Archív značiek: Politika sociálneho zabezpečenia

Systém sociálnej pomoci

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia / Systém štátnej sociálnej podpory /

Predstavuje sociálnu intervenciu štátu, prostredníctvom ktorej sa za aktívnej pomoci občana snaží riešiť alebo zmierniť nepriaznivú sociálnu situáciu:

 1. pomoc v hmotnej núdzi – 417/2013
 2. pomoc v sociálnej núdzi – 448/2008
 3. náhradné výživné – 201/2008
 4. kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP – 447/2008

Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Systém štátnej sociálnej podpory

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia / Systém štátnej sociálnej podpory /

Systém štátnej sociálnej podpory sú 4 základné dávky a ostatné dávky, ktoré sa poskytujú bez toho, že by sa skúmal príjem. Ak nastane určitá sociálna situácia, je takáto dávka občanovi vyplatená

Základné

 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Prídavok na dieťa
 • Rodičovský príspevok
 • Príspevok na pohreb

Ostatné

 • Príspevok na starostlivosť o dieťa
 • Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá
 • Príplatok k prídavku na dieťa

Náhradná rodinná starostlivosť (5)

 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti
 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti
 • Opakovaný príspevok dieťaťu zvereného do náhradnej starostlivosti
 • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
 • Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 

Podpora rodín (6)

Rodiny s deťmi podporuje štát finančnými jednorazovými a opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami. Tieto dávky majú prispieť rodičom na výdavky spojené s narodením dieťaťa alebo viacerých detí súčasne a pomôcť im so zabezpečením starostlivosti o nezaopatrené deti, ich výchovu a výživu.

Pri poskytovaní štátnej podpory rodinám s deťmi sa nesleduje príjem rodiny, a preto sa ani príjem rodiny netestuje, až na výnimku pri poskytovaní náhradného výživného.

Dávky poskytované rodinám s deťmi v rámci systému štátnej sociálnej podpory sú financované výlučne zo štátneho rozpočtu a ich poskytovanie je legislatívne upravené zákonmi.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Rodičovský príspevok

Prídavok na dieťa

 • 25,5 Eur / mesiac / dieťa
 • Pri nástupe do školy 1x 104,76 Eur

Príplatok k prídavku na dieťa

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

 • Plnoletá FO
 • Zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
 • Trvalý alebo prechodný pobyt v SR
 • Potrebná žiadosť na ÚPSVAR
 • Potrebné potvrdenie z pohrebného ústavu
 • 79,67 Eur

Dávky sociálneho poistenia

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

 • Nemocenské dávky
 • Ošetrovné – krátkodobé / dlhodobé
 • Vyrovnávacia dávka
 • Tehotenské dávky
 • Materské dávky
 • Starobný dôchodok
 • Predčasný starobný dôchodok
 • Vdovský a vdovecký dôchodok
 • Sirotský dôchodok
 • Invalidný dôchodok
 • Úrazový príplatok
 • Úrazová renta
 • Jednorazové vyrovnanie
 • Pozostalostná úrazová renta
 • Jednorazové odškodnenie
 • Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
 • Rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • Náhrada za bolesť
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Náhrada nákladov spojených s liečením
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom
 • Dávka garančného poistenia
 • Dávka v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Poistenie v nezamestnanosti slúži pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v tomto obdobíZ poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti.
Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený.

 • Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.
 • Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.
 • Potrebná žiadosť
 • 50% DVZ
 • Poskytovaná na 6 mesiacov
 • Je možné požiadať o vyplatenie 50% zostatku, ak bola dávka poberaná aspoň 3 po sebe idúce mesiace

Garančné poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Garančné poistenie slúži pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Z garančného poistenia sa poskytuje dávka garančného poistenia.

Úrazové poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Úrazové poistenie slúži pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania.

Z úrazového poistenia sa poskytujú (11):

 • Úrazový príplatok
 • Úrazová renta
 • Jednorazové vyrovnanie
 • Pozostalostná úrazová renta
 • Jednorazové odškodnenie
 • Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
 • Rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • Náhrada za bolesť
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Náhrada nákladov spojených s liečením
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Dôchodkové poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

V rámci systému dôchodkového zabezpečenia je štátne dôchodkové poistenie prvým dôchodkovým pilierom.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 • Starobné poistenie
 • Invalidné poistenie

Starobné poistenie

Je poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia.

Invalidné poistenie

Je poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Zo starobného poistenia sa poskytuje:

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský a vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

Z invalidného poistenia sa poskytuje:

 • Invalidný dôchodok
 • vdovský a vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

Nemocenské poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Nemocenské poistenie

 • Nemocenské dávky
 • Ošetrovné
 • Vyrovnávacia dávka
 • Tehotenské dávky
 • Materské dávky

Nemocenské dávky

 • Zamestnanec, SZČO, dobrovoľne poistený
 • Viac ako 10 dní PN
 • Potrebná žiadosť
 • 1. – 3. deň PN 25% DVZ
 • 4. – x. deň PN 55% DVZ

Ošetrovné

 • Člen rodiny potrebuje celodenné ošetrovanie
 • Krátkodobé do 14 dní; Dlhodobé do 90 dní
 • Potrebná žiadosť
 • 55% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Vyrovnávacia dávka

 • Ak z dôvodu tehotenstva, alebo pôrodu došlo ku preradeniu na inú pracovnú pozíciu dôsledkom čoho klesol príjem
 • Od začiatku tehotenstva do 9. mesiaca po pôrode
 • Potrebná žiadosť
 • 55% rozdielu DVZ pred preradením a po preradení

Tehotenské dávky

 • Kompenzácia zvýšených výdavkov v tehotenstve
 • Od 13. týždňa do pôrodu
 • Potrebná žiadosť
 • 15% DVZ nie však menej ako 10% maximálneho DVZ (7,45 – 11,17)

Materské dávky

 • Počas tehotenstva a po pôrode
 • Matka alebo otec
 • Otec po 6. týždni po pôrode
 • Do 3 rokov dieťaťa
 • Potrebná žiadosť
 • 75% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Systém sociálneho poistenia

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Je najdôležitejšou a najrozsiahlejšou časťou sociálnej ochrany občana.

Ide spravidla o povinné poistenie, založené na platení odvodov a poberaní dávok. Ale umožňuje aj dobrovoľné poistenie.

Upravuje ho Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení.

V systéme sociálneho poistenia sa vyplácajú rôzne dávky sociálneho poistenia (23).

Sociálne poistenie

Povinné sociálne poistenie je:

Dobrovoľné sociálne poistenie môže byť:

 • Nemocenské poistenie
 • Dôchodkové poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti

Nemocenské poistenie

 • Nemocenské dávky
 • Ošetrovné
 • Vyrovnávacia dávka
 • Tehotenské dávky
 • Materské dávky

Nemocenské dávky

 • Zamestnanec, SZČO, dobrovoľne poistený
 • Viac ako 10 dní PN
 • Potrebná žiadosť
 • 1. – 3. deň PN 25% DVZ
 • 4. – x. deň PN 55% DVZ

Ošetrovné

 • Člen rodiny potrebuje celodenné ošetrovanie
 • Krátkodobé do 14 dní; Dlhodobé do 90 dní
 • Potrebná žiadosť
 • 55% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Vyrovnávacia dávka

 • Ak z dôvodu tehotenstva, alebo pôrodu došlo ku preradeniu na inú pracovnú pozíciu dôsledkom čoho klesol príjem
 • Od začiatku tehotenstva do 9. mesiaca po pôrode
 • Potrebná žiadosť
 • 55% rozdielu DVZ pred preradením a po preradení

Tehotenské dávky

 • Kompenzácia zvýšených výdavkov v tehotenstve
 • Od 13. týždňa do pôrodu
 • Potrebná žiadosť
 • 15% DVZ nie však menej ako 10% maximálneho DVZ (7,45 – 11,17)

Materské dávky

 • Počas tehotenstva a po pôrode
 • Matka alebo otec
 • Otec po 6. týždni po pôrode
 • Do 3 rokov dieťaťa
 • Potrebná žiadosť
 • 75% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Dôchodkové poistenie

V rámci systému dôchodkového zabezpečenia je štátne dôchodkové poistenie prvým dôchodkovým pilierom.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 • Starobné poistenie
 • Invalidné poistenie

Starobné poistenie

Je poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia.

Invalidné poistenie

Je poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Zo starobného poistenia sa poskytuje:

 • Starobný dôchodok
 • Predčasný starobný dôchodok
 • Vdovský a vdovecký dôchodok
 • Sirotský dôchodok

Z invalidného poistenia sa poskytuje:

 • Invalidný dôchodok
 • Vdovský a vdovecký dôchodok
 • Sirotský dôchodok

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie slúži pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania.

Z úrazového poistenia sa poskytujú (11):

 • Úrazový príplatok
 • Úrazová renta
 • Jednorazové vyrovnanie
 • Pozostalostná úrazová renta
 • Jednorazové odškodnenie
 • Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
 • Rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • Náhrada za bolesť
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Náhrada nákladov spojených s liečením
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Garančné poistenie

Garančné poistenie slúži pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Dávka garančného poistenia

Z garančného poistenia sa poskytuje dávka garančného poistenia.

Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti slúži pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v tomto období

Dávka v nezamestnanosti

Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti.
Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený.

 • Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.
 • Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.
 • Potrebná žiadosť
 • 50% DVZ
 • Poskytovaná na 6 mesiacov
 • Je možné požiadať o vyplatenie 50% zostatku, ak bola dávka poberaná aspoň 3 po sebe idúce mesiace