Stretnutie bratstva – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

1. Začnite modlitbou

Na začiatku každého stretnutia sa spoločne pomodlite nasledovnú modlitbu. Exodu všetkých mužov Exodu v jednej spoločnej a nepretržitej modlitbe k nášmu Pánovi:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého…

Všetci: „ A všetkým povedal: ‚Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?! “ (Lk 9, 23-25)

Vedúci: Pane Ježišu, žiadaš od nás, aby sme ako muži slúžili druhým. Chceš, aby sme zanechali staré spôsoby a odmietli sebecké túžby. Voláš nás, aby sme každodenné ťažkosti prijali s radosťou a aby sme sa ti dokázali úplne odovzdať. Pomáhaj nám, nech každý deň nanovo objavujeme, čo znamená položiť život za svojich priateľov cez disciplíny modlitby, askézy a bratské spoločenstvo. Daruj nám túžbu vo všetkom Ťa nasledovať; daj nám radosť v utrpení a odvahu pozvať k Tebe aj druhých.

Všetci: Vďaka Ti, Pane Ježišu, za dar tohto bratského spoločenstva. Pretváraj a povzbudzuj ma cez týchto mojich bratov, aby som naplnil poslanie muža, ku ktorému ma povolávaš – byť mužom pre druhých.

Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

2. Zdieľanie sa členov bratského spoločenstva

Každý muž prichádzajúci na stretnutie si má pripraviť deväťdesiatsekundové slovo o tom, ako sa mu počas uplynulého týždňa darilo plniť disciplíny Exodu 90. V krátkosti by sa mal dotknúť troch pilierov duchovných cvičení: modlitby, askézy a bratského spoločenstva. Veľké nedostatky by mali bratia prediskutovať, kým malé pochybenia môžu len zobrať na vedomie. Nakoniec by mal každý poďakovať za mnohé milosti, ktoré od Boha v uplynulom týždni dostal.

Vedúci bratského spoločenstva má za úlohu:

  • Dohliadať, aby sa každý muž bratstva rovnako zdieľal, ale aby pri tom neprekročili časovú mieru.
  • Pripomenúť, aby každý muž rozprával aj o milostiach, ktoré počas uplynulého týždňa od Pána dostal.
  • Udržať ducha stretnutia, aby sa nezvrhlo na skupinovú terapiu alebo na debatný krúžok.
  • Upriamovať pozornosť bratstva na Božie milosrdenstvo, ktoré má v ich Exode kľúčovú úlohu. 

3. Každodenné súradnice

Vedúci bratského spoločenstva by si mal vybrať jedno usmernenie z každodenných súradníc daného týždňa a viesť ohľadom neho diskusiu. Diskusia by sa mala venovať tomu, ako sa mužom darí napĺňať dané usmernenie, prípadne ako s ním zápasia. Mohli by ste tiež hľadať riešenie, aké zmeny by mal každý z nich spraviť, aby dokázali usmernenie lepšie dodržiavať. Vedúci bratskej komunity môže každý týždeň poveriť iného muža, aby vybral jedno usmernenie, o ktorom bude diskutovať na ďalšom týždennom stretnutí. 

4. Rôzne

Na konci stretnutia mal vedúci bratstva:

  • Uistiť sa, že každý vie, kedy a kde sa bratstvo stretne nabudúce.
  • Naplánovať spoločné aktivity bratstva v prírode na najbližší týždeň alebo tým niekoho poveriť.
  • Predneste iné záležitosti týkajúce sa bratstva, akými sú napríklad spoločná svätá omša alebo spoločná svätá hodina, či stretnutie s duchovným vodcom. 

5. Záverečná modlitba

Stretnutie sa končí modlitbou k sv. Michalovi archanjelovi za duchovnú ochranu bratského spoločenstva a ostatných mužov v Exode 90; za kňazov, rodiny a za posvätenie Cirkvi.

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Pridaj komentár