Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 30.10. 2020.

Piatok

Dnešné čítanie z Listu Filipanom začína prekvapujúcim veršom. “Pavol a Timotej, služobníci Krista Ježiša, všetkým svätým v Kristovi Ježišovi, čo sú vo Filipách…” Niektorí ľudia si myslia, že kresťania sú nasledovníci Ježiša Krista, ale Pavol sám seba opísal ako otroka. Aký je rozdiel medzi otrokom a nasledovníkom? Otrok nemá žiadne právo na svoju vlastnú vôľu, ale nasledovník sa rozhoduje, koho bude nasledovať. Pavol rozpoznal túto pravdu. My sme si nevybrali Ježiša, to on si vybral nás. Aj keď si myslíme, že sme si ho vybrali zo slobodnej vôle, bolo to neodvratné. Ako je to možné? Boli sme stvorení s predispozíciou viery. Keď sme počuli Ježišove povolanie v našom živote, prirodzene sme odpovedali podľa prirodzenosti, ktorú nám dal náš Stvoriteľ. 

Každá ľudská bytosť má pravidlá vo svojom srdci, ktoré podmieňujú ako bude reagovať v každej situácií. Budeme vždy nasledovať tieto pravidlá. Väčšina týchto pravidiel bola napísaná ľudskými bytosťami keď boli ešte mladí, v dôsledku istých okolností, a zostávajú s nami celý život. Avšak existuje niekto, kto nám môže prepísať tieto pravidlá a dať nám nové prežívanie života. Tou osobou je samozrejme Ježiš. On môže nahradiť naše pravidlá tými jeho. Toto je proces posväcovania. V tomto procese je on našim Pánom; čo znamená, že my sme jeho otroci. 

Každý, kto verí vo svojom srdci, že Ježiš je Pán, a vyznáva svojimi ústami, že bol vzkriesený z mŕtvych, je zachránený. Zachránený od čoho? Zachránený od otroctva zlého balíka pravidiel! V čítaní z Lukášovho evanjelia Ježiš konfrontoval ľudí, ktorí boli otrokmi zlého balíka pravidiel.  Boli to farizeji a zákonníci. Ježišovým zámerom nebolo ich kritizovať, ale otvoriť oči ich srdca voči dôsledkom nasledovania zlého balíka pravidiel. Bola sobota a Ježiš stoloval v dome jedného z popredných farizejov. Farizeji sa držali prísne všetkých zákonov a ústnych tradícii židovského náboženstva. Judaizmus mal štyristo zákonov, ktoré boli v písme, a pridal si ďalších dvesto. Tieto zákony ovládali nielen náboženské zvyklosti, ale každý aspekt osobného života Židov. 

Tieto všetky farizeji dodržiavali. A verili, že nasledovaním všetkých týchto pravidiel sa stanú hodnými Mesiáša, keď príde. Ich cieľ bol dobrý, ale spôsob ako ho chceli dosiahnuť bol chybný.  Boli otrokmi Zákona. Ježiš uzdravil chorého muža pred ich očami v sobotu. Oni boli šokovaní. Ježiš práve verejne porušil Zákon. Mal by dostať trest podľa Zákona! Ale potom Ježiš poukázal na to, že by všetci porušili Zákon, ak by ich syn spadol do studne v sobotu. Všetci by ho isto vytiahli. Ježiš im ukázal, že nikto by sa nestal hodným Mesiáša tým, že by dodržiaval Zákon, lebo nikto ho nedodržiaval za každých okolností. To znamenalo, že nikto z nich by nedostal ten večný život, ktorý chceli. Ako by sa teda mohli stať hodnými Mesiáša? Ježiš im to ukázal. Ježiš sa vyhlásil za Mesiáša tým zázračným uzdravením. Nikto by nedokázal konať také skutky ako Ježiš, ak by nebol od Boha. Takže, farizeji, ak chcete dosiahnuť svoj cieľ, prestaňte nasledovať Zákon ako otroci, a nasledujte namiesto neho Ježiša. 

Mnohí ľudia si stále myslia aj dnes, že nábožná spravodlivosť znamená vždy urobiť všetko správne. Ale tak to nemôže byť, lebo potom by nebol nikto spravodlivý. Ale ak Božia láska vojde do srdca človeka, stane sa milujúcim človekom. To je to isté ako povedať, že sa stal takým človekom ako Ježiš. Stane sa otrokom lásky. Ježiš robil iba to, čo videl robiť svojho Otca, a Boh je láska. Mysli na niekoho, kto potrebuje dnes prijať trochu lásky. Môže to byť priateľ, nepriateľ, alebo úplne neznámy človek. A daj mu malý darček, buď k nemu láskavý, modli sa s ním alebo sa len teš z jeho spoločnosti. V túžbe toto robiť si hodný Mesiáša, pretože si taký ako on. Ako to povedal Pavol, si jedným zo svätých v Kristovi Ježišovi.“

Pridaj komentár