Exodus 90 88. deň

Trinásty týždeň

POCHYBUJEŠ, ŽE TO PÁN PRE TEBA MÔŽE SPRAVIŤ?
Denný smerovník: 13. Týždeň Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať Krista. Zistil
si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš slobodný v 91. deň.
Položky skutkov:

  1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
  2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
  3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Numeri 13,2-3; 13,25-14,3; 14,26-34
Pán hovoril Mojžišovi: „Pošli mužov, nech sa prezvedia o krajine Kanaán, ktorú
chcem dať Izraelitom. Z každého kmeňa pošli po jednom, všetci nech sú poprední
mužovia.“…
Po štyridsiatich dňoch, keď prezreli celú krajinu, vrátili sa späť. Prišli k Mojžišovi,
Áronovi a celej izraelskej pospolitosti na púšť Fáran do Kádeša a rozprávali im aj
celej pospolitosti a ukazovali im plody tejto krajiny. Hovorili im: „Prišli sme do
krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. A toto sú z nej
plody! Lenže ľud, čo v krajine býva, je mocný. Mestá sú opevnené a veľmi veľké. Aj
Enakových potomkov sme tam videli. V Negebe bývajú Amalekiti, na vrchoch
sídlia Hetejci, Jebuzejci a Amorejčania. Pri mori a na brehoch Jordána bývajú zasa
Kanaánčania.“ Tu sa Kaleb usiloval utíšiť ľud, ktorý brojil oproti Mojžišovi a zvolal:
„Poďme hneď a zaujmime krajinu, lebo ju môžeme dobyť!“ Ale mužovia, čo šli s
ním, vraveli: „Nie, nemôžeme ísť proti tomu ľudu veď je silnejší ako my! A
rozprávali Izraelitom nepravdy o krajine, ktorú prezreli: „Krajina, ktorú sme
krížom-krážom prešli, aby sme ju prezreli, je krajinou, ktorá požiera svojich
obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme tam videli, je vysokého vzrastu. Ba aj obrov
sme tam videli, Enakových synov z rodu obrov. Popri nich sme sa zdali ako
kobylky!“ Tu sa dal všetok ľud do kriku a národ nariekal cez celú noc, 2 všetci
Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi a celá pospolitosť im vravela: „Ach, keby

sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na púšti! Kiežby sme boli mŕtvi! 3 Prečo
nás chce Pán voviesť do tejto krajiny?! Aby sme pohynuli mečom? Či sa majú naše
ženy a malé deti stať korisťou? Nebude vari pre nás lepšie vrátiť sa do Egypta?“
Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: „Dokedy ešte bude tento naničhodný ľud proti
mne reptať? Počul som tupenie Izraelitov, ktorým sa previnili voči mne. Povedz im
teda: Tak, ako žijem – to je Pánov výrok -, naložím s vami tak, ako ste si otvorene
odo mňa žiadali. Tu na púšti popadajú vaše telá. Vy všetci, čo ste boli prehliadnutí,
vy všetci bez výnimky od dvadsiateho roku nahor, lebo ste reptali proti mne. Nik z
vás nevojde do krajiny, o ktorej som so zdvihnutou rukou sľúbil, že vám ju dám,
okrem Jefonovho syna Kaleba a Nunovho syna Jozueho. Vaše malé deti však, o
ktorých ste vraveli, že budú korisťou, tie tam vovediem a ony spoznajú krajinu,
ktorou ste vy pohrdli. Vaše mŕtve telá sa rozpadnú tu na púšti a vaši synovia budú
štyridsať rokov blúdiť po púšti a budú pykať za váš odpad, kým ich telá nepohynú
na púšti. Bude to podľa počtu dní v ktorých ste sa vyzvedali o krajine, štyridsať dní,
rátajúc deň za rok, budete pykať za svoje pochybenie. Teda štyridsať rokov, aby
ste poznali, čo znamená, keď sa ja vzdialim.
Rozjímanie
Izraeliti konečne prišli k okraju zasľúbenej zeme. Zem je presne ako to
opísal Boh, ale nie je to ako to očakávali Izraeliti. Oplýva medom a mliekom, to
áno, ale tiež je okupovaná silnými a ozbrojenými ľuďmi.
Možno dnes zažívaš veľkú slobodu. Na druhú stranu možno nezažívaš až
takú slobodu. Možno si sa zasekol na púšti. Možno sa prejedáš sladkosťami,
pripojil si sa na Netflix, nevieš sa odtrhnúť od investovania na burze tak ako by si
možno chcel, upadol si k pornografii alebo masturbácii. To je možno reálna
situácia. Znamená to, že nemôžeš vstúpiť do zasľúbenej zeme?
Pozri sa na písmo. Uprostred ich Exodu, Izraeliti padlo do hriechov tela.
Vrátili sa k uctievaniu modiel a mali orgie (Ex 32, 1-6). Odvrhol Boh týchto ľudí a
vzdal sa plánu priviesť ich do prisľúbenej zeme? Nie. Dal Izraelitom plán – zákon,
ktorý sa zachoval v knihe Levitikus. To bolo zároveň spravodlivé aj milosrdné.
Tento plán má viesť k odpusteniu, znovuspojeniu s Bohom a cestu do zasľúbenej
zeme, ak Izraeliti činili pokánie a rozhodli sa ho prijať.
Aj keď hriechy Izraelitov ich neodrezali od prisľúbenej zeme, dnes
vidíme, že ich pochybnosti voči Bohu áno. Pán ťa chce priviesť k úplnej slobode.
Pochybuješ, že to Pán môže pre teba spraviť?
Rozprávaj sa o tom dnes úprimne s Pánom vo svojej svätej hodine.

Pridaj komentár