Archív značiek: Nebeské kráľovstvo

Richard Rohr: Na prahu premeny 136.: Môžeme hovoriť len „je to ako“

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty šiesty

„Pri akejkoľvek diskusii o náboženstve je užitočné pochopiť, že všetok náboženský jazyk je metafora. To neznamená, že náboženstvo nie je pravdivé či skutočné, ale že to jediné, čo môžeme robiť, keď hovoríme o Bohu alebo o nekonečne, je povedať „je to ako“, tak, ako to robil Ježiš v podobenstvách o kráľovstve („nebeské kráľovstvo je ako…“)

Heinrich Zimmer povedal: „O najlepších veciach nie je možné hovoriť a u druhých najlepších vecí vzniká skoro vždycky nedorozumenie.“ Druhé najlepšie veci – ako sú metafory, symboly, obrazy, príbehy, mýty – sú tie, ktoré ukazujú k prvým najlepším veciam. Všetky obrazy Boha sú metafory, približné obrazy, prsty ukazujúce na Mesiac. My sa však bohužiaľ omnoho častejšie hádame o prstoch, než sa pozeráme na Mesiac.

Každý chce mať ten jediný, svätý, katolícky, apoštolský prst ukazujúci na ten správny Mesiac. Takže sa priem, kto má ten pravý prst. Spasí nás tvoj prst, alebo ten môj? Ani jeden. Len Boh nás spasí, nie naše popisy Boha.

Ako môžem vo svojom živote hovoriť o niečom tak dôležitom, ako je Boh, bez toho aby som sa dostal do problémov alebo sa vystavil nedorozumeniu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 162.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 12.11. 2020.

Štvrtok

V Ježišových časoch si veľa ľudí myslelo, že Nebeské kráľovstvo prinesie veľkú zmenu v pomeroch na zemi. Rímska nadvláda bude nahradená židovským štátom s centrom v Jeruzaleme. Rímske právo nahradia zákony a tradície judaizmu. Z Rímskych daní sa stanú desiatky a hlavou štátu by bol namiesto cézara Boh. Rimania by však dobrovoľne neodišli, preto boli židovskí fanatici pripravení na revolúciu a vojnu.

Ježiš má inú perspektívu. Kráľovstvo nebeské znamená osobnú zmenu srdca, nie prevrat v spoločnosti. On povedal, že Nebeské kráľovstvo nie je fyzickým Kráľovstvom, ale duchovným. Neusilujte sa teda o dokonalú spoločnosť, pretože ju nedosiahnete. Namiesto toho otvorte oči, aby ste videli, že Nebeské kráľovstvo je už tu a vy ste v ňom! (Nebeské kráľovstvo je medzi vami). 

Ako nastalo Nebeské kráľovstvo v mojom srdci? Jedného dňa, predtým ako som sa stal kresťanom, som hovoril s mladým kňazom. Chcel som, aby cirkev pokrstila naše bábätko. Kňaz však chcel vysvetliť význam krstu a čo mám odpovedať, a či to myslím vážne? Ak to myslím vážne, potom ochotne moje dieťa pokrstia. Inak nie. Bol som teda nútený premýšľať nad týmito slovami. Páčila sa mi tá debata, a tak som sa pýtal na význam slov. V jednej chvíli som si pomyslel niečo, čo určite nie je moje bežná úvaha. „Všetko, čo hovorí tento kňaz, je pravda.“ Prestal som sa hádať a zažil som hlboký pokoj. V ten deň som sa naučil, že nenájdem pokoj tým, že sa oň budem usilovať a bojovať oň. Ale ak počúvam a prijímam to, čo mi hovoril kňaz, potom pokoj určite nájdem. V ten deň som sa stal kresťanom. Bolo to, akoby niekto zapol jasné svetlo v tmavej miestnosti. Všetko vyzeralo inak, hoci sa nič nezmenilo. (Tak ako sa zablysne blesk a rozžiari oblohu z jednej strany na druhú, taký bude aj Syn človeka vo svojom čase). V ten deň som prijal do svojho srdca Syna človeka. A čo pokoj? Zostal so mnou? Nie. Niekedy prišiel a niekedy som ho stratil. Keď sa moja myseľ sústredila na Ježiša a jeho lásku ku mne, prišiel. Ale keď ma starosti sveta rozptýlili, stratil som ho. Teraz, o mnoho rokov neskôr, sa oveľa častejšie zameriavam na Ježiša a takmer stále sa cítim pokojne. (Ježiš povedal: ‚Ktokoľvek zostane vo mne a ja v ňom, prinesie veľa ovocia.‘)

Takže ak ste frustrovaní, zmätení alebo nešťastní, nepotrebujete vo svojich okolnostiach revolúciu. Nemusíte ani viesť vojnu proti svetu, telu a diablovi. Musíte len prijať pravdu vo svojom srdci. A čo je pravda? Ježiš vás miluje, žije vo vás, už vyhral bitku. Duch Svätý vám tiež vloží do hlavy myšlienky, aby vás viedol a ste Božím dieťaťom. A čo viac, ste uzdravení, obnovení, máte odpustenie a večný život. Uvažujte nad týmito vecami a vo vašom srdci zavládne pokoj.

Každý kresťan čelí mnohým problémom. Ak sa sústredíte na problémy, stratíte pokoj.
Ale ak sa sústredíte na Nebeské kráľovstvo, tu a teraz, potom budete prinášať veľa duchovného ovocia bez toho, aby ste zmenili svoje okolnosti.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 25.10. 2020.

Nedeľa 25.10.2020

„Kniha Prísloví v kapitole 16,2 hovorí,  ‘Človeku sa môže zdať, že sú jeho cesty čisté napospol, ale Pán je ten, čo posudzuje pohnútky.’ Toto príslovie ukazuje, že nebeské kráľovstvo má úplne iné priority než tento svet. V očiach sveta spravodlivosť pozostáva z robenia správnych vecí. Ale v nebeskom kráľovstve ide o to, či máme správne pohnútky pre to, čo robíme. Dnešné čítania nám veľa hovoria o pohnútkach, ktoré Otec schvaľuje, a o pohnútkach, ktoré sú pre neho sklamaním.

Hovoria nám, aby sme nesužovali a neutláčali cudzincov, ale prečo? V očiach sveta to znamená, že nemáme byť neláskaví alebo nenávistní voči ľuďom, ktorí nie sú ako my, alebo ich zneužívať. Ale to nie je ten motív, ktorý si Otec želá. Hovorí Izraelitom, ‘Aj vy ste boli cudzincami v Egypte.’ Inými slovami, Mali by ste mať súcit s týmito ľuďmi, lebo viete aké to je. Celé Božie kráľovstvo je o vzťahoch založených na spojení sŕdc. A s ľuďmi sa môžete spojiť na úrovni srdca, ak ste s nimi zdieľali ich utrpenie.

Hovoria nám, aby sme nekrivdili žiadnej vdove ani sirote. To znamená, že nemáme používať moc voči bezmocným, ale prečo? V očiach sveta to znamená nebyť krutí alebo nemilosrdní voči tým, ktorým nemá kto pomôcť. Ale v nebeskom kráľovstve je ten dôvod iný. Pán bude určite počuť ich nárek. A bude nešťastný, lebo ich miluje. Takže lekcia je taká, že ak skutočne milujeme Boha, potom budeme milovať aj tých, ktorých on miluje. Aj my sme boli kedysi sirotami, ale potom sme sa v našich srdciach stali Božími deťmi. Takže láska vystiera ruky na pomoc vdovám a sirotám, aby sa aj oni stali Božími deťmi; a medzi nimi a nami bude rásť spojenie sŕdc.

Ježiš nám v Matúšovom evanjeliu hovorí to isté. Ktoré prikázanie je najdôležitejšie? Miluj Boha, miluj svojho blížneho a miluj seba samého. Inými slovami, nech je tvojim cieľom byť požehnaním a byť požehnaný. Prečo je láska najlepšou pohnútkou? Pretože nič tak účinne nebuduje spojenie srdca s iným človekom ako láska. Niektorí ľudia sú požehnaním, ale nie sú požehnaní. Namáhajú sa v službe druhým, ale nemajú z toho radosť. Toto nebuduje spojenie sŕdc. Iní sú požehnaní, ale nie sú požehnaním. Robia to, čo chcú, ale pritom zraňujú druhých. Tým sa tiež nepodarí vybudovať spojenie sŕdc. Ale Božie deti sú požehnaním pre Boha a sú ním požehnané, lebo majú spojenie na úrovni srdca. A naopak, stávajú sa požehnaním, nakoľko sú požehnaní svojou láskou k druhým. Podľa Pavlových slov, ‘Vy ste napodobňovali nás i Pána.’ 

Teda každý, kto miluje Boha, bude zachovávať jeho slová (lebo to chce) a Otec príde k nemu. Tento druh lásky je základom, ktorý vedie k pokoju a šťastiu vo všetkých vzťahoch. Uvažuj o týchto čítaniach a uplatni ich na dva svoje vzťahy. Rozmýšľaj o dobrom vzťahu a obohať ho tým, že budeš dávať viac než dostávaš. Rozmýšľaj o zlom vzťahu a obohať ho požehnaním toho človeka. Solúnčania robili práve toto a stali sa tým známymi v celom Macedónsku a Grécku. Prečo? Lebo každý je hladný po láske a hladný po vzťahoch na úrovni sŕdc.“

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Piatok 17.7.2020

„Toto dnešné čítanie je o tom, kto má kontrolu. Farizeji si mysleli, že ich úlohou bolo kontrolovať iných ľudí, aby chránili Mojžišov Zákon. Preto povedali Ježišovi: „Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu.“ Povedali to Ježišovi, aby kontroloval svojich učeníkov. Súdili aj Ježiša, keďže tí, čo porušili Zákon, boli jeho učeníkmi. V čom je ich pochopenie nesprávne? Mojžišov Zákon nebol napísaný, aby Izraelitov kontroloval, ale aby ich chránil. Aby ich ochraňoval pred kým? Nie pred Bohom, ale pred nimi samými a pred sebou navzájom. Ale motívom sŕdc farizejov nebolo Izraelitov ochrániť, ale chrániť Zákon pred skutkami Izraelitov.

Ježiš vysvetlil, že Dávid porušil Zákon, aby ochránil svojich mužov pred hladom. Taktiež aj kňazi, ktorí pracujú cez sabat, sú chránení pred zákonom, ktorý vyžaduje, aby odpočívali. Vo svete ľudia používajú moc, aby kontrolovali, ale v nebeskom kráľovstve Boh používa moc, aby ochraňoval.

Otec chce milosrdenstvo, nie obetu. A tí, čo nasledujú Ježiša, tiež chcú milosrdenstvo, nie obetu. Ale čo ty a ja? Keď sme zranení, vyžadujeme si, aby niekto trpel za to, že nás zranil? To je rovnaké ako vyžadovanie si obety. Alebo im ponúkneme milosrdenstvo tým, že im odpustíme? Ak sa rozhodneme im odpustiť, potom budeme spokojní. Ak budeme žiadať, aby trpeli, potom budeme sklamaní. Pečo? Pretože nás Otec im chce ponúknuť milosrdenstvo. Syn človeka je pánom soboty. To znamená, že Ježiš je väčší než Zákon. A ak si prajeme byť slobodní od súdenia druhých, potom musíme prenechať spravodlivosť jemu. Našou úlohou je ľudí milovať; dokonca aj svojich nepriateľov. Keď toto robíme, sme podobní nášmu Otcovi v nebi. A kto má teda kontrolu? Nikto! Nebeské kráľovstvo si cení slobodu viac než kontrolu. A koho chráni takáto perspektíva? Nás, a tiež aj tých, ktorí nás zranili.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Kontrola #Súd #Milosrdenstvo #Izraeliti #Zákon #Farizeji #Mojžiš #MojžišovZákon #Ježiš #Učeníci #Dávid #Boh #NebeskéKráľovstvo #Odpustenie #Moc #MocKOchrane #MocKuKontrole #Obety #Otec #MilovaťNepriateľov #SynČlovekaJePánomSoboty #Zranenie #Utrpenie #Bolesť #Trest #Rozhodnutie

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

z Otcovho Srdca

Štvrtok 9.7.2020


„Máme veľké šťastie, že neďaleko nás sa nachádza ZOO Chester. Je to báječná ZOO a vnúčatá tam radi idú na celý deň. Čo teda berieme so sebou na deň v ZOO? Je to ako veľká expedícia. Budeme potrebovať náhradné oblečenie pre najmenších, pretože nehody sa stávajú. Potom potrebujeme náhradné svetre a kabáty a nepremokavé oblečenie; nechceme prechladnúť alebo zmoknúť. Možno by sme si mali vziať aj gumáky, keďže je úžasne zábavné skákať do zablatených kaluží. Potom je tu piknik a nápoje, opaľovacie mlieko a … a najlepšie bude, ak vezmeme aj kočiar. Aj keď v

ňom malý nebude sedieť, budeme ho potrebovať, aby viezol všetky tie veci!


Ježiš vyslal svojich učeníkov na výpravu. Čo si mali vziať so sebou? Nič. Žiadne zásoby. Všetko, čo mali niesť, bol pokoj, ktorý mali dať komukoľvek, kto by ho prijal. Niektorí ľudia so sebou prinášajú mier; cítite to, keď prídu do miestnosti. Toto je zjavná prítomnosť Kniežaťa Pokoja a ovocie Ducha Svätého. Úlohou učeníkov bolo vyhlásiť a ukázať, že nebeské kráľovstvo je blízko. Ježiš im dal moc liečiť chorých, kriesiť mŕtvych a oslobodzovať ľudí od démonického útlaku. Keď Ježiš dal veľké poverenie v Markovom evanjeliu, zveril svojim učeníkom moc, aby pokračovali v tejto práci. Výsledok bol vyhlásený v Mk 16,20, „kázali všade a Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.“ Ježiš pracuje aj dnes. Videli sme chorých, ktorí boli uzdravení,  posadnutých, ktorí boli oslobodení a počuli osobné svedectvá o mŕtvych, ktorí boli vzkriesení. Nebeské kráľovstvo je blízko. Nebojte sa ísť a hovoriť o tom, čo Boh urobil vo vašom živote. Môžete vidieť jeho znamenia a zázraky, pretože nebeské kráľovstvo je stále blízko.


Pred niekoľkými týždňami sme si uctili otcov v Deň otcov. Výborne, vy všetci fantastickí oteckovia. Ste úžasní. V Ozeášovi vidíme najlepšieho Otca, ktorý sa snaží priblížiť k svojim deťom. Je to nádherný obraz. Otcova láska nezávisí od nášho správania. Jeho deti sa odvrátili a utekali za modlami, uctievali cudzích bohov a hľadali útechu na nesprávnych miestach. Ale on ich miloval. Prečítajte si tieto slová od Otca nahlas pre seba a nechajte ich zakoreniť vo svojom srdci a naplňte nimi svoju predstavivosť.


‘Keď si bol, MENO, dieťaťom, miloval som ťa a povolal som ťa z Egypta. Ja som bol ten, kto ťa naučil, MENO, chodiť a bral ťa za ruku; ale ty si si neuvedomil, že som to ja, kto ťa uzdravil. Viedol som ťa lanami ľudskej láskavosti, zväzkami lásky. Pre teba som bol ako ten, ktorý dvíha malé dieťa k tvári a sklonil som sa, aby som ťa nakŕmil.̛“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca #Apoštoli #NebeskéKráľovstvo #Otec #KniežaPokoja #DuchSvätý #OvocieDuchaSvätého #ZOO #Vyslanie #Výprava #Ozeáš #Mk #MocLiečiťChorých #MocKriesiťMŕtvych #MocOslobodzovaťĽudí #MocVyháňaťZlýchDuchov #Znamenia #Pokoj

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

z Otcovho Srdca

Streda 8.7.2020


„Sledujete radi atletiku? Ja áno. Som ohromený tým, čo dokážu dobre trénovaní atléti. Beh, ktorý ma obzvlášť baví, je štafetový beh. Každý z 4-členného tímu musí bežať štyristo metrov tak rýchlo, ako dokáže. Takisto musí odovzdať štafetu ďalšej osobe bez toho, žeby stratil rýchlosť. Vyžaduje si to veľkú zručnosť. Keď štvrtý atlét z tímu prekročí cieľovú čiaru ako prvý, oslavujú všetci štyria členovia tímu, pretože všetci zohrali svoju úlohu vo víťazstve. Vyžaduje si to tímové úsilie, pretože jeden atlét nemôže dosiahnuť to, čo všetci štyria robia spolu. Ani Ježiš, ktorý môže urobiť čokoľvek, nemôže byť súčasne na dvanástich miestach; ale jeho učeníci môžu.


Ježiš má autoritu vyháňať démonov a uzdravovať každú chorobu. Svoju autoritu dal dvanástim učeníkom a potom ich vyslal, aby robili to, čo robil on.


Často som sa modlil, aby mi Boh dal tento alebo onen dar, ale táto časť písma hovorí o inej perspektíve. Namiesto toho, aby som žiadal o väčšiu autoritu, mohol by som dať autoritu, ktorú mám, iným. Ak budem mať charakter zvládnuť väčšie dary, potom môj Otec nebude váhať, aby mi ich dal. Medzitým môžem znásobiť dary, ktoré mám, tým, že ich odovzdám druhým. Dostal som Otcovu lásku, aby som mohol dosvedčiť, ako to zmenilo môj život. Potom iní budú hladní po jeho láske a časom vydajú svoje vlastné svedectvo. Takto môže evanjelium nakoniec ísť do celého sveta. A komu by som mal svedčiť? Čítanie naznačuje, že by som mal dať svedectvo ľuďom, ktorí ho prijmú. Myslím si, že preto boli učeníci poslaní k ovciam strateným z domu Izraela, a nie k Samaritánom. A aký má zmysel vydávať toto svedectvo? Ukazuje to, že nebeské kráľovstvo je blízko. Svedectvo je dôležité, ale jeho skutočnou hodnotou je, že poukazuje na skrytú hlbšiu realitu. Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.


Aké dary vám dal Boh? Spočítajte ich a poďakujte sa. Potom môžete druhých viesť k tomu, aby používali tie isté dary tým, že im poviete svoje svedectvo, budujete ich a povzbudzujete. Je to ako s atlétmi, ktorí odovzdávajú štafetu ďalšiemu človeku.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca #OdovzdajDar #Ježiš #NebeskéKráľovstvo #Štafeta #Beh #BožíDar #Dar