Archív značiek: Zodpovednosť

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na pondelok 26.07. 2021.

Dnešný deň je pre nás s Vicki špeciálny. Svätá Anna je patrónkou babičiek, svätý Joachim zas patrónom starých otcov. Dnes je teda deň, kedy si uvedomujeme hodnotu a význam širšej rodiny – trojgeneračnej rodiny. Model viacgeneračnej rodiny nachádzame vo sv. Písme. Izraeliti žili a cestovali v skupinách viacgeneračných rodín. Starší členovia rodiny boli nositeľmi autority a múdrosti, ktorú odovzdávali mladším členom.

Fyzický svet možno považovať za viditeľné znázornenie neviditeľného duchovného sveta. A my žijeme vo viacgeneračnom duchovnom svete. Koniec koncov, Boh je náš Otec, ktorý žije v nás. Vďaka tomu máme k dispozícii jeho autoritu a múdrosť, ktorá vedie nás a naše deti.

Čítanie z knihy Exodus vykresľuje presne túto skutočnosť. Mojžiš je otcom svojho ľudu a Boh je Mojžišovým Otcom. Hovoril s Mojžišom z tváre do tváre. Dal Mojžišovi autoritu viesť Izraelitov a zveril mu múdrosť tým, že mu zjavil svoje prikázania. Mojžiš zasa vychovával svoje „deti“ a súčasne sa za ne u Boha prihováral, keď zhrešili. A Boh ich netrestal tak, ako by si pre svoje hriechy zaslúžili, ale čakal a čakal. Vždy im dal príležitosť na pokánie. Žalmista vystihol túto situáciu, keď napísal: “Už povedal, že ich vyhubí, keby nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného. On si stal v prielome pred neho, aby odvrátil jeho hnev, aby ich nezničil. Oslavujte Pána, lebo je dobrý.”

Dnes máme ešte lepšiu osobu, ktorá je naším obhajcom pred Bohom. Je to Ježiš. Z lásky k nám zaplatil za všetky naše hriechy, aby v Bohu už nič nevzbudilo ničivý hnev. Teraz môže byť svojim deťom milujúcim a zhovievavým Otcom. A láska je ako kvas nebeského kráľovstva. Spomeň si na ženu, ktorá vezme tri dávky múky (možno tri generácie v rodine) a pridáva kvas (lásku), až kým sa neprekvasí všetko cesto. Čo sa stane? Každý je vychovávaný (povzbudzovaný) v atmosfére lásky.

Starí rodičia, modlite sa, aby sa láska k Bohu rozšírila do celej vašej širšej rodiny. Môžete tiež požiadať svätých Joachima a Annu, aby sa modlili za vaše deti a vnúčatá. Požiadajte Ježiša, aby sa zjavil vašim deťom a vnukom. Tak spoznajú svojho nebeského Otca, ktorý má autoritu aj múdrosť, aby ich previedol životom na zemi. A môžete požiadať o vedenie pre seba samých, aby ste do svojej rodiny vnášali čoraz viac Božej lásky. Takáto rodina môže začínať s malou vierou (ako horčičné semienko). V kultúre duchovnej lásky však viera vždy rastie, kým nie je veľká ako strom, na ktorom hniezdia nebeské vtáky (Duch Svätý je prítomný v celej rodine).“

Vlastná úvaha

Nezabúdajme aj, že opačne to nejde. Existujú isté zákonitosti. Starí rodičia požehnávajú nové generácie. Rodičia požehnávajú svoje deti. Majú na to duchovnú autoritu. S autoritou a sa spája aj zodpovednosť. Tak starí rodičia, ako aj rodičia sú pozvaní, aby vytvárali atmosféru lásky, kde sa otvárajú srdcia všetkých pre Božie Požehnanie. V takejto atmosfére nezostane jediná kvapka hojného dažďa Ducha Svätého bez úžitku. Deti však majú mať v úcte rodičov a starých rodičov. Všímajme si: pre jedných je silno odporúčané budovať atmosféru lásky, pre druhých je odporúčaná úcta. Deti nezachránia vo svojej rodnej rodine to, čo nezvládli rodičia a starí rodičia a nemajú za to ani zodpovednosť. Myslím, že je to časté trápenie detí, ktoré sa usilujú zachraňovať svojich rodičov. Zodpovednosť deti nadobudnú, keď sa samé stanú rodičmi a starými rodičmi, avšak opäť, neplatí to spätne. Vlastným budovaním atmosféry lásky môžu deti, ktoré sa stali rodičmi, vo svojich vlastných kmeňových rodinách vytvoriť priestor na uzdravenie pre ich rodičov a starých rodičov. Toto sa krásne spája s pôsobením Ducha Svätého v rodine. Či predchádzajúce generácie vstúpia alebo nevstúpia do tohto uzdravujúceho prostredia, to opäť a zas nie je zodpovednosťou detí!

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 18. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Život so závislým moje myslenie rôznym spôsobom zdeformoval, ale týkalo sa to hlavne jednej oblasti: Všetky svoje problémy som zvaľoval na závislosť! Teraz sa v programe učím pozerať priamo na každý problém a neusilujem sa nájsť nejakého vinníka, ale objaviť, ako môj postoj pomohol k vytvoreniu môjho problému alebo k jeho zostreniu.

Musím sa naučiť čeliť následkom mojich vlastných činov a slov a keď urobím chybu, musím to napraviť. Prijímať zodpovednosť je nevyhnutné, ak chce byť človek dospelý. Bez ohľadu na to, či závislý pokračuje v závislosti, nebudem vyhľadávať obetného baránka, aby som si tak ospravedlnil svoje vlastné chyby.

Pripomienka na dnešný deň:

Keď budem sám seba podvádzať, len aby som unikol dôsledkom svojich vlastných chýb, nie je v tom nijaká výhoda, úžitok, ani rast. Keď si to uvedomím, viem, že sa posuniem dopredu.

Myšlienka:

Musíme byť pravdiví vo svojom vnútri, pravdiví k sebe predtým, než môžeme spoznať pravdu, ktorá je mimo nás. No pravdivými vo svojom vnútri sa stávame tým, že prejavujeme pravdu tak, ako ju vidíme.” (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 12. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Keď sa člen Al-Anon zaviaže, že niekomu poradí, je veľmi dôležité, aby si pamätal, že táto rada by mala byť ohraničená na poskytnutie pomoci dotyčnej osobe len v otázke duchovného rastu. V prekročení tejto hranice, keď človek dáva radu v súvislosti s nejakým krokom, ktorý má dotyčný podstúpiť, je veľké nebezpečenstvo. Nikto z nás nemá na to právo.

Niekedy môže poskytnúť radu nejaký frustrovaný neurotik a tá vyprovokuje nepriateľstvo medzi mužom a ženou. Dotyčný môže túto situáciu ešte vyostriť tým, že bude ospravedlňovať rozhorčenie manželky. Podporovanie takýchto rozhorčení môže mať veľmi vážne dôsledky; je to rovnaké, akoby ju dotyčný napomínal, aby „si stála za svojimi právami“ a „nedovolila to alebo ono“. Dotyčný získava nevedomé uspokojenie z riadenia životov iných ľudí a zároveň žije v tom, že jeho zámery sú dobré.

Pripomienka na dnešný deň:

Nebesá, ochraňujte ma pred mojimi dobrými priateľmi, ktorí s tým najlepším zámerom udržiavajú rany môjho hnevu otvorené, oslabujú ma svojou ľútosťou a ospravedlňujú moje sťažnosti. V mene konania dobra môžu brzdiť moje uzdravenie tolerantného a láskyplného vzťahu s mojou rodinou.

Myšlienka:

„Nesmieme ľahko pripisovať váhu každému slovu a návrhu, ale musíme opatrne a pokojne zvažovať záležitosť podľa Boha.“ (Thomas A´Kempis)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Rada #Radenie #NebezpečenstvoRadenia #Poradiť #VáhaSlova #ZvažovaniePodľaBoha #Zvažovanie #Zodpovednosť

Al-Anon 07. máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Hlavným zámerom Skupiny je pomôcť tým, ktorí žijú s „človekom s problémom“. Až do tohto bodu sa navzájom delíme so skúsenosťami, silou a nádejou.

To, čo NErobíme, a NEmali by sme, je deliť sa aj o svoje bremená, či sú finančné alebo emocionálne. Niekedy príliš horlivý člen, ktorý je k tomu donútený srdečnou a priateľskou túžbou pomôcť, príjme na seba zodpovednosť niekoho iného a zabezpečí mu to, čo je nutné, požičia peniaze alebo poradí, ako sa má rozhodnúť.

Toto NEpomáha. Najlepšie ľuďom pomáhame tým, že ich inšpirujeme, aby rozmýšľali nad svojimi problémami a nad tým, ako ich vyriešiť. Ináč im upierame príležitosť rozvíjať skúsenosti a silu na základe toho, že budú dávať svoje veci do poriadku.

Pripomienka na dnešný deň

Potrebujem a chcem inšpiráciu a emocionálnu podporu od ľudí v mojej skupine, ale o nikoho sa nebudem opierať, aby mi pomohol. Chcem čeliť svojim vlastným problémom a nevyhýbať sa im. Rovnako sa nebudem miešať do života niekoho iného, hoci by som bol k tomu motivovaný len túžbou pomôcť.

Myšlienka

„V preberaní cudzej povinnosti na seba je nebezpečenstvo – nebezpečenstvo, že zanedbáme svoju vlastnú povinnosť a že ho môžeme pripraviť o to, čo by sa mohol naučiť pri hľadaní vlastného riešenia.“

Vlastná úvaha

Keď moju povinnosť bude niekto neustále brať na seba a robiť ju za mňa, nikdy sa túto povinnosť nenaučím plniť sám. Môže byť k tomu pobádaný nezištnou túžbou pomôcť. Môže mať vnútorné nastavenie: „niečo nie je dokončené podľa mojich predstáv, tak to dokončím ja“. Môže v opravdivej horlivosti sa riadiť heslom: „Idem ja“. Alebo má zištné dôvody pre svoje jednanie. Najskôr to bude zmes takých aj takých zámerov, ideí a dôvodov… Nech tak, či onak, výsledkom bude, že sa ja sám nikam nedostanem, neprijmem skutočnú zodpovednosť a nenaučím sa, ako plniť svoje vlastné povinnosti.

Myslím, že biblické „neste si navzájom svoje bremená“ neznamená v prvom rade postaviť sa do boja a robiť za druhých veci, ktoré majú spraviť sami. Práve pre to, že ja sa môžem ľahko vyčerpať v cudzích bojoch, ktoré omylom budem považovať za vlastné, ale nikdy som ich nemal viesť. A tiež práve pre to, že takto by ani jeden z nás nenapredoval: nenaučil by som sa rozlišovať s druhý by sa nenaučil niesť svoje bremená.

Niesť bremená druhých je obrazom znášania ich slabostí. Mal to spraviť! Nespravil to! Vadí mi to! Ale nenapravím to za neho! Upozorním ho – v láske – aby to napravil sám! Práve toto „vadí mi to, ale nereagujem“, práve toto nie reaktívne, ale proaktívne správanie, toto je nesenie bremena druhého. Nesieš dôsledky toho, že ten druhý je slabý a padá, a je ti blízko, a čím bližšie ti je, tým viac sa ťa týkajú a dotýkajú jeho pády.

Myslím, že dôležité je povedať ono upozornenie na chybu, a tak isto dôležité je, aby sa to udialo v láske a prijatí, v uvedomení si vlastnej omylnosti a chýb, v pravde a v Duchu, pričom túto atmosféru majú vnímať obaja. Rovnako dôležité je, že ak mám nástroje, ktoré druhému môžu pomôcť, vyvarovať sa chýb, či odstrániť ich dôsledky, to najmenšie, čo môžem spraviť, je tieto nástroje poskytnúť. Dať k dispozícii ma nestojí mnoho, ba takmer nič, ale má silu spraviť veľa.

Najväčšiu moc „nadľahčovať“ bremená má kráčanie vedľa seba. „Moje bremeno je ľahké“. Keď kráčam vedľa niekoho nejdem tou istou cestou ako on – naše cesty sú jedinečné –, ale idem tým istým smerom. Práve toto spoločné kráčanie, spoločná práca, spoločná snaha, má v sebe niečo inšpirujúce, má v sebe to čomu hovoríme emocionálna podpora. Hovorí sa, že bremeno na duši, o ktoré sa s niekým podelím, ktoré niekomu vyrozprávam, je rázom polovičné. Myslím, že je to tak. Preto „plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi“.

Konkrétne a jedinečné riešenie svojho problému musí nájsť každý sám, tak ako si ten problém musí každý sám vyriešiť. Niesť zodpovednosť za svoj vlastný život.

#AlAnon #Spoluzavislí #DvanásťKrokov #SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie #Alkoholizmus #RodinnáDisfunkcia #DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html