Sociálna politika

Sociálna politika

Je cieľavedomá činnosť
štátu, organizácií, inštitúcií, subjektov,
ktorá zabraňuje vzniku sociálnej nerovnováhy,
vytvára priestor spolupodieľania sa na vyváženom vývoji
jednotlivca, rodín, skupín, komunít a celej spoločnosti.

Princípy sociálnej politiky (4)

 • Princíp spravodlivosti
 • Princíp solidarity
 • Princíp subsidiarity
 • Princíp participácie

Funkcie sociálnej politiky (5)

 • Ochranná funkcia
 • Prerozdeľovacia funkcia
 • Regulačná funkcia
 • Hospodárska funkcia
 • Spoločenská funkcia

Nástroje sociálnej politiky

 • Právo
 • Financie
 • Inštitúcie
 • Regulácie
 • Finančné a vecné dávky

Úlohy sociálnej politiky (3)

– reagovať na sociálne riziká
– reagovať na negatívne dôsledky
– eliminovať sociálne tvrdosti.

Aktéri sociálnej politiky

Sociálna politika sa realizuje prostredníctvom určitých subjektov, z ktorých ako hlavný vystupuje štát. Štát určuje obsah, ciele, úlohy i chápanie sociálnej politiky v rôznych etapách rozvoja spoločnosti. Na nižších stupňoch či úrovniach riadenia, ale aj v jednotlivých územných celkoch pôsobí veľa ďalších subjektov. Subjekty koncipujú, pripravujú a realizujú sociálnu politiku v rámci svojej pôsobnosti.

 • Štát a jeho orgány
 • VUC
 • Mestá
 • Obce
 • Zamestnávatelia
 • Zamestnávateľské a zamestnanecké odborové orgány
 • Charitatívne organizácie
 • Organizácie občianskych iniciatív
 • Cirkev
 • Občania

Prvky sociálnej politiky

Základné prvky sociálnej politiky reagujú na vybrané neželané situácie občanov: sociálna pomoc; predchádzajú a zmierňujú neželané dopady životných sociálnych udalostí u občanov: sociálna podpora; pripravujú podmienky a riešia očakávané sociálne udalosti: dôchodkové a zdravotné poistenie; podporujú žiaducu sociálnu zmenu: zdravotnícka politika, politika zamestnanosti, rodinná politika, bytová politika, systém vzdelávania.

Štátna sociálna ochrana

Je najkomplexnejším systémom, v ktorom pôsobí sociálne zabezpečenie ako komplexný systém inštitúcií, nástrojov a vzťahov, ktoré plnia 4 funkcie:

 • Sociálne funkcie
 • Ekonomické funkcie
 • Psychologické funkcie
 • Etické funkcie

Je spôsob starostlivosti o zabezpečenie všetkých podmienok pre život občanov: prirodzený rozvoj, riadnu výchovu a ochranu oprávnených záujmov, ochranu detí a mladistvých, zdravotne postihnutých, pomoc starším, ochranu migrujúcim pracovníkom, zabezpečenie práv zamestnaných…

Štátne sociálne politiky

Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky

Sociálnu prácu chápeme ako súčasť sociálnej politiky, najmä v oblasti ekonomických dotácií štátu. Vzťah medzi sociálnou politikou a sociálnou prácou môžeme porovnať aj na realizačnej úrovni. Sociálna politika sa realizuje na úrovni vlády, parlamentu či na jednotlivých rezortných ministerstvách.
Sociálna práca sa realizuje na problémovej úrovni v priamom kontakte s klientom.
Sociálnu prácu chápeme ako konkrétnu činnosť sociálneho pracovníka i jednotlivých sociálnych inštitúcií na realizácií sociálnej politiky na jednotlivých úrovniach v rôznych oblastiach a etapách života človeka.
Sociálna práca je zaradená medzi pomáhajúce profesie, teda profesionálne konanie sociálnych pracovníkov, ktoré je zamerané na poskytovanie pomoci, sprevádzanie a obnovovanie prirodzených sociálnych kompetencií jednotlivca, rodiny, skupiny alebo komunity.


Pridaj komentár