Archív značiek: Farizeji

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 20.01. 2021.

Streda 20.1.2021

Tieto prvé Markove kapitoly popisujú päť konfliktov. Pred dvoma dňami sme sa pozreli na tri stupňujúce sa konflikty medzi Ježišom a náboženskými vodcami; trikrát spochybnili jeho činy. Včera sme sa pozreli na štvrtý, ktorý sa týkal dodržiavania soboty: Učeníci boli hladní a zbierali zrno, ale náboženskí vodcovia to považovali za porušenie zákona. Ježiš vysvetlil, ako videl sobotu. Človek nemal byť obmedzovaný zákonom soboty. Sobota mala byť pre človeka požehnaním. Bola ustanovená, aby vyhovovala potrebám ľudí; bol to deň odpočinku, svätý deň. 

Dnešné čítanie ukazuje piaty konflikt. Ježiš využil túto príležitosť a spochybnil myslenie farizejov. Muž s vyschnutou rukou bol v spoločnosti vyvrheľom. Jeho hendikep znamenal, že sa mu vyhýbali a odmietali ho ako nečistého. Žil na okraji spoločnosti a Ježiš mu povedal: „Poď sem“. Priviedol ho do centra všetkého, čo sa dialo. Všetky oči smerovali k Ježišovi a k mužovi. Vieš si predstaviť seba v tomto príbehu? Kto si a kde si? Aký je to pocit byť stredobodom pozornosti? 

Ježiš spoznal tvrdé srdcia farizejov. Vedel, že sa sústreďovali iba na dodržiavanie zákona. Bolo pre nich dôležitejšie, aby konali podľa zákona, než aby sa starali o ľudí v ich blízkosti. Ježiš odpovedal hnevom. Je to jeden z mála prípadov, keď sa Ježiš nahneval. Jeho hnev bol spravodlivý (na rozdiel od hnevu, ktorý prejavujú ľudia). Ježiš sa im neustále snažil ukázať, že existuje lepšia cesta než zákon. Je to cesta lásky vyjadrená vzťahom; vedie to k životu. Ale farizeji ho nepočuli. Zamerali sa na ochranu zákona vraždením porušovateľov zákona, ako bol Ježiš. Spojili sa s herodiánmi, úradmi, ktoré mali moc odsúdiť zločincov, a hľadali spôsob, ako zabiť Ježiša. 

Každý deň budeme čeliť podobnej voľbe. Môžeme sa rozhodnúť prejaviť lásku a súcit tým, ktorí sa správajú zle, alebo ich môžeme odsúdiť a zavrhnúť vo svojom srdci. Inými slovami, môžeme si zvoliť, či budeme mať pravdu, alebo budovať vzťah. Môžete sa pozrieť späť na posledných pár dní a zistiť, aké rozhodnutia ste urobili? Poznáte, či ste mali ťažké srdce? Ak ste sa rozhodli dodržiavať pravidlá a mali pravdu, prinieslo to život do vzťahu alebo to viedlo k vzdialeniu, ktoré časom prináša každému vzťahu smrť?“

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Piatok 17.7.2020

„Toto dnešné čítanie je o tom, kto má kontrolu. Farizeji si mysleli, že ich úlohou bolo kontrolovať iných ľudí, aby chránili Mojžišov Zákon. Preto povedali Ježišovi: „Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu.“ Povedali to Ježišovi, aby kontroloval svojich učeníkov. Súdili aj Ježiša, keďže tí, čo porušili Zákon, boli jeho učeníkmi. V čom je ich pochopenie nesprávne? Mojžišov Zákon nebol napísaný, aby Izraelitov kontroloval, ale aby ich chránil. Aby ich ochraňoval pred kým? Nie pred Bohom, ale pred nimi samými a pred sebou navzájom. Ale motívom sŕdc farizejov nebolo Izraelitov ochrániť, ale chrániť Zákon pred skutkami Izraelitov.

Ježiš vysvetlil, že Dávid porušil Zákon, aby ochránil svojich mužov pred hladom. Taktiež aj kňazi, ktorí pracujú cez sabat, sú chránení pred zákonom, ktorý vyžaduje, aby odpočívali. Vo svete ľudia používajú moc, aby kontrolovali, ale v nebeskom kráľovstve Boh používa moc, aby ochraňoval.

Otec chce milosrdenstvo, nie obetu. A tí, čo nasledujú Ježiša, tiež chcú milosrdenstvo, nie obetu. Ale čo ty a ja? Keď sme zranení, vyžadujeme si, aby niekto trpel za to, že nás zranil? To je rovnaké ako vyžadovanie si obety. Alebo im ponúkneme milosrdenstvo tým, že im odpustíme? Ak sa rozhodneme im odpustiť, potom budeme spokojní. Ak budeme žiadať, aby trpeli, potom budeme sklamaní. Pečo? Pretože nás Otec im chce ponúknuť milosrdenstvo. Syn človeka je pánom soboty. To znamená, že Ježiš je väčší než Zákon. A ak si prajeme byť slobodní od súdenia druhých, potom musíme prenechať spravodlivosť jemu. Našou úlohou je ľudí milovať; dokonca aj svojich nepriateľov. Keď toto robíme, sme podobní nášmu Otcovi v nebi. A kto má teda kontrolu? Nikto! Nebeské kráľovstvo si cení slobodu viac než kontrolu. A koho chráni takáto perspektíva? Nás, a tiež aj tých, ktorí nás zranili.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Kontrola #Súd #Milosrdenstvo #Izraeliti #Zákon #Farizeji #Mojžiš #MojžišovZákon #Ježiš #Učeníci #Dávid #Boh #NebeskéKráľovstvo #Odpustenie #Moc #MocKOchrane #MocKuKontrole #Obety #Otec #MilovaťNepriateľov #SynČlovekaJePánomSoboty #Zranenie #Utrpenie #Bolesť #Trest #Rozhodnutie

Dar viny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto šesťdesiaty siedmy

„Na tomto mieste chcem citovať kroky 4 – 6 dvanástich krokov Anonymných alkoholikov:

4. krok:

Spravte dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

5. krok:

Priznajte Bohu, samým sebe a druhým ľuďom pravú povahu svojich pochybení.

6. krok:

Buďte úplne pripravený dovoliť Bohu, aby tieto vady odstránil.

Príbeh ženy pristihnutej pri cudzoložstve (Jn 8; 3 – 11) skvelo ukazuje, že podľa niektorých z týchto krokov postupoval i Ježiš. Hriešnej žene venuje premieňajúci a potrebný dar viny, neparalyzuje ju však hanbou. Keď zapudí jej žalobcov, povie: „Ani ja ťa neodsudzujem“ (hanenie nikdy nepomáha), a: „Choď a už nehreš“ (chop sa vlastného života, a pokiaľ to bude nutné, zmeň ho).

Úžasné je i to, ako sa Ježiš vzoprie zákonníkom a farizejom, ktorí by len presadzovali zákony – avšak výhradne len proti tejto žene. Ježiš akoby hovoril: „No tak chlapi, a čo ten muž?“ Previnilí muži musia spraviť nebojácnu morálnu inventúru – ako to urobia aj zákonníci a farizeji.

Akú svoju vinu si musím prisvojiť, než budem môcť dosiahnuť premeny?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 193.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ŠtvrtýKrok #PiatyKrok #ŠiestyKrok #AA #AnonymníAlkoholici #DarViny #Vina #Premena #Zákonníci #Farizeji #NebojácnaMorálnaInventúra #MorálnaInventúra #PriznaťSa