Archív značiek: Radosť

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Nedeľu 05.06. 2022. Turíce

„Pri poslednej večeri Ježiš začal pripravovať svojich učeníkov na prijatie Ducha Svätého. Hovoril o Zástancovi, Tešiteľovi, Radcovi, Pomocníkovi, Príhovorcovi, Posilňovateľovi alebo Učiteľovi. On od nich odchádza, ale Duch Svätý zostane s nimi navždy. S radosťou vítaš alebo potrebuješ niektoré z týchto darov, ktoré prináša Duch Svätý? 

Po svojom vzkriesení sa Ježiš stretol so svojimi učeníkmi keď sa skrývali v hornej sieni. Dýchol na nich a oni dostali Ducha Svätého. Mohli povedať, že na nich zostúpil Duch Svätý? Zdalo sa, že tam neboli žiadne očividné znamenia. Až do Turíc na nich nezostúpila sila Ducha Svätého. Prijali ste Ducha Svätého? Možno neregistrujete žiadne očividné znamenie. Ale existuje spôsob ako vám povedať, či máte Ducha Svätého. Je to jednoduché. Môžete povedať z celého srdca ‘Ježiš je môj Pán’? Raz som sa rozprávala s jednou ženou o uzdravovaní. Chcela priniesť svoju metódu uzdravovania do hotela, ktorý sme prevádzkovali. Mala som pochybnosti o jej duchovnom pozadí a tak som ju požiadala, či by mohla vysloviť: ‘Ježiš je Pán’. Nemohla. Bola som prekvapená; Písmo malo pravdu!

Iným spôsobom ako to potvrdiť, je ak dokážeme vysloviť ‘Abba Otče’, pretože Duch nás prijíma do Rodiny. Sme Božími deťmi s nádherným dedičstvom, ale radosť z tohto dedičstva je v tom, že ho dostávame práve tu a práve teraz. Svetské dedičstvo prichádza so smrťou nejakej osoby. Ale Ježiš už zomrel a tak to dedičstvo už máme. Sme posadení v nebeských sférach so všetkým nebeským duchovným požehnaním  (Efezanom 1,3). Aké dobré je byť Božím dieťaťom.

Duch Svätý prichádza s darmi. Prvým očividným darom bolo hovorenie v jazykoch. To sa deje aj dnes. Robert raz hovoril perfektnou češtinou (aj keď nevedel, čo povedal). Možno tvoj dar jazykov by mohol byť Otcovou špeciálnou správou pre niekoho v inom jazyku. Môj dar jazykov je jazyk lásky, ktorý používam pri modlitbe, rozhovore s Bohom a pri jeho uctievaní. Pri čítaní Skutkov sme počas týchto posledných mesiacov videli aj iné dary; dary uvedené Prvom liste Korinťanom 12: dar uzdravovania, múdrosti, poznania, viery, schopnosti robiť zázraky a rozlišovania duchov. Tieto dary rozdeľuje, aktivuje a riadi Duch Svätý. Rozliční ľudia dostávajú rozličné dary pre spoločné dobro. Takže nemá zmysel porovnávať svoj dar s darmi druhých, môžeme ho iba s vďačnosťou prijať.

A napokon, ovocie Ducha Svätého je vymenované v Liste Galaťanom 5,22-23: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a zdržanlivosť.  Duch Svätý je jemný a dobrý. A tak ťa povzbudzujem, aby si ho pozval hlbšie do svojho života. ‘Príď, Duchu Svätý, naplň moje srdce a zapáľ vo mne oheň svojej lásky’.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Piatok 10.12. 2021.

Pán príde, choďte mu v ústrety; on je to, knieža pokoja.
Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“
Mt 11, 16-19

„V tomto úryvku z písma je jeden princíp. Je skrytý, aby ho našli Božie deti, ale pre duchovné siroty je neviditeľný. Je úplne racionálny pre Božie deti, ale nezmyselný pre duchovné siroty. Dokonca aj Božie deti ho musia hľadať, kým im nebude zjavený. Preto je napísané: ‚Pán príde, vyjdite mu v ústrety!‘ Je zjavený tým, ktorí ho hľadajú. A toto je ten princíp. Slobodu možno nájsť iba v podriadení sa Otcovej vôli. Svet sa tomuto princípu vysmieva. Myslia si, že sloboda znamená, že človek môže robiť, čokoľvek sa mu zachce. Ale kto si kedy môže robiť čokoľvek, čo chce? Pre Pavla to nebolo možné. Niekedy sa pristihol, že robí presne to, čo nechcel. Pre nikoho iného to nie je viac možné. Prečo? Pretože očakávanie, že činy zmenia srdce, nás vždy sklame. Falošné útechy neriešia problém nenaplnených potrieb lásky. Hlad po láske sa opäť vracia, ešte silnejší. Nakoniec ľuďom ubližuje prebytok falošných útech. A všetko, čo naozaj chceli, bolo byť milovaní.

Nie, sloboda znamená, že človek môže robiť čokoľvek, čo chce Otec v nebi. A môžeme to robiť, keď zažijeme jeho bezpodmienečnú lásku k nám. Vieme, že nikdy nebude chcieť nič, čím by nám chcel ublížiť. V srdci už nereagujeme na to, čo iní ľudia hovoria alebo robia. Namiesto toho premyslene odpovedáme na svoje okolnosti pod vedením Ducha Svätého. Telesné žiadosti nás ťažšie odvádzajú alebo rozptyľujú, pretože máme iné zameranie. A Otec nás utešuje vo všetkých našich ťažkostiach, aby sme my mohli utešovať iných v ich ťažkostiach. Ak žiadame iných ľudí, aby naplnili naše potreby, potom nie sú slobodní. Sme na nich závislí. Ale ak Otec naplní naše potreby lásky, potom môžeme byť slobodne darcami lásky v medziľudských vzťahoch. Vzťahy pre nás nie sú obchodom, ale darom.

Ježiš sa rozprával so sirotami okolo seba. Prirovnal ich k deťom hrajúcim na flautu na trhu. Potrebovali ostatných, aby sa zapojili do ich hry, inak to nebola zábava. Keď hrali na flaute, potrebovali tanečníkov, no žiadni neprišli. Keď hrali žalospev, potrebovali smútiacich, ale žiadni neprišli. Boli frustrovaní, pretože ostatní sa ich rozhodli ignorovať a pokračovať v nakupovaní! Chceli, aby iní ľudia uspokojili ich potreby. Ale nemôžete očakávať, že iní ľudia budú tancovať na vašu melódiu, keď sa všetci ostatní snažia robiť to isté. Je to ako byť v kmeni, kde je každý náčelník a neexistujú žiadni nasledovníci. Chaos!

Potom Ježiš svojim poslucháčom hovorí, že on aj jeho učeníci vedia, aké to je cítiť sa tak frustrovane. Nakoniec ponúka zmenu srdca, ktorá prináša skutočnú slobodu. Ale veľa ľudí sa rozhodne pokračovať vo svojom neplodnom spôsobe života a robia to preto, lebo veria, že sloboda znamená možnosť robiť si, čo chcú.

Potom ich Ježiš naučil niečo úžasné. “No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“ Milujem tento verš, pretože mi pripomína, že pravá viera prináša slobodu aj dobré ovocie v životoch ľudí. Naša viera je dobrá, keď funguje. A pre Ježiša fungovala. Bol slobodný a jeho život bol plný dobrého ovocia. A tak nasledovanie Otcovej vôle, ako to urobil Ježiš, nám prináša slobodu spolu s láskou, pokojom a radosťou.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca

Utorok 23.2.2021

„Sme zvyknutí na to, že Ježiš Božie kráľovstvo opisuje prostredníctvom prirovnaní. Dávno pred Ježišom však Boh Otec takéto pozoruhodné prirovnanie zjavil Izaiášovi. Pôsobenie Božieho slova vo svete pripodobňuje kolobehu vody. Každé dieťa v Británii sa učí o tom, ako sa voda odparuje zo zemského povrchu a vytvára oblaky. Oblaky vo forme dažďa navracajú vlahu späť na zemský povrch. Voda sa zhromažďuje do riek, ktoré ústia do mora. Na západnom pobreží Británie, kde žijeme, bolo od polovice novembra do začiatku februára mokré a daždivé počasie, takže kolobeh vody sme mohli pozorovať každý deň.

Takže, prvá vec, ktorú treba vedieť o Božom slove, je, že pôsobí nepretržite. Dňom i nocou, týždeň čo týždeň, rok čo rok, svetom neustále koluje Božie slovo. Práve teraz okolo teba prechádza Božie slovo. Rovnako ako kolobeh vody funguje všade na zemi, prúdi aj Božie slovo tam, kde sa práve teraz nachádzaš. A ak sa zastavíš a uvedomíš si svoje myšlienky, pocity a túžby; ak si uvedomíš, ktoré slová od iných ľudí alebo z médií sa ti prihovárajú, potom – s trochou cviku – môžeš aj ty začať rozpoznávať, čo ti Boh hovorí.

To nás privádza k druhej dôležitej vlastnosti Božieho slova: kolobeh vody prináša dobré ovocie. Rastliny prijímajú vodu a produkujú semená pre toho, kto seje a chlieb pre toho, kto je. Kto seje a kto je chlieb? Ľudia! Rovnakým spôsobom ľudia profitujú z prijímania a rozlišovania Božieho slova. Božie slovo poskytuje semená múdrosti tým, ktorí sa chcú učiť a duchovný pokrm tým, ktorí po ňom túžia. A máme tu Ježiša ako vzor. Je dokonale múdry a zároveň je chlebom duchovného života. Ako to však má fungovať v našom každodennom živote? Ak uvažujeme nad slovom, ktoré by mohlo byť od Boha, môžeme rozlíšiť, či prinesie dobré duchovné ovocie (lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotu, láskavosť, vernosť, miernosť, zdržanlivosť). A keď vidíme ovocie Ducha Svätého rásť v našom vlastnom živote a v životoch iných, máme potvrdenie, že sme rozlišovali správne. Týmto spôsobom budeme čoraz viac schopní rozlíšiť jeho slová a myšlienky od všetkých ostatných slov a myšlienok. Náš život viery sa tak premení na osobný vzťah s naším Otcom.

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Richard Rohr – Na prahu premeny 253.: Hranice medzi radosťou a utrpením

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty tretí

„Čím hlbšie v kresťanskej tradícii prenikneme do Kristovho tajomstva, tým tenšou sa stáva hranica medzi radosťou a utrpením, medzi slzami šťastia a slzami smútku. Muž, ktorý dáva srdce Bohu, pozná už len jednu starosť: „Konám Božiu vôľu?“ (t.j. „Pomáham Božiemu ľudu?“)

Či v ňom odpoveď vyvoláva pocit šťastia, či smútku, to už prestalo mať najvyššiu dôležitosť. Je paradoxom našej viery, že môžeme cítiť radosť, keď zmysluplne trpíme pre druhých a spolu s nimi, a nie keď sa tomuto utrpeniu vyhýbame. A smútok cítime, keď sa odvraciame od bolesti druhých, a nie keď sa s ňou zjednocujeme.

Čo v poslednej dobe vykonalo utrpenie v mojej duši?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 282.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

1. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Prvý týždeňĎalej →
1 – 2

Sloboda pochádza od Boha
Iba Boh dáva vyslobodenie

Si v Egypte

Tento týždeň sa nachádzaš s Izraelitmi v Egypte. Hoci prostredie, v ktorom žiješ, sa počas posledných storočí stáva stále nepriateľskejším a skľučujúcejším, tvoja slepota voči otroctvu, v ktorom sa nachádzaš, spôsobuje, že si to akosi nevšímaš. Našťastie, Mojžiš bol povolaný, aby ti zvestoval pravdu. Si ochotný akceptovať, že Egypt ťa zotročil? Tvoje „áno“ bude vyžadovať kompletnú zmenu tvojho životného štýlu.

Usmernenia pre tento týždeň

1) Vzdaj sa kontroly. Cvičenia v Exode 90 ti poskytnú príležitosť vzdať sa kontroly nad svojím životom, ktorý vedie iba k prežívaniu.
Čo si spravil v tomto prostredí, v ktorom žiješ, aby si prežil vo svojej neľahkej situácii?
Kde si sa obrátil o pomoc?
Hľadáš pomoc v športe, v práci, v pornografii?
Je aj niečo lepšie než púhe prežívanie, a to je sloboda. A cesta k slobode, aj keď neľahká a namáhavá (viď Mt 7;14), je otvorená aj pre teba, avšak iba za podmienky, že si ochotný sa odpútať od Egypta a nasledovať Boha.

2) Odovzdaj sa bratstvu (bratskému spoločenstvu). Táto cesta (púť) je ťažká. Budeš na nej často skúšaný a preverovaný. Budeš preto potrebovať tvoje bratstvo – spoločenstvo bratov – a oni budú potrebovať teba. Pravidelné týždenné stretnutia stretávania sú potrebné a sú nevyhnutnosťou. (Viac o dôležitosti bratského spoločenstva pozri v kapitole Stvorení pre bratské spoločenstvo v Sprievodcovi programom Exodus 90.)

3) Naplánuj a vytvor si čas na každodennú modlitbu.  Stráv každý deň hodinu v modlitbe. Ak to nie je v tvojich možnostiach, urob čo sa dá, aby si v modlitbe strávil, čo najviac času. Ale aspoň 20 minút stráv v tichej rozjímavej (kontemplatívnej) modlitbe denne. Naplánuj si tento čas dopredu, poznač si to v kalendári, lebo inak je isté, že sa k tomu nedostaneš a modlitbu budeš vynechávať. (Viac o dôležitosti modlitby a vysvetlenie tichej kontemplatívnej modlitby nájdeš v kapitole Vernosť modlitbe v Sprievodcovi programom Exodus 90. O tom, ako si každodenne konať svätú hodinu, pozri v kapitole Ako sa modliť svätú hodinu medzi záverečnými prílohami tejto knihy.)

4) Buď radostný. Začal si predsa realizovať svoj cestovný plán k slobode. Vybral si sa po ceste slobody. Áno, bude to ťažké, ale nemal by si byť kvôli tomu skľúčený, nemalo by ti to kaziť náladu. Naopak! Radšej nech ti nádej, že v 91. deň budeš už na slobode a pozvanie od Boha, aby si začal a podstúpil tieto duchovné cvičenia, túto duchovnú skúšku, prinesie hojnú radosť. Keď sa budeš rozprávať s ľuďmi mimo Exodu 90, nesťažuj sa, nehovor im, aké sú jednotlivé skúšky a cvičenia v Exode 90 ťažké. Radšej im povedz, a rozprávaj im o tom, ako sa tešíš, akú veľkú máš radosť, keď si predstavíš, kým sa staneš v 91. deň.

5) Každý večer si prejdi svojím dňom. Exodus 90 sa skladá z mnohých disciplín, na ktoré máš možnosť odpovedať každý jeden deň svojím „áno“. Na záver každého dňa, skôr ako pôjdeš do postele, si vyhraď čas na zhodnotenie dňa a na chvíľu zamysli nad prežitým dňom. Toto ti pomôže nielen v úspešnom akceptovaní skúšok a vernom plnení disciplín, ale aj ti to pomôže sledovať tvoje napredovanie na ceste k slobode. (O tom, ako si každodenne konať spytovanie svedomia, si prečítaj v kapitole Ako si konať večerné spytovanie svedomia medzi záverečnými prílohami tejto knihy.)

6) Pomodli sa, aby Boh udelil slobodu tebe a tvojmu bratskému spoločenstvu.

7) Pomodli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode presne tak, ako sa aj oni modlia za teba. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, on ich naučil modlitbu „Otče náš“ (viď Lk 11, 1-4 a Mt 6, 9-13). Spájaj sa každý deň so svojimi bratmi v Exode na celom svete v recitovaní tejto mocnej modlitby, na predchádzajúce úmysly (bod 6 a 7).

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

EXODUS
Ex 1, 1-7

„1 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta s Jakubom. Každý prišiel so svojou rodinou:
2 Ruben, Simeon, Lévi a Júda,
3 Isachar, Zabulon a Benjamín,
4 Dan a Neftali, Gad a Aser.
5 Všetkých duší, vlastných Jakubových potomkov bolo sedemdesiat duší. Jozef bol už v Egypte.
6 Keď Jozef zomrel i jeho bratia a celé to pokolenie,
7 Izraeliti sa veľmi rozmnožili a rozrástli a boli takí mocní, že krajina bola nimi preplnená.“

Zamyslenie

Tvoja náročná púť z otroctva na slobodu sa začína uvažovaním nad úvodným odsekom prastarej Knihy Exodus, ktorá je príbehom putovania Božieho ľudu z otroctva v Egypte na slobodu.

Vediac, že ​​Kniha Exodus je o ceste Izraela k slobode od otroctva, o skutočnosti, že ľudia boli „mimoriadne silní; aby ich krajina bola plná “, malo by nás to udiviť. Prečo by mali byť Izraeliti zotročovaní, keď boli „príliš silní“? Neskôr sa Exodus odvoláva, že egyptský faraón sa dokonca bál Izraelitov. Prečo teda boli zotročení? Prečo, keď boli títo muži takí mocní, sami nepovstali a z tohto svojho otroctva sa neoslobodili? Čo to boli za muži, ktorí aj napriek svojej veľkej moci zostali zotročení tyranom? Zdá sa to dosť zvláštne, ba až úbohé.

Kniha Exodus je však aj naším príbehom. Je to aj tvoj príbeh. Tento prastarý príbeh je obrazom aj moderného muža, a vlastne muža každej doby. Či už ste zotročení chtíčom, žiadostivosťou, technológiami, jedením, pitím alebo niečím – čímkoľvek – iným, ocitneš sa beznádejne zotročený, a je to stále to isté otroctvo, hoci ako muž môžeš mať veľkú silu.

Byť zotročený však neznamená, že muž je slabý. Vo väčšine prípadov jeho mozog a telo sú v skutočnosti veľmi silné, tak ako boli silní Izraeliti. Ba je viac než pravdepodobné, že práve táto jeho sila je dôvodom, že sa stal otrokom. Muži sú silní, no ako sa tak muž snaží usmerňovať a žiť svoj život a prekonávať mnohé jeho ťažkosti, dychtivo siahne po čomkoľvek, čo mu prinesie útechu a istotu. V priebehu svojho života, a najmä keď je mladý, objavuje, nachádza a používa veci alebo činnosti, o ktorých sa domnieva, že ho urobia šťastným. Všetky tieto veci používa v presvedčení, že sú pre neho výhodné a že mu slúžia.

Avšak neskôr, ako tak kráča životom, začne zisťovať, že v skutočnosti bol podvedený a oklamaný. Zistí, že tieto veci mu nepomáhajú; že im chýba pravda a že ony mu šťastie, po ktorom tak túži, neprinášajú. Namiesto toho sa ich pričinením začne zamotávať do návykov, ktoré do neho začnú zapúšťať čím ďalej tým hlbšie korene, a on sa začne stávať ich otrokom. A nech sa akokoľvek snaží byť slobodný, nakoniec zistí, že od vecí, ktoré sa mu stali pascou, sa sám už nedokáže oslobodiť, a to bez ohľadu na to, akú má silu. Muž bude v tejto situácii, podobne ako Izraeliti, nútený naučiť sa a prijať jednu z najväčších biblických právd, a to, že jedine Boh dáva slobodu. Izraeliti boli mimoriadne silní, no aj napriek tomu neboli schopní sa zo svojho otroctva sami oslobodiť – a moderný muž sa často nachádza v rovnakej situácii.

Koľkokrát si sa už sám pokúšal „oslobodiť“, a to len preto, aby si nakoniec zistil, že v skutočnosti to nedokážeš? Stokrát? Keď teraz začínaš túto neuveriteľnú púť, tieto intenzívne duchovné cvičenia, nikdy nezabudni na jednu neodškriepiteľnú a možno aj pokorujúcu pravdu: ty si schopný urobiť toho veľa, avšak jediný, ktorý je schopný ťa z tvojho otroctva naozaj vyslobodiť a udeliť ti slobodu, je Boh.

Rozžiariť sa!

Deň dvesto šiesty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„I keď portréty zvyčajne svätcov zobrazujú so smutnou a vážnou tvárou, ich životopisy ukazujú, že boli plní svetla a smiechu. Čo je to, čo oni vedeli, a my nie?

Tí, kto vydávajú množstvá energie na potlačovanie svojho tieňa, bývajú zvyčajne vážni a plní ťažoby. Držať ťažký poklop nad svojou temnou stránkou vyžaduje toľko energie, že nám potom už zostáva len málo síl na čokoľvek radostné, krásne alebo veselé. Ľudia potlačujúci veľký tieň zvyčajne postrádajú entuziazmus a uvoľnený zmysel pre humor. Ich dni sú radou mravných rozhodovaní medzi životom a smrťou, za všetkými vidia nejakú veľkú otázku, ktorú je nutné riešiť, a len vzácne sa dokážu rozžiariť. Všetko im pripadá monumentálne, i keď to nie je nutné a ani zodpovedajúce.

Videli ste niekedy obrázok dalajlámu? Stále sa usmieva. Človek nemôže nemať pocit, že sa postavil svojmu tieňu a že mu odpustil. Uvoľnia sa tým rôzne typy energie k súcitu a radosti.

Kto rozjasňuje môj život smiechom a veselosťou?
Som schopný žiť taktiež tak, a ak nie, prečo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 232.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoŠiesty #RozžiariťSa #Tieň #OdpustiťTieňu #Odpustenie #Radosť #Smiech #Veselosť #Svätci #Dalajlama #Vážnosť #Ťažoba #Potlačovanie #PotlačovanieTieňa

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

„Pred mnohými rokmi nám Boh povedal, aby sme kúpili hotel s ďalšími dvoma kresťanskými pármi. Robert bol nadšený. Ja som bola opatrná. Ak Boh chce, aby sme to urobili, nech to, prosím, potvrdí. Potvrdil. Jedna pani v našom kostole prišla ku mne a Robertovi. Mala sen alebo víziu, v ktorej videla Roberta a mňa spolu v službe, v televízii a potom opísala hotel. Robert a ja v spoločnej službe, to znelo smiešne. Naše cesty viery v tom čase, zdalo sa, viedli každá iným smerom. Byť v televízii bolo ešte menej pravdepodobné. Radšej by som sa skryla, ako by som mala vystupovať pred ľuďmi. No čo sa týka hotela, táto časť vízie bola odpoveďou na modlitbu. A tak sme odišli z práce, predali naše domy a kúpili sme hotel.

Nasledovalo množstvo kresťanských podujatí. Oslovili nás dve dámy, ktoré chceli v hoteli viesť kurzy uzdravovania. Bola som nadšená myšlienkou uzdravovania. Neboli sme si však istí ich duchovným pozadím, a tak sme strávili nejaký čas spoločným rozhovorom. Všetko znelo prijateľne. Zdalo sa, že hovoria o Bohu, o Ježišovi. Spomenuli sme si na Božie slovo: „Nik nemôže povedať: “Ježiš je Pán“, iba ak v Duchu Svätom“. Požiadali sme obe dámy, aby vyslovili tieto slová. Jedna, ktorá chodila do kostola, bola schopná ich vysloviť, ale druhá pani niesla zlých duchov a nedokázala vyhlásiť, že Ježiš je Pán. Bol tam prítomný duch klamstva. Tým zhasla ich nádej na kurzy uzdravovania v hoteli.

Ján nám dáva základy, na ktorých môžeme stáť. Verte v Ježiša a milujte sa navzájom. Nikto z nás nemiluje dokonale, ale môžeme sa pokúšať o takú lásku k druhým, aká je opísaná v Prvom liste Korinťanom, trinástej kapitole. Byť trpezliví, dobrotiví, nerozčuľovať sa a nemyslieť na zlyhania iných ľudí (žiadna kritika alebo posudzovanie), je dobrým východiskom. A buďte k sebe láskaví, keď sa vám nedarí milovať, pretože to je súčasť lásky k sebe samému. Otec nám odpúšťa, preto aj my odpúšťajme sebe samým.

Ján ďalej hovorí, aby sme si boli vedomí ducha, ktorého počúvame. Existuje duch pravdy – Duch Svätý a duch lži, ktorý pochádza od Zlého. Obaja do našich myslí vkladajú myšlienky, obaja hovoria prostredníctvom iných ľudí, dokonca aj kresťanov. Tým nechcem povedať, že kresťan je posadnutý, ale že občas všetci počúvame nesprávne myšlienky. Duch pravdy vždy povzbudzuje, povznáša, utešuje a posilňuje. Duch lži používa klamstvá a je kritický, odsudzujúci a negatívny. Niekto ti môže povedať, že si hlúpy alebo zlý alebo neschopný v tom, čo robíš. Toto je duch lži a podvodu. Možno si urobil hlúposť alebo chybu, ale to ťa nerobí hlúpym alebo zlým. Duch Svätý prináša ovocie Ducha – lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotu, láskavosť, vernosť, miernosť a zdržanlivosť. Ak ideš týmto smerom, nasleduješ správneho ducha.

Pán dnes hovorí: „Ty si môj syn“, „Ty si moja dcéra“. Patríme nášmu Otcovi. Máme dar Ducha Svätého, aby nám pomáhal rozpoznávať duchovné prostredie.

Môžeš sa pozrieť na posledný deň alebo dva a identifikovať okamih, kedy si počúval ducha lži? Bola chvíľa, keď si počúval ducha pravdy? Porovnaj, ako si sa cítil, keď si počúval rôznych duchov. „

Plné nasadenie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto osemdesiaty

„Človek strávi veľkú časť života prácou, všelijakým zariaďovaním, upratovaním domu, kosením trávy, čakaním vo frontoch, vysedávaním na poradách a staraním sa o všetky tie nevyhnutné, ale nikdy nekončiace drobnosti, z ktorých pozostáva život. Vieme, že nemôžeme žiť, ako by sme sa ocitli uprostred nejakého dobrodružstva Indiana Jonesa. Vieme, že veľká časť života je celkom nezáživná a monotónna. Preto je potrebné byť plne prítomný tým obyčajným veciam, ktoré nám dodávajú silu: film, koncert, večer s priateľom. Všetko, čo robíte naplno, vám dodáva radosť. Všetko, čo urobíte len na polovicu, vás bude nudiť. Prepracovaním sa ľudia neunavia zďaleka tak veľmi, ako polovičatosťou. Robiť niečo s plným nasadením vyžaduje, aby bol človek plne prítomný. A tí, ktorí sú prítomní, sú najviac pripravení zažiť Prítomnosť.

Keď uprostred toho, čo je všedné, tiahnuce sa a zdĺhavé, venujeme pozornosť Prítomnosti, budeme požehnaní radosťou, milosťou a prostými, posilňujúcimi radosťami. Nebudeme už potrebovať opojné náboženské výšiny, aby sme poznali Boha; nížiny a stredné polohy budú vysoké viac než dosť.

Ako môžem viac pristupovať ku svojmu všednodennému životu s plným nasadením?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 206.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PlnéNasadenie #PlnáPrítomnosť #Prítomnosť #Radosť #Nuda #Nížiny #StrednéPolohy #Všednodennosť #Každodennosť #Monotónnosť #ByťPlnePrítomný