Archív značiek: Spása

Richard Rohr: Na prahu premeny 351.: Zlo nestojí ani na prvom ani na poslednom mieste

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo päťdesiaty prvý

„Zlo a hriech sú skutočne bolestivé, ale nie sú rozhodujúce. Nepredstavujú ani základnú, ani konečnú pravdu. Tak v skutočnosti znie hlavné posolstvo kresťanstva! Genezis začína tvrdením, že všetko stvorenie „je dobré“ od samého začiatku (Gn 1,10n), a vzkriesenie ukrižovaného Ježiša bolo potom Božím zasľúbením ľudstvu, že poslednou kapitolou všetkých ľudských ukrižovaní bude vzkriesenie! Váš svetonázor vás môže „spasiť“ dokonca i na nevedomej úrovni a zbaviť vás úzkostí, pochybností o sebe samých a pocitu, že nie ste súčasťou ničoho väčšieho. Občas mi napadá, že väčšina „spásy“ sa najúčinnejšie odohráva práve na nevedomej úrovni.

Posledné, konečné a definitívne slovo bude mať Božia Milosť a Milosrdenstvo. My nie sme mocnejší než Boh. „Zotrie im každú slzu z očí. A smrti už nebude, ani žiaľu ani náreku ani bolesti už nebude – pretože čo bolo, pominulo,“ hovorí sa na posledných stránkach Biblie (Zjv 21, 4).

Akú najúžasnejšiu milosť som zažil tento týždeň?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 382.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na štvrtok 27.05. 2021.

„Boh so svojím vyvoleným ľudom uzavrel dve zmluvy alebo dohody. Obe boli určené na riešenie problému hriechu, ktorý bol bariérou medzi Otcom a jeho deťmi. Keď už bol hriech vyriešený, Boh mohol mať blízky a dôverný vzťah so svojimi vyvolenými; mohol byť pre nich Otcom. 

V pôvodnej zmluve si Boh vybral Izraelitov ako svoj osobitný ľud; národ, ktorý chcel požehnať, aby prosperoval. Stará zmluva mala rôzne časti, ktoré vyvrcholili tým, že Mojžiš sa stretol s Bohom na hore Sinaj a prijal desať prikázaní a zákony pre život. Keby sa tieto zákony dodržiavali, ľudia by boli požehnaní. Ak však ľudia porušili zákony, nasledovali tresty. Izraeliti sľúbili, že urobia všetko podľa pokynov a obetujú zvieratá na ratifikáciu zmluvy (Exodus 24). Mojžiš potom šiel na štyridsať dní na horu. Izraeliti sa čoskoro odvrátili od Boha a vytvorili si vlastného boha, zlaté teľa. Celý Starý zákon hovorí o ľuďoch, ktorí súhlasili s nasledovaním Boha, ale v krátkom čase sa odvrátili. Keď sa život stal ťažkým a diali sa zlé veci, volali k Bohu a obrátili sa späť k nemu. Nanešťastie návrat bol krátkodobý a netrvalo dlho a znova zhrešili. Problém hriechu sa nevyriešil. 

Boh sa teda rozhodol pre novú zmluvu, ktorá je v Novom zákone. V novej zmluve sa Ježiš stáva obeťou za hriech. Je to obeta prinesená raz navždy, na rozdiel od obetí starej zmluvy, ktoré si vyžadovali pravidelné a opakované obetovanie. Nie je to len pre Izraelitov, je to pre celé ľudstvo, pre vás a pre mňa. Zaslúžime si to? Môžeme pre to sami niečo urobiť? Nie. Je to bezplatný dar od Ježiša pre nás a pre Otca, aby bolo možné obnoviť vzťah medzi nami.

Jeremiáš bol starozákonný prorok. Prorokoval o vyhnanstve Izraelitov, pretože sa odvrátili od Boha. Dal však tiež nádej na obnovu. 31.kapitola Jeremiáša je krásnym záznamom o Otcovej láske ku svojim deťom a prísľubom novej zmluvy, ktorú Ježiš ustanoví. Ak máte čas, odporúčam vám prečítať si túto kapitolu.

Pri poslednej večeri vzal Ježiš chlieb a víno. Lámal chlieb, aby ukázal, ako sa bude lámať jeho telo, a ponúkol víno predstavujúce jeho krv a jeho obetu za naše hriechy. Pretože bol čistý, nepoškvrnený a bez hriechu, mohol zomrieť a zaplatiť za všetky naše hriechy. Tak otvoril cestu k Otcovi.

Výsledkom je, že je nám odpustené, úplne odpustený každý hriech, ktorý vyznáme a za ktorý činíme pokánie. O týchto hriechoch nie sú nijaké záznamy, pretože Ježiš zaplatil cenu. Z tohto dôvodu by sme mali odpúšťať iným tak, ako nám bolo odpustené. Mali by sme tiež odpustiť sebe; nechceme, aby Ježišova smrť bola márna tým, že zostaneme v neodpustení. Je niekto, komu potrebujete odpustiť?

Okrem toho máme priamy prístup k nášmu Otcovi a môžeme s ním mať dôverný vzťah. Keď sa to stane, na rozdiel od Izraelitov už nie sme v pokušení hrešiť rovnako ako predtým. Poznáme zákony a chceme ich dodržiavať a jeho láska zmení naše srdcia. Preto je srdce také dôležité. Náš vzťah s Bohom je založený na tom, čo sa deje v našich srdciach. Ste pripravení pozvať Otca do svojho srdca?“

Spriateľte sa s temným rytierom

Deň dvesto desiaty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Čím menej sme si vedomí svojho tieňového ja, tým väčšie škody napácha. Cirkevné učenie o pokání, spovedi a odpustení dáva veľký zmysel. Je nevyhnutné v určitú chvíľu povedať najmenej jednému inému človeku:

Volám sa Joe a som alkoholik“

(alebo závislý na sexe, alebo workoholik, alebo muž, ktorý nedokáže milovať). Nech už je to čokoľvek, vyneste to z temnoty a

„kde sa rozjasní, tam je svetlo“

(Ef 5,14).

To sa myslí tým, keď sa hovorí, aby sme sa spriatelili s tieňom. Hrdina príbehov o svätom grále dostal radu, aby Temného rytiera nezabíjal, ale aby sa s ním spriatelil. Trvalo mi roky, než som tomu porozumel, ale teraz si hovorím, či vôbec existuje iná cesta, ako prekonať zlo, než tá, že ho donútime, aby pracovalo pre nás a aby stálo na našej strane. To je to, čo Ježiš urobil na kríži, keď zo svojej vlastnej vraždy urobil spásu celého sveta. Nezahubil svojich vrahov, ale odpustil im, pretože „nevedia, čo činia“ (Lk 23, 34). Tieň nikdy nevie, čo robí.

Akými spôsobmi som sa vyznal zo svojich hriechov a vyviedol svoju temnotu na svetlo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 236.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoDesiaty #Ježiš #Kríž #SmrťNaKríži #Vražda #Spása #TemnýRytier #Temnota #Svetlo #Spoveď #Pokánie #Hriech #PovedaťOHriechu #VyviesťSvojuTemnotuNaSvetlo #TemnotaNaSvetle #SpriateliťSaSTemnýmRytierom #Hrdina #Ef #Lk #NezabiťTemnéhoRytiera #SvätýGrál #ZloPracujePreNás #DonútiťZloPracovaťPreNás