Archív značiek: Exodus 90 14. deň

14. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← Späť – Druhý týždeň – Ďalej →
13 – 14 – 15

Vplyv Otca

Si v Egypte
Cvičenia Exodu 90 zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Nebolo by jednoduchšie opustiť toto
cvičenie a ostať v pohodlnom otroctve naveky?

  1. Dobre sa vyspovedaj
  2. Nezabúdaj na denné zamyslenia
  3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše
  4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
  5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel)
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

Exodus 6:13–27
A Pán znova hovoril s Mojžišom a Áronom a poslal ich k Izraelitom a k egyptskému kráľovi, faraónovi, aby vyviedli Izraelitov z egyptskej
krajiny.
Mojžišov a Áronov rodokmeň. – 1414 n.Títo sú poprední vo svojich rodoch: Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Falu,
Hesron a Charmi. 15To sú popredné rodiny Rubenove. Simeonovi synovia: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar a syn kanaánskej ženy Šaul. To
sú popredné rodiny Simeonove. 16Toto sú mená synov Léviho podľa ich pôvodu: Gerson, Kaát a Merari. A Lévi žil stotridsaťsedem rokov.
17Gersonovi synovia: Lobni a Semei podľa svojich čeľadí. 18Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. Kaát žil stotridsaťtri rokov.
19Synovia Merariho: Moholi a Musi. To sú popredné rodiny podľa ich pôvodu. 2020Amram si vzal za ženu svoju tetu Jochabed a ona mu
porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov. 21Isaárovi synovia: Kore, Nefer a Zechri. 22Ozielovi synovia: Misael, Elisafan a
Setri. 23Áron si vzal za ženu Aminadabovu dcéru, Nahasonovu sestru Alžbetu, a ona mu porodila Nadaba, Abiuho, Eleazara a Itamara.
24Synovia Koreho: Aser, Elkana a Abiasaf. To sú popredné rodiny Koreovcov. 25Áronov syn Eleazar si vzal za ženu z Futielových dcér a ona
mu porodila Finésa. To sú poprední z rodín Léviho podľa svojich čeľadí.
26To je ten Áron a ten Mojžiš, ktorým Pán povedal: „Vyveďte Izraelitov z egyptskej krajiny podľa ich skupín!“ 27To oni sa rozprávali s
egyptským kráľom, faraónom, keď chceli vyviesť Izraelitov z Egypta. To bol Mojžiš a Áron.

Zamyslenie:
Zdĺhavé biblické rodokmene strácajú náš záujem. Mená sú cudzie a význam rodových línií sa už dávno stráca v histórii. Napriek tomu
všetko, čo je obsiahnuté v Písme svätom, odhaľuje Cirkev a veriacemu dôležité pravdy. Konkrétne genealógie nás spájajú s prísľubmi a
zmluvami, ktoré Boh dal svojmu ľudu. Tiež nám pripomínajú – ako pripomínali aj starodávnym národom – našu dôstojnosť a náš budúci
domov.
Tvoja rodinná línia ťa tiež môže naučiť veľa o sebe. Tvoju silu charakteru, tvoj temperament, tvoju osobnosť, tvoju samotnú osobu ti dávajú
tvoji predkovia. Okamžite, napriek tomu, čo nám hovorí naša kultúra, sa od svojho otca môžeš veľa naučiť o sebe a svojom živote.
Otcovia, možno viac, ako vieme, majú významný vplyv na ich potomstvo – niekedy pozitívny, niekedy negatívny. Učíme sa o našej
sebadôvere, sebavedomí, o spôsobe, akým interagujeme s vonkajším svetom, prevažne od našich otcov. Ak bojuješ v niektorej z týchto
oblastí, znamená to, že tvoj otec zlyhal? To je hrozivá otázka pre každého človeka – niečo, s čím musíte určite pracovať.

Toto nie je miesto pre vyčerpávajúce pojednávanie o otcovstve. Keď sa však snažíš lepšie porozumieť sebe samému a usilovať sa o slobodu
sebaovládania, pravdepodobne bude pre teba užitočné zvážiť svojho otca a jeho vzťah s ním. Vyskúšajte toto cvičenie: ak je to možné,
požiadajte svojho otca, aby opísal svojho vlastného otca (vášho starého otca), a uvidíte, odkiaľ pravdepodobne pochádzajú mnohé z jeho
vlastností (pozitívne aj negatívne). Môžete tiež získať predstavu o tom, čo odovzdávate (alebo čo odovzdáte) svojim vlastným deťom.
Udržujte cvičenie pozitívne a hľadajte vinu, iba aby si mu porozumel. Pamätaj, že si na ceste k rozvoju cnostných návykov uprostred
bratstva. Tieto zvyky budú darom pre ľudí vo vašom okolí, najmä pre vaše deti, bez ohľadu na to, ako sú staré. Nemôžete zmeniť minulosť,
ale teraz máte príležitosť spolupracovať s Pánom na vytvorení novej budúcnosti pre svoju rodinu.