EXODUS 90 90. DEŇ – ŠÉMA: VYBER SI ŽIVOT

Trinásty týždeň

Exodus 90 – Ostatné dni

ŠÉMA: VYBER SI ŽIVOT

13. Týždeň

Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.

Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať Krista. Zistil si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš slobodný v 91. deň.

Usmernenia pre tento týždeň:

  1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
  2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
  3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
  4. Pomodli sa, aby Boh udelil slobodu tebe a tvojmu bratskému spoločenstvu.
  5. Pomodli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode presne tak, ako sa aj oni modlia za teba. Keď učeníci prosili Ježiša, aby ich naučil modliť sa, on ich naučil modlitbu „Otče náš“ (viď Lk 11, 1-4 a Mt 6, 9-13). Spájaj sa každý deň so svojimi bratmi v Exode na celom svete v recitovaní tejto mocnej modlitby, na predchádzajúce úmysly (bod 6 a 7).

OTČE NÁŠ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEUTERONÓMIUM
Dt 6, 4 – 9; 30, 11 – 20


„Počuj, Izrael,
Pán je náš Boh, Pán jediný!
A ty budeš milovať Pána, svojho Boha,
celým svojím srdcom,
celou svojou dušou
a celou svojou silou.


A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami, a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. Veď tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba vysoký ani ďaleký; nie je v nebesách, aby si mohol vravieť: „Ktože vystúpi za nás do neba a kto nám ho znesie a dá nám ho počuť, aby sme ho plnili?“ Ani za morom nie je, aby si sa nevyhováral a nepovedal: „Ktože prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovať?!“ Naopak, veľmi blízko sú tie slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil.


– Hľa, dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa –

a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. Ale ak sa tvoje srdce odvráti, ak nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť a budeš sa klaňať iným bohom a uctievať ich, tak ti dnes oznamujem, že naisto zahynieš a nepobudneš dlho v krajine, do ktorej po prechode cez Jordán vojdeš, aby si ju zaujal. Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život a dlhodobé prebývanie v krajine, o ktorej prisahal Pán, tvoj Boh, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že im ju dá.“

Zamyslenie / Rozjímanie:

Kniha Deuteronómium nadväzuje na príbeh Exodu Izraela po štyridsiatich rokoch na púšti, keď generácia Izraelitov pochybujúcich o Bohu už vymrela. Mladší Izraeliti, nová generácia Izraela, sú teraz pripravení vstúpiť do zasľúbenej zeme.

Kniha Deuteronómium sa skladá zo série rozlúčkových prejavov, ktoré Mojžiš povedal novej generácii Izraelitov tesne pred svojou smrťou. Prvá časť dnešného Písma známa pod názvom Šéma – je to hebrejské slovo, ktoré znamená „počúvať“. Forma počúvania naznačená týmto slovom znamená zároveň počutie a spravodlivú reakciu. Mojžiš vyzýva túto novú generáciu Izraela, aby urobila to, čo neurobila ich predchádzajúca generácia. Vyzýva ich, aby počúvali zákon a odpovedali verným sledovaním.

Inými slovami, Mojžiš v podstate hovorí tejto generácii Izraelitov tri veci:
• Videli ste, kam vedie nevernosť voči Bohu.
• Poznáte podrobnosti o Božom pláne pre váš život.
• Vyberte si, že sa ním budete riadiť.

Táto rozumná a nekompromisná Mojžišova výzva je dnes pre nás platná rovnako ako pre novú generáciu Izraelitov. (Boží) plán je jasný. Modli sa každý deň, čiň vymedzené skutky asketizmu, ži bratstvo.

V druhej polovici dnešného čítania Mojžiš vysvetľuje Izraelitom podstatu výberu. Je to voľba života alebo smrti. Ak sa nová generácia rozhodne riadiť sa zákonom, vyberie si život. Naopak, ak si nebudú myslieť, že vymedzené zákony sú pre Boha dôležité alebo že je vhodné ich dodržiavať – ak budú počúvať, ale nerozhodnú sa podľa toho konať – v konečnom dôsledku si vyberú smrť.

Na úsvite zajtrajšieho dňa budeš slobodným mužom. Budeš súčasťou novej generácie mužov pripravených slúžiť svojej rodine a Cirkvi. Čo urobíš s touto slobodou? Čo urobíš s plánom, ktorý Ti Pán daroval v týchto deväťdesiatich dňoch?

• Videl si, kam vedie nevernosť voči Bohu.
• Poznáš podrobnosti o Božom pláne pre Tvoj život.
• Vyber si, že sa ním budeš riadiť.

Výber je na Tebe. Vyber si život.

Pridaj komentár