Archív značiek: Pochopenie pomocou slabosti

13. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Pochopenie pomocou slabosti

Si v Egypte
Cvičenia Exodu 90 zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Nebolo by jednoduchšie opustiť toto
cvičenie a ostať v pohodlnom otroctve naveky?

  1. Dobre sa vyspovedaj
  2. Nezabúdaj na denné zamyslenia
  3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše
  4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
  5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel)
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

Exodus 5: 22–6: 12
22Mojžiš sa vrátil k Pánovi a povedal: „Pane, prečo tak trápiš tento ľud? Načo si ma poslal? 23Odvtedy, ako som vošiel k faraónovi, aby
som hovoril v tvojom mene, trápi tvoj ľud a ty si ich nevyslobodil.“
1Pán povedal Mojžišovi: „Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi; lebo donútený silnou rukou ich prepustí, donútený mocnou rukou ich zo svojej
krajiny vyženie.“ () Pán poznove sľubuje vyslobodenie. – 2Boh hovoril s Mojžišom a povedal mu: „Ja som Pán; 3ja som sa zjavil Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako všemohúci Boh, ale svoje meno Jahve/Pán som im neoznámil. 4Uzavrel som s nimi zmluvu, že im dám kanaánsku krajinu, krajinu ich putovania, v ktorej boli ako prišelci. 5Ja som počul vzdychanie synov Izraela, lebo Egypťania ich zotročili, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. 6Preto povedz synom Izraela: Ja som Pán, ja vás vyvediem z egyptskej otrokárne, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a veľkými súdmi. 7Prijmem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom; a poznáte, že ja som Pán, váš Boh, ktorý vás vyviedol z egyptskej otrokárne () 8a voviedol do krajiny, nad ktorú som zdvihol ruku, že ju dám Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi: ja, Pán,
vám ju dám do vlastníctva.“ (*) 9Mojžiš potom všetko rozprával synom Izraela, ale oni ho pre malomyseľnosť a tvrdú robotu nepočúvali.
10Tu Pán povedal Mojžišovi: 11„Choď a povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil synov Izraela zo svojej krajiny.“ 12Mojžiš hovoril pred Pánom: „Synovia Izraela ma nepočúvajú; ako ma teda počúvne faraón, tým viac, že mám nemotorné ústa?“

Zamyslenie:
„Boh Starého zákona“ je často obviňovaný z tvrdosti a krutosti a zdá sa, že dnešné slovo dokazuje, že tento stereotyp je pravdivý. Ale
pozrite sa znova. Ak by sa Boh mal poponáhľať a vyriešiť problémy, ktorým čelia Izraeliti, čo by dosiahol? Izraelčania si oddýchli a rýchlo
zabudli na svoje trápenie a na to, kto im zaručuje slobodu. Nespoznali by, že Boh ich otcov je ich Boh. Nič by sa nenaučili, nič by nezískali.
Tým, že Boh dopustil Izraelitom zotrvanie v ťažkej situácii, dal im možnosť spoznať veľmi cenné ponaučenie: Boh ich vezme za svoj ľud a on
bude ich Bohom. Vedie ich k slobode a ukončí ich zajatie. Bez pochybností budú vedieť, že Boh je Boh a že, úprimne povedané, bez neho nemôžu nič urobiť. Na chvíľu premýšľajte o tom, aký by bol človek bez slabostí. Pravdepodobne by bol hrdým a povýšeným zvieraťom, mysliac si, že nepotrebuje Boha, veriac, že ​​sa môže vyslobodiť tak v tomto, ako aj v ďalšom svete. Naša slabosť nám tak poskytuje pohľad do vnútra. Ak to dovolíte, vaša slabosť vás môže naučiť o vašej potrebe Boha. To vás môže naučiť obrátiť sa na neho za oslobodením, alebo do vlastných rúk, aby ste sa dočasne zbavili stresu. Vaša slabosť vás sem priviedla. Vaša slabosť (nie váš hriech) je pre vás Boží dar. Ak budete dbať na to, čo vám dáva (že potrebujete Boha), zostanete na ceste k slobode. Poďakujte dnes Pánovi za dar svojej slabosti, ktorá vás neustále privádza späť do jeho milujúcich rúk.