Archív kategorií: Exodus 90

Poľný sprievodca – Vitaj v programe

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

/ Vitaj v programe /

VITAJ V PROGRAME EXODUS 90

Pohliadni na kríž

Na kríži visí Veľký Osloboditeľ – jediný, ktorý má moc ťa vyslobodiť. Je možné, že to nevieš, ale Boh si želá pre teba oveľa viac, než ty sám. On stvoril človeka na obraz a podobu Trojice, spoločenstva slobodných, sebadávajúcich osôb. Avšak prvý človek, stál zoči voči voľbe, keď sa mohol rozhodnúť pre zahľadenosť do seba alebo pre dar seba samého, vybral si seba samého namiesto Boha. Vybral si, čo sa mu v tej chvíli zdalo ľahšie, avšak čo nakoniec skončilo zle a urobilo ho otrokom hriechu. Od toho času nikto nebol schopný obnoviť svoj zničený vzťah k Bohu a vyslobodiť sa z otroctva. Nikto – totiž až chvíle, kedy Boh, ktorému nič nie je nemožné a ktorý nič nepotreboval, sa cez skutok absolútnej lásky a neprekonateľného milosrdenstva, stal človekom, aby obnovil náš vzťah s Ním samým a vyviedol nás z otroctva do života v slobode.

Pohliadni na kríž

A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma…“ (Lk 9, 23).

Na kríži visí Ten, ktorý ti nielen dal do rúk cestovnú mapu k slobode a povedal: „Veľa šťastia!“ ale On ti túto cestovnú mapu – modlitby, askézy a bratstva – vlastným životom na zemi aj prakticky ukázal a obracia sa aj k tebe a láskavo ti prikazuje: „Poď za mnou!“ (Lk 5, 27). Nemaj strach. Hoci cesta je ťažká, tvoj osloboditeľ a sprievodca má moc ti pomôcť začať, ale ťa aj po celej tej ceste doprevádzať až do jej úspešného konca.

Pohliadni na kríž

„Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ (Mt 7, 13-14).

Vo svetle preplnenom pohodlím a ponukami ľahších ciest životom ťa duchovné cvičenia, ktoré teraz začínajú, budú viesť náročnými a úzkymi cestami. Ich zámerom je pomôcť ti nasledovať Krista a používať jeho cestovnú mapu k slobode vo svojom každodennom živote. Je tu ale jeden háčik: ak sa zameriaš iba na cvičenia a nie na osobu Krista, nemôž to skončiť dobre. Zistíš, že sa nachádzaš na tej istej ceste k rozkladu, akou je tá, o ktorej si si myslel, že ju opúšťaš. Nedovoľ teda, aby vzrúšo z toho, že robíš niečo vskutku drsné, začalo nafukovať tvoje ego a tak ťa viedlo po oveľa rafinovanejšej a zákernejšej ceste k tvojmu rozkladu.

Pohliadni na kríž

Kristus ťa pozýva, aby si nasledoval cestovnú mapu k slobode. Láskavo ti prikazuje, aby si vzal na seba svoj kríž a nasledoval ho cez úzku bránu, nech je cesta akokoľvek ťažká a nepohodlná. On vie, že pre teba, tak ako pre každého muža, je to cesta očisťovania, ktorá vedie k životu. Nedovoľ strachu, aby ťa ovládol. 

Pohliadni na kríž

Cestovná mapa k slobode – návod k životu – je tu pred tebou. Je to bezpochyby ťažká cesta a iba málo je tých, ktorí sa na ňu odhodlajú. Kristus to vie, ale je to on, ktorý ťa na ňu vyzval. Postavil pred teba: slobodu alebo otroctvo; život alebo smrť. Ty si vyberáš život. Teraz, a odteraz v každej ďalšej chvíli, hľaď na kríž. Ježiš Kristus, veľký osloboditeľ, je živý a prítomný a je pripravený viesť ťa na ceste k slobode. Nasleduj ho.

Vitaj v programe Exodus 90

Nathaniel Binversie
Autor a vedúca misia Exodus 90

Stretnutie bratstva – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

1. Začnite modlitbou

Na začiatku každého stretnutia sa spoločne pomodlite nasledovnú modlitbu. Exodu všetkých mužov Exodu v jednej spoločnej a nepretržitej modlitbe k nášmu Pánovi:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého…

Všetci: „ A všetkým povedal: ‚Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?! “ (Lk 9, 23-25)

Vedúci: Pane Ježišu, žiadaš od nás, aby sme ako muži slúžili druhým. Chceš, aby sme zanechali staré spôsoby a odmietli sebecké túžby. Voláš nás, aby sme každodenné ťažkosti prijali s radosťou a aby sme sa ti dokázali úplne odovzdať. Pomáhaj nám, nech každý deň nanovo objavujeme, čo znamená položiť život za svojich priateľov cez disciplíny modlitby, askézy a bratské spoločenstvo. Daruj nám túžbu vo všetkom Ťa nasledovať; daj nám radosť v utrpení a odvahu pozvať k Tebe aj druhých.

Všetci: Vďaka Ti, Pane Ježišu, za dar tohto bratského spoločenstva. Pretváraj a povzbudzuj ma cez týchto mojich bratov, aby som naplnil poslanie muža, ku ktorému ma povolávaš – byť mužom pre druhých.

Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

2. Zdieľanie sa členov bratského spoločenstva

Každý muž prichádzajúci na stretnutie si má pripraviť deväťdesiatsekundové slovo o tom, ako sa mu počas uplynulého týždňa darilo plniť disciplíny Exodu 90. V krátkosti by sa mal dotknúť troch pilierov duchovných cvičení: modlitby, askézy a bratského spoločenstva. Veľké nedostatky by mali bratia prediskutovať, kým malé pochybenia môžu len zobrať na vedomie. Nakoniec by mal každý poďakovať za mnohé milosti, ktoré od Boha v uplynulom týždni dostal.

Vedúci bratského spoločenstva má za úlohu:

 • Dohliadať, aby sa každý muž bratstva rovnako zdieľal, ale aby pri tom neprekročili časovú mieru.
 • Pripomenúť, aby každý muž rozprával aj o milostiach, ktoré počas uplynulého týždňa od Pána dostal.
 • Udržať ducha stretnutia, aby sa nezvrhlo na skupinovú terapiu alebo na debatný krúžok.
 • Upriamovať pozornosť bratstva na Božie milosrdenstvo, ktoré má v ich Exode kľúčovú úlohu. 

3. Každodenné súradnice

Vedúci bratského spoločenstva by si mal vybrať jedno usmernenie z každodenných súradníc daného týždňa a viesť ohľadom neho diskusiu. Diskusia by sa mala venovať tomu, ako sa mužom darí napĺňať dané usmernenie, prípadne ako s ním zápasia. Mohli by ste tiež hľadať riešenie, aké zmeny by mal každý z nich spraviť, aby dokázali usmernenie lepšie dodržiavať. Vedúci bratskej komunity môže každý týždeň poveriť iného muža, aby vybral jedno usmernenie, o ktorom bude diskutovať na ďalšom týždennom stretnutí. 

4. Rôzne

Na konci stretnutia mal vedúci bratstva:

 • Uistiť sa, že každý vie, kedy a kde sa bratstvo stretne nabudúce.
 • Naplánovať spoločné aktivity bratstva v prírode na najbližší týždeň alebo tým niekoho poveriť.
 • Predneste iné záležitosti týkajúce sa bratstva, akými sú napríklad spoločná svätá omša alebo spoločná svätá hodina, či stretnutie s duchovným vodcom. 

5. Záverečná modlitba

Stretnutie sa končí modlitbou k sv. Michalovi archanjelovi za duchovnú ochranu bratského spoločenstva a ostatných mužov v Exode 90; za kňazov, rodiny a za posvätenie Cirkvi.

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

EXODUS 90 90. DEŇ – ŠÉMA: VYBER SI ŽIVOT

Trinásty týždeň

Exodus 90 – Ostatné dni

ŠÉMA: VYBER SI ŽIVOT

13. Týždeň

Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.

Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať Krista. Zistil si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš slobodný v 91. deň.

Usmernenia pre tento týždeň:

 1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
 2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
 3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
 4. Pomodli sa, aby Boh udelil slobodu tebe a tvojmu bratskému spoločenstvu.
 5. Pomodli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode presne tak, ako sa aj oni modlia za teba. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, on ich naučil modlitbu „Otče náš“ (viď Lk 11, 1-4 a Mt 6, 9-13). Spájaj sa každý deň so svojimi bratmi v Exode na celom svete v recitovaní tejto mocnej modlitby, na predchádzajúce úmysly (bod 6 a 7).

OTČE NÁŠ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEUTERONÓMIUM
Dt 6, 4 – 9; 30, 11 – 20


„Počuj, Izrael,
Pán je náš Boh, Pán jediný!
A ty budeš milovať Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom,
celou svojou dušou
a celou svojou silou.


A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. Veď tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba vysoký ani ďaleký; nie je v nebesách, aby si mohol vravieť: „Ktože vystúpi za nás do neba a kto nám ho znesie a dá nám ho počuť, aby sme ho plnili?“ Ani za morom nie je, aby si sa nevyhováral a nepovedal: „Ktože prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovať?!“ Naopak, veľmi blízko sú tie slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil.


– Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa –

a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a uctievať ich, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán vojdeš, aby si ju zaujal. Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.“

Zamyslenie / Rozjímanie:

Kniha Deuteronómium nadväzuje na príbeh Exodu Izraela po štyridsiatich rokoch na púšti, keď generácia Izraelitov pochybujúcich o Bohu už vymrela. Mladší Izraeliti, nová generácia Izraela, sú teraz pripravení vstúpiť do zasľúbenej zeme.

Kniha Deuteronómium sa skladá zo série rozlúčkových prejavov, ktoré Mojžiš povedal novej generácii Izraelitov tesne pred svojou smrťou. Prvá časť dnešného Písma známa pod názvom Šéma – je to hebrejské slovo, ktoré znamená „počúvať“. Forma počúvania naznačená týmto slovom znamená zároveň počutie a spravodlivú reakciu. Mojžiš vyzýva túto novú generáciu Izraela, aby urobila to, čo neurobila ich predchádzajúca generácia. Vyzýva ich, aby počúvali zákon a odpovedali verným sledovaním.

Inými slovami, Mojžiš v podstate hovorí tejto generácii Izraelitov tri veci:
• Videli ste, kam vedie nevernosť voči Bohu.
• Poznáte podrobnosti o Božom pláne pre váš život.
• Vyberte si, že sa ním budete riadiť.

Táto rozumná a nekompromisná Mojžišova výzva je dnes pre nás platná rovnako ako pre novú generáciu Izraelitov. (Boží) plán je jasný. Modli sa každý deň, čiň vymedzené skutky asketizmu, ži bratstvo.

V druhej polovici dnešného čítania Mojžiš vysvetľuje Izraelitom podstatu výberu. Je to voľba života alebo smrti. Ak sa nová generácia rozhodne riadiť sa zákonom, vyberie si život. Naopak, ak si nebudú myslieť, že vymedzené zákony sú pre Boha dôležité alebo že je vhodné ich dodržiavať – ak budú počúvať, ale nerozhodnú sa podľa toho konať – v konečnom dôsledku si vyberú smrť.

Na úsvite zajtrajšieho dňa budeš slobodným mužom. Budeš súčasťou novej generácie mužov pripravených slúžiť svojej rodine a Cirkvi. Čo urobíš s touto slobodou? Čo urobíš s plánom, ktorý Ti Pán daroval v týchto deväťdesiatich dňoch?

• Videl si, kam vedie nevernosť voči Bohu.
• Poznáš podrobnosti o Božom pláne pre Tvoj život.
• Vyber si, že sa ním budeš riadiť.

Výber je na Tebe. Vyber si život.

Exodus 90 89. deň

Trinásty týždeň

EXODUS 90: DEŇ 89 (10.4.2020)
BOHU BUĎ SLÁVA
Denný smerovník: 13. Týždeň Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať Krista. Zistil
si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš slobodný v 91. deň.
Položky skutkov:

 1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
 2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
 3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Nm 20, 1-13
V prvom mesiaci v štyridsiatom roku prišli Izraeliti, celá ich pospolitosť, na púšť Sin
a ľud sa utáboril v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju i pochovali. A keď ľud
nemal vody, zhŕkli sa proti Mojžišovi a Áronovi a ľud sa vadil s Mojžišom a kričal:
„Kiežby sme boli (aj my) pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Pánom! Prečo ste
doviedli Pánovu pospolitosť na túto púšť? Aby sme pomreli aj s naším dobytkom?
Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a priviedli na toto zlé miesto, do kraja, kde niet
zrna, ani fíg, ani viníc, ani granátových jabĺk, ba ani len vody na pitie?“ Vtedy
Mojžiš a Áron odišli od pospolitosti ku vchodu do stánku zjavenia a padli na tvár. I
zjavila sa im Pánova sláva a Pán povedal Mojžišovi: „Vezmi si palicu a zhromaždi
pospolitosť, ty a tvoj brat Áron, a pred ich očami rozkážte skale, aby dala vodu.
Vyvedieš vodu zo skaly a napojíš pospolitosť i jej dobytok.“ Mojžiš vzal palicu z jej
miesta pred Pánom, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždili
pospolitosť pred skalu a Mojžiš im povedal: „Počujte, vy buriči: Budeme vám môcť
vyviesť vodu z tejto skaly?“ Nato Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po
skale. I vyliala sa voda prúdom a napila sa pospolitosť aj jej dobytok. Ale potom
Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: „Pretože ste mi neverili a neoslávili ste ma pred
očami Izraelitov, nevovediete tento ľud do krajiny, ktorú im dám.“ To sú vody
Meríby (Vody zvady), kde sa Izraeliti vadili s Pánom a (kde) sa na nich oslávil.

Rozjímanie:
Izraeliti opäť rebelujú proti Mojžišovi a Áronovi, tentokrát pre telesný
smäd. Táto scéna ti môže pripomenúť čítanie v deň 42 (Exodus 17). Tieto
dva scenáre sú podobné, ale v dnešnej scéne Boh žiada ísť o jeden krok
ďalej ako predtým aby ukázal svoju prozreteľnú slávu Izraelu.
Boh hovorí Mojžišovi aby prikázal skale aby dala vodu. Na rozdiel od
predošlých prípadov, keď Mojžiš musel udrieť skalu, tu stačia slová aby
vytryskla voda. To by bola pôsobivá scéna pre Izraelitov. Ale Mojžišova
pýcha sa stavia do cesty. Namiesto aby prehovoril na skalu, ako mu bolo
prikázané, neposlušne využíva autority svojho úradu a hovorí na ľudí,
smerujúc slávu, ktorá patrí Bohu na seba.
Mojžišove slová poodhaľujú jeho vinu: „Počujte, vy buriči: Budeme vám
môcť vyviesť vodu z tejto skaly?“ (Nm 20,10). Áno, úrad ktorý zastávajú
Mojžiš a Áron im poskytuje autoritu, ale taktiež vyžadujú pokornú
poslušnosť. Iba moc, ktorú im dal Boh môže spôsobiť, aby voda vyšla zo
skaly, ale Mojžiš takto koná z pýchy. Hovorí na ľudí, namiesto na skalu a
obracia oči Izraelitov na seba, namiesto na Boha. Aj napriek Mojžišovej
neposlušnosti, Boh dáva jeho ľuďom cez Mojžišov úrad – ale nie bez
dôsledkov pre Mojžiša.
Mojžiš stráca jeho privilégium vstúpiť do zasľúbenej zeme. S izraelitmi
teraz stojíš na okraji zasľúbenej zeme. Budeš bombardovaný s
možnosťami konať zo svojej pýchy. Tvoji priatelia, kolegovia aj tvoja
manželka či spolufarníci ťa budú chváliť za zvládnutie takého intenzívneho
duchovného cvičenia. Aká bude tvoja odpoveď? Dovolíš, aby ich oči ostali
fixované na teba, alebo ich nasmeruješ na Toho, ktorý má v skutočnosti
moc priviesť mužov do dňa 91 a ich život k slobode? Komu vzdáš česť za
to, že ťa priviedol na koniec tohto cvičenia? Komu patrí sláva za to, že ti
daroval vyslobodenie? Uznaj Božiu veľkú prácu v tebe dnes.

Exodus 90 88. deň

Trinásty týždeň

POCHYBUJEŠ, ŽE TO PÁN PRE TEBA MÔŽE SPRAVIŤ?
Denný smerovník: 13. Týždeň Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať Krista. Zistil
si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš slobodný v 91. deň.
Položky skutkov:

 1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
 2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
 3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Numeri 13,2-3; 13,25-14,3; 14,26-34
Pán hovoril Mojžišovi: „Pošli mužov, nech sa prezvedia o krajine Kanaán, ktorú
chcem dať Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom, všetci nech sú poprední
mužovia.“…
Po štyridsiatich dňoch, keď prezreli celú krajinu, vrátili sa späť. Prišli k Mojžišovi,
Áronovi a celej izraelskej pospolitosti na púšť Fáran do Kádeša a rozprávali im aj
celej pospolitosti a ukazovali im plody tejto krajiny. Hovorili im: „Prišli sme do
krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. A toto sú z nej
plody! Lenže ľud, čo v krajine býva, je mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Aj
Enakových potomkov sme tam videli. V Negebe bývajú Amalekiti, na vrchoch
sídlia Hetejci, Jebuzejci a Amorejčania. Pri mori a na brehoch Jordána bývajú zasa
Kanaánčania.“ Tu sa Kaleb usiloval utíšiť ľud, ktorý brojil oproti Mojžišovi a zvolal:
„Poďme hneď a zaujmime krajinu, lebo ju môžeme dobyť!“ Ale mužovia, čo šli s
ním, vraveli: „Nie, nemôžeme ísť proti tomu ľudu veď je silnejší ako my! A
rozprávali Izraelitom nepravdy o krajine, ktorú prezreli: „Krajina, ktorú sme
krížom-krážom prešli, aby sme ju prezreli, je krajinou, ktorá požiera svojich
obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého vzrastu. Ba aj obrov
sme tam videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako
kobylky!“ Tu sa dal všetok ľud do kriku a národ nariekal cez celú noc, 2 všetci
Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vravela: „Ach, keby

sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti! Kiežby sme boli mŕtvi! 3 Prečo
nás chce Pán voviesť do tejto krajiny?! Aby sme pohynuli mečom? Či sa majú naše
ženy a malé deti stať korisťou? Nebude vari pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta?“
Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: „Dokedy ešte bude tento naničhodný ľud proti
mne reptať? Počul som tupenie Izraelitov, ktorým sa previnili voči mne. Povedz im
teda: Tak, ako žijem – to je Pánov výrok -, naložím s vami tak, ako ste si otvorene
odo mňa žiadali. Tu na púšti popadajú vaše telá. Vy všetci, čo ste boli prehliadnutí,
vy všetci bez výnimky od dvadsiateho roku nahor, lebo ste reptali proti mne. Nik z
vás nevojde do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou sľúbil, že vám ju dám,
okrem Jefonovho syna Kaleba a Nunovho syna Jozueho. Vaše malé deti však, o
ktorých ste vraveli, že budú korisťou, tie tam vovediem a ony spoznajú krajinu,
ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtve telá sa rozpadnú tu na púšti a vaši synovia budú
štyridsať rokov blúdiť po púšti a budú pykať za váš odpad, kým ich telá nepohynú
na púšti. Bude to podľa počtu dní v ktorých ste sa vyzvedali o krajine, štyridsať dní,
rátajúc deň za rok, budete pykať za svoje pochybenie. Teda štyridsať rokov, aby
ste poznali, čo znamená, keď sa ja vzdialim.
Rozjímanie
Izraeliti konečne prišli k okraju zasľúbenej zeme. Zem je presne ako to
opísal Boh, ale nie je to ako to očakávali Izraeliti. Oplýva medom a mliekom, to
áno, ale tiež je okupovaná silnými a ozbrojenými ľuďmi.
Možno dnes zažívaš veľkú slobodu. Na druhú stranu možno nezažívaš až
takú slobodu. Možno si sa zasekol na púšti. Možno sa prejedáš sladkosťami,
pripojil si sa na Netflix, nevieš sa odtrhnúť od investovania na burze tak ako by si
možno chcel, upadol si k pornografii alebo masturbácii. To je možno reálna
situácia. Znamená to, že nemôžeš vstúpiť do zasľúbenej zeme?
Pozri sa na písmo. Uprostred ich Exodu, Izraeliti padlo do hriechov tela.
Vrátili sa k uctievaniu modiel a mali orgie (Ex 32, 1-6). Odvrhol Boh týchto ľudí a
vzdal sa plánu priviesť ich do prisľúbenej zeme? Nie. Dal Izraelitom plán – zákon,
ktorý sa zachoval v knihe Levitikus. To bolo zároveň spravodlivé aj milosrdné.
Tento plán má viesť k odpusteniu, znovuspojeniu s Bohom a cestu do zasľúbenej
zeme, ak Izraeliti činili pokánie a rozhodli sa ho prijať.
Aj keď hriechy Izraelitov ich neodrezali od prisľúbenej zeme, dnes
vidíme, že ich pochybnosti voči Bohu áno. Pán ťa chce priviesť k úplnej slobode.
Pochybuješ, že to Pán môže pre teba spraviť?
Rozprávaj sa o tom dnes úprimne s Pánom vo svojej svätej hodine.

Exodus 90 87. deň

Trinásty týždeň

EXODUS 90: DEŇ 87 (8.4.2020)
PLÁN FUNGUJE
Denný smerovník: 13. Týždeň Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať
Krista. Zistil si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš
slobodný v 91. deň.
Položky skutkov:

 1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
 2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
 3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Numeri 1,1–4,17–19; 10,11–12; 11,4–6
Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stánku zjavenia v prvý deň druhého
mesiaca druhého roku po ich východe: „Spočítajte všetkých mužov celej
pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien
všetky mužské osoby, hlavu po hlave. Od dvadsiateho roku nahor
prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných v Izraeli a pri
tom budú s vami po jednom z každého kmeňa, vždy hlava svojej rodiny.
Mojžiš s Áronom vzali týchto menami označených mužov k sebe a v prvý
(deň) druhého mesiaca zhromaždili celé pospolitosť a prehliadli ju podľa
rodov, rodín a počtu mien od dvadsiateho roku nahor, hlavu po hlave, ako
Mojžišovi prikázal Pán. Prehliadal ich na púšti Sinaj. V druhom roku, v
druhom mesiaci, na dvadsiaty deň mesiaca sa oblak zdvihol z príbytku
zákona. Izraeliti sa dali na pochod a po skupinách tiahli z púšte Sinaj, až sa
oblak zniesol dolu na púšti Fáran. Primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal
chuť na iné jedlá a potom sa začali aj Izraeliti opätovne žalovať a hovorili:

„Kto nám dá jesť mäso? Rozpamätúvame sa na ryby, ktoré sme zadarmo
jedávali v Egypte, na uhorky a dyne, na pór, cibuľu a cesnak.
Rozjímanie:
Kniha Numeri, podobne ako kniha Levitikus pokračuje tam, kde skončila
Kniha Exodus. To je preto, lebo Levitikus slúži skôr ako doplnková kniha do
hlbšieho príbehu Písma. Levitikus predkladá veľa rituálov, ktorých sa
musia Izraeliti pridŕžať, ale nepokrýva chronologicky čas udalostí. Prvý
verš knihy Numeri nepatrne poukazuje na mimoriadny význam knihy
Levitikus v celkovom príbehu Písma: „Pán hovoril k Mojžišovi.. v stánku
zjavenia“ (Nm 1,1).
Ako vieme, Mojžišovi bolo zakázané vstúpiť do stánku stretnutia s Bohom.
Teraz mu to bolo opäť umožnené, čo znamená, že rituály dané Izraellitom
Bohom v knihe Levitikus fungovali. Zauvažuj na chvíľu, čo sa stalo. Ľud
Izraela hrešil pred Bohom. Ako dôsledok ich Boh spravodlivo odsúdil ako
nehodných vstúpiť do jeho prítomnosti. V jeho otcovskom súcite Boh
predložil súbor pravidiel pre Izraelitov ako plán, ktorý ich môže očistiť a
oslobodiť, aby mohli vstúpiť opäť do jeho prítomnosti za predpokladu, že
sa rozhodnú postupovať podľa plánu.
Znie ti to povedome?
Rituálne zákony boli náročné pre Izraelitov, tak ako sú disciplíny tohto
duchovného cvičenia náročné pre nás. Tá krásna a dôležitejšia vec je: Boh
je dobrý, jeho plán je dobrý a jeho plán funguje.
Izraeliti sú konečne opäť na ceste. Nasledujúc Pána cestujú cez púšť do
divočiny Farán. Izraeliti už v tomto okamihu strávili na púšti viac ako rok,
väčšinu z toho strávili na úpätí vrchu Sinaj. Videli Boha robiť úžasné veci
pre nich – rany v Egypte, rozdelenie Červeného mora, dával im jedlo a
vodu na púšti viac ako rok a súcitne im poskytol plán k slobode potom, čo
sa od neho odvrátili a klaňali sa zlatému teľaťu. Napriek tomu to
Izraelitom nestačí. Stále si prajú vrátiť sa späť k jedlu do Egypta, slepý k
otroctvu, ktoré by im toto rozhodnutie prinieslo.
Kde sa vidíš v tomto príbehu?
Deväťdesiat dní končí tento týždeň. Bol si svedkom ako Pán spravil veľa
úžasných vecí v tvojom živote. Stále sa sťažuješ? Vieš, že plán funguje, ak
sa ho pridŕžaš. Zvažuješ, že opustíš svojich bratov, aby si sa mohol
prejedať koláčmi v Egypte? Si slepý k otroctvu, ktoré by prinieslo také
rozhodnutie? Pozri na kríž. Buď dnes vďačný. Buď vďačný za všetko, čo ti
doteraz poskytol na púšti a vyber si ho nasledovať.

Exodus 90 86. deň

Trinásty týždeň
CESTOVNÝ PLÁN K ZNOVUZJEDNOTENIU
Denný smerovník: Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať
Krista. Zistil si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš
slobodný v 91. deň.
Položky skutkov:

 1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
 2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
 3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Lv 1, 1; 4, 27 – 31
Pán zavolal Mojžiša a vravel mu zo stánku zjavenia: Ak z
nevedomosti zhreší nejaký jednotlivec z obyvateľov zeme tým, že
prestúpi niektorý Pánov príkaz a uvalí na seba vinu, tak potom, keď
pozná svoje previnenie, ktorého sa dopustil, privedie na obetu za
svoj hriech, ktorého sa dopustil, bezchybnú kozu, položí ruku na
hlavu obety za hriech a obetu za hriech zabije na mieste, kde sa
zabíja celostná žertva. Kňaz potom vezme na palec niečo z jej krvi a
pomaže rohy oltára zápalných obiet a ostatnú jej krv vyleje ku
spodku oltára. Potom oddelí všetok jej loj tak, ako sa oddeľuje loj
pokojných obiet, a kňaz ho spáli na oltári na príjemnú vôňu pre
Pána. Takto ho kňaz zbaví hriechu a odpustí sa mu.

Rozjímanie:
Tretia kniha Svätého Písma, Levitikus, pokračuje presne tam, kde skončila Kniha
Exodus. Boh teraz hovorí s Mojžišom zo stánku stretnutia. Mojžišovi nie je
dovolené zotrvať v prítomnosti Svätého Boha kvôli hriešnosti Izraela. Všimnite si
však, že Boh je stále ochotný hovoriť s Mojžišom, aj keď Mojžiš nemá dovolené
vstúpiť do svojej bezprostrednej prítomnosti.
V Levitikuse dostanú Izraeliti rozsiahle vysvetlenie rituálnych obiet a
kajúcich činov, ktoré musia vykonať, aby ukázali svoju túžbu vrátiť sa a udržiavať
správny vzťah s Bohom. Ak Izraeliti prestanú nasledovať tieto rituály, stratia
priazeň Boha. Rozhodnutie o ukončení vykonávania obetí by bolo, ako keby
Izraeliti hovorili: „Už viac nepotrebujeme vzťah s Bohom alebo jeho pomoc.“
Rozmýšľaj o svojom vlastnom vzťahu s Bohom. Už si sa v minulosti svojim
hriechom odvrátil od Boha. No aj napriek strate stavu milosti k Tebe Pán hovorí.
Volá ťa vyjsť z Tvojho hriechu, aby si ho znova nasledoval do života slobody.
Nedovoľ, aby Ťa v tomto diabol oklamal. Rovnako ako rituály, ktoré dal
Izraelitom, aby pomohli obnoviť ich vzájomný vzťah, Boh aj Tebe dal podobné
dary: modlitbu, asketizmus a bratstvo. Tvoje akty asketizmu sa môžu použiť
zároveň ako pokánie a ako obeta, keď ich spojíš s krížom. Okrem toho nám
Sviatosti zmierenia a Eucharistie poskytujú milosť uzdravenia a zjednotenia, ktorú
Kristus túži dať pre našu dušu. Pre kresťanov je vzdanie sa ktoréhokoľvek z týchto
darov ako povedať: „Už nepotrebujeme vzťah s Bohom alebo jeho pomoc.“
Ak sú tieto duchovné cvičenia Tvojim prvým kontaktom s jasne
štruktúrovanými skutkami modlitby, asketizmu a bratstva, potom si tento čas
pravdepodobne zažil ako posväcujúci, oslobodzujúci, ale tiež dosť vyčerpávajúci.
Pozrite sa na 91. deň. Túžiš po prestávke. Pán Ťa počuje a pozná Tvoje potreby.
Po tomto deväťdesiatdňovom období namáhavého očisťovania vstúpiš do
dvojtýždňového obdobia svätého odpočinku. Tu môžeš uvoľniť svoje skutky
asketizmu a oddýchnuť si od niekoľkých z nich. Avšak chráň svoju slobodu. Polož
si otázky ako: „Naozaj potrebujem pre život sociálne siete, alebo by bolo pre
moju slobodu lepšie, keby som sa ich aj ďalej zriekol?“ Buď k sebe úprimný, ide o
Tvoju slobodu. Držte svoje bratstvo pokope. To dáva vašej slobode silnú obranu aj
proti nepriateľovi.
Hovor dnes s Pánom o 91. dni. Opýtaj sa ho, niekoľko ktorých skutkov
asketizmu by bol rád aby si ďalej dodržiaval a z ktorých by bolo dobré ubrať, ale
stále praktizovať. Buď konkrétny a napíš svoje závery, aby si mal konkrétnu
zodpovednosť aj v 91. deň. Nevykrúcaj sa z toho, aby si si tieto požiadavky zapísal.
Napíš ich. Urob to pre svoju slobodu; urob to pre svoju rodinu.

Exodus 90 85. deň

Trinásty týždeň


VONKAJŠIE SKUTKY
Denný smerovník: 13. Týždeň Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Po toľkých milostiach čo dostali Izraeliti stále pochybujú o Bohu. V dôsledku
toho majú oprávnene zablokovaný prístup zo Zasľúbenej zeme. Tvoja
budúcnosť by mala byť úplne iná. Posledné tri mesiace sa Ti darilo spoliehať
sa na Boha viac ako kedykoľvek predtým. Naučil si sa, čo to znamená vziať
každý deň svoj kríž a nasledovať Krista (pozri Lukáš 9, 23). Dozvedel si sa o
ceste k slobode. Pán Ti zveril pochopenie kresťanského života, ktoré je oveľa
väčšie ako u väčšiny ľudí. Tento cestovný plán je v Tvojich rukách. Teraz si
môžeš slobodne zvoliť, čo s ním urobíš, ale nie si oslobodený od následkov. Ži
ho, zdieľaj ho a dôsledky Tvojho rozhodnutia budú požehnaním.
Položky skutkov

 1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby. Pred Exodom si možno
  nemal zvyk každodennej modlitby. Zavnímaj, ako sa tým rozvíjal Tvoj vzťah s
  Bohom. Aký je Tvoj plán pre modlitbu v 91. deň? Ak nemáš v pláne pevne sa
  rozhodnúť pre dennú modlitbu, nenájdeš si na ňu čas každý deň. Vytvor si
  preto modlitebný plán a daj ho na papier.
 2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha. Ak prestaneš
  prosiť Boha o milosť a milosrdenstvo, ak si prestaneš každý deň uvedomovať
  svoju potrebu Boha, stratíš svoju slobodu. Nenechaj sa niečím takýmto
  prekvapiť ani Ty, ani Tvoji bratia, a zvlášť Tvoj kotvák.
 3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch. Možno to
  bola najväčšia pozornosť, ktorú si vo svojom živote Písmu venoval. Pozri sa,
  kam Ťa to priviedlo. Slovo je Ježiš Kristus, On je živý a viedol Ťa k tomuto
  poslednému týždňu Tvojho Exodu. Predstav si človeka, ktorým sa môžeš stať,
  keď budeš pokračovať pokračovali v nasledovaní živého Slova. Predstav si,
  akými mužmi sa môžu stať Tvoji bratia, ak sa spoločne hlboko ponoríte do
  Slova.

Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…


Čítanie: Ex 40, 34 – 38
Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva.
Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a
Pánova sláva napĺňala príbytok. Keď sa oblak od stánku zdvihol, Izraeliti sa
dávali počas celého svojho putovania na pochod; a keď sa oblak nezdvihol,
nepohli sa až dotiaľ, kým sa nezdvihol. Cez deň totiž ležal nad stánkom
oblak, v noci sa však javil očiam všetkých Izraelitov ako oheň, počas celého
ich putovania.
Rozjímanie:
Dospeli sme k záveru knihy Exodus. Výborne! Kniha Exodu však nekončí v
Zasľúbenej zemi. Rozprávanie príbehu pokračuje v nasledujúcich knihách Svätého
písma, ktoré spolu plynú a vytvárajú ucelený príbeh spásy. Aj my hráme v tomto
príbehu úlohu, ale to, čo by mohlo byť, je lepšie ponechať pre Tvoju pokračujúcu
formáciu v 91. deň. Dovtedy sa pozrime hlbšie na nasledujúci výňatok z dnešného
čítania Písma:
„Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak
a Pánova sláva napĺňala príbytok.“ (Ex 40, 35)
Mojžišovi nie je povolené byť v Božej prítomnosti. Toto je zmena oproti
Mojžišovým rozhovorom s Bohom pred stavbou svätostánku. Spomeň si na to,
ako Mojžišova tvár žiarila, keď bol v Božej prítomnosti na vrchu Sinaj. Teraz, keď
majú Izraeliti miesto odpustenia svojich hriechov (svätostánok), musia preukázať
svoju túžbu znovu získať správny vzťah s Bohom. Kým na to nie sú Izraeliti
pripravení, Mojžiš bude trpieť rovnakým odlúčením od Boha, aké si Izraeliti
vybrali svojimi hriechmi.
Boh vo svojom milosrdenstve poskytuje Mojžišovi a Izraelitom plán, ako
znovu obnoviť správny vzťah s ním. Otec to pre nich aj pre nás robí tým, že
poskytuje súbor konkrétnych disciplín, ktoré nás majú postupne, kúsok po kúsku
obracať späť k nemu.
Zajtra sa bližšie pozrieme na plán Izraela, keď ich budeme sledovať v
knihe Levitikus. Dnes sa pozri na svoj vlastný život vo svetle vyššie uvedeného
výňatku z Písma. Dáva Ti Pán prístup do svätostánku alebo sa od Teba spravodlivo
oddeľuje dovtedy, kým sa preňho znovu navonok nerozhodneš? Teraz, keď
poznáš cestu, Pán od Teba očakáva viac. Očakáva, že sa rozhodneš nasledovať
plán (modlitba, asketizmus a bratstvo) pre návrat k nemu.
Porozprávaj sa dnes s Pánom o tom, ako je Tvoje vonkajšie prežívanie
modlitby, asketizmu a bratstva prejavom Tvojej lásky k nemu a udržuje Ťa každý
deň verným.

Exodus 90 84. deň

EXODUS 90: DEŇ 84
DRŽTE SA BOŽIEHO PLÁNU
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od hory Sinaj.
V Exode ostávajú kľúčové dni. Stále si očisťovaný. Zaviazal si sa k deväťdesiatim
dňom Exodu, nie sedemdesiatim, osemdesiatim ani osemdesatim deviatim.
Natiahni krok, zvýš svoje úsilie.
Akčné položky

 1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií.
 2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu.
 3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Ex 40,1-17
Potom Pán povedal Mojžišovi: „V prvý deň prvého mesiaca postav
príbytok, stánok zjavenia! Dnu umiestni archu zákona a pred archu zákona
zaves oponu, prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav
dnu svietnik a nasaď naň lampy, daj zlatý oltár na kadidlo pred archu
zákona a na vchod do svätyne zaves oponu! Potom pred vchodom do
príbytku, stánku zjavenia, postav oltár na zápaly a umiestni umývadlo
medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody! Potom ohraď
nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu! Napokon
vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí;
posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý. Aj oltár na zápaly pomaž i
všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý. Takisto pomaž
umývadlo a jeho podstavec a posväť ho. Potom priveď Árona a jeho synov
ku vchodu do stánku zjavenia a umy ich vodou. Potom obleč Árona do
posvätného rúcha, pomaž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz. Aj jeho
synov priveď, obleč ich do tuník a pomaž ich, ako si pomazal ich otca, aby
mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné
veky z pokolenia na pokolenie.“ Mojžiš urobil (všetko) celkom tak, ako mu
prikázal Pán. V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok
postavený.

Rozjímanie:
Na začiatku tejto pasáže Boh prikazuje, aby bol stánok postavený „v prvý
deň prvého mesiaca“ (Exodus 40: 2). Prečo je taký konkrétny o čase? To
bol prvý deň prvého mesiaca, kedy Boh stvoril svet. Keďže je stánok
obrazom celého sveta, ako je vidieť na základe Božieho príkazu pre jeho
pozemský dekor, musí sa príbytok správne postaviť v ten istý deň, keď sa
začalo stvorenie; a to prvý deň. Boží plán upriamuje a zahŕňa krásu
načasovania, dokonca aj na vyčlenenie konkrétneho dňa a nič iné.
Keď vás Boh žiada, aby ste robili konkrétnu vec v konkrétnom čase, je to
preto, že má pre teba a pre tvoju rodinu dobrý plán. Možno nepoznáš
úplnosť plánu, ale môžeš veriť, že plán je dobrý (Jeho plán musí byť dobrý,
pretože Boh je sám dobro). To však neznamená, že jeho plán nie je
niekedy náročný alebo nepríjemný; môže byť. Samotný plán však bude
vždy dobrý, aj keď bude presne načasovaný. Toto duchovné cvičenie je
toho dobrým príkladom. Boh vás pozval do náročného a nepohodlného
obdobia, ale ovocie tvojho „áno“ jeho plánu je bohaté a výdatné (aj keď
ešte nemôžeš vidieť jeho plnosť).
Je takmer nemožné držať sa Božieho plánu, ak nedáte Pánovi každý deň
čas, na to aby sa s tebou podelili o Jeho plán. Bez modlitby, bez Božieho
plánu si sám ponechaný robiť plán pre seba a svoju rodinu. Ako to pre
teba fungovalo v minulosti?
Počas posledných osemdesiatichštyroch dní si si zvykol na každodennú
modlitbu. Nerob si prestávku od tohto zvyku. Muži Exodusu zistili, že ak
dvojtýždňová prestávka, ktorá sa začína v deň 91, zahŕňa prestávku od
každodennej modlitby, je takmer nemožné znova sa vrátiť k takémuto
disciplinovanému zvyku modlitby. Pracovali ste príliš tvrdo, aby ste to
dokázali.
Môžete sa rozhodnúť skrátiť svoju dennú svätú hodinu v deň 91, ale
tridsať minút denne s najmenej dvadsiatimi minútami kontemplatívnej
modlitby by malo zostať súčasťou vášho života. Držte sa tohto zvyku a
budete sa môcť lepšie držať plánu, ktorý má Boh pre vás a vašu rodinu v
deň 91.

Exodus 90 83. deň

EXODUS 90: DEŇ 83
DOKONČILI TO
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od
hory Sinaj.
V Exode ostávajú kľúčové dni. Stále si očisťovaný. Zaviazal si sa k
deväťdesiatim dňom Exodu, nie sedemdesiatim, osemdesiatim ani
osemdesatim deviatim. Natiahni krok, zvýš svoje úsilie.
Akčné položky

 1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií.
 2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu.
 3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Ex 38, 27 – 30; 39, 33 – 43
Sto strieborných hrivien sa použilo na odliatie podstavcov na svätostánok a
podstavcov na záclony, sto podstavcov bolo zo sto hrivien, teda jedna hrivna na
každý podstavec. A z tisícsedemstosedemdesiatich piatich šeklov vyhotovil háčiky
na stĺpy, obtiahol ich hlavice a opatril ich krúžkami. Všetkých posvätných darov z
medi bolo sedemdesiat hrivien a dvetisícštyristo šeklov. Z tohto vyhotovil
podstavec pri vchode do stánku zjavenia, medený oltár, medené mriežky a oltárne
náčinie, i podstavce (stĺpcov) pri vchode do nádvoria, všetky kolíky na svätostánok
a všetky kolíky okolo nádvoria.
Potom priniesli svätostánok k Mojžišovi: stánok a jeho príslušenstvo, jeho sponky,
dosky, žrde, stĺpy a podstavce, pokrývku z červeno farbených ovčích kozí a
pokrývku z tachášových koží, haliacu oponu, archu zákona s jej tyčami a
zľutovnicu, stôl a všetko jeho náradie a predkladné chleby, svietnik z rýdzeho
zlata, jeho lampy – lampy boli postavené do radu – a všetko jeho príslušenstvo, aj
olej do lámp, zlatý oltár, olej na svätenie, príjemne voňajúce kadidlo a oponu na
vchod do svätostánku, medený oltár a na ňom medené mriežky, jeho tyče a všetko
jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec, plachty pre nádvorie, jeho stĺpy a
podstavce, záclonu na vchod do nádvoria, povrazy a kolíky a všetko náčinie pre

službu v príbytku, stánku zjavenia. Ďalej skvostné rúcha pre službu vo svätyni:
posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu.
Izraeliti previedli všetku prácu celkom tak, ako Pán prikázal Mojžišovi. Mojžiš
všetku prácu prezrel a videl, že ju previedli celkom tak, ako mu prikázal Pán. A
Mojžiš ich požehnal.
Rozjímanie:
V osemdesiaty tretí deň tohto duchovného cvičenia čítame o dokončení
Svätostánku. Po tom, čo všetky detaily a inštrukcie boli odovzdané
vybraným mužom Izraela, našli spôsob ako pospájať a dokončiť túto
náročnú výzvu. Hoci sa ešte namáhate, ty a tvoji bratia ste na ceste k
podobnému koncu. Pripomeň si svoje Prečo.
V osemdesiatytretí deň týchto duchovných cvičení čítame o dokončení
svätostánku.Po dokončení svätostánku mali vyvolený Izraelský muži
slobodu sa vrátiť späť do Egypta. Tam mohli porozprávať svojím starým
Egyptským kamarátom všetko o ich ceste Exodu a o úžasných veciach,
ktoré Pán pre nich vykonal na púšti. Mohli by byť takí nadšení pri tom
rozprávaní kamarátom o ich slobode, že by si ani nevšimli ako kráčajú späť
priamo do otroctva. Aké odporné rozhodnutie by to bolo.
Našťastie, takto sa kniha Exodus nekončí. Namiesto toho sa Izraeliti
rozhodli odpovedať na Božiu prítomnosť. Ostávajú, keď ostáva Boh a idú,
keď ide On. Čo budeš robiť, keď skončíš toto duchovné cvičenie? Pôjdeš
späť do Egypta? Alebo ostaneš naladený na Božie volania a nasledovať ho
aj keď ťa bude smerovať hlbšie do jeho očisťujúcej lásky?
Nemaj obavy. Prichádza veľmi potrebná dvojtýždenná prestávka a správny
čas na oslavu. Tak ako vybraný muži Izraela dostali požehnanie po
dokončení svätostánku, tak aj ti dostaneš požehnanie po dokončení tohto
cvičenia. Pripravte sa na to v bratstve. Naplánujte si čas na spoločnú
oslavu. Bude zaslúžená.

V dnešnej modlitbe pros Pána aby ti dal milosť pokračovať v nasledovaní
ho v deň 91. Nebude ťa nútiť nasledovať ho. Budeš si musieť slobodne
vybrať robiť to. Pros Pána a on ti poskytne milosť aby si ho nasledoval, tak
ako ti dával milosť až do dnešného dňa.