Archív značiek: Biblia

Homosexualita

Pod vplyvom viacerých zložitých rozhovorov som už dlhší čas chcel napísať obsiahlejší materiál k dnes často skloňovanej téme takzvaných iných orientácií v kontexte katolíckej vierouky a morálky. Práve téma pohľadu katolíckej morálky na danú problematiku bude predmetom nasledujúceho blogu. Keďže zorientovať sa v danej značne komplexnej oblasti a vyjadriť sa špecificky ku všetkým jej podstatným aspektom by nebolo zlúčiteľné s rozsahom môjho príspevku, rozhodol som sa spomedzi mnohých podtém zamerať výslovne len na jednu: homosexualita, konkrétne nepraktizovaná homosexuálna náklonnosť. „Stanovisko katolíckej morálky sa zakladá na rozume, ktorý je osvietený vierou a usmerňovaný vedomým úmyslom konať vôľu Boha, nášho Otca. Týmto spôsobom je Cirkev schopná nielen učiť sa od vedeckých objavov, ale aj prekračovať ich horizont; je si istá, že jej obsažnejšia vízia rešpektuje komplexnú realitu ľudskej osoby, ktorá bola vo svojich duchovných i telesných rozmeroch stvorená Bohom, a pre jeho milosť povolaná, aby sa stala dedičkou večného života…“[1] V tomto kontexte je možné jasne pochopiť problematiku fenoménu homosexuality.[2]

Čo je homosexualita a čo nie je homosexualita?

Homosexualita je dominantná afektívna a erotická príťažlivosť k osobám rovnakého pohlavia.[3] Homosexualita je teda spôsob vnútorného prežívania a cítenia. Môžeme taktiež hovoriť o homosexuálnej náklonnosti. Raritne sa označuje termínom homofília. Homosexualita nie je sexuálne správanie medzi osobami rovnakého pohlavia. Takéto sexuálne správanie nazývame homosexuálnym správaním, alebo homosexuálnym prejavom, alebo aj praktizovanou homosexualitou. Archaicky sa mu hovorilo sodómia.

Čo nám o homosexualite hovorí Biblia?

Stručne povedané: Biblia nám o homosexualite nehovorí priamo nič. Sekundárne je možné vidieť Biblické vyjadrenie k homosexualite v popise stvorenia v knihe Genezis, čo je zároveň Biblický zdroj pre katolícku antropológiu človeka a s tým aj spojené učenie o sexualite človeka.[4] Biblické texty zvyčajne aplikované ako prostriedok na odsúdenie homosexuality v skutočnosti odsudzujú homosexuálne správanie: Gn 19, 4 – 7; Lv 18, 22; Lv 20, 13; Rim 1, 24 – 27; 1 Kor 6, 9 – 10; 1 Tim 1, 8 – 11.

„Skôr, ako si políhali, obkľúčili dom muži z mesta, Sodomčania, od chlapca až po starca, všetci do jedného. Zavolali si Lóta a pýtali sa ho: Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyveď nám ich, aby sme s nimi obcovali. Lót predstúpil pred nich, ale zatvoril za sebou dvere a povedal: Prosím vás, bratia moji, neurobte takú hanebnosť!“ (Gn 19, 4 – 7)

„Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť.“ (Lv 18, 22)

„Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv.“ (Lv 20, 13)

„Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.“ (Rim 1, 24 – 27)

„Či neviete, že nespravodliví nedostanú do dedičstva Božie kráľovstvo? Nemýľte sa! Ani smilníci ani modloslužobníci, cudzoložníci, rozkošníci ani súložníci mužov, zlodeji ani chamtivci, opilci, utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“ (1 Kor 6, 9 – 10)

„Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.“ (1 Tim 1, 8 – 11)

Pri každom z vybraných textov by sa dalo polemizovať o jeho interpretácii a kontextuálnom význame.[5] To ale nie je predmetom môjho príspevku. Jasné vieroučné stanovisko k tomu dáva KKC v bode 2357: „Tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, „že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“[6] Uskutočňovanie tejto náklonnosti v homosexuálnych vzťahoch možno teda jednoznačne pokladať za morálne neprípustné.[7] Homosexuálne skutky sú Deklaráciou Persona humana z 29. 12. 1975 opisované ako[8] „…činy, ktorým chýba ich podstatná a neodlučiteľná finalita; ako „vnútorne nezriadené“ a ako také, ktoré nemôžu byť schvaľované v nijakom prípade.“[9]

Ako vzniká homosexualita?

Na otázku vzniku homosexuality môžem korektne odpovedať jediným spôsobom: v súčasnosti nevieme.[10] Existuje viacero hypotéz, viac, či menej pravdepodobných, čo zapríčiňuje homosexualitu. Odhliadnuc od scestných predstáv, že sa jedná o slobodné rozhodnutie človeka, čo jednoducho nie je pravda, môžeme hovoriť o dvoch krajných hypotézach: rýdzo biologická príčina a rýdzo sociálno-psychologická príčina. Hypotéza biologickej príčiny hovorí o genetickom podmienení homosexuality, zatiaľ čo hypotéza sociálno-psychologickej príčiny predkladá ako príčinu vonkajšie vplyvy. Doposiaľ nie je známy relevantný výskum s dostatočnou vzorkou a s kvalitným použitím vedeckej metódy, aby sa dal vyvodiť v tejto veci nejaký konkrétny záver a stanoviť teóriu. V minulosti bola obľúbená hypotéza vychádzajúca z freudianizmu a aplikujúca niektoré z foriem oidipovského komplexu ako psychologickú príčinu homosexuality.[11]

K tejto otázke sa často v diskurze pridávajú zmienky o tom, ako vzniká a čo to je takzvaná nepravá homosexualita, alebo aj falošná homosexualita. Podľa môjho názoru to k danej otázke neprináleží a je to iná, samostatná téma.

Je homosexualita chcená Bohom?

Toto je veľmi chúlostivá a pre mnohých bolestná otázka, ale treba na ňu odpovedať. Žiaden človek vo svojej prirodzenosti nie je Bohom zamýšľaný a stvorený ako homosexuál. Prevláda teologický názor, že homosexualita je Bohom dopúšťaná, nakoľko človek, tak ako aj celé stvorenie, je podrobené hriechu a vplyvu zla, a teda homosexualita je výsledkom prítomnosti a prejavu zla vo svete. Homosexualita teda Bohom nie je chcená, je Bohom dopúšťaná. Tu však treba jedným dychom uviesť, že Boh rovnako miluje každého človeka, či už s homosexuálnou náklonnosťou, alebo bez nej. Tiež by sme mohli na základe vyššie uvedeného hovoriť skôr o tom, že človek nie je homosexuál, ale že človek má homosexuálnu náklonnosť, prežívanie, cítenie. Avšak dokument Kongregácie pre náuku viery Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby, ako už je z názvu zrejmé, používa termín „homosexuálne osoby.“

Je homosexualita hriešna, je homosexualita hriechom?

Stručná odpoveď by bola: Homosexualita nie je hriech. Homosexuálna náklonnosť je stav človeka, ktorý si on slobodne nevybral, ani sa oň nijakým svojim činom nezaslúžil a nemôže teda za takúto skutočnosť niesť morálnu zodpovednosť. Na tomto mieste by som sa mohol rozsiahlo rozpísať o tom, za čo potom môže človek niesť zodpovednosť a ako je to s homosexuálnym správaním. Opäť sa ale vrátim k téme príspevku. Čo ale potrebujem uviesť, je katolícke učenie o tom, že v prípade homosexuality sa jedná o objektívne nezriadenú náklonnosť,[12] tak ako sme uvádzali v odseku o tom, či je homosexualita chcená Bohom. „…konkrétna náklonnosť homosexuálnej osoby, aj keď sama osebe nie je hriechom, v sebe obsahuje viac alebo menej silnú tendenciu k správaniu, ktoré je z morálneho hľadiska vnútorne zlé. Z tohto dôvodu treba samotnú náklonnosť považovať za objektívne nezriadenú.“[13]

Je homosexualita neutrálna alebo dobrá v zmysle alternatívy k heterosexualite?

Odpoveď kresťanskej katolíckej morálky vychádzajúca z Tradície a ňou vykladaného Zjavenia v Biblických textoch, najmä textoch o stvorení a na základe kresťanskej antropológie, znie: Homosexualitu nemožno považovať za neutrálnu nakoľko jej neoddeliteľnou súčasťou je túžba po činoch, ktoré sú v rozpore s prirodzenosťou človeka. Z rovnakého dôvodu nemožno uznať homosexualitu ako prirodzenú alternáciu ku heterosexualite. Tým, že sa jedná o túžbu po skutočnostiach, ktoré odporujú prirodzenému poriadku a prirodzenosti človeka, je homosexualita objektívne nezriadenou náklonnosťou. Teda homosexualita ako taká je objektívne zlá a nežiadúca.

Je homosexualita choroba?

Označiť dnes človeka s homosexuálnou náklonnosťou za chorého, alebo za človeka s poruchou vzťahov je urážajúce a dehonestujúce, a predovšetkým nie pravdivé.

Odhliadnuc od toho, že MKCH 11 aj DSM 5 už viac ako 30 rokov neuvádzajú homosexualitu v zozname chorôb, taktiež sa takéto označenie nezlučuje s definíciou choroby z medicínskeho hľadiska.

Jediným prípadom, kedy dochádza k patológii pri homosexualite je, keď daný človek má vážny vnútorný či aj vonkajší problém s prijatím tejto náklonnosti ako súčasti svojho života.

Dá sa homosexualita liečiť a vyliečiť?

Má človek s homosexuálnou náklonnosťou väčší sklon k sexuálnym hriechom ako osoba bez nej?

Jednoduchá odpoveď by mohla znieť: Nie! Tak, ako každý človek, je aj človek s homosexuálnou náklonnosťou pozvaný k čistote života. Rovnako sa môžeme spýtať: Je pre heterosexuálneho muža alebo ženu ľahšie odolať sexuálnemu pudu, ako pre homosexuálne muža či ženu? Už v samotnej otázke vidíme jej absurdnosť. Pre všetkých rovnako platí Božie prikázanie nezosmilníš a jeho konsekvencie pre život, teda že akákoľvek forma sexuálneho aktu mimo manželstva je objektívne zlá. Avšak v kontexte evanjeliovej výpovede Ježiša Krista vieme povedať ešte ďalší krok: akákoľvek forma sexuálneho aktu aj v manželstve, kde sa druhý človek stáva predmetom – objektom – naplnenia túžob toho prvého, teda keď sa jedná o žiadostivosť, je objektívne zlá. Takže aj samotný sex je podriadený ľudskému povolaniu k čistote a má byť primárne o darovaní sa, o dávaní ako vrcholný prejav vzťahu – lásky – a ako potvrdenie manželstva (či už prirodzeného alebo sviatostného). Toto je jeho spojivý aspekt (vzťahovosť). Okrem toho, a to je v otázke homosexuality zásadné, je pri manželskom akte nevyhnutný a neoddeliteľný plodivý aspekt. Bez prítomnosti jedného, alebo druhého aspektu je takýto čin objektívne zlý.

Aká je nádej pre človeka s homosexuálnou náklonnosťou?

V skratke: Každý jeden človek je pozvaný ku svätosti. Nádejou je teda žiť s Bohom, z Boha a v Bohu, v spoločenstve Božieho ľudu, žiť svoje vykúpenie a spasenie. Katechizmus (2358) uvádza, že: „Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.“[14]„Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.“[15]

Ak by sme sa pýtali na možnosť uzdravenia sa z homosexuality, museli by sme najskôr pripustiť, že sa jedná o zmeniteľnú skutočnosť.

Skutočne ma prekvapil rozhovor s otcom Vitalij na linke Valentin, kde uviedol, že (parafrázujem): Problémom zvyčajne nie je samotná homosexualita u kresťana, zvyčajne je problémom vnútorná nezrelosť takejto osoby. Problémom je, že takáto osoba neintegrovala svoju sexualitu do svojho života a do svojej osobnosti. Problémom je, keď ju ignoruje, lebo sexualita si nájde iný spôsob ako sa prejaviť; problémom je, keď sa ju snaží premôcť, lebo sexualita nie je nepriateľ, nad ktorým sa dá zvíťaziť. Nebojovať so svojou sexualitou neznamená podriadiť sa jej a nechať sa ňou ovládať. Autori kresťanskej duchovnej literatúry o tom hovoria ako o prijatí vlastnej tieňovej stránky.

Taktiež bolo zaujímavé, keď tento kňaz hovoril zo svojej dvadsaťjeden ročnej (2023) skúsenosti práce s homosexuálnymi osobami o prípadoch, kedy sa ľuďom podarilo dosiahnuť dostatočnú mieru vnútornej zrelosti, aby mohli byť prijatý do zasväteného života, alebo vstúpili do manželstva. Tu treba uviesť, že ani podľa otca Vitalija toto nie sú cesty pre všetkých, zvlášť keď v oblasti sexuálnej orientácie, podľa aktuálnych psychologických konceptov, existuje sexuálna náklonnosť ako pevná danosť v diskrétnej alternácii homo – hetero a fluidná škála prispôsobivosti pri sexuálnych aktivitách. Teda preložené do ľudskej reči: niektorí ľudia s homosexuálnou náklonnosťou môžu mať bez ťažkostí heterosexuálny sex, ba plnohodnotný heterosexuálny vzťah a niektorí nie, pričom funkcia je reverzná, teda platí to aj opačne, aj pre heterosexuálov.[16]

Kto v Katolíckej Cirkvi na Slovensku pomáha ľuďom s homosexuálnou náklonnosťou?

TK KBS uvádza, že ľuďom, ktorý majú homosexuálnu náklonnosť sa venuje Cirkev cez OZ Rieky a Linku Valentín.[17] Linka Valentín v súčasnosti (2023) funguje v Košiciach na gréckokatolíckej fare prostredníctvom otca Vitalij (Valentín). Funguje už 21 rokov. Organizuje duchovné obnovy a zabezpečuje poradenstvo, ako aj základné publikačné a informačné materiály o danej téme.

Dovolím si však otázku: Ak je na Slovensku hoc i len 4% ľudí s homosexuálnou náklonnosťou a z nich je len 60% katolíkov, stále je to 132 000 ľudí. Nie je to trochu priveľa na dve spoločenstvá?


[1] KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby (2).

[2] KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby (2).

[3] KKC 2357: „Homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktoré pociťujú výlučnú alebo prevládajúcu pohlavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia.“

[4] KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby (6).

[5] KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby (4 – 5).

[6] KKC 2357.

[7] KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby (3).

[8] KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby (Hlavný obsah 1).

[9] KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby (3). (porov. č. 8, par. 4).

[10] KKC 2357: „Jej psychický vznik (homosexuality) ostáva z veľkej časti nevysvetlený.“

[11] Bartholomew Kiely SJ: II. Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby ‒ psychologický aspekt (2) In: KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby. https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/pastoracna-starostlivost-o-homosexualne-osoby

[12] KKC 2358

[13] KPNV: Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby (3).

[14] KKC 2358

[15] KKC 2359

[16] https://www.youtube.com/watch?v=L5RU9Fr4i3M

[17] https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120531001

Richard Rohr – Na prahu premeny 292.: Choroba z nedostatku prírody

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty druhy

„Môj duchovný učiteľ svätý František bol jedným z mála neskorších kresťanských svätcov, ktorí nadväzovali hlboký a jasný vzťah k prírode. Väčšina kresťanských dejín však súvisí s knihami, prekladmi a univerzitami; bratovražednými spormi medzi akademikmi a seminaristami; a s ľuďmi, ktorí sa dohadovali o slová, teórie spásy a spôsoby uctievania.

Prejavujú sa u nás vážne symptómy choroby z nedostatku prírody. Som úprimne presvedčený, že Zem je už v dnešnej dobe pre mnohých mužov tým posledným, čo je ešte dostatočne spoločné nám všetkým, dostatočne múdre, dostatočne trpiace a dostatočne stvorené Bohom, aby ich malo silu skutočne zmeniť. Vyrazte von, zostaňte mlčky, buďte sami a dlho a radostne načúvajte. „Príroda je prvotné a najdokonalejšie zjavenie božstva,“ povedal sv. Tomáš Akvinský. Bola bibliou pred Bibliou, a my sme v nej prestali čítať.

Ako môžem tráviť čas v prírode?
Čo môžem spraviť, aby ten čas viac napomáhal duchovnému hľadaniu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 321.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 290.: Dospelá viera

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty

„Pokiaľ kráčame po ceste premeny, mali by sme s postupujúcim vekom dosahovať väčšej nuansovanosti a jemnosti. Učíme sa poznať svojich vlastných démonov. Už im nedovoľujeme, aby nám podsúvali falošnú predstavu o tom, čo sa skutočne deje. Učíme sa taktiež dôverovať svojim anjelom a dovoľujeme im, aby nás viedli, uzdravovali a sprevádzali. Vnútorná skúsenosť a vnútorná autorita začínajú postupne vyvažovať včasnejšie spoliehanie sa výhradne na to, čo hovorí pápež alebo Biblia.

Boh netúži po robotoch, ale po slobodných a vedomých milujúcich.

Ako sa zmenila moja viera od doby, kedy som bol chlapec?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 319.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 283.: Čo je to práca duše

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty tretí

„Väčšina kresťanov si predstavuje, že duša je večná súčasť osoby, ktorá pôjde do neba či do pekla. I keď by tomu Ježiš rozumel, toto nie je historický význam duše. Duša súvisela s hĺbkou. Pokiaľ duch predstavuje naše posvätné úsilie smerujúce hore, potom duša predstavuje tú našu časť, ktorá zostupuje dolu, do hlbín vecí, ku zmyslu, do nevedomia, hlbšej pravdy a symboliky. Duša pracuje so snami, hudbou, rozprávaním a poéziou. Je to naša vnútorná matrica, naša Božská DNA a naše pravé JA.

Príliš často sa navzájom povzbudzujeme, aby sme stúpali k Duchu skôr, než sme zostúpili do duše. V takomto prípade ale hľadáme výšku bez hĺbky, odpovede bez úprimných otázok, Boha bez seba samých, nebo bez zeme a náboženstvo bez vtelenia. Evanjeliu to neprospieva. Spomeňte si, aký cieľ a prísľub sa uvádza na konci Biblie: „nové nebo a nová zem“ (Zj 21; 1), a nie nebo odpojené od zeme. Dokonca i podľa vyznania viery Ježiš najskôr „zostúpil do pekiel“, než „vystúpil na nebesia“.

Akú skúsenosť mám s pohybom do hĺbky vecí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 312.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 10.02. 2021.

Streda 10.2.2021

Už tretí deň za sebou máme príbeh o stvorení, ktorý je obsiahnutý v prvých dvoch kapitolách knihy Genezis a v Jánovi 1, 1-5. Na počiatku bol Boh; Otec Boh, Ježiš syn (Slovo), a Duch Svätý. Zem bola prázdna, beztvará, tmavá a bez formy. Biblia hovorí  o ničote, bezodnej prázdnote a atramentovej čierňave. Potom Boh prehovoril a bola stvorená Zem a vesmír a všetky živé tvory a vegetácia; to všetko bolo dobré. Boh najskôr sformoval Zem a potom ju umiestnil vo vesmíre. Prečo je Zem taká ústredná, taká dôležitá? Môže byť, že je to pre nás darček z lásky? Vytvára pre nás domov, aby sme sa z neho tešili; niekde, kde sa môže stretnúť so svojimi milovanými deťmi. 

Láska dáva. Otec, Ježiš a Duch Svätý sú láska; navzájom si dávajú lásku, ale majú toľko lásky, že ju chcú dávať iným. Preto sa rozhodli urobiť človeka. Predstavujem si anjelov, ako sledujú proces stvorenia a počujú, ako Boh všetko povoláva do bytia. Potom sa však stane niečo iné. Boh z prachu tvaruje človeka a zohýna sa. Čudujú sa, čo robí, a sú ohromení, keď do prachu vdychuje život a stvorený je človek; človek stvorený na Boží obraz. Adam sa stáva bytosťou s duchovným životom, keď prijíma dych, otvára oči a pozerá do tváre lásky. Prvá vec, ktorú kedy poznal alebo zažil, bola dokonalá láska. Viete si predstaviť, aké to bolo byť Adamom? Zatvorte oči, vdýchnite dych života a vydýchnite  všetko, čo nie je od Boha, a keď ste pripravení, pozrite sa očami svojho srdca do Božích očí lásky. 

A na istý čas bola láska všetko, čo Adam poznal. Žil v záhrade Eden a v chládku dňa chodil s Bohom. V strede záhrady boli dva stromy; stromy, ktoré definujú náš osud. Božou túžbou a plánom bolo, že budeme jesť zo stromu života a žiť s ním po celú večnosť. Láska však druhého nenúti ani neovláda; láska stvorila slobodnú vôľu. Adam mohol jesť z ktoréhokoľvek stromu, ale dostal odporúčanie nejesť zo stromu poznania dobra a zla. Poznanie správneho a nesprávneho, dobra a zla vedie k posudzovaniu, odsudzovaniu a odlúčeniu od lásky, čo prináša smrť. Adam bol varovaný. 

Niektoré účinky jedenia zo stromu poznania dobra a zla vidíme v evanjeliových čítaniach včera i dnes. Včera sa farizeji rozhodli urobiť to, čo bolo v ich očiach správne, ale zároveň negovalo lásku. Sú chvíle, keď sa rozhodnete radšej mať pravdu než mať dobrý vzťah? Uvedomujete si, že niekedy vedie voľba mať pravdu ku konfliktom alebo k rozpadu vzťahu? Dnes vidíme, že to, čo vychádza z človeka, odhaľuje to, čo má v srdci: zlé myšlienky, klamstvo, žiadostivé myšlienky a činy, chamtivosť, hnev a žiarlivosť. Počujeme, čo je vo vnútri ľudí, keď sú pod tlakom alebo v nestráženom okamihu, keď ústa vyslovia nestrážené slovo. Spoznávate niečo z toho v sebe? Spomínate si, čo z vás vyšlo v takú nestráženú chvíľu naposledy? Otec to vie, ale to mu nezabráni milovať vás. Príďte k nemu a požiadajte Ducha Svätého, aby vás viedol k slobode.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 25.01. 2021.

Pondelok 25.1.2021

„Šavol bol oduševnený a presvedčený o svojej misii, ale jeho horlivosť bola pomýlená. Veril, že má pravdu, a to až do tej miery, že bol pripravený trestať smrťou napriek tomu, že zákon hovoril „Nezabiješ“. Šavlovi sa darilo. Keďže mal potrebnú kvalifikáciu pre vysoký úrad, smeroval k poprednej funkcii v Sanhedrine. Sledujúc svoj cieľ – zničiť kresťanov a chrániť zákon – vydal sa na cestu do Damašku. Pri stretnutí s Ježišom však spadol na zem. Všetci, ktorí boli s ním, videli svetlo a počuli zvuk, no iba Pavol uvidel Ježiša a hovoril s ním.

V ten deň sa Šavlov život zmenil. Uberal sa istým smerom, ale po tomto okamihu sa obrátil o 180°. Šavol bol Bohom vybraný, aby dobrú zvesť o spáse priniesol pohanom, hoci jeho kvalifikácia ho jednoznačne predurčovala na odovzdanie posolstva Židom. Božie cesty sa však líšia od tých našich. Vyberá si slabých a bláznivých, aby sme sa museli spoliehať na neho a dôverovať mu. Účinok Šavlovho obrátenia vidíme, keď si čítame o jeho cestách v Skutkoch apoštolov a zahĺbime sa do jeho listov v Novom Zákone.

V celej Biblii sú ľudia, ktorí prežijú stretnutie s Bohom a odpovedajú. Niektorí ho počujú, ako s nimi hovorí, iní majú vízie alebo sny. Božie volanie prichádza mnohými rôznymi spôsobmi. Nie každý má dramatický zážitok z cesty do Damašku. Boh však stále volá svoj ľud, aby išiel do sveta a hovoril ľuďom o Ježišovi. Možno nie si podkutý učiteľ teológie, no stačí, aby si hovoril o tom, akú zmenu v tvojom živote spôsobil Ježiš alebo Otec. Nik nemôže nesúhlasiť s tvojím osobným svedectvom.

Rozpoznávaš, že si bol pre niečo rovnako oduševnený ako Šavol, no tvoje nadšenie bolo pomýlené? Ak áno, prijmi Ježišovo odpustenie tak ako Šavol a začni nový život. Mal si zážitok podobný ceste do Damašku? Uberá sa tvoj život teraz iným smerom, než predtým? Ak áno, naber odvahu a povedz o tom niekomu.

Počúvala som desať najobľúbenejších britských chválových piesní. Pieseň na 10. mieste (autor Dan Schutte) má tieto slová: „Tu som, Pane. Voláš ma? V noci som počul tvoj hlas. Pôjdem, Pane, ak ma povedieš. Ponesiem tvoj ľud vo svojom srdci.“
Potrebuješ odpovedať?“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 16.01. 2021.

Sobota 16.1.2021

„Robert včera písal o tom, ako každý z nás vidí a počuje rôzne veci v tej istej situácii. Tak isto je to aj s Bibliou. Dvaja ľudia môžu čítať ten istý úsek a zobrať si z neho úplne iné posolstvo. Pamätám si, ako som raz pri modlitbe poprosila jednu ženu, aby sa pozrela na určitú časť Písma. Ja som tam videla povzbudenie a nádej. Ona videla strach. Prekvapilo ma to, lebo ja som nevidela to, čo videla ona. V skutočnosti ten úsek odhalil myšlienky jej srdca; jej srdce bolo zaťažené strachom. 

Božie slovo je ostrejšie ako každý meč. Tento obraz pôsobí nebezpečne. Sme poznaní intímne a nič nie je skryté; všetko je nahé a odhalené. Pri tomto obraze môžeme cítiť hanbu a možno sa chceme schovať. Musíme sa zodpovedať za naše skutky. Tento obraz môže spôsobiť, že sa cítime ako na procese v súdnej sieni. Ale my máme vznešeného veľkňaza, ktorý rozumie. Tým, že prišiel na zem ako človek, Ježiš trpel tak, ako trpíme my. Ježiš pozná každé pokušenie a tým, že bol slobodný od hriechu, bol schopný zvíťaziť nad smrťou. Bol vzatý do neba, zasadol po pravici Otca a žije, aby sa za nás prihováral. On je naším obhajcom, a ešte nikdy nijaký proces neprehral. Vďaka tomu, čo urobil, môžeme s odvahou pristupovať k trónu milosti. Prijímame milosrdenstvo, odpustenie a pomoc.

Ježiš vie všetko. On neodsudzuje, ale rozumie a prijíma nás takých, akí sme. Už nie je miesto pre hanbu, vinu, strach, alebo odsúdenie. Namiesto toho sa nám núka milosrdenstvo a milosť. Medzi nami a Ježišom už nie sú žiadne tajomstvá. Tajomstvá sú skryté veci, ktoré vytvárajú prekážky vo vzťahoch. Pred nejakým časom sme boli na seminári o kráčaní vo svetle. Po tomto seminári sme si s Robertom povedali o veciach, ktoré sme pred sebou ukrývali. Museli sme si navzájom odpustiť, ale tým, že sme to spravili, náš vzťah bol ešte bližší. Sú nejaké veci, ktoré v sebe ukrývaš a potrebuješ ich vyniesť na svetlo? Možno tým svetlom bude spoveď, alebo nová otvorenosť medzi tebou a niekým, kto ti je blízky. Ale buď rozumný v tom, pred kým sa otvoríš. Nie je dobré ísť s desaťtonovou dodávkou po moste, ktorý má nosnosť päť ton. Tým myslím to, že je dobré odhaliť to, čo je v tebe. Ale keď ten človek nie je schopný počuť to bez toho, aby to nejakým spôsobom poškodilo váš vzťah, potom je lepšie počkať. Ježiš sám povedal svojim učeníkom: “Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.” (Ján 16,12)“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 21.10. 2020.

Streda 21.10.2020

„Kedysi sme hrávali tajomné hry o vražde, kedy sme pozývali priateľov na večeru. Každý dostal úlohu a museli sme zistiť, kto je vrah. Keď sa pozriem späť, nie som si istá, čo ma na tom lákalo, okrem toho, že sme spoločne s priateľmi pri večeri trávili čas. Možno máte radi mysteriózne romány alebo filmy o vraždách a snažíte sa prísť na to „kto to urobil“.

V Biblii je veľa tajomstiev. Dobrých tajomstiev. Všetky budú zjavené v ustanovenom čase a všetky budú pre naše požehnanie. Tajomstvo zjavené Pavlovi bolo skryté v starozákonných časoch. Bolo naznačené v Genezis 12, 3, keď Boh sľúbil Abrahámovi, že vďaka nemu budú požehnané všetky národy. A tiež v prisľúbení Izaiáša 49,6 o spáse pre všetkých ľudí. Ale je to väčšie ako toto. Sme zjednotení, aby sme vytvorili jedno telo, jednu cirkev bez sociálnych, rasových alebo duchovných bariér.

Dávid uctieval Boha a miloval ho. Chcel pre Boha vybudovať stály domov, ale táto výsada bola daná Šalamúnovi. Dávid dohliadal na zhromažďovanie potrebného materiálu. Nešetrili sa nijaké náklady. Bolo tam veľa zlata, striebra a bronzu so všetkým v tej najvyššej kvalite. Šalamúnov chrám bol známy svojou nádherou. Ale nevydržalo to. Keď boli Židia vzatí do exilu, chrám bol zničený.

O nejaký čas neskôr chrám nanovo postavil Nehemiáš a iní. Tí, ktorí si pamätali na prvý chrám, pri porovnaní týchto dvoch plakali. Druhý chrám, hoci bol skvelý, sa nevyrovnal tomu prvému. Ale tento chrám bol tiež zničený, keď Rimania v roku 70 po Kr. zaútočili na Jeruzalem.

Žiadne fyzické obydlie, bez ohľadu na to, aké nákladné, nebolo pre Boha dostatočne trvalé. Boh si teda vybral lepší chrám; vybral si teba a mňa. „V Kristovi“ sa všetci premieňame, aby sme sa stali Božím príbytkom. Do našich sŕdc vložil večnosť. Sme veľkolepejší, slávnejší a trvalejší než ktorýkoľvek z tých dvoch bývalých chrámov.

Boží chrám sa stavia kameň po kameni v úzkom spojení. Zanechajme teda čokoľvek, čo spôsobuje rozdelenie a nepriateľstvo. Prestaňme počúvať tých, ktorí chcú, aby sme sa postavili na jednu stranu, alebo tých, ktorí kritizujú alebo súdia. Spojme sa s tými, ktorých viera je ako naša, ale ktorých prejav môže byť odlišný. Uznajme, čo nás odlišuje od ostatných, a snažme sa o zmier. Inými slovami, dajme bokom svoje rozdiely a buďme zjednotení v láske a v pokoji. Existujú nejaké kroky, ktoré by ste mohli podniknúť, aby ste to dosiahli?“

Richard Rohr: Vyhnanstvo ako liminálny priestor – Exhaust as liminal space

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto devätnásty

„Veľká časť práce, ktorú Biblia pripisuje Bohu, smeruje k tomu, aby zaviedla ľudí do liminálneho priestoru, udržala ich tam dosť dlho, aby pochopili niečo nového, a nakoniec ich zase vyviedla späť. Dramatickými symbolmi tohto procesu môžu byť Izraeliti v Egypte, Daniel v jame levovej, falošne obvinená Zuzana, Eliáš v jaskyni, Peter a Pavol vo väzení. Liminálny priestor je oným veľkým miestom učenia, základným momentom premeny.

Mnoho duchovných velikánov usiluje o to, prežiť celý život „na prahu“. Snažia sa žiť na okraji a na periférii systému, aby ich systém nevtiahol do svojich ilúzií a bonusov. Zámerne žijú „v nerovnováhe“ vzhľadom k tomu, čo väčšina z nás považuje sa normálny a zdravý rozum. Spomente si na radikálnu chudobu svätého Františka, dobročinnosť Dorothy Day, na životy takmer všetkých misionárov. Vedia, že nejaká forma vyhnanstva zo zabehnutého poriadku je jediným spôsobom, ako získať hlbšiu múdrosť a širší súcit.

Kto z tých, ktorých poznám, trávi mnoho času v premieňajúcom priestore?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 245.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Sny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvanásty

„Ako sa môžete dozvedieť viac o svojom skrytom ja? Často sa nám náš tieň môže zreteľne ukazovať v snoch. Sny hrajú v celej Biblii dôležitú rolu. I dnes sú sny niekedy jedinou cestou, kadiaľ k nám Boh môže preniknúť.

Niektoré sny sú znepokojivé, pretože reprezentujú tieňovú energiu. Stačí ale len pozorovať postavy a udalosti. Staňte sa detektívom. Premýšľajte o sne i o svojej emocionálnej reakcii naň a spýtajte sa: „Čo sa mi toto snaží povedať?“ Pozerajte sa na svoje sny ako na cenné lekcie, dary od Boha, ktoré prichádzajú v noci, kedy sú hranice medzi vedomím a nevedomím priepustnejšie. Preto si môže v snoch preraziť cestu pravda.

Sám som si na svojich snoch uvedomil, že v nich len zriedkakedy dochádza k nejakému súdeniu alebo moralizovaniu. Sny jednoducho odhaľujú. Mojou úlohou je nájsť súvislosti a spraviť rozhodnutie. Môj snový svet je v tomto zmysle dokonca tak konzistentný, že som ho pochopil ako dôkaz, že Boh nesúdi ani nemoralizuje. Boh odhaľuje a jeho pozvánka má nekonečnú platnosť.

Čo mi moje sny odhaľujú o mojom tieňovom ja?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 238.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDvanásty #Sny #Moralizovanie #Súdenie #Odhaľovanie #SnyOdhaľujú #Pravda #StaňSaDetektívom #CestaPravdy #Boh #BohNesúdi #BohNemoralizuje #NájsťSúvislosti #SpraviťRozhodnutie #Rozhodnutie #Biblia #SkrytéJa #Ja #TieňovéJa #Tieň #BohOdhaľuje #BohPozýva #Pozvánka