Archív značiek: Obrátenie

Richard Rohr – Na prahu premeny 296.: Skok

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty šiesty

„Ak chce mladý muž uspieť vo svete, bude poslúchať vedomie svojho ega – to mu ale hovorí len to, čo potrebuje k úspechu vo svojom malom svete. Prvú polovicu života sa bude riadiť podľa programu davu, i keď sa hlasito zaprisaháva, že nič takého nerobí. Doposiaľ sa nestretol so svojou dušou ani s bohom, ktorý by bol skutočným Bohom.

V druhej polovici života sa potom mužovi menia pravidlá a to, čo fungovalo v prvej polovici, zvyčajne fungovať prestáva. Pochopí, že svoje problémy v skutočnosti nerieši, len ich prebíja. Thomas Merton napísal, že niektorí muži sa celý život snažia vyšplhať na vrchol rebríka, len aby potom zistili, že ho majú opretý o nesprávnu stenu – a navyše, že tam hore nič nie je! Ono vskutku náročné obrátenie či osvietenie, ktorých možnosť sa mužom otvára v druhej polovici života, spočíva v poznaní, že šplhať ma vrchol rebríka má zmysel len v tom, aby sme z neho potom zoskočili a zistili, že všetko, na čom skutočne záleží, už je prítomné na takzvanom dne.

Oprel som si rebrík o nesprávnu stenu?
Na čom my teraz skutočne záleží?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 327.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 265.: Vyslobodenie zo zrkadlovej siene

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty piaty

„Obrátenie je možné popísať ako proces, behom ktorého pre nás postupne stráca kúzlo naše malé, izolované ja a my poznávame, ako je vystrašené a nesamostatné. Jediným spôsobom, ako sa vyslobodiť zo strachu a neistoty, je preťať väzby na to,
1. kým si myslíme, že sme,
2. kým si myslíme, že sa máme stať, a
3. kým chcú ostatní, aby sme sa stali.
Z týchto väzieb totiž vzniká sieť pokrivených zrkadiel, ktorá nám nemôže ukázať nič.

Najlepšou cestou, ako z tejto siete uniknúť, je nájsť jedno skutočné Zrkadlo, ktoré ukazuje náš odraz s porozumením a objasňuje nám, prečo robíme veci tak, ako ich robíme. Ten, ktorý všetko chápe, môže všetko odpustiť, a preto tiež Boh skutočne odpúšťa. Ako povedal svätý František z Assisi: „Som tým, kým som v očiach Božích – nikým viac, ale taktiež nikým menej.“

Ako veľký je môj strach? Moja neistota? Čo mi môj strach a neistota naznačujú o väzbách, na ktorých lipnem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 294.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 244.: Dve ekonómie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty štvrtý

„Kedykoľvek si pomyslíte, že ste dosiahli cieľa, budete čoskoro nútený opäť čeliť vlastnej malosti. Budete si musieť priznať, že ste sa v niečom veľmi dôležitom prepočítali. Že ste sami seba brali príliš vážne, alebo že ste a proste zmýlili. Toto ustavičné striedanie milostí a hriechov tvorí živú dynamiku duchovnej cesty. Svätý Gregor z Nicei vo štvrtom storočí napísal, že „hriech je odmietnutie rásť“.

Tieto nevyhnutné pády sa stanú prepadliskom, ktorým môžete konečne vystúpiť zo seba samých – a skrz ktoré môže vstúpiť Boh. Ekonómia zásluh a odmien je statická, obmedzená a slúži len sama sebe, usiluje iba o dočasné zisky. Oproti tomu milosť je dynamický pohyb utváraný a vedený Bohom, ktorý so zdanlivými úspechmi vôbec nesúvisí. Krok od prvého k druhému predstavuje prvé nevyhnutné obrátenie. Odtiaľto vás už ďalej povedie milosť. To vám sľubujem.

Aké obrátenie som zažil v posledných piatich rokoch?
Čo sa stalo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 273.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Je zmena životnou cestou?

Deň dvesto jedenásty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Vždycky som sa v duchu pýtal, prečo Ježišovo kázanie začalo vetou „čiňte pokánie“ (Mt 4, 17 a Mk 1, 15). Metanoia pochádza z gréckeho slova, ktoré znemená „otočiť sa“, hoci doslova to znamená „prekročiť myseľ“. Toto volanie k úplne a naprosto novej mysli, k obráteniu a novému začiatku, je počiatkom evanjelia a je taktiež esenciou mužskej cesty za nájdením svojho pravého ja. Muž musí nájsť zbrusu nový prijímač, aby vôbec dokázal zachytiť toto nové posolstvo, a tento nový prijímač potom, zdá sa, vyžaduje neustále aktualizácie, inak sa sám naladí späť na svoju obľúbenú frekvenciu.

Ale koľko krát sa musíme otočiť a začať znovu? Koľko aktualizácií je treba? Koľko krát sa musíme zmeniť? Či sa nestačí len raz rozhodnúť pre Ježiša alebo raz vstúpiť do cirkvi? Vypadá to, že nestačí. Ako sa zdá, spočíva celá táto cesta v tom, že nechávame veci plynúť a že v sebe neustále rozvíjame ochotu obrátiť sa vždy znovu. Vedie nás nádej, že raz, jedného dňa, uvidíme Božím Srdcom, budeme Ním myslieť i žiť. Ako kedysi spievali shakeri: „Obrátenie nemá konca…“

Kedy som posledný krát v nejakom zmysle zažil novú myseľ alebo obrátenie?
Aký druh obrátenia potrebujem teraz?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 237.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoJedenásty #Ježiš #JežišovoKázanie #ČiňtePokánie #Pokánie #Mt #Mk #Metanoia #OtočiťSa #PrekročiťMyslenie #NovýZačiatok #ZaseNovýZačiatok #StáleNovýZačiatok #ObľúbenáFrekvencia #ObrátenieNemáKonca #Aktualizácia #SebaAktualizácia #RozhodnúťSaPreJežiša #VstúpiťDoCirkvi #Nádej #UvidímeBožímSrdcom #BožieSrdce #MyslieťBožímSrdcom #ŽiťBožímSrdcom #Obrátenie #EsenciaMužskejCesty #NájdeniePravéhoJa #PravéJa #PočiatokEvanjelia #Evanjelium #JeZmenaŽivotnouCestou

Pohliadnuť tieňu do tváre

Deň sto deväťdesiaty piaty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Pohliadnite tieňu do tváre, ale nestotožňujte sa s ním. Predstavuje len časť toho, kým ste. Stotožňovanie sa s tieňom vedie k mnohému zlo vo svete. Ľudia vidia sami seba len ako tieň, ľpejú na svojom strachu, previnilosti a hanbe a nechajú sa nimi poháňať.

Pokiaľ sa nám podarí sa s tieňom stretnúť, našou reakciou pravdepodobne nebude zlosť, ale smútok. Keď sa muži stretnú s tým, čo tak dlho skrývali sami pred sebou, môžu potom nasledovať celé dni hlbokého zármutku. Zahliadneme, ako pochrámaní a dolámaní sme.

Hrdina v nás bude chcieť zaútočiť, zmeniť alebo poprieť existenciu toho, čo sa v tomto tieni nachádza. Alebo bude v pokušení dramatickým spôsobom to všetko niekomu zdeliť, aby nad tým získal vládu. Svätec nad tým tieňom len zaplače a odpustí mu – a v tú samú chvíľu odpustí sám sebe, že je len človek. Otvorí náruč tomu, čo doposiaľ žilo vo vyhnanstve, a privádza to domov. U svätého Františka práve to symbolizovalo objatie a pobozkanie malomocného, čo považoval za moment svojho obrátenia.

Keď sa stretnem s tieňovými aspektami seba samého, aká je moja prvá reakcia?
Aké sú zdravé cesty, ako by som na svoj tieň mohol reagovať?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 221.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PohliadnuťTieňuDoTváre #Tieň #DeňStoDeväťdesiatyPiaty #NestotožniťSaSTieňom #StotožňovanieSTieňom #Strach #PocitViny #Hanba #StretnutieSTieňom #Zlosť #Smútok #Zármutok #Hrdina #Odpustenie #OdpustiťTieňu #OdpustiťSebe #OdpustiťŽeSomLenČlovek #OdpustiťSámSebe #Obrátenie

Niečo nového a veľkého

Deň deväťdesiaty piaty

„Pre svätého Pavla bolo obrátenie skúsenosťou, ktorá bola vnútorná a mala vlastnú autoritu. To, čo sa Pavol dozvedel v deň svojho obrátenia a potom v mnohých nasledujúcich rokoch, neboli žiadne učebnicové vedomosti. Pavol po svojom obrátení niečo vedel, a to ho postavilo proti židovskému establishmentu a čoskoro aj proti Petrovi a apoštolom, keď sa zhromaždili v Jeruzaleme. Pavol vedel niečo nového a veľkého – a vedel to sám za seba.

Každý muž musí pristúpiť k božskej skúsenosti sám za seba. Obrátenie znamená základnú zmenu pozície, perspektívy i identity. Po skutočnom obrátení už Boh nie je kdesi vonku. Človek už nehľadá Boha ako oddelenú identitu, ale hľadá Boha vo vnútri seba. Tým taktiež získava vnútornú autoritu. Obrátený muž vie, že má účasť na niečom omnoho väčšom, než je on sám. Vie, že sám nerobí nič – ale že čosi je činené jemu.

Aké aspekty svojho obrátenia si pamätám?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 119.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #Obrátenie #Metanoia #Pokánie #NiečoNovéAVeľké