Archív značiek: Malomocenstvo

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 11.11. 2020.

Streda

Chovatelia oviec dávajú svoje ovce do dezinfekcie. Ovce sa berú z poľa a ponoria sa do kúpeľa, ktorý ich čistí a lieči infekcie. Keď my prechádzame kúpeľom znovuzrodenia, tak ako ovce, zanechávame staré veci a stávame sa novými. Pavol dáva do kontrastu starý spôsob života s novým. Nie je to okamžitá, ale celoživotná cesta premeny, aby sme sa viac podobali Ježišovi.

Starý spôsob života je momentálne viditeľný v uliciach Liverpoolu. Mali by sme byť v lockdowne bez toho, aby sme sa stretli s kýmkoľvek mimo svojej domácnosti. Mali by sme dodržiavať sociálne odstupy a po desiatej večer žiaden alkohol. Ale to, čo vidíte v Liverpoole, vyzerá ako čas párty, keď sa ľudia zhromažďujú a pijú, otroci túžob a pôžitkov. Neexistuje žiadna poslušnosť a rešpekt voči autorite. Môžem sa klamať tým, že si myslím, že ja by som to neurobila, ale možno v iných oblastiach, ako je dodržiavanie rýchlostných limitov, nie som taká dobrá, ako si myslím. Ďalšími aspektmi starého spôsobu sú nenávisť voči sebe a iným, závisť a žiarlivosť a skutky, ktoré ubližujú ostatným alebo spôsobujú im utrpenie.

Ježišova obeta nás dvíha z tohto starého spôsobu života. Niektoré vzorce správania okamžite odpadnú, zatiaľ čo iným to trvá dlhšie. Sme povolaní byť poslušní voči autorite a rešpektovať ostatných ľudí. Každý je iný a je dobré ich prijať takých, akí sú. Pokúšať sa zmeniť ostatných tak, aby sa správali tak, ako si myslíme, že by mali, vedie iba k zlým vzťahom. S Robertom sme sa dlho snažili zmeniť jeden druhého. Nikdy to nefungovalo. Je oveľa pokojnejšie prijímať jeden druhého, akí sme. Je tiež dobré myslieť si to najlepšie o ostatných ľuďoch a veriť dobrým motívom ich činov. Robert mi jedného dňa povedal: „Chcem, aby si vedela, že som nikdy nemal úmysel ti ublížiť“, keď som zareagovala na niečo, čo povedal alebo urobil. Pomohlo mi to prestať mu robiť výčitky. Namiesto toho som sa začala obzerať vo svojom vnútri, aby som zistila, prečo reagujem tak, ako reagujem. Keď sme schopní byť vďační za zlých okolností, robíme pokrok. Nie som tam vždy, ale teraz som bližšie, ako keď som sa prvýkrát stretla s Ježišom.

Ježiš stretol desať malomocných, ktorí prosili o uzdravenie, ale iba jeden mal vďačné srdce. Všetci desiati sa poslušne išli ukázať kňazovi, aj keď neboli uzdravení. K ich uzdraveniu došlo na ceste. Za svoju poslušnosť dostali požehnanie. Ten, ktorý sa vrátil, aby poďakoval, dostal väčšie požehnanie; spásu od Ježiša, aj keď bol Samaritán. Jeho bolo požehnanie za vďačnosť. Väčšie požehnanie za väčšiu cnosť.

Môže byť dobré požiadať Ducha Svätého, aby vám pomohol identifikovať oblasti starého života a pomohol vám zmeniť sa. Povzbudí vás tiež tým, že vám ukáže oblasti, v ktorých ste sa už zmenili. Vidíte situácie, keď ste boli požehnaní kvôli poslušnosti alebo vďačnosti? Začnete praktizovať poslušnosť a hlavne vďačnosť? Buďte požehnaní.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Pondelok 16.3.2020

„Keď sa urazíme, môže to zablokovať Božie požehnanie.

Náman bol dôležitým človekom, zvyknutým na pocty a obdiv. V mnohých bitkách pre svojho kráľa vydobyl víťazstvo. Žiaľ, ochorel na malomocenstvo. Nádej mu prinieslo svedectvo dievčaťa – otrokyne. Oznámil to svojmu kráľovi, ktorý následne kontaktoval izraelského kráľa so žiadosťou o uzdravenie. Bol tu obrovský potenciál pre vznik nedorozumenia. Izraelský kráľ si myslel, že ide o zámienku na vyvolanie vojny. Keď sa Elizeus dopočul, čo sa stalo, pozval Námana na návštevu.

Elizeus Námana nakoniec ani nestretol. Iba mu odkázal, aby sa sedemkrát okúpal v Jordáne. Námanove očakávania neboli naplnené. Jeho sebavedomie a pýcha ho viedli k tomu, že sa urazil a v hneve sa obrátil, aby odišiel. Počúvol však svojich sluhov, keď apelovali na jeho udatnosť a veľkosť. Keby sa vyžadoval nejaký veľký skutok, určite by ho vykonal, tak prečo neskúsiť túto maličkosť. Výsledkom bolo jeho uzdravenie.

Ježiš rozpoznal, že podobná urážka okradla ľudí z Nazareta o Božie požehnanie. Aké by to bolo, byť v ten deň v synagóge v Nazarete? Keď Ježiš čítal z Izaiáša, vyvolal údiv a úžas. Moc a prisľúbenia jeho slov sa dotýkali sŕdc ľudí. To sa však zmenilo, keď si ľudia uvedomili, že Ježiš je Jozefov syn. Pretože ho poznali, začali ním pohŕdať. Ako mohol tvrdiť, že je prorok? Ako mohol hovoriť, že je pomazaný Bohom? A tak požadovali znamenie. Ježiš odpovedal, že prorokom sa nedostáva uznania v ich vlastnom domove, ale inde. Keď Ježiš odmietol dať znamenie, dav čoskoro zaujal nepriateľský postoj. Boli urazení, nahnevaní a pokúsili sa ho zabiť, ale Ježiš jednoducho prešiel pomedzi nich a odišiel.

Pravda Ježišových slov platí v Izraeli dodnes. Mnohí nepoznajú Ježiša ako Mesiáša. No jeho odkaz je po celom svete odovzdávaný tým, ktorí sú ochotní ho prijať.

Môžeš pomôcť šíriť tento odkaz. Podal si, ako dievča – otrokyňa, svedectvo o tom, čo pre teba Otec urobil? Niekomu to môže zmeniť život, ako sa to stalo Námanovi. Bol si urazený a nahnevaný, keď sa nesplnili tvoje očakávania? Možno by si si mohol vybaviť túto situáciu a spoznať, čo sa ti Otec snažil ukázať. „

#Boh #DennéZamyslenia #Zamyslenia #Hoxarovci #ManželiaHoxarovci #Elizeus #Ježiš #Malomocenstvo #UzdravenieZMalomocenstva #ProrokVoVlastnomDomove #StarýZákon #Uzdravenie #Predpoklad #UraziťSa #Urazenosť #Urazený #NesplnenýPredpoklad #Predpokladať

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

„Niekedy ľudia požiadajú Roberta alebo mňa, aby sme sa za nich modlili. Myslia si, že naše modlitby sú efektívnejšie. Že máme na Boha horúcu linku a že nás bude počúvať, keď ich nepočúva. To nie je pravda. Boh vo svojej milosti a milosrdenstve oslovuje všetok svoj ľud. Hľadá vzťah so všetkými.

Vidíme, ako Ježiš oslovuje malomocného v reakcii na jeho slová: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš mal súcit, natiahol sa a dotkol sa ho. Neuzdravil len jeho pokožku. Mohol povedať „buď zdravý“ a nedotknúť sa ho. To by uzdravilo jeho pokožku, ale nie jeho srdce. Jeho srdce bolo zlomené izoláciou a odmietnutím, ktoré malomocní zažívali. Ježišov dotyk priniesol hlboké uzdravenie.

Zoberme si izraelský tábor pri Eben-Ezeri. Čelia náročnej situácii. Zahynulo 4 000 mužov a Filištínci sú stále pripravení bojovať. Čo budú robiť? Spomenuli si na Archu zmluvy v Šíle. To bolo ich miesto na stretnutie s Bohom. Archa obsahovala najcennejšie predmety Izraela: kamenné tabule 10 prikázaniami, Áronovu tyč a nejakú mannu. Kňazi mali ísť do vnútornej miestnosti raz ročne, vstúpiť do svätyne svätých a kropiť krv, aby pokryli hriechy ľudu. Tu bolo miesto Archy. Ale Eliho synovia Boha nerešpektovali ani ho nectili, a tak priniesli Archu na bojisko.

Filištíni počuli, že Archa dorazila a boli vystrašení. Uctievali síce modly, ale uznali, že Boh Izraelitov je mocný. Vedeli, že Boh Izraelitov bol s nimi, keď utekali z Egypta a umožnil im zvíťaziť v mnohých bitkách. Napriek svojmu strachu sa zaviazali bojovať naplno.

Izraeliti nechápali, že existuje rozdiel medzi Božou prítomnosťou a Božími symbolmi. Verili, že Boží symbol vyhrá bitku za nich. Nie je to tak. Ich nárek je zaznamenaný v Žalme.

Ceníme si symboly a používame ich na to, aby nás spojili s Bohom. Sú užitočné, pokiaľ nám to umožňujú, ale nenahrádzajú vzťah s Bohom. Keď držíte kríž, ruženec, keď sa pozeráte na svetlo sviečky alebo akýkoľvek obrázok alebo symbol, ktorý máte, použite ich na zameranie sa na jedného z členov Trojice a na rozhovor s nimi, ako by ste boli tvárou v tvár inej osobe. „