Archív značiek: Viera v Boha

Dnešná meditácia nad Božím slovom

„Obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život“ Ježiš Kristus nemyslí na pôst. Dnešné čítanie je o nádeji.

Všimnime si, na čo v skutočnosti dáva Ježiš dôraz: Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi. Bdejte celý čas. Modlite sa, aby ste mohli uniknúť pred tým, čo má prísť a postaviť sa pred Syna Človeka (Lk 21, 34 – 36). Ježiš pokračuje v svojej dvojakej reči: Na jednej strane hovorí učeníkom o spustošení Jeruzalema (Lk 21, 5 – 28); na strane druhej je to Ježišova eschatologická reč (Lk 21, 5 – 36) – hovorí o posledných veciach, o konci života každého jedného kresťana, aj o konci sveta. To nám napovedá prvé čítanie, ktoré tiež hovorí o posledných veciach (Dan 7, 15 – 27). Prorokovi Danielovi sa hovorí vysvetlenie jeho videnia nasledovne: „Vláda moc a sláva všetkých kráľovstiev pod nebom bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho.“ (Dan 7, 27a) Apoštoli, svätopisci i prví kresťania spolu s nimi sami seba nazývali svätými Najvyššieho (1 Pt 2, 9) (Kol 3, 12). Aj my kresťania dnešných čias, ak máme osobný vzťah s Kristom a v Ňom s Bohom Otcom prostredníctvom Ducha Svätého (Ef 2, 18), úplne oprávnene môžeme o sebe hovoriť ako o svätých Najvyššieho. Prichádzame do spoločenstva Cirkvi, aby sme slávili vykupiteľské dielo nášho Pána Ježiša a prijali Jeho samého – Živého Boha. Stávame sa Boho-stánkami Živého Boha (1 Kor 3, 16 – 17) a teda sme svätými Najvyššieho. Znamená to, že nehrešíme? Nie. Znamená to, že môžeme slobodne hrešiť? Nie. Ježiš nám hovorí bdejte. To hovorí aj apoštolom v Ghetsemanskej záhrade: „Bdejte so mnou a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia, lebo Satan si vás vypýtal, aby vás skúšal.“ (Lk 22, 40. 31.) Modlite sa, aby ste mohli predstúpiť pred Syna Človeka.“ (Lk 21, 36) Synom Človeka sa myslí Ježiš sám. Takže, čo znamená to Ježišovo varovanie pred obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, s ktorými máme bezo sporu skúsenosť, či už priamo alebo nepriamo? Kristus hovorí, aby nám neoťaželo srdce.
Ak nám totiž oťažie srdce starosťami, potom nemôžeme bdieť (Mt 26, 43) .
Ak nemôžeme bdieť, nemôžeme sa ani modliť (Lk 22, 45) (Mt 26, 40 – 41).
Ak sa nemôžeme modliť, ako môžeme očakávať stretnutie s Ježišom?
Na začiatku som hovoril, že toto čítanie je o nádeji. Boh je Pánom a Kráľom môjho života, môj stvoriteľ, je v mojom srdci a vie úplne presne, čo potrebujem. Smiem Mu dôverovať tak, ako verí malé dieťa svojej mame. (Ž 131, 2) (Oz 11, 1. 3- 4 8e – 9) Dokonca ma k tomu sám vyzýva! (Mt 18, 3) (Lk 18, 17) A preto sa pýtam slovami samotného Ježiša: „Môžeš si pridať starosťami čo i len jediný deň života?“ (Mt 6, 27) „Azda sa milujúci Boh nepostará o svoje deti?“(Mt 7, 9 – 11) (Lk 11, 11 – 13) Zaraz sa postará (Lk 18, 7 – 8), ba už sa stará (Ž 40, 18) (1 Pt 5, 7). Veríme tomu? Verme tomu! Amen. 

9. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Viera v Boha

Nachádzate sa v Egypte.
Cvičenia majú zväčšené prídavky (úlohy), my sme nevedeli, že musíme mať ľudské pohodlie. Nebolo by ľahšie ukončiť toto cvičenie a zostať
pohodlným otrokom na večnosť?
Ako na to:

  1. Dobre sa vyspovedaj.
  2. Nezabúdaj na denné zamyslenia.
  3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
  5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel).Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.
Otče náš …

Exodus 4:10–17 :
10 Nato Mojžiš povedal Pánovi: „Nie tak, Pane! Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým a nie som ani teraz, odkedy sa rozprávaš so
svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk.“ 11 Pán mu odvetil: „A kto dáva človeku ústa, alebo kto ho robí nemým alebo
hluchým, vidiacim alebo slepým? Azda nie ja, Pán? 12 A teraz len choď! Ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť!“ 13 On
však odpovedal: „Prosím, Pane, pošli niekoho iného!“ 14 Tu sa Pán nahneval na Mojžiša a povedal: „Či nie je tvoj brat Áron, levita?! Viem,
že on veľmi dobre rozpráva. On ti ide oproti, a keď ťa uvidí, bude sa zo srdca radovať. 15 Ty mu porozprávaš a vložíš mu slová do úst a ja
budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. 16 On bude namiesto teba hovoriť ľudu; a tak on bude tvojimi ústami, kým ty
budeš preň ako Boh. 17 Túto palicu si však zober do ruky, ňou budeš robiť zázraky!“

Rozjímanie:
Mojžiš zvažuje závažnosť misie, ktorá mu bola daná, a verí, že Boh prišiel nakrátko. Boh od neho požiadal niečo, čo nedokáže uskutočniť.
Tak ako dnes toľko mužov má, Mojžiš nemá dôveru v seba samého a v Pána Boha, ktorý, ako nám hovorí Písmo, vzbudzuje hnev Pána. Aby
som si bol istý, Boh sa nehnevá na Mojžiša kvôli jeho nedostatku výrečnosti. Skôr „hnev Hospodinov bol vzbudený proti Mojžišovi“,
pretože Mojžišovi chýba viera v Boha a jeho nádej zmizla. V priebehu našich životov nás Boh bude skúšať mnohými spôsobmi, rovnako ako
robí Mojžiša v dnešnom čítaní. Samozrejme, netestuje nás, aby sme sa o nás dozvedeli niečo. Testuje nás, že by sme sa mohli niečo
dozvedieť o sebe a o ňom.
Mojžišovi chýba cnosť nádeje. Rozpoznanie vlastných nedostatkov nie je hriech, ale Mojžiš si nemyslí, že Pán bude schopný upraviť, čo
Mojžišovi chýba. Toto je problém. Mojžiš sa musí naučiť, že ak má viesť Boží ľud a dosiahnuť nemožné, musí úplne závisieť na Bohu.
Týchto deväťdesiat dní Exodu je pre vás skvelým testom. Učte sa od Mojžiša: zlyháte v tomto cvičení, ak skutočne nebudete mať nádej v
Boha. V strachu tak často preberáme kontrolu z Božej ruky a snažíme sa to ovládať sami. Keď to urobíme, aj keď sa nám to podarí, stojí nás
to veľa a niekedy aj pre tých, ktorých milujeme.
Choďte do toho, uznajte skutočnosť, že sa nemôžete viesť k slobode. Potom sa pozrite na kríž. Dúfajte v Toho, ktorý porazil dokonca aj
smrť. Bude vás viesť k slobode. On sám vám dá vyslobodenie. Dúfajte v neho.