Archív značiek: Zákon

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na štvrtok 14.10. 2021.

„Ježiš poukázal svojim poslucháčom na to, že existuje ľudské poznanie a existuje nebeská múdrosť. Problém bol v tom, že ak učitelia disponujú iba ľudskými znalosťami, ich študenti môžu získať iba tie. A aké bolo to ľudské poznanie? Bolo to poznanie celého Zákona a ohlasovania Prorokov. Čo farizeji nevedeli a nemohli vidieť je, že znalosti Zákona a Prorokov boli obmedzené; existoval lepší spôsob riadenia spoločnosti. Pravdou bolo, že Zákon a Proroci sú systémom založeným na strachu, ktorý Boh dal na žiadosť človeka na kontrolu najhorších impulzov ľudského správania. Ale Ježiš učil hlbšiu pravdu; nebeskú múdrosť, ktorá menila ľudské srdcia, takže k týmto zlým impulzom vôbec nedošlo!

My môžeme byť rovnako ľahko oklamaní. Snažíme sa ovládať svoje vlastné správanie, aby sme prekonali svoje vlastné zlé impulzy. Čo však skutočne potrebujeme, je nebeská múdrosť, aby k týmto zlým impulzom vôbec nedošlo. To si vyžaduje kapituláciu, a nie boj o víťazstvo, ktoré nikdy nemôžeme úplne získať; odovzdať sa novému spôsobu myslenia. Bitka je v mysli. Dobré a zlé impulzy súťažia o našu pozornosť a náklonnosť. Ale keď dáme Ježišovi povolenie zmeniť naše srdcia, potom nás časom zlé impulzy opustia. A zostane nám hojnosť lásky, pokoja a šťastia. Týmto spôsobom nám Ježiš dáva život a život v plnosti. Začíname uvažovať ako náš nebeský Otec, čo ukazuje, že sme skutočne jeho deti.

Ako Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda a život … … nik neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa.“

Zamyslite sa nad týmito vecami. Dnes sa môžete rozhodnúť bojovať proti všetkým ťažkostiam života. Alebo môžete tieto ťažkosti použiť na to, aby vám ukázali veci vo vašom srdci, ktoré by Ježiš chcel zmeniť. A potom prostredníctvom odovzdania sa mu život už nebude bojom s ťažkosťami. Bude to vzrušujúca cesta, ako sa stále viac podobať samotnému Ježišovi. Vyberte si dobre a budete mať plnší život.“

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Piatok 17.7.2020

„Toto dnešné čítanie je o tom, kto má kontrolu. Farizeji si mysleli, že ich úlohou bolo kontrolovať iných ľudí, aby chránili Mojžišov Zákon. Preto povedali Ježišovi: „Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu.“ Povedali to Ježišovi, aby kontroloval svojich učeníkov. Súdili aj Ježiša, keďže tí, čo porušili Zákon, boli jeho učeníkmi. V čom je ich pochopenie nesprávne? Mojžišov Zákon nebol napísaný, aby Izraelitov kontroloval, ale aby ich chránil. Aby ich ochraňoval pred kým? Nie pred Bohom, ale pred nimi samými a pred sebou navzájom. Ale motívom sŕdc farizejov nebolo Izraelitov ochrániť, ale chrániť Zákon pred skutkami Izraelitov.

Ježiš vysvetlil, že Dávid porušil Zákon, aby ochránil svojich mužov pred hladom. Taktiež aj kňazi, ktorí pracujú cez sabat, sú chránení pred zákonom, ktorý vyžaduje, aby odpočívali. Vo svete ľudia používajú moc, aby kontrolovali, ale v nebeskom kráľovstve Boh používa moc, aby ochraňoval.

Otec chce milosrdenstvo, nie obetu. A tí, čo nasledujú Ježiša, tiež chcú milosrdenstvo, nie obetu. Ale čo ty a ja? Keď sme zranení, vyžadujeme si, aby niekto trpel za to, že nás zranil? To je rovnaké ako vyžadovanie si obety. Alebo im ponúkneme milosrdenstvo tým, že im odpustíme? Ak sa rozhodneme im odpustiť, potom budeme spokojní. Ak budeme žiadať, aby trpeli, potom budeme sklamaní. Pečo? Pretože nás Otec im chce ponúknuť milosrdenstvo. Syn človeka je pánom soboty. To znamená, že Ježiš je väčší než Zákon. A ak si prajeme byť slobodní od súdenia druhých, potom musíme prenechať spravodlivosť jemu. Našou úlohou je ľudí milovať; dokonca aj svojich nepriateľov. Keď toto robíme, sme podobní nášmu Otcovi v nebi. A kto má teda kontrolu? Nikto! Nebeské kráľovstvo si cení slobodu viac než kontrolu. A koho chráni takáto perspektíva? Nás, a tiež aj tých, ktorí nás zranili.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Kontrola #Súd #Milosrdenstvo #Izraeliti #Zákon #Farizeji #Mojžiš #MojžišovZákon #Ježiš #Učeníci #Dávid #Boh #NebeskéKráľovstvo #Odpustenie #Moc #MocKOchrane #MocKuKontrole #Obety #Otec #MilovaťNepriateľov #SynČlovekaJePánomSoboty #Zranenie #Utrpenie #Bolesť #Trest #Rozhodnutie

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – Streda 18.3.2020

„Zákon je dobrý, pretože Božia vôľa je, aby jeho deti vo svojom jednaní medzi sebou boli férové. Zamyslite sa nad tým chvíľu. Niektorí ľudia si myslia, že Božie deti sa môžu správať tak, ako sa im páči, pretože im Otec vo svojej láskavosti vždy odpustí. Ak si to niekedy myslíte, dajte si studenú sprchu. Táto perspektíva je úplne sebecká. Ignoruje problémy, ktoré naše hriechy spôsobujú ľuďom okolo nás. Ignoruje tiež tvrdosť nášho vlastného srdca, ktorá ničí našu schopnosť vidieť, počuť a ​​porozumieť Bohu. Zamyslite sa nad inou časťou písma. „Všetko je dovolené, ale nie všetko je pre teba dobré.“ (1 Kor 10, 23). Teraz sa pozrite na Písmo v Deuteronómiu. Prečo bolo prikázané deťom Izraela, aby dodržiavali Zákon? Aby ostatné národy videli, že sú odlišní; že ako národ majú úzky vzťah s Bohom. Ostatné národy by videli ovocie; že žijú a zmocňujú sa krajiny, ktorú im Boh dal. Poslušnosť, ak by to bolo možné, by bola evanjelizáciou!

Ale Ježiš nás pozná. Bez jeho pomoci nemôžeme Zákon dodržať. Prečo? Pretože poslušnosti vždy bránia srdcia slobodných ľudí. Inými slovami, Zákon nevieme dodržať, kým ho naše srdce neocení viac ako svoju slobodu. A iba láska spôsobí, že ľudia sa budú chcieť vzdať slobody, aby pomohli inej osobe. Ježiš teda vyriešil problém za nás. Prišiel, aby v nás žil skrze svojho Ducha. Ten istý Duch nás spája s láskou nášho Otca. Táto láska nás napĺňa, až z nás pretečie na iných ľudí. Dáva nám moc robiť to, čo by sme sami nikdy nemohli urobiť. Podľa jeho vlastných slov „Neprišiel som Zákon zrušiť, ale ho naplniť.“

Sme skutočne slobodní; bez otroctva hriechu. Využívame svoju slobodu a vyberáme si lásku; a keď milujeme, sme féroví vo vzájomnom jednaní. Stáva sa našou prirodzenosťou byť dobrým. A čo je ovocím? Iní ľudia budú chcieť to, čo máme my. Láska je účinná evanjelizácia!

Autentická viera, vyjadrená láskou, je nákazlivejšia ako akýkoľvek koronavírus. Ak by bol taký vírus verejným nepriateľom číslo jedna, potom je naša viera tým najlepším dobrom, aké sa môže ľudstvu stať. Zamyslite sa nad týmito pravdami a už sa nebudete cítiť menejcenne. Ste skutočne Kráľmi a Kráľovnami; vládnete nad sebou a svojimi vzťahmi s ostatnými, s láskou.“