Archív značiek: Pomoc v sociálnej núdzi

Systém sociálnej pomoci

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia / Systém štátnej sociálnej podpory /

Predstavuje sociálnu intervenciu štátu, prostredníctvom ktorej sa za aktívnej pomoci občana snaží riešiť alebo zmierniť nepriaznivú sociálnu situáciu:

  1. pomoc v hmotnej núdzi – 417/2013
  2. pomoc v sociálnej núdzi – 448/2008
  3. náhradné výživné – 201/2008
  4. kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP – 447/2008

Životné minimum

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm:

  • 218,06 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 152,12 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 99,56 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.