúšky a cvičenia v Exode 90 ťažké. Radšej im povedz, a rozprávaj im o tom, ako sa tešíš, akú veľkú máš radosť, keď si predstavíš, kým sa staneš v 91. deň.

5) Každý večer si prejdi svojím dňom. Exodus 90 sa skladá z mnohých disciplín, na ktoré máš možnosť odpovedať každý jeden deň svojím „áno“. Na záver každého dňa, skôr ako pôjdeš do postele, si vyhraď čas na zhodnotenie dňa a na chvíľu zamysli nad prežitým dňom. Toto ti pomôže nielen v úspešnom akceptovaní skúšok a vernom plnení disciplín, ale aj ti to pomôže sledovať tvoje napredovanie na ceste k slobode. (O tom, ako si každodenne konať spytovanie svedomia, si prečítaj v kapitole Ako si konať večerné spytovanie svedomia medzi záverečnými prílohami tejto knihy.)

6) Pomodli sa, aby Boh udelil slobodu tebe a tvojmu bratskému spoločenstvu.

7) Pomodli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode presne tak, ako sa aj oni modlia za teba. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, on ich naučil modlitbu „Otče náš“ (viď Lk 11, 1-4 a Mt 6, 9-13). Spájaj sa každý deň so svojimi bratmi v Exode na celom svete v recitovaní tejto mocnej modlitby, na predchádzajúce úmysly (bod 6 a 7).

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

EXODUS
Ex 1, 1-7

„1 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou:
2 Ruben, Simeon, Lévi a Júda,
3 Isachar, Zabulon a Benjamín,
4 Dan a Neftali, Gad a Aser.
5 Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat duší. Jozef bol už v Egypte.
6 Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to pokolenie,
7 Izraeliti sa veľmi rozmnožili a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola nimi preplnená.“

Zamyslenie

Tvoja náročná púť z otroctva na slobodu sa začína uvažovaním nad úvodným odsekom prastarej Knihy Exodus, ktorá je príbehom putovania Božieho ľudu z otroctva v Egypte na slobodu.

Vediac, že ​​Kniha Exodus je o ceste Izraela k slobode od otroctva, o skutočnosti, že ľudia boli „mimoriadne silní; aby ich krajina bola plná “, malo by nás to udiviť. Prečo by mali byť Izraeliti zotročovaní, keď boli „príliš silní“? Neskôr sa Exodus odvoláva, že egyptský faraón sa dokonca bál Izraelitov. Prečo teda boli zotročení? Prečo, keď boli títo muži takí mocní, sami nepovstali a z tohto svojho otroctva sa neoslobodili? Čo to boli za muži, ktorí aj napriek svojej veľkej moci zostali zotročení tyranom? Zdá sa to dosť zvláštne, ba až úbohé.

Kniha Exodus je však aj naším príbehom. Je to aj tvoj príbeh. Tento prastarý príbeh je obrazom aj moderného muža, a vlastne muža každej doby. Či už ste zotročení chtíčom, žiadostivosťou, technológiami, jedením, pitím alebo niečím – čímkoľvek – iným, ocitneš sa beznádejne zotročený, a je to stále to isté otroctvo, hoci ako muž môžeš mať veľkú silu.

Byť zotročený však neznamená, že muž je slabý. Vo väčšine prípadov jeho mozog a telo sú v skutočnosti veľmi silné, tak ako boli silní Izraeliti. Ba je viac než pravdepodobné, že práve táto jeho sila je dôvodom, že sa stal otrokom. Muži sú silní, no ako sa tak muž snaží usmerňovať a žiť svoj život a prekonávať mnohé jeho ťažkosti, dychtivo siahne po čomkoľvek, čo mu prinesie útechu a istotu. V priebehu svojho života, a najmä keď je mladý, objavuje, nachádza a používa veci alebo činnosti, o ktorých sa domnieva, že ho urobia šťastným. Všetky tieto veci používa v presvedčení, že sú pre neho výhodné a že mu slúžia.

Avšak neskôr, ako tak kráča životom, začne zisťovať, že v skutočnosti bol podvedený a oklamaný. Zistí, že tieto veci mu nepomáhajú; že im chýba pravda a že ony mu šťastie, po ktorom tak túži, neprinášajú. Namiesto toho sa ich pričinením začne zamotávať do návykov, ktoré do neho začnú zapúšťať čím ďalej tým hlbšie korene, a on sa začne stávať ich otrokom. A nech sa akokoľvek snaží byť slobodný, nakoniec zistí, že od vecí, ktoré sa mu stali pascou, sa sám už nedokáže oslobodiť, a to bez ohľadu na to, akú má silu. Muž bude v tejto situácii, podobne ako Izraeliti, nútený naučiť sa a prijať jednu z najväčších biblických právd, a to, že jedine Boh dáva slobodu. Izraeliti boli mimoriadne silní, no aj napriek tomu neboli schopní sa zo svojho otroctva sami oslobodiť – a moderný muž sa často nachádza v rovnakej situácii.

Koľkokrát si sa už sám pokúšal „oslobodiť“, a to len preto, aby si nakoniec zistil, že v skutočnosti to nedokážeš? Stokrát? Keď teraz začínaš túto neuveriteľnú púť, tieto intenzívne duchovné cvičenia, nikdy nezabudni na jednu neodškriepiteľnú a možno aj pokorujúcu pravdu: ty si schopný urobiť toho veľa, avšak jediný, ktorý je schopný ťa z tvojho otroctva naozaj vyslobodiť a udeliť ti slobodu, je Boh.