Archív značiek: Judáš

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na stredu 31.03. 2021.

„Nakoľko si ceníte inú osobu? Pre väčšinu ľudí to všetko závisí od toho, ako veľmi ju milujú. Mária vyliala na Ježiša drahú masť v hodnote 20 000 €, a nie na jeho hlavu, ale na nohy, pretože si ho tak cenila. A tým naplnila proroctvo „Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti“ (Izaiáš 52, 7). V dnešnom čítaní vidíme, nakoľko si Ježiša cenil Judáš Iškariotský; na tridsať strieborných, niekoľko stoviek eur. Dôležitá otázka pre vás aj pre mňa teda znie: Koľko stojí iná osoba? 

Potrebujeme poznať Otcovu perspektívu, ak máme nájsť šťastie tým, že sa mu budeme viac podobať. V čítaní od Izaiáša dostal prorok osobitný dar na konkrétny účel. Dostal … „jazyk učenícky, aby vedel slovom posilniť unaveného.” Dostal tiež uši, aby počul, ako k nemu hovorí Božie slovo. To mi hovorí, že unavení majú pre Boha veľkú hodnotu, pretože uschopnil a vyškolil Izaiáša, aby im hovoril jeho slová. Aké odlišné od bežného pohľadu sveta, že vyčerpaní ľudia nestoja za veľa. 

A v žalme objavujeme, že Pán má ďalší konkrétny dar na iný konkrétny účel. „Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; hľadajte Boha a srdce vám oživne.” Darom je nový život pre srdcia tých, ktorí hľadajú Pána. A účelom je, aby si s radosťou všímali tých ponížených. To mi hovorí, že ponížení aj verní ľudia sú pre Boha veľmi cenní, pretože žalmista nachádzal šťastie v živení sa Božím slovom, aj keď bol ponižovaný mocnými ľuďmi. V Izaiášovi vidíme rovnaký postoj ako mal žalmista. Aké odlišné od názoru sveta, že neúspešní majú malú hodnotu. 

A v čítaní z Matúšovho evanjelia vidíme ďalší dar daný na konkrétny účel. Ježiš uvádza na svetlo Judáša Iškariotského a jeho zlé úmysly. Ale Ježiš ho nesúdi, dáva mu dar slobody a namiesto toho ho necháva uskutočňovať jeho úmysly. To mi hovorí, že Boh miluje aj tých najhorších hriešnikov, pretože láska odmieta ovládať milovaného.

Dozvedáme sa teda toto: Musíme si rovnako vážiť vyčerpaných, neúspešných a dokonca zločincov; rovnako, ako to robí Otec. Môžeme nechať Ducha Svätého vyškoliť nám jazyk, aby prehováral k unaveným slovami, ktoré ich prebudia. A nech otvorí naše uši, aby sme počuli Božie slovo, ktoré nám hovorí. Potom sa budeme tešiť, keď sa budeme sýtiť Božím slovom, aj keď nás budú mocní ľudia ponižovať. V skutočnosti nás v očiach Boha vyvyšujú, pretože on zhliada na ponížených. A ak zhrešíme, majme nádej, že nás Ježiš nechce ovládať alebo odsúdiť; chce nás zmeniť, aby sme boli ako on. Potom nájdeme šťastie, po ktorom túžime.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na utorok 30.03. 2021.

Dnes môžeme Ježišov život sledovať od začiatku. Najskôr vidíme, ako o ňom Izaiáš prorokuje. Anjel pred jeho narodením hovorí s Máriou a dáva mu meno. Ježiš bol povolaný a postupne pripravovaný na úlohu, ktorú mal vykonať. Ale 30 rokov žil v skrytosti v Nazarete, kým neprišiel ten pravý čas konať. Stal sa služobníkom a mohlo sa zdať, že jeho práca vyšla nazmar. Boh však napriek všetkým ťažkostiam, konfliktom a opozícii pracoval na svojich zámeroch. Ježišovou silou bol jeho Otec a Ježiš konal len to, čo sa jemu páčilo (Jn 5,19). Obnovil nielen Jakuba a Izrael, ale priniesol spásu celému svetu.

Ježiš so svojimi učeníkmi strávil tri roky naplnené láskou. Koniec koncov, láska bola hlavným posolstvom, ktoré hlásal. Ale tej noci, keď s nimi poslednýkrát večeral, bolo jeho srdce ustarostené. Vedel, čo sa má stať a bol hlboko znepokojený – niektorí z tých, ktorých miloval, ho zradia. Najskôr Judáš, potom Peter. Judáš ešte dostal možnosť chlieb odmietnuť, ale neurobil to. Rozhodol sa odvrátiť od Ježiša a keď to urobil, vstúpil do neho satan. Odvrátil sa od lásky k zlu, od života k smrti a od svetla sveta k temnote. Skutočne, keď vyšiel von, bola noc, ale spolu s obvyklou tmou noci tu bola aj duchovná tma. Zdalo sa, že sily zla sú na vzostupe.
Peter, ktorý miloval svojho Pána a povedal, že pre neho urobí všetko, ho tiež zradil. Ježiš pozná naše srdcia, našu krehkosť a slabosti a vie o skúškach, ktorým budeme čeliť. Povedal: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (Jn 16,33)

A čo my? Na svojom počiatku sme boli vyvolení, povolaní a dostali sme meno. Žalmista nám odkrýva viac podrobností o našom počiatku a hovorí, že Boh Otec nás vyviedol z lona matky a od narodenia nás chránil. Neskôr, ako rastieme, náš Otec nás vedie a my do neho vkladáme dôveru. Môže byť užitočné stráviť čas rozjímaním nad niektorým z týchto faktov.

Niektorí sú si vedomí svojho povolania a čakajú – možno netrpezlivo – na jeho naplnenie. Treba vedieť, že to čaká na svoj určený čas (Hab 2,3). Čas čakania slúži na učenie sa a rast. Keď Ježišov život v skrytosti trval 30 rokov, o čo dlhší čas potrebujeme my? Keď napĺňame svoje povolanie, skúšky sa nám stanú príležitosťami na rast. Budeme ako Judáš, alebo ako Peter? Obaja spravili zlé rozhodnutia, ale zažili veľmi odlišné dôsledky. Prečo? Pretože Peter si vybral obnovenie vzťahu s Ježišom, zatiaľ čo Judáš si vybral sebaodmietnutie a izoláciu.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na pondelok 29.03. 2021.

Čo by si robil, keby si mal k dispozícii 20 000 eur? Kúpil by si si auto, alebo by si investoval do prerábky bývania? Zaplatil by si si dovolenku, o ktorej si vždy sníval, alebo by si peniaze venoval na dobročinné účely?

Nardový olej, uchovávaný v alabastrovej nádobe, mal asi takúto hodnotu. Mária neurobila nič z vyššie spomenutých vecí, ale vyliala celý obsah nádoby na Ježišove nohy a potom ich utrela vlasmi, ako skutok vďačnosti a úcty, poklony a poníženosti.

Učeníci, najmä Judáš, boli rozhorčení. Judáš vyslovil svoj nesúhlas s plytvaním námietkou, že parfém sa mohol predať a peniaze rozdať chudobným. To bola síce pravda, ale jeho skutočným motívom bolo vlastné obohatenie. Navonok sa prejavoval ako starostlivý človek, ale motívom jeho srdca bola chamtivosť.

Ježiš vnímal Máriin skutok ako symbol jeho pohrebu. Pripravovala naň jeho telo ešte pred ukrižovaním. Príležitostí pomôcť chudobným bude ešte mnoho, pretože tí tu budú vždy, ale Ježiš je s nimi iba na obmedzený čas.

Máriin skutok je pre mňa výzvou. Myslím si, že by som reagovala podobne ako učeníci, pretože na plytvanie peniazmi som veľmi citlivá. Ježiš však videl do srdca Márie a Judáša. Nevidel plytvanie, ale láskyplnú úctu a utvrdil ju v tom, čo robila. Mária utratila svojich „20 000 eur“ na toho, ktorého milovala, kým sa ešte dalo.


Keby si bol na tejto hostine, aký dar by si priniesol Ježišovi? V mysli sa mi vynára vianočná pieseň: „Čo mu môžem dať, ja chudobný? …dám mu svoje srdce.“