Archív značiek: Pokánie

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na štvrtok 27.05. 2021.

„Boh so svojím vyvoleným ľudom uzavrel dve zmluvy alebo dohody. Obe boli určené na riešenie problému hriechu, ktorý bol bariérou medzi Otcom a jeho deťmi. Keď už bol hriech vyriešený, Boh mohol mať blízky a dôverný vzťah so svojimi vyvolenými; mohol byť pre nich Otcom. 

V pôvodnej zmluve si Boh vybral Izraelitov ako svoj osobitný ľud; národ, ktorý chcel požehnať, aby prosperoval. Stará zmluva mala rôzne časti, ktoré vyvrcholili tým, že Mojžiš sa stretol s Bohom na hore Sinaj a prijal desať prikázaní a zákony pre život. Keby sa tieto zákony dodržiavali, ľudia by boli požehnaní. Ak však ľudia porušili zákony, nasledovali tresty. Izraeliti sľúbili, že urobia všetko podľa pokynov a obetujú zvieratá na ratifikáciu zmluvy (Exodus 24). Mojžiš potom šiel na štyridsať dní na horu. Izraeliti sa čoskoro odvrátili od Boha a vytvorili si vlastného boha, zlaté teľa. Celý Starý zákon hovorí o ľuďoch, ktorí súhlasili s nasledovaním Boha, ale v krátkom čase sa odvrátili. Keď sa život stal ťažkým a diali sa zlé veci, volali k Bohu a obrátili sa späť k nemu. Nanešťastie návrat bol krátkodobý a netrvalo dlho a znova zhrešili. Problém hriechu sa nevyriešil. 

Boh sa teda rozhodol pre novú zmluvu, ktorá je v Novom zákone. V novej zmluve sa Ježiš stáva obeťou za hriech. Je to obeta prinesená raz navždy, na rozdiel od obetí starej zmluvy, ktoré si vyžadovali pravidelné a opakované obetovanie. Nie je to len pre Izraelitov, je to pre celé ľudstvo, pre vás a pre mňa. Zaslúžime si to? Môžeme pre to sami niečo urobiť? Nie. Je to bezplatný dar od Ježiša pre nás a pre Otca, aby bolo možné obnoviť vzťah medzi nami.

Jeremiáš bol starozákonný prorok. Prorokoval o vyhnanstve Izraelitov, pretože sa odvrátili od Boha. Dal však tiež nádej na obnovu. 31.kapitola Jeremiáša je krásnym záznamom o Otcovej láske ku svojim deťom a prísľubom novej zmluvy, ktorú Ježiš ustanoví. Ak máte čas, odporúčam vám prečítať si túto kapitolu.

Pri poslednej večeri vzal Ježiš chlieb a víno. Lámal chlieb, aby ukázal, ako sa bude lámať jeho telo, a ponúkol víno predstavujúce jeho krv a jeho obetu za naše hriechy. Pretože bol čistý, nepoškvrnený a bez hriechu, mohol zomrieť a zaplatiť za všetky naše hriechy. Tak otvoril cestu k Otcovi.

Výsledkom je, že je nám odpustené, úplne odpustený každý hriech, ktorý vyznáme a za ktorý činíme pokánie. O týchto hriechoch nie sú nijaké záznamy, pretože Ježiš zaplatil cenu. Z tohto dôvodu by sme mali odpúšťať iným tak, ako nám bolo odpustené. Mali by sme tiež odpustiť sebe; nechceme, aby Ježišova smrť bola márna tým, že zostaneme v neodpustení. Je niekto, komu potrebujete odpustiť?

Okrem toho máme priamy prístup k nášmu Otcovi a môžeme s ním mať dôverný vzťah. Keď sa to stane, na rozdiel od Izraelitov už nie sme v pokušení hrešiť rovnako ako predtým. Poznáme zákony a chceme ich dodržiavať a jeho láska zmení naše srdcia. Preto je srdce také dôležité. Náš vzťah s Bohom je založený na tom, čo sa deje v našich srdciach. Ste pripravení pozvať Otca do svojho srdca?“

Je zmena životnou cestou?

Deň dvesto jedenásty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Vždycky som sa v duchu pýtal, prečo Ježišovo kázanie začalo vetou „čiňte pokánie“ (Mt 4, 17 a Mk 1, 15). Metanoia pochádza z gréckeho slova, ktoré znemená „otočiť sa“, hoci doslova to znamená „prekročiť myseľ“. Toto volanie k úplne a naprosto novej mysli, k obráteniu a novému začiatku, je počiatkom evanjelia a je taktiež esenciou mužskej cesty za nájdením svojho pravého ja. Muž musí nájsť zbrusu nový prijímač, aby vôbec dokázal zachytiť toto nové posolstvo, a tento nový prijímač potom, zdá sa, vyžaduje neustále aktualizácie, inak sa sám naladí späť na svoju obľúbenú frekvenciu.

Ale koľko krát sa musíme otočiť a začať znovu? Koľko aktualizácií je treba? Koľko krát sa musíme zmeniť? Či sa nestačí len raz rozhodnúť pre Ježiša alebo raz vstúpiť do cirkvi? Vypadá to, že nestačí. Ako sa zdá, spočíva celá táto cesta v tom, že nechávame veci plynúť a že v sebe neustále rozvíjame ochotu obrátiť sa vždy znovu. Vedie nás nádej, že raz, jedného dňa, uvidíme Božím Srdcom, budeme Ním myslieť i žiť. Ako kedysi spievali shakeri: „Obrátenie nemá konca…“

Kedy som posledný krát v nejakom zmysle zažil novú myseľ alebo obrátenie?
Aký druh obrátenia potrebujem teraz?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 237.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoJedenásty #Ježiš #JežišovoKázanie #ČiňtePokánie #Pokánie #Mt #Mk #Metanoia #OtočiťSa #PrekročiťMyslenie #NovýZačiatok #ZaseNovýZačiatok #StáleNovýZačiatok #ObľúbenáFrekvencia #ObrátenieNemáKonca #Aktualizácia #SebaAktualizácia #RozhodnúťSaPreJežiša #VstúpiťDoCirkvi #Nádej #UvidímeBožímSrdcom #BožieSrdce #MyslieťBožímSrdcom #ŽiťBožímSrdcom #Obrátenie #EsenciaMužskejCesty #NájdeniePravéhoJa #PravéJa #PočiatokEvanjelia #Evanjelium #JeZmenaŽivotnouCestou

Spriateľte sa s temným rytierom

Deň dvesto desiaty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Čím menej sme si vedomí svojho tieňového ja, tým väčšie škody napácha. Cirkevné učenie o pokání, spovedi a odpustení dáva veľký zmysel. Je nevyhnutné v určitú chvíľu povedať najmenej jednému inému človeku:

Volám sa Joe a som alkoholik“

(alebo závislý na sexe, alebo workoholik, alebo muž, ktorý nedokáže milovať). Nech už je to čokoľvek, vyneste to z temnoty a

„kde sa rozjasní, tam je svetlo“

(Ef 5,14).

To sa myslí tým, keď sa hovorí, aby sme sa spriatelili s tieňom. Hrdina príbehov o svätom grále dostal radu, aby Temného rytiera nezabíjal, ale aby sa s ním spriatelil. Trvalo mi roky, než som tomu porozumel, ale teraz si hovorím, či vôbec existuje iná cesta, ako prekonať zlo, než tá, že ho donútime, aby pracovalo pre nás a aby stálo na našej strane. To je to, čo Ježiš urobil na kríži, keď zo svojej vlastnej vraždy urobil spásu celého sveta. Nezahubil svojich vrahov, ale odpustil im, pretože „nevedia, čo činia“ (Lk 23, 34). Tieň nikdy nevie, čo robí.

Akými spôsobmi som sa vyznal zo svojich hriechov a vyviedol svoju temnotu na svetlo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 236.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDesiaty #Ježiš #Kríž #SmrťNaKríži #Vražda #Spása #TemnýRytier #Temnota #Svetlo #Spoveď #Pokánie #Hriech #PovedaťOHriechu #VyviesťSvojuTemnotuNaSvetlo #TemnotaNaSvetle #SpriateliťSaSTemnýmRytierom #Hrdina #Ef #Lk #NezabiťTemnéhoRytiera #SvätýGrál #ZloPracujePreNás #DonútiťZloPracovaťPreNás

Niečo nového a veľkého

Deň deväťdesiaty piaty

„Pre svätého Pavla bolo obrátenie skúsenosťou, ktorá bola vnútorná a mala vlastnú autoritu. To, čo sa Pavol dozvedel v deň svojho obrátenia a potom v mnohých nasledujúcich rokoch, neboli žiadne učebnicové vedomosti. Pavol po svojom obrátení niečo vedel, a to ho postavilo proti židovskému establishmentu a čoskoro aj proti Petrovi a apoštolom, keď sa zhromaždili v Jeruzaleme. Pavol vedel niečo nového a veľkého – a vedel to sám za seba.

Každý muž musí pristúpiť k božskej skúsenosti sám za seba. Obrátenie znamená základnú zmenu pozície, perspektívy i identity. Po skutočnom obrátení už Boh nie je kdesi vonku. Človek už nehľadá Boha ako oddelenú identitu, ale hľadá Boha vo vnútri seba. Tým taktiež získava vnútornú autoritu. Obrátený muž vie, že má účasť na niečom omnoho väčšom, než je on sám. Vie, že sám nerobí nič – ale že čosi je činené jemu.

Aké aspekty svojho obrátenia si pamätám?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 119.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #Obrátenie #Metanoia #Pokánie #NiečoNovéAVeľké