Exodus 90 89. deň

Trinásty týždeň

EXODUS 90: DEŇ 89 (10.4.2020)
BOHU BUĎ SLÁVA
Denný smerovník: 13. Týždeň Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať Krista. Zistil
si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš slobodný v 91. deň.
Položky skutkov:

  1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
  2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
  3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Nm 20, 1-13
V prvom mesiaci v štyridsiatom roku prišli Izraeliti, celá ich pospolitosť, na púšť Sin
a ľud sa utáboril v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju i pochovali. A keď ľud
nemal vody, zhŕkli sa proti Mojžišovi a Áronovi a ľud sa vadil s Mojžišom a kričal:
„Kiežby sme boli (aj my) pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Pánom! Prečo ste
doviedli Pánovu pospolitosť na túto púšť? Aby sme pomreli aj s naším dobytkom?
Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a priviedli na toto zlé miesto, do kraja, kde niet
zrna, ani fíg, ani viníc, ani granátových jabĺk, ba ani len vody na pitie?“ Vtedy
Mojžiš a Áron odišli od pospolitosti ku vchodu do stánku zjavenia a padli na tvár. I
zjavila sa im Pánova sláva a Pán povedal Mojžišovi: „Vezmi si palicu a zhromaždi
pospolitosť, ty a tvoj brat Áron, a pred ich očami rozkážte skale, aby dala vodu.
Vyvedieš vodu zo skaly a napojíš pospolitosť i jej dobytok.“ Mojžiš vzal palicu z jej
miesta pred Pánom, ako mu prikázal. Potom Mojžiš s Áronom zhromaždili
pospolitosť pred skalu a Mojžiš im povedal: „Počujte, vy buriči: Budeme vám môcť
vyviesť vodu z tejto skaly?“ Nato Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po
skale. I vyliala sa voda prúdom a napila sa pospolitosť aj jej dobytok. Ale potom
Pán povedal Mojžišovi a Áronovi: „Pretože ste mi neverili a neoslávili ste ma pred
očami Izraelitov, nevovediete tento ľud do krajiny, ktorú im dám.“ To sú vody
Meríby (Vody zvady), kde sa Izraeliti vadili s Pánom a (kde) sa na nich oslávil.

Rozjímanie:
Izraeliti opäť rebelujú proti Mojžišovi a Áronovi, tentokrát pre telesný
smäd. Táto scéna ti môže pripomenúť čítanie v deň 42 (Exodus 17). Tieto
dva scenáre sú podobné, ale v dnešnej scéne Boh žiada ísť o jeden krok
ďalej ako predtým aby ukázal svoju prozreteľnú slávu Izraelu.
Boh hovorí Mojžišovi aby prikázal skale aby dala vodu. Na rozdiel od
predošlých prípadov, keď Mojžiš musel udrieť skalu, tu stačia slová aby
vytryskla voda. To by bola pôsobivá scéna pre Izraelitov. Ale Mojžišova
pýcha sa stavia do cesty. Namiesto aby prehovoril na skalu, ako mu bolo
prikázané, neposlušne využíva autority svojho úradu a hovorí na ľudí,
smerujúc slávu, ktorá patrí Bohu na seba.
Mojžišove slová poodhaľujú jeho vinu: „Počujte, vy buriči: Budeme vám
môcť vyviesť vodu z tejto skaly?“ (Nm 20,10). Áno, úrad ktorý zastávajú
Mojžiš a Áron im poskytuje autoritu, ale taktiež vyžadujú pokornú
poslušnosť. Iba moc, ktorú im dal Boh môže spôsobiť, aby voda vyšla zo
skaly, ale Mojžiš takto koná z pýchy. Hovorí na ľudí, namiesto na skalu a
obracia oči Izraelitov na seba, namiesto na Boha. Aj napriek Mojžišovej
neposlušnosti, Boh dáva jeho ľuďom cez Mojžišov úrad – ale nie bez
dôsledkov pre Mojžiša.
Mojžiš stráca jeho privilégium vstúpiť do zasľúbenej zeme. S izraelitmi
teraz stojíš na okraji zasľúbenej zeme. Budeš bombardovaný s
možnosťami konať zo svojej pýchy. Tvoji priatelia, kolegovia aj tvoja
manželka či spolufarníci ťa budú chváliť za zvládnutie takého intenzívneho
duchovného cvičenia. Aká bude tvoja odpoveď? Dovolíš, aby ich oči ostali
fixované na teba, alebo ich nasmeruješ na Toho, ktorý má v skutočnosti
moc priviesť mužov do dňa 91 a ich život k slobode? Komu vzdáš česť za
to, že ťa priviedol na koniec tohto cvičenia? Komu patrí sláva za to, že ti
daroval vyslobodenie? Uznaj Božiu veľkú prácu v tebe dnes.

Pridaj komentár