Archív značiek: Systém štátnej sociálnej podpory

Systém štátnej sociálnej podpory

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia / Systém štátnej sociálnej podpory /

Systém štátnej sociálnej podpory sú 4 základné dávky a ostatné dávky, ktoré sa poskytujú bez toho, že by sa skúmal príjem. Ak nastane určitá sociálna situácia, je takáto dávka občanovi vyplatená

Základné

 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Prídavok na dieťa
 • Rodičovský príspevok
 • Príspevok na pohreb

Ostatné

 • Príspevok na starostlivosť o dieťa
 • Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 deti alebo ktorým sa v priebehu 2 rokov opakovane narodili dvojčatá
 • Príplatok k prídavku na dieťa

Náhradná rodinná starostlivosť (5)

 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti
 • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti
 • Opakovaný príspevok dieťaťu zvereného do náhradnej starostlivosti
 • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
 • Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 

Podpora rodín (6)

Rodiny s deťmi podporuje štát finančnými jednorazovými a opakovanými štátnymi sociálnymi dávkami. Tieto dávky majú prispieť rodičom na výdavky spojené s narodením dieťaťa alebo viacerých detí súčasne a pomôcť im so zabezpečením starostlivosti o nezaopatrené deti, ich výchovu a výživu.

Pri poskytovaní štátnej podpory rodinám s deťmi sa nesleduje príjem rodiny, a preto sa ani príjem rodiny netestuje, až na výnimku pri poskytovaní náhradného výživného.

Dávky poskytované rodinám s deťmi v rámci systému štátnej sociálnej podpory sú financované výlučne zo štátneho rozpočtu a ich poskytovanie je legislatívne upravené zákonmi.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok na viac súčasne narodených detí

Príspevok na starostlivosť o dieťa

Rodičovský príspevok

Prídavok na dieťa

 • 25,5 Eur / mesiac / dieťa
 • Pri nástupe do školy 1x 104,76 Eur

Príplatok k prídavku na dieťa

Príspevok na pohreb

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

 • Plnoletá FO
 • Zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou
 • Trvalý alebo prechodný pobyt v SR
 • Potrebná žiadosť na ÚPSVAR
 • Potrebné potvrdenie z pohrebného ústavu
 • 79,67 Eur