Archív značiek: Prorok vo vlastnom domove

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Pondelok 16.3.2020

„Keď sa urazíme, môže to zablokovať Božie požehnanie.

Náman bol dôležitým človekom, zvyknutým na pocty a obdiv. V mnohých bitkách pre svojho kráľa vydobyl víťazstvo. Žiaľ, ochorel na malomocenstvo. Nádej mu prinieslo svedectvo dievčaťa – otrokyne. Oznámil to svojmu kráľovi, ktorý následne kontaktoval izraelského kráľa so žiadosťou o uzdravenie. Bol tu obrovský potenciál pre vznik nedorozumenia. Izraelský kráľ si myslel, že ide o zámienku na vyvolanie vojny. Keď sa Elizeus dopočul, čo sa stalo, pozval Námana na návštevu.

Elizeus Námana nakoniec ani nestretol. Iba mu odkázal, aby sa sedemkrát okúpal v Jordáne. Námanove očakávania neboli naplnené. Jeho sebavedomie a pýcha ho viedli k tomu, že sa urazil a v hneve sa obrátil, aby odišiel. Počúvol však svojich sluhov, keď apelovali na jeho udatnosť a veľkosť. Keby sa vyžadoval nejaký veľký skutok, určite by ho vykonal, tak prečo neskúsiť túto maličkosť. Výsledkom bolo jeho uzdravenie.

Ježiš rozpoznal, že podobná urážka okradla ľudí z Nazareta o Božie požehnanie. Aké by to bolo, byť v ten deň v synagóge v Nazarete? Keď Ježiš čítal z Izaiáša, vyvolal údiv a úžas. Moc a prisľúbenia jeho slov sa dotýkali sŕdc ľudí. To sa však zmenilo, keď si ľudia uvedomili, že Ježiš je Jozefov syn. Pretože ho poznali, začali ním pohŕdať. Ako mohol tvrdiť, že je prorok? Ako mohol hovoriť, že je pomazaný Bohom? A tak požadovali znamenie. Ježiš odpovedal, že prorokom sa nedostáva uznania v ich vlastnom domove, ale inde. Keď Ježiš odmietol dať znamenie, dav čoskoro zaujal nepriateľský postoj. Boli urazení, nahnevaní a pokúsili sa ho zabiť, ale Ježiš jednoducho prešiel pomedzi nich a odišiel.

Pravda Ježišových slov platí v Izraeli dodnes. Mnohí nepoznajú Ježiša ako Mesiáša. No jeho odkaz je po celom svete odovzdávaný tým, ktorí sú ochotní ho prijať.

Môžeš pomôcť šíriť tento odkaz. Podal si, ako dievča – otrokyňa, svedectvo o tom, čo pre teba Otec urobil? Niekomu to môže zmeniť život, ako sa to stalo Námanovi. Bol si urazený a nahnevaný, keď sa nesplnili tvoje očakávania? Možno by si si mohol vybaviť túto situáciu a spoznať, čo sa ti Otec snažil ukázať. „

#Boh #DennéZamyslenia #Zamyslenia #Hoxarovci #ManželiaHoxarovci #Elizeus #Ježiš #Malomocenstvo #UzdravenieZMalomocenstva #ProrokVoVlastnomDomove #StarýZákon #Uzdravenie #Predpoklad #UraziťSa #Urazenosť #Urazený #NesplnenýPredpoklad #Predpokladať