Archív značiek: Marek

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 20.01. 2021.

Streda 20.1.2021

Tieto prvé Markove kapitoly popisujú päť konfliktov. Pred dvoma dňami sme sa pozreli na tri stupňujúce sa konflikty medzi Ježišom a náboženskými vodcami; trikrát spochybnili jeho činy. Včera sme sa pozreli na štvrtý, ktorý sa týkal dodržiavania soboty: Učeníci boli hladní a zbierali zrno, ale náboženskí vodcovia to považovali za porušenie zákona. Ježiš vysvetlil, ako videl sobotu. Človek nemal byť obmedzovaný zákonom soboty. Sobota mala byť pre človeka požehnaním. Bola ustanovená, aby vyhovovala potrebám ľudí; bol to deň odpočinku, svätý deň. 

Dnešné čítanie ukazuje piaty konflikt. Ježiš využil túto príležitosť a spochybnil myslenie farizejov. Muž s vyschnutou rukou bol v spoločnosti vyvrheľom. Jeho hendikep znamenal, že sa mu vyhýbali a odmietali ho ako nečistého. Žil na okraji spoločnosti a Ježiš mu povedal: „Poď sem“. Priviedol ho do centra všetkého, čo sa dialo. Všetky oči smerovali k Ježišovi a k mužovi. Vieš si predstaviť seba v tomto príbehu? Kto si a kde si? Aký je to pocit byť stredobodom pozornosti? 

Ježiš spoznal tvrdé srdcia farizejov. Vedel, že sa sústreďovali iba na dodržiavanie zákona. Bolo pre nich dôležitejšie, aby konali podľa zákona, než aby sa starali o ľudí v ich blízkosti. Ježiš odpovedal hnevom. Je to jeden z mála prípadov, keď sa Ježiš nahneval. Jeho hnev bol spravodlivý (na rozdiel od hnevu, ktorý prejavujú ľudia). Ježiš sa im neustále snažil ukázať, že existuje lepšia cesta než zákon. Je to cesta lásky vyjadrená vzťahom; vedie to k životu. Ale farizeji ho nepočuli. Zamerali sa na ochranu zákona vraždením porušovateľov zákona, ako bol Ježiš. Spojili sa s herodiánmi, úradmi, ktoré mali moc odsúdiť zločincov, a hľadali spôsob, ako zabiť Ježiša. 

Každý deň budeme čeliť podobnej voľbe. Môžeme sa rozhodnúť prejaviť lásku a súcit tým, ktorí sa správajú zle, alebo ich môžeme odsúdiť a zavrhnúť vo svojom srdci. Inými slovami, môžeme si zvoliť, či budeme mať pravdu, alebo budovať vzťah. Môžete sa pozrieť späť na posledných pár dní a zistiť, aké rozhodnutia ste urobili? Poznáte, či ste mali ťažké srdce? Ak ste sa rozhodli dodržiavať pravidlá a mali pravdu, prinieslo to život do vzťahu alebo to viedlo k vzdialeniu, ktoré časom prináša každému vzťahu smrť?“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 12. 01. 2021.

Utorok 12.1.2021

„Niektorí ľudia si myslia, že anjeli sú nadradení obyčajným ľuďom, a že sú od nich mocnejší. V Starom zákone anjeli vystupujú ako mocné stvorenia. Napomínajú ľudí, keď idú nesprávnou cestou (Balám). Preklínajú nepriateľov Pána (Kniha Sudcov 5). Sú nástrojom Božieho súdu (2. kniha Samuelova 24, 16–17). Zabíjajú celé armády (2. kniha Kráľov 19, 35), ale tiež ľudí zachraňujú (Daniel 3, 25 a 6, 22). Stručne povedané, konajú tak, že trestajú ľudí, ktorí odmietli Božie cesty, ale naprávajú a pomáhajú tým, ktorí dodržiavajú Zákon.

Keď sa pozrieme do Nového zákona, tam sa z anjelov stali poslovia, ktorí povzbudzujú a vedú Bohom vyvolený ľud. Prečo sa ich úloha tak pozoruhodne zmenila? Vysvetlenie nám podáva autor Listu Hebrejom: Urobil si človeka, na chvíľu len o niečo menšieho od anjelov, no potom si ho ovenčil slávou a cťou a všetko, vrátane anjelov, si mu položil pod nohy. V tomto čítaní sú obsiahnuté dva pohľady. Jeden z nich hovorí o Ježišovi, ktorý bol na dobu, keď sa stal človekom, postavený nižšie ako anjeli. Keď však porazil hriech a smrť, stal sa väčším od anjelov. Druhý pohľad hovorí o ľudských bytostiach, ktoré boli menšie od anjelov, keď sa v Starom zákone oddelili od Boha. Keď sa však ľudia zjednotili s Ježišom prostredníctvom viery, stali sa vyššími od anjelov.

Na počiatku boli všetci anjeli v nebi, ale tretina z nich bola neskôr zvrhnutá na Zem so Satanom, ktorý bol vyhnaný z neba. O týchto padlých anjeloch možno uvažovať ako o démonických alebo nečistých duchoch. V dnešnom evanjeliu sv. Marka je muž s nečistým duchom. Nečistý duch vie, kto je Ježiš (poznal ho skôr, ako padol), a pretože je zjednotený s človekom, vie aj ten človek, kto je Ježiš. Stačilo vysloviť niekoľko slov a nečistý duch odišiel. Muž je teraz prostredníctvom viery zjednotený s Ježišom a je uzdravený.

Dnešné úryvky obsahujú duchovnú pravdu, ktorá je veľmi povzbudivá. Predstavme si, že sa človek chce zbaviť nečistých duchov. Jediné, čo musí urobiť, je zjednotiť sa s Ježišom prostredníctvom viery. Nečistí duchovia potom odídu na príkaz človeka, ktorý zdieľa Ježišovu moc nad nimi. Uvediem príklad. Predpokladajme, že človek je nečistým duchom zvádzaný k sledovaniu pornografie. Mnohokrát sa s tým pokúšal prestať, ale nedokázal to. Potom sa stretol s Ježišom a uveril v neho. Vie, že zdieľa Ježišovu autoritu a rozkáže nečistým duchom, aby odišli. Oni to urobia. Jedného dňa sa opäť ocitne v pokušení pozrieť si pornografiu. Je však zjednotený s Ježišom, ktorý v ňom žije. Zastaví sa, aby sa pomodlil: „Ježišu, máme spoločnú moc nad mojimi očami, rukami, celým telom. Chceš, aby som sa pozeral na tieto obrázky? Ak je to proti tvojej vôli, neurobím to, pretože by to znamenalo zneužitie autority.“ Muž odhodí pornografiu a je slobodný. Prečo? Vďaka viere v Ježiša. Duchovná pravda skrytá v dnešných úryvkoch je tá, že nečistí duchovia nemajú dosah na toho, kto si je vedomý svojho spojenia s Ježišom prostredníctvom viery. Viem, že táto viera ničí túžbu pozerať pornografiu, pretože toto je moje osobné svedectvo.“