Archív značiek: Politika

Systém sociálnej pomoci

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia / Systém štátnej sociálnej podpory /

Predstavuje sociálnu intervenciu štátu, prostredníctvom ktorej sa za aktívnej pomoci občana snaží riešiť alebo zmierniť nepriaznivú sociálnu situáciu:

 1. pomoc v hmotnej núdzi – 417/2013
 2. pomoc v sociálnej núdzi – 448/2008
 3. náhradné výživné – 201/2008
 4. kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP – 447/2008

Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

 • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Úrazové poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Úrazové poistenie slúži pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania.

Z úrazového poistenia sa poskytujú (11):

 • Úrazový príplatok
 • Úrazová renta
 • Jednorazové vyrovnanie
 • Pozostalostná úrazová renta
 • Jednorazové odškodnenie
 • Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
 • Rekvalifikácia a rekvalifikačné
 • Náhrada za bolesť
 • Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Náhrada nákladov spojených s liečením
 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Nemocenské poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Nemocenské poistenie

 • Nemocenské dávky
 • Ošetrovné
 • Vyrovnávacia dávka
 • Tehotenské dávky
 • Materské dávky

Nemocenské dávky

 • Zamestnanec, SZČO, dobrovoľne poistený
 • Viac ako 10 dní PN
 • Potrebná žiadosť
 • 1. – 3. deň PN 25% DVZ
 • 4. – x. deň PN 55% DVZ

Ošetrovné

 • Člen rodiny potrebuje celodenné ošetrovanie
 • Krátkodobé do 14 dní; Dlhodobé do 90 dní
 • Potrebná žiadosť
 • 55% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Vyrovnávacia dávka

 • Ak z dôvodu tehotenstva, alebo pôrodu došlo ku preradeniu na inú pracovnú pozíciu dôsledkom čoho klesol príjem
 • Od začiatku tehotenstva do 9. mesiaca po pôrode
 • Potrebná žiadosť
 • 55% rozdielu DVZ pred preradením a po preradení

Tehotenské dávky

 • Kompenzácia zvýšených výdavkov v tehotenstve
 • Od 13. týždňa do pôrodu
 • Potrebná žiadosť
 • 15% DVZ nie však menej ako 10% maximálneho DVZ (7,45 – 11,17)

Materské dávky

 • Počas tehotenstva a po pôrode
 • Matka alebo otec
 • Otec po 6. týždni po pôrode
 • Do 3 rokov dieťaťa
 • Potrebná žiadosť
 • 75% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Sociálna politika

Sociálna politika

Je cieľavedomá činnosť
štátu, organizácií, inštitúcií, subjektov,
ktorá zabraňuje vzniku sociálnej nerovnováhy,
vytvára priestor spolupodieľania sa na vyváženom vývoji
jednotlivca, rodín, skupín, komunít a celej spoločnosti.

Princípy sociálnej politiky (4)

 • Princíp spravodlivosti
 • Princíp solidarity
 • Princíp subsidiarity
 • Princíp participácie

Funkcie sociálnej politiky (5)

 • Ochranná funkcia
 • Prerozdeľovacia funkcia
 • Regulačná funkcia
 • Hospodárska funkcia
 • Spoločenská funkcia

Nástroje sociálnej politiky

 • Právo
 • Financie
 • Inštitúcie
 • Regulácie
 • Finančné a vecné dávky

Úlohy sociálnej politiky (3)

– reagovať na sociálne riziká
– reagovať na negatívne dôsledky
– eliminovať sociálne tvrdosti.

Aktéri sociálnej politiky

Sociálna politika sa realizuje prostredníctvom určitých subjektov, z ktorých ako hlavný vystupuje štát. Štát určuje obsah, ciele, úlohy i chápanie sociálnej politiky v rôznych etapách rozvoja spoločnosti. Na nižších stupňoch či úrovniach riadenia, ale aj v jednotlivých územných celkoch pôsobí veľa ďalších subjektov. Subjekty koncipujú, pripravujú a realizujú sociálnu politiku v rámci svojej pôsobnosti.

 • Štát a jeho orgány
 • VUC
 • Mestá
 • Obce
 • Zamestnávatelia
 • Zamestnávateľské a zamestnanecké odborové orgány
 • Charitatívne organizácie
 • Organizácie občianskych iniciatív
 • Cirkev
 • Občania

Prvky sociálnej politiky

Základné prvky sociálnej politiky reagujú na vybrané neželané situácie občanov: sociálna pomoc; predchádzajú a zmierňujú neželané dopady životných sociálnych udalostí u občanov: sociálna podpora; pripravujú podmienky a riešia očakávané sociálne udalosti: dôchodkové a zdravotné poistenie; podporujú žiaducu sociálnu zmenu: zdravotnícka politika, politika zamestnanosti, rodinná politika, bytová politika, systém vzdelávania.

Štátna sociálna ochrana

Je najkomplexnejším systémom, v ktorom pôsobí sociálne zabezpečenie ako komplexný systém inštitúcií, nástrojov a vzťahov, ktoré plnia 4 funkcie:

 • Sociálne funkcie
 • Ekonomické funkcie
 • Psychologické funkcie
 • Etické funkcie

Je spôsob starostlivosti o zabezpečenie všetkých podmienok pre život občanov: prirodzený rozvoj, riadnu výchovu a ochranu oprávnených záujmov, ochranu detí a mladistvých, zdravotne postihnutých, pomoc starším, ochranu migrujúcim pracovníkom, zabezpečenie práv zamestnaných…

Štátne sociálne politiky

Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky

Sociálnu prácu chápeme ako súčasť sociálnej politiky, najmä v oblasti ekonomických dotácií štátu. Vzťah medzi sociálnou politikou a sociálnou prácou môžeme porovnať aj na realizačnej úrovni. Sociálna politika sa realizuje na úrovni vlády, parlamentu či na jednotlivých rezortných ministerstvách.
Sociálna práca sa realizuje na problémovej úrovni v priamom kontakte s klientom.
Sociálnu prácu chápeme ako konkrétnu činnosť sociálneho pracovníka i jednotlivých sociálnych inštitúcií na realizácií sociálnej politiky na jednotlivých úrovniach v rôznych oblastiach a etapách života človeka.
Sociálna práca je zaradená medzi pomáhajúce profesie, teda profesionálne konanie sociálnych pracovníkov, ktoré je zamerané na poskytovanie pomoci, sprevádzanie a obnovovanie prirodzených sociálnych kompetencií jednotlivca, rodiny, skupiny alebo komunity.