Archív značiek: Dar

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na pondelok 29.03. 2021.

Čo by si robil, keby si mal k dispozícii 20 000 eur? Kúpil by si si auto, alebo by si investoval do prerábky bývania? Zaplatil by si si dovolenku, o ktorej si vždy sníval, alebo by si peniaze venoval na dobročinné účely?

Nardový olej, uchovávaný v alabastrovej nádobe, mal asi takúto hodnotu. Mária neurobila nič z vyššie spomenutých vecí, ale vyliala celý obsah nádoby na Ježišove nohy a potom ich utrela vlasmi, ako skutok vďačnosti a úcty, poklony a poníženosti.

Učeníci, najmä Judáš, boli rozhorčení. Judáš vyslovil svoj nesúhlas s plytvaním námietkou, že parfém sa mohol predať a peniaze rozdať chudobným. To bola síce pravda, ale jeho skutočným motívom bolo vlastné obohatenie. Navonok sa prejavoval ako starostlivý človek, ale motívom jeho srdca bola chamtivosť.

Ježiš vnímal Máriin skutok ako symbol jeho pohrebu. Pripravovala naň jeho telo ešte pred ukrižovaním. Príležitostí pomôcť chudobným bude ešte mnoho, pretože tí tu budú vždy, ale Ježiš je s nimi iba na obmedzený čas.

Máriin skutok je pre mňa výzvou. Myslím si, že by som reagovala podobne ako učeníci, pretože na plytvanie peniazmi som veľmi citlivá. Ježiš však videl do srdca Márie a Judáša. Nevidel plytvanie, ale láskyplnú úctu a utvrdil ju v tom, čo robila. Mária utratila svojich „20 000 eur“ na toho, ktorého milovala, kým sa ešte dalo.


Keby si bol na tejto hostine, aký dar by si priniesol Ježišovi? V mysli sa mi vynára vianočná pieseň: „Čo mu môžem dať, ja chudobný? …dám mu svoje srdce.“

Richard Rohr – Na prahu premeny 246.: Ochota ponúknuť dar

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty šiesty

„Pri kresťanskej eucharistickej bohoslužbe prinášajú ľudia k oltáru chlieb a víno, a posvätený pokrm sa potom zase z oltára vracia k tým, ktorí ho predtým priniesli. Tento pohyb je dobrý: čokoľvek sme ochotný odovzdať , vracia sa nám ako Večný Kristus. „Čokoľvek je ponúknuté ku Vteleniu, je týmto vykúpené,“ hovorili niektorí ranní cirkevní otcovia.

Tomu rozumie každý rodič. Keď vám dieťa prinesie svoje čmáranice a maľovky, radostne sa usmejete a vystavíte ich na chladničke! Dieťa prekypuje uspokojením a pýchou. Samozrejme, že to nie je žiaden van Gogh, ale na tom nezáleží. Nebola to dokonalosť daru, ale Janíčkova ochota a túžba dať dar, čo vám spravilo radosť a čo stvorilo vskutku „sviatostnú“ chvíľu. S Bohom je to rovnaké. Každý deň prapodivne odopierame sviatosti sami sebe tým, že lipneme na akejsi dokonalosti a mágii.

Ako vidím sám seba v najvyššej realite Božej?
Dokážem si predstaviť seba samého ako vždycky napojeného a neustále prebývajúceho v tejto nekonečnej láske?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 275.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 03.01. 2021

Nedeľa 3.1.2021

„Keby si mohol požiadať o nejaký dar, čo by si si zaželal? Keby si vyhral v lotérii, na čo by si minul peniaze? Mnohí z nás by sa snažili uspokojiť svoje materiálne potreby a potom uspokojiť aj potreby svojich blízkych. Ale Otec nás obdarúva a požehnáva inak. 

Náš úžasný nebeský Otec nás vidí zabalených do Krista. Preto nám dáva z lásky všetko duchovné požehnanie. Vyvolil si nás dokonca skôr než bol stvorený svet, aby sme boli s ním. Vidí nás svojim pohľadom ako svätých a nepoškvrnených. Sme nevinní, oblečení v bielom, čistí a žiariaci. A sme adoptovaní do jeho rodiny. On je náš Otec a my sme jeho deti. Keďže patríme do rodiny, máme miesto pri stole; už nie sme outsideri, patríme sem a už viac nebudeme sami. Sme tiež dediči a máme večné dedičstvo, ktoré nikdy nemôže zaniknúť ani uvädnúť. 

Čo to pre teba znamená, keď vieš, že si vyvolený, nepoškvrnený a adoptovaný? Otec ti daroval tieto veci ešte pred stvorením sveta. Chce byť tvojim Otcom a dať ti tieto dary z lásky. Prijmeš ich? Dlho na teba čakal a naďalej bude trpezlivo čakať, kým nebudeš pripravený povedať mu ‘áno’. Bude to dnes?“

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

z Otcovho Srdca

Streda 8.7.2020


„Sledujete radi atletiku? Ja áno. Som ohromený tým, čo dokážu dobre trénovaní atléti. Beh, ktorý ma obzvlášť baví, je štafetový beh. Každý z 4-členného tímu musí bežať štyristo metrov tak rýchlo, ako dokáže. Takisto musí odovzdať štafetu ďalšej osobe bez toho, žeby stratil rýchlosť. Vyžaduje si to veľkú zručnosť. Keď štvrtý atlét z tímu prekročí cieľovú čiaru ako prvý, oslavujú všetci štyria členovia tímu, pretože všetci zohrali svoju úlohu vo víťazstve. Vyžaduje si to tímové úsilie, pretože jeden atlét nemôže dosiahnuť to, čo všetci štyria robia spolu. Ani Ježiš, ktorý môže urobiť čokoľvek, nemôže byť súčasne na dvanástich miestach; ale jeho učeníci môžu.


Ježiš má autoritu vyháňať démonov a uzdravovať každú chorobu. Svoju autoritu dal dvanástim učeníkom a potom ich vyslal, aby robili to, čo robil on.


Často som sa modlil, aby mi Boh dal tento alebo onen dar, ale táto časť písma hovorí o inej perspektíve. Namiesto toho, aby som žiadal o väčšiu autoritu, mohol by som dať autoritu, ktorú mám, iným. Ak budem mať charakter zvládnuť väčšie dary, potom môj Otec nebude váhať, aby mi ich dal. Medzitým môžem znásobiť dary, ktoré mám, tým, že ich odovzdám druhým. Dostal som Otcovu lásku, aby som mohol dosvedčiť, ako to zmenilo môj život. Potom iní budú hladní po jeho láske a časom vydajú svoje vlastné svedectvo. Takto môže evanjelium nakoniec ísť do celého sveta. A komu by som mal svedčiť? Čítanie naznačuje, že by som mal dať svedectvo ľuďom, ktorí ho prijmú. Myslím si, že preto boli učeníci poslaní k ovciam strateným z domu Izraela, a nie k Samaritánom. A aký má zmysel vydávať toto svedectvo? Ukazuje to, že nebeské kráľovstvo je blízko. Svedectvo je dôležité, ale jeho skutočnou hodnotou je, že poukazuje na skrytú hlbšiu realitu. Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.


Aké dary vám dal Boh? Spočítajte ich a poďakujte sa. Potom môžete druhých viesť k tomu, aby používali tie isté dary tým, že im poviete svoje svedectvo, budujete ich a povzbudzujete. Je to ako s atlétmi, ktorí odovzdávajú štafetu ďalšiemu človeku.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca #OdovzdajDar #Ježiš #NebeskéKráľovstvo #Štafeta #Beh #BožíDar #Dar

Čo presne je plevel?

Deň sto deväťdesiaty ôsmy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Ježiš nám hovorí, aby sme s oddeľovaním plevelu od zrna – teda zlého o d dobrého – počkali, až úroda vyrastie a dozreje. My sami takéhoto rozlíšenia nie sme schopný. Nevieme, v čom spočíva skutočný dar a nemáme ani potuchy, aký je náš skutočný hriech. V čom vidíme svoj najväčší dar v dvadsiatich, sa často v polovici života ukáže ako naša najväčšia chyba. A to, čo sa sprvoti zdá byť naším hriechom, sa neskôr ukáže byť práve tým, čo nám umožní zrútiť sa do Boha! Musíme si dopriať čas, aby sme životom dospeli k múdrosti, ktorá spočíva v schopnosti poznať skutočné dobro a skutočné zlo. Najskôr preto začína Biblia príkazom, aby sme z tohto stromu vôbec nejedli (Gn 2; 17)! Pán teda radí počkať a nechať žencov, nech zrno od pliev oddelia v čase žatvi (Mt 13; 30).

Boh je trpezlivý a viac než ochotný pracovať s našou úprimnosťou a pokorou, a do svojho procesu múdrosti a rastu nás Boh zahŕňa prostredníctvom nášho sebapoznania, rozhodnutia a milujúcej dôvery.

Čo na svojom včasnejšom živote vidím inak teraz, keď som o trochu starší?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 224.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ČoPresneJePlevel #Plevel #Zrno #Zlé #Dobré #Oddelenie #Žatva #Ježiš #Dar #Hriech #NajväčšiaChyba #Boh #StromPoznaniaDobraAZla #DeňStoDeväťdesiatyôsmy