Archív značiek: Sociálne poistenie

Systém sociálneho poistenia

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Je najdôležitejšou a najrozsiahlejšou časťou sociálnej ochrany občana.

Ide spravidla o povinné poistenie, založené na platení odvodov a poberaní dávok. Ale umožňuje aj dobrovoľné poistenie.

Upravuje ho Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení.

V systéme sociálneho poistenia sa vyplácajú rôzne dávky sociálneho poistenia (23).

Sociálne poistenie

Povinné sociálne poistenie je:

Dobrovoľné sociálne poistenie môže byť:

 • Nemocenské poistenie
 • Dôchodkové poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti

Nemocenské poistenie

 • Nemocenské dávky
 • Ošetrovné
 • Vyrovnávacia dávka
 • Tehotenské dávky
 • Materské dávky

Nemocenské dávky

 • Zamestnanec, SZČO, dobrovoľne poistený
 • Viac ako 10 dní PN
 • Potrebná žiadosť
 • 1. – 3. deň PN 25% DVZ
 • 4. – x. deň PN 55% DVZ

Ošetrovné

 • Člen rodiny potrebuje celodenné ošetrovanie
 • Krátkodobé do 14 dní; Dlhodobé do 90 dní
 • Potrebná žiadosť
 • 55% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Vyrovnávacia dávka

 • Ak z dôvodu tehotenstva, alebo pôrodu došlo ku preradeniu na inú pracovnú pozíciu dôsledkom čoho klesol príjem
 • Od začiatku tehotenstva do 9. mesiaca po pôrode
 • Potrebná žiadosť
 • 55% rozdielu DVZ pred preradením a po preradení

Tehotenské dávky

 • Kompenzácia zvýšených výdavkov v tehotenstve
 • Od 13. týždňa do pôrodu
 • Potrebná žiadosť
 • 15% DVZ nie však menej ako 10% maximálneho DVZ (7,45 – 11,17)

Materské dávky

 • Počas tehotenstva a po pôrode
 • Matka alebo otec
 • Otec po 6. týždni po pôrode
 • Do 3 rokov dieťaťa
 • Potrebná žiadosť
 • 75% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Dôchodkové poistenie

V rámci systému dôchodkového zabezpečenia je štátne dôchodkové poistenie prvým dôchodkovým pilierom.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 • Starobné poistenie
 • Invalidné poistenie

Starobné poistenie

Je poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia.

Invalidné poistenie

Je poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Zo starobného poistenia sa poskytuje:

 • Starobný dôchodok
 • Predčasný starobný dôchodok
 • Vdovský a vdovecký dôchodok
 • Sirotský dôchodok

Z invalidného poistenia sa poskytuje:

 • Invalidný dôchodok
 • Vdovský a vdovecký dôchodok
 • Sirotský dôchodok

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie slúži pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania.

Z úrazového poistenia sa poskytujú (11):

 • Úrazový príplatok
 • Úrazová renta
 • Jednorazové vyrovnanie
 • Pozostalostná úrazová renta
 • Jednorazové odškodnenie
 • Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
 • Rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • Náhrada za bolesť
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Náhrada nákladov spojených s liečením
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Garančné poistenie

Garančné poistenie slúži pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Dávka garančného poistenia

Z garančného poistenia sa poskytuje dávka garančného poistenia.

Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti slúži pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v tomto období

Dávka v nezamestnanosti

Z poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti.
Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený.

 • Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.
 • Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.
 • Potrebná žiadosť
 • 50% DVZ
 • Poskytovaná na 6 mesiacov
 • Je možné požiadať o vyplatenie 50% zostatku, ak bola dávka poberaná aspoň 3 po sebe idúce mesiace