Archív značiek: Exodus 90 druhý týždeň

14. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← Späť – Druhý týždeň – Ďalej →
13 – 14 – 15

Vplyv Otca

Si v Egypte
Cvičenia Exodu 90 zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Nebolo by jednoduchšie opustiť toto
cvičenie a ostať v pohodlnom otroctve naveky?

 1. Dobre sa vyspovedaj
 2. Nezabúdaj na denné zamyslenia
 3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše
 4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
 5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel)
 6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
 7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

Exodus 6:13–27
A Pán znova hovoril s Mojžišom a Áronom a poslal ich k Izraelitom a k egyptskému kráľovi, faraónovi, aby vyviedli Izraelitov z egyptskej
krajiny.
Mojžišov a Áronov rodokmeň. – 1414 n.Títo sú poprední vo svojich rodoch: Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Falu,
Hesron a Charmi. 15To sú popredné rodiny Rubenove. Simeonovi synovia: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar a syn kanaánskej ženy Šaul. To
sú popredné rodiny Simeonove. 16Toto sú mená synov Léviho podľa ich pôvodu: Gerson, Kaát a Merari. A Lévi žil stotridsaťsedem rokov.
17Gersonovi synovia: Lobni a Semei podľa svojich čeľadí. 18Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. Kaát žil stotridsaťtri rokov.
19Synovia Merariho: Moholi a Musi. To sú popredné rodiny podľa ich pôvodu. 2020Amram si vzal za ženu svoju tetu Jochabed a ona mu
porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov. 21Isaárovi synovia: Kore, Nefer a Zechri. 22Ozielovi synovia: Misael, Elisafan a
Setri. 23Áron si vzal za ženu Aminadabovu dcéru, Nahasonovu sestru Alžbetu, a ona mu porodila Nadaba, Abiuho, Eleazara a Itamara.
24Synovia Koreho: Aser, Elkana a Abiasaf. To sú popredné rodiny Koreovcov. 25Áronov syn Eleazar si vzal za ženu z Futielových dcér a ona
mu porodila Finésa. To sú poprední z rodín Léviho podľa svojich čeľadí.
26To je ten Áron a ten Mojžiš, ktorým Pán povedal: „Vyveďte Izraelitov z egyptskej krajiny podľa ich skupín!“ 27To oni sa rozprávali s
egyptským kráľom, faraónom, keď chceli vyviesť Izraelitov z Egypta. To bol Mojžiš a Áron.

Zamyslenie:
Zdĺhavé biblické rodokmene strácajú náš záujem. Mená sú cudzie a význam rodových línií sa už dávno stráca v histórii. Napriek tomu
všetko, čo je obsiahnuté v Písme svätom, odhaľuje Cirkev a veriacemu dôležité pravdy. Konkrétne genealógie nás spájajú s prísľubmi a
zmluvami, ktoré Boh dal svojmu ľudu. Tiež nám pripomínajú – ako pripomínali aj starodávnym národom – našu dôstojnosť a náš budúci
domov.
Tvoja rodinná línia ťa tiež môže naučiť veľa o sebe. Tvoju silu charakteru, tvoj temperament, tvoju osobnosť, tvoju samotnú osobu ti dávajú
tvoji predkovia. Okamžite, napriek tomu, čo nám hovorí naša kultúra, sa od svojho otca môžeš veľa naučiť o sebe a svojom živote.
Otcovia, možno viac, ako vieme, majú významný vplyv na ich potomstvo – niekedy pozitívny, niekedy negatívny. Učíme sa o našej
sebadôvere, sebavedomí, o spôsobe, akým interagujeme s vonkajším svetom, prevažne od našich otcov. Ak bojuješ v niektorej z týchto
oblastí, znamená to, že tvoj otec zlyhal? To je hrozivá otázka pre každého človeka – niečo, s čím musíte určite pracovať.

Toto nie je miesto pre vyčerpávajúce pojednávanie o otcovstve. Keď sa však snažíš lepšie porozumieť sebe samému a usilovať sa o slobodu
sebaovládania, pravdepodobne bude pre teba užitočné zvážiť svojho otca a jeho vzťah s ním. Vyskúšajte toto cvičenie: ak je to možné,
požiadajte svojho otca, aby opísal svojho vlastného otca (vášho starého otca), a uvidíte, odkiaľ pravdepodobne pochádzajú mnohé z jeho
vlastností (pozitívne aj negatívne). Môžete tiež získať predstavu o tom, čo odovzdávate (alebo čo odovzdáte) svojim vlastným deťom.
Udržujte cvičenie pozitívne a hľadajte vinu, iba aby si mu porozumel. Pamätaj, že si na ceste k rozvoju cnostných návykov uprostred
bratstva. Tieto zvyky budú darom pre ľudí vo vašom okolí, najmä pre vaše deti, bez ohľadu na to, ako sú staré. Nemôžete zmeniť minulosť,
ale teraz máte príležitosť spolupracovať s Pánom na vytvorení novej budúcnosti pre svoju rodinu.

13. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Pochopenie pomocou slabosti

Si v Egypte
Cvičenia Exodu 90 zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Nebolo by jednoduchšie opustiť toto
cvičenie a ostať v pohodlnom otroctve naveky?

 1. Dobre sa vyspovedaj
 2. Nezabúdaj na denné zamyslenia
 3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše
 4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
 5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel)
 6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
 7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

Exodus 5: 22–6: 12
22Mojžiš sa vrátil k Pánovi a povedal: „Pane, prečo tak trápiš tento ľud? Načo si ma poslal? 23Odvtedy, ako som vošiel k faraónovi, aby
som hovoril v tvojom mene, trápi tvoj ľud a ty si ich nevyslobodil.“
1Pán povedal Mojžišovi: „Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi; lebo donútený silnou rukou ich prepustí, donútený mocnou rukou ich zo svojej
krajiny vyženie.“ () Pán poznove sľubuje vyslobodenie. – 2Boh hovoril s Mojžišom a povedal mu: „Ja som Pán; 3ja som sa zjavil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako všemohúci Boh, ale svoje meno Jahve/Pán som im neoznámil. 4Uzavrel som s nimi zmluvu, že im dám kanaánsku krajinu, krajinu ich putovania, v ktorej boli ako prišelci. 5Ja som počul vzdychanie synov Izraela, lebo Egypťania ich zotročili, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. 6Preto povedz synom Izraela: Ja som Pán, ja vás vyvediem z egyptskej otrokárne, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a veľkými súdmi. 7Prijmem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom; a poznáte, že ja som Pán, váš Boh, ktorý vás vyviedol z egyptskej otrokárne () 8a voviedol do krajiny, nad ktorú som zdvihol ruku, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi: ja, Pán,
vám ju dám do vlastníctva.“ (*) 9Mojžiš potom všetko rozprával synom Izraela, ale oni ho pre malomyseľnosť a tvrdú robotu nepočúvali.
10Tu Pán povedal Mojžišovi: 11„Choď a povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil synov Izraela zo svojej krajiny.“ 12Mojžiš hovoril pred Pánom: „Synovia Izraela ma nepočúvajú; ako ma teda počúvne faraón, tým viac, že mám nemotorné ústa?“

Zamyslenie:
„Boh Starého zákona“ je často obviňovaný z tvrdosti a krutosti a zdá sa, že dnešné slovo dokazuje, že tento stereotyp je pravdivý. Ale
pozrite sa znova. Ak by sa Boh mal poponáhľať a vyriešiť problémy, ktorým čelia Izraeliti, čo by dosiahol? Izraelčania si oddýchli a rýchlo
zabudli na svoje trápenie a na to, kto im zaručuje slobodu. Nespoznali by, že Boh ich otcov je ich Boh. Nič by sa nenaučili, nič by nezískali.
Tým, že Boh dopustil Izraelitom zotrvanie v ťažkej situácii, dal im možnosť spoznať veľmi cenné ponaučenie: Boh ich vezme za svoj ľud a on
bude ich Bohom. Vedie ich k slobode a ukončí ich zajatie. Bez pochybností budú vedieť, že Boh je Boh a že, úprimne povedané, bez neho nemôžu nič urobiť. Na chvíľu premýšľajte o tom, aký by bol človek bez slabostí. Pravdepodobne by bol hrdým a povýšeným zvieraťom, mysliac si, že nepotrebuje Boha, veriac, že ​​sa môže vyslobodiť tak v tomto, ako aj v ďalšom svete. Naša slabosť nám tak poskytuje pohľad do vnútra. Ak to dovolíte, vaša slabosť vás môže naučiť o vašej potrebe Boha. To vás môže naučiť obrátiť sa na neho za oslobodením, alebo do vlastných rúk, aby ste sa dočasne zbavili stresu. Vaša slabosť vás sem priviedla. Vaša slabosť (nie váš hriech) je pre vás Boží dar. Ak budete dbať na to, čo vám dáva (že potrebujete Boha), zostanete na ceste k slobode. Poďakujte dnes Pánovi za dar svojej slabosti, ktorá vás neustále privádza späť do jeho milujúcich rúk.

12. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Frustrácia z hriechu

Si v Egypte
Cvičenia Exodu 90 zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Nebolo by jednoduchšie opustiť toto
cvičenie a ostať v pohodlnom otroctve naveky?

 1. Dobre sa vyspovedaj
 2. Nezabúdaj na denné zamyslenia
 3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše
 4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
 5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel)
 6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
 7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

EXODUS 5:5–21
5 A faraón ešte hovoril: „Ľudu v krajine je veľa a vy by ste im chceli dožičiť odpočinok od robôt?!“ 6 A v ten istý deň faraón prikázal
dozorcom a predákom ľudu: 7 „Nabudúce nedodávajte ľudu slamu na výrobu tehál ako doteraz. Sami nech si idú nazbierať slamy! 8 Ale vy
žiadajte od nich také množstvo tehál, aké vyrábali doteraz. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví! Veď prečo kričia: „Chceme odísť, chceme
obetovať nášmu Bohu!“? 9 Robotou treba týchto ľudí pritisnúť, aby sa starali o ňu a nestarali sa o hlúpe reči!“ 10 Dozorcovia (prác) a
zapisovatelia šli a povedali ľudu: „Toto hovorí faraón: „Slamu vám už nedodám. 11 Sami si choďte zbierať slamu, kde nájdete! Z vašej úlohy
sa však nič nezľaví!“ 12 A ľud sa rozpŕchol po celej egyptskej krajine zbierať slamu na tehlu. 13 Dozorcovia však naliehali a vraveli: „Konajte
si svoju prácu ako vtedy, keď bola slama!“ 14 A bili izraelských predákov, na ktorých dozorcovia zvaľovali vinu a hovorili: „Prečo ste včera a
dnes nevyhotovili také množstvo tehál ako doteraz?“ 15 I pobrali sa predáci izraelského ľudu a sťažovali si u faraóna: „Prečo tak nakladáš
so svojimi sluhami? 16 Slama sa nedodáva tvojim sluhom, ale „tehly – hovoria nám – len vyrábajte!“ Ešte aj bijú tvojich sluhov! Veru, krivdíš
svojmu ľudu!“ 17 On však odvetil: „Leniví ste, leniví! Preto žiadate: „Chceme odísť, aby sme obetovali Pánovi.“ 18 A už sa berte, pracujte!
Slama sa vám nedodá, ale množstvo tehál odovzdáte!“ 19 Tu videli izraelskí predáci, že sú v zlom položení, lebo sa im prikazovalo: „Nič sa
vám nezľaví z vašej dennej výroby tehál!“ 20 Keď vyšli od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom ktorí na nich čakali, a povedali im: 21
„Nech vás vidí Pán a nech súdi! Veď ste nás urobili nenávidenými v očiach faraóna a jeho služobníkov. Meč ste mu vtisli do rúk, aby nás
povraždil!“

Zamyslenie:
Izraeliti sa spravodlivo sťažujú, že majú vyprodukovať rovnaké množstvo tehál aj keď dostanú menej slamy. Požiadavky ich otrokára sa stali
neznesiteľnými. V ich prípade je ich otrokárom Faraón, v našom prípade je našim otrokárom Satan. Naše závislosti a návyky v nás vytvorili
neuhasiteľnú túžbu. Tak ako ukazuje dnešné čítanie oddanie sa týmto požiadavkám je hlboko neuspokojiteľné.
Nezávisle od toho, k čomu sme pripútaní, pokúša nás to vždy rýchlo a jednoducho to opraviť oddaním sa našej túžbe. Paradoxne, čím viac
sa oddávame túžbe, tým menej sme naplnení. Pokušenie vytvára ilúziu, že budeme viac naplnení, ak si doprajeme nabudúce trochu viac.
Zatiaľ nás pokušenie vťahuje hlbšie do otroctva a ďalej od našej slobody sťažujúc prípadný návrat. Každý z nás preto veľmi dobre chápe
pravdu v slovách sv. Pavla v jeho liste Rimanom: „lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím“ (Rim 7,15)
Nikdy nezabudni na lži, ktoré ti tvoje pokušenia neustále vravia. Maj to vždy na pamäti ako hybnú silu vedúcu k tvojej slobode. Je to tvoja
frustrácia s touto lžou, ktorá ťa priviedla sem a bude to bude to tá istá frustrácia, vďaka ktorej si ochotný ísť do púšte a nasledovať túto
náročnú cestu k slobode.

10. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Aký typ človeka budeš?


Nachádzate sa v Egypte.
Cvičenia majú zväčšené prídavky (úlohy), my sme nevedeli, že musíme mať ľudské pohodlie. Nebolo by ľahšie ukončiť toto cvičenie a zostať
pohodlným otrokom na večnosť?

Ako na to:

 1. Dobre sa vyspovedaj.
 2. Nezabúdaj na denné zamyslenia.
 3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše.
 4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
 5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel).
 6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
 7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …


Exodus 4:18–31:
18 Tu Mojžiš šiel a vrátil sa k svojmu tesťovi Jetrovi a povedal mu: „Chcel by som ísť navštíviť svojich bratov v Egypte a pozrieť sa, či ešte
žijú.“ Jetro odpovedal Mojžišovi: „Len choď v pokoji!“ 19 A Pán povedal Mojžišovi ešte v Madiánsku: „Choď, vráť sa do Egypta, veď všetci,
čo ti striehli na život, sú mŕtvi!“ 20 Mojžiš vzal svoju ženu a svojich synov, vyložil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si však vzal Božiu
palicu. 21 A pán mu ešte povedal: „Keďže sa vraciaš do Egypta, dávaj pozor, aby si urobil pred faraónom všetky tie zázraky, nad ktorými
som ti dal moc. Ja však zatvrdím jeho srdce a on neprepustí ľud. 22 Potom povieš faraónovi: Toto hovorí Pán: »Izrael je môj prvorodený
syn.« 23 Povedal som ti: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil! Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto ja usmrtím tvojho prvorodeného syna.“
24 Na ceste počas nočného oddychu sa však naň oboril Pán a chcel ho usmrtiť. 25 Tu Sefora vzala ostrý kameň, obrezala predkožku svojho
syna a dotkla sa jeho nôh, a povedala: „Ženíchom krvi si mi!“ 26 Potom ho nechal, lebo povedala: „Ženíchom krvi si pre obriezku.“ 27 Pán
hovoril aj Áronovi: „Choď na púšť naproti Mojžišovi!“ On šiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho. 28 A Mojžiš oznámil Áronovi
všetky Pánove slová, ktorými ho vyslal, a všetky zázraky, ktoré mu prikázal. 29 Nato Mojžiš a Áron šli a zhromaždili starších Izraela. 30 Áron
im predniesol všetky slová, ktoré Pán hovoril Mojžišovi, a on robil zázraky pred očami ľudu, 31 a ľud uveril. A keď počuli, že Pán
(sústrastne) pozoroval Izraelitov a videl ich utrpenie, padli na kolená a klaňali sa.

Rozjímanie:
Zoberme si dve hlavné postavy knihy Exodus. Prvý, Mojžiš, pozná svoje postavenie pred Pánom. Nie je povýšený ani arogantný. Zachováva
si svoju dôstojnosť a je mu udelená výsada od Pána. Na druhej strane faraón je povýšený a arogantný natoľko, že sa vyhlasuje za božského
a jeho poddaní ho musia ako takého prijať. Nakoniec Boh zničí faraonove potomstvo a jeho dynastiu, čo faraónovi preukáže, že je iba
človekom.
Zoberme si dve hlavné postavy knihy Exodus. Prvý, Mojžiš, pozná svoje postavenie pred Pánom. Nie je povýšený ani arogantný. Zachováva
si svoju dôstojnosť a je mu udelená výsada od Pána. Na druhej strane faraón je povýšený a arogantný natoľko, že sa vyhlasuje za božského
a jeho poddaní ho musia ako takého prijať. Nakoniec Boh zničí faraonove potomstvo a jeho dynastiu, čo faraónovi preukáže, že je iba
človekom.
Súčasní muži často napodobňujú faraóna. Málokto by bol taký trúfalý, že by sa vyhlásil za božského, ale mnohí konajú tak, akoby si mysleli,
že oni určujú svoju vlastnú pravdu, určujú svoj vlastný smer, odmietajú závisieť od Boha a žijú suverénnym životom. Od pádu Adama mal
človek vzpurné srdce. Izraeliti v tomto príbehu nie sú výnimkou. Budú sa musieť učiť: štyridsať rokov, ktoré strávia v púšti, nie je prírodná
prechádzka. Boh pošle svoj ľud na púšť, aby sa mohli naučiť závisieť od neho. Potrebujú pochopiť, že Boh je Boh a že sú jeho prvorodeným
synom.
Človek je schopný mnohých veľkolepých činov, ale Boží syn je schopný oveľa, oveľa viac. Týchto deväťdesiat dní ponúka vynikajúcu
príležitosť na usporiadanie vášho života voči Bohu. Vzdajte sa svojho vzpurného srdca. Žite nový, ako milovaný syn pozoruhodného Otca,
ktorý vás nielen podporí, ale pomôže vám stať sa spoľahlivým, nezištným a slobodným človekom pre ostatných.
Zvážte svoj vlastný vzťah s Bohom. Vidíte Boha ako svojho Otca a správate sa tak? Obraciate sa na neho často, ako sa dieťa obracia k
svojmu otcovi? Dnes prineste tieto otázky do Vašej svätej hodinky.

11. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Pokora


Si v Egypte
Cvičenia Exodu 90 zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Nebolo by jednoduchšie opustiť toto
cvičenie a ostať v pohodlnom otroctve naveky?

 1. Dobre sa vyspovedaj
 2. Nezabúdaj na denné zamyslenia
 3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše
 4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
 5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel)
 6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
 7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

EXODUS 5:1–4
1 Potom Mojžiš a Áron išli a vraveli faraónovi: „Toto ti odkazuje Pán, Boh Izraela: „Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!“ 2
Faraón však odvetil: „Kto je Pán, aby so ho počúval a prepustil Izrael? Pána nepoznám a Izrael neprepustím!“ 3 Vtedy mu povedali: „Zjavil
sa nám Boh Hebrejov. Máme ísť na tri dni cesty do púšte a tam priniesť Pánovi, nášmu Bohu, obetu, aby nás nenavštívil morom alebo mečom.“ 4 Ale egyptský kráľ im odvetil: „Mojžiš a Áron, prečo chcete odviesť ľud od jeho práce? Len choďte za svojou robotou!“

Zamyslenie:
Faraón arogantne odmieta príkazy Najvyššieho. Má svoje dôvody, samozrejme. Tento muž je pánom nad mocným kráľovstvom. Rozkazuje vojakom aj sluhom. Pochádza z rodu vážených mužov. Faraón je mocný, ale napriek svojej veľkosti bude ponížený, považovaný za menej ako muchy či žaby, pretože sa nepokorí pred svojim stvoriteľom. Sme synmi Boha stvorení na jeho obraz a podobu. Každý z nás má mnohé prednosti a preto je pýcha častým pokušením. Keď pýcha narastá, začíname sa podrobovať viac a viac naším impulzom. Výsledkom vždy bude naša skaza. Skôr či neskôr padneme na kolená pod vplyvom vecí hlboko pod našou dôstojnosťou – závislosťami, rozptýleniami, nudou a podobne. Ak ich necháme nás ovládať, pýcha nás spraví bezmocnými.
Upieraj svoje oči na nebo a v pokore pamätaj, že je to Boh, kto žiada tvoju slobodu – a že je to on, kto dáva oslobodenie. Vo svojej dnešnej
modlitbe povedz Pánovi o svojej pýche. Pros ho, aby ti odhalil, v čom sa prejavuje tvoja pýcha. Pros ho o pravú pokoru. A potom si vypros
odvahu a milosť žiť dnes tú pravú pokoru.

9. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Viera v Boha

Nachádzate sa v Egypte.
Cvičenia majú zväčšené prídavky (úlohy), my sme nevedeli, že musíme mať ľudské pohodlie. Nebolo by ľahšie ukončiť toto cvičenie a zostať
pohodlným otrokom na večnosť?
Ako na to:

 1. Dobre sa vyspovedaj.
 2. Nezabúdaj na denné zamyslenia.
 3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše.
 4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
 5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel).Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.
Otče náš …

Exodus 4:10–17 :
10 Nato Mojžiš povedal Pánovi: „Nie tak, Pane! Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým a nie som ani teraz, odkedy sa rozprávaš so
svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk.“ 11 Pán mu odvetil: „A kto dáva človeku ústa, alebo kto ho robí nemým alebo
hluchým, vidiacim alebo slepým? Azda nie ja, Pán? 12 A teraz len choď! Ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť!“ 13 On
však odpovedal: „Prosím, Pane, pošli niekoho iného!“ 14 Tu sa Pán nahneval na Mojžiša a povedal: „Či nie je tvoj brat Áron, levita?! Viem,
že on veľmi dobre rozpráva. On ti ide oproti, a keď ťa uvidí, bude sa zo srdca radovať. 15 Ty mu porozprávaš a vložíš mu slová do úst a ja
budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. 16 On bude namiesto teba hovoriť ľudu; a tak on bude tvojimi ústami, kým ty
budeš preň ako Boh. 17 Túto palicu si však zober do ruky, ňou budeš robiť zázraky!“

Rozjímanie:
Mojžiš zvažuje závažnosť misie, ktorá mu bola daná, a verí, že Boh prišiel nakrátko. Boh od neho požiadal niečo, čo nedokáže uskutočniť.
Tak ako dnes toľko mužov má, Mojžiš nemá dôveru v seba samého a v Pána Boha, ktorý, ako nám hovorí Písmo, vzbudzuje hnev Pána. Aby
som si bol istý, Boh sa nehnevá na Mojžiša kvôli jeho nedostatku výrečnosti. Skôr „hnev Hospodinov bol vzbudený proti Mojžišovi“,
pretože Mojžišovi chýba viera v Boha a jeho nádej zmizla. V priebehu našich životov nás Boh bude skúšať mnohými spôsobmi, rovnako ako
robí Mojžiša v dnešnom čítaní. Samozrejme, netestuje nás, aby sme sa o nás dozvedeli niečo. Testuje nás, že by sme sa mohli niečo
dozvedieť o sebe a o ňom.
Mojžišovi chýba cnosť nádeje. Rozpoznanie vlastných nedostatkov nie je hriech, ale Mojžiš si nemyslí, že Pán bude schopný upraviť, čo
Mojžišovi chýba. Toto je problém. Mojžiš sa musí naučiť, že ak má viesť Boží ľud a dosiahnuť nemožné, musí úplne závisieť na Bohu.
Týchto deväťdesiat dní Exodu je pre vás skvelým testom. Učte sa od Mojžiša: zlyháte v tomto cvičení, ak skutočne nebudete mať nádej v
Boha. V strachu tak často preberáme kontrolu z Božej ruky a snažíme sa to ovládať sami. Keď to urobíme, aj keď sa nám to podarí, stojí nás
to veľa a niekedy aj pre tých, ktorých milujeme.
Choďte do toho, uznajte skutočnosť, že sa nemôžete viesť k slobode. Potom sa pozrite na kríž. Dúfajte v Toho, ktorý porazil dokonca aj
smrť. Bude vás viesť k slobode. On sám vám dá vyslobodenie. Dúfajte v neho.

8. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Boh je jediným Bohom

Si v Egypte
Izraeliti sú ďaleko od slobody. Mojžišova a Áronova poslušnosť Bohu im iba spravila život komplikovanejším, a robí ich otroctvo oveľa zjavnejším ako kedykoľvek predtým. V tomto bode nášho Exodu je naše otroctvo tiež zreteľnejšie. Tieto cvičenia zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Naša denná rutina sa už formuje, ale sme ešte ďaleko od slobody. Prečo je náš život ťažší, ak sme poslušný Bohu? Nebolo by jednoduchšie opustiť toto cvičenie a ostať v otroctve naveky? Toto sú otázky, ktorým čelia Izraeliti aj my tento týždeň.

Ako na to?

 1. Dobre sa vyspovedaj. Skúšať Exodus 90 bez toho, aby som šiel najskôr na spoveď je ako vyštverať sa na Gerlach s 50kg kameňov v batohu. Dá sa to, ale je to bláznovstvo. Kríž, ktorý denne ponesieš je dostatočne ťažký. Nech Pán zoberie tie kamene z tvojho batoha. Choď a spoveď, aby si sa vládal vyštverať na kopec a bol skutočne slobodný.
 2. Nezabúdaj na denné zamyslenia. Ak si nečítaš denné písmo a zamyslenia, v podstate nerobíš Exodus 90. Čítanie výňatku z písma a zamyslení na deň umožňujú Ježišovi – Slovu – aby ťa viedol cez tvoj Exodus. Neprestaneš si dávať iba studené sprchy len pre to, že to nemáš rád, neprestávaj teda denne čítať Písmo a zamyslenia len pre to, že to nemáš rád. Nezabúdaj na to. Udrží to teba aj tvoje bratstvo zjednotených počas celého Exodu.
 3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše. Keď sa jedného kňaza – Augustiniána spýtali, akú výzvu by dal ľuďom, ktorá by im pomohla rásť vo viere, povedal: „ Nech chodia na jednu omšu navyše každý ťýždeň.“ Teraz je ten čas. Vyber si deň a konkrétnu omšu v týždni, na ktorú budeš chodiť navyše, oproti tvojmu bežnému zvyku.
 4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide) – Ak si nemal čas prečítať si Poľnú príručku Exodu 90 skôr, ako si začal Exodus, skús si to prečítať tento týždeň. Poľná príručka dáva kontúry celému Exodu 90 a dáva porozumieť, prečo je ktoré cvičenie súčasťou Exodu. Porozumenie tomu „Prečo“ často ľuďom pomáha zaviazať sa s väčšou radosťou a ľahším srdcom. Najdôležitejšie časti príručky sú: Start Here: What’s Your Why (Začni tu: Čo je tvoje „Prečo“); The Pillars of Exodus 90 (Piliere Exodu 90); a pre ženatých mužov: The Exodus Man & His Bride (Muž Exodu a jeho manželka).
 5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel) – Zaviazal si sa byť v dennom kontakte s tvojou kotvou. Spolieha sa na teba, aby si si tento záväzok splnil. Ak ste spolu v dennom kontakte – super! Ak nie, tak začnite. Každú chvíľu ho môžeš potrebovať, ako on teba. (Myslíš, že každodenný kontakt nie je dôležitý? Pozri si bod nazvaný – Anchor, Do Not Skip: Death Is Likely (Kotva, toto nepreskoč: Smrť je pravdepodobná) v kapitole o bratstve v pilieroch Exodu 90, ktorú nájdeš v Poľnej príručke.
 6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
 7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v Exode 90, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Ex 4:1–9
1
Mojžiš namietal: „A keď mi nebudú veriť a nebudú počúvať môj hlas, ale budú vravieť: „Nezjavil sa ti Pán!?“
2
Pán mu povedal: „Čo to máš v ruke?“
On odvetil: „Palicu.“
3
A On vravel: „Hoď ju na zem!“ Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada, takže Mojžiš pred ním utekal.
4
Potom Pán povedal Mojžišovi: „Načiahni ruku a chyť ho za chvost!“ A keď načiahol ruku a chytil ho, premenil sa v jeho ruke na palicu.
5
„To preto, aby uverili, že sa ti zjavil Pán, Boh ich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“
6
A Pán mu hovoril ďalej: „Vlož si ruku do záňadria!“ I vložil si ruku do záňadria a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh.
7
Potom mu povedal: „Opäť si vlož ruku do záňadria!“ On opäť vložil ruku do svojho záňadria a keď ju zo záňadria vytiahol, div, bola ako ostatné jeho telo.
8
„A keby ti neverili a nepočúvali na hlas prvého zázraku, uveria na hlas druhého zázraku.
9
A ak by neverili ani týmto dvom zázrakom a nepočúvali by tvoj hlas, potom vezmi trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. A voda, ktorú vezmeš z Nílu, premení sa na suchej zemi na krv.“

Denné zamyslenie:

V celom Starom zákone Pán neustále pracuje na tom, aby ukázal svojmu ľudu, že je On je jediný Boh. Ale jeho ľud zápasí s tým, aby tomu uveril. Znamenie za znamením, Pán koná pre svoj ľud a pre ďalšie národy, ako napríklad Egypt. Tí, ktorí vidia tieto znamenia a veria, prichádzajú do skúsenosti s Božou láskou. Tí, ktorí vidia a neveria, sa rozhodujú pre svoj vlastný zánik. Veríš, že Pán je jediný Boh? Žiješ, ako keby si tomu uveril? Dobrým spôsobom, ako to otestovať, je pozrieť sa na svoju nedeľu a na svoje prvé a posledné aktivity v každý deň. Čo je najdôležitejšou súčasťou tvojej nedele? Športová hra? Práca na dvore? Čo je prvé, čo robíš každé ráno, keď sa zobudíš, alebo posledné, čo robíš každú noc pred spaním? Skontroluješ si svoj mobilný telefón? Pozrieš si novinky? Pán ťa sleduje. Chce, aby si vedel, že je jediný Boh. Kontrola tvojho telefónu ti neprinesie vyslobodenie. Na druhú stranu, dostať sa na kolená vedľa postele, ako prvá vec každé ráno a posledná vec každý večer pred spaním, to ťa dostane k Jedinému, ktorý má moc ťa vyslobodiť. Prostredníctvom týchto skutkov ťa Boh môže vyslobodiť. Pri čítaní úžasných vecí, ktoré Pán urobil pre svoj ľud Izrael, venuj pozornosť aj svojmu životu. Pozri sa na úžasné veci, ktoré pre teba robí, v tvojom živote a na oltári. Pozri sa na tieto veci a posilni svoju vieru, že Pán je Boh. Áno, že Pán je jediný Boh!