Archív značiek: Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Poistenie v nezamestnanosti slúži pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v tomto obdobíZ poistenia v nezamestnanosti sa poskytuje dávka v nezamestnanosti.
Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený.

  • Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.
  • Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.
  • Potrebná žiadosť
  • 50% DVZ
  • Poskytovaná na 6 mesiacov
  • Je možné požiadať o vyplatenie 50% zostatku, ak bola dávka poberaná aspoň 3 po sebe idúce mesiace