Exodus 90 87. deň

Trinásty týždeň

EXODUS 90: DEŇ 87 (8.4.2020)
PLÁN FUNGUJE
Denný smerovník: 13. Týždeň Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať
Krista. Zistil si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš
slobodný v 91. deň.
Položky skutkov:

  1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
  2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
  3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Numeri 1,1–4,17–19; 10,11–12; 11,4–6
Pán hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj v stánku zjavenia v prvý deň druhého
mesiaca druhého roku po ich východe: „Spočítajte všetkých mužov celej
pospolitosti Izraelových synov podľa ich rodov a rodín, podľa počtu mien
všetky mužské osoby, hlavu po hlave. Od dvadsiateho roku nahor
prehliadnite ty a Áron po skupinách všetkých bojaschopných v Izraeli a pri
tom budú s vami po jednom z každého kmeňa, vždy hlava svojej rodiny.
Mojžiš s Áronom vzali týchto menami označených mužov k sebe a v prvý
(deň) druhého mesiaca zhromaždili celé pospolitosť a prehliadli ju podľa
rodov, rodín a počtu mien od dvadsiateho roku nahor, hlavu po hlave, ako
Mojžišovi prikázal Pán. Prehliadal ich na púšti Sinaj. V druhom roku, v
druhom mesiaci, na dvadsiaty deň mesiaca sa oblak zdvihol z príbytku
zákona. Izraeliti sa dali na pochod a po skupinách tiahli z púšte Sinaj, až sa
oblak zniesol dolu na púšti Fáran. Primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal
chuť na iné jedlá a potom sa začali aj Izraeliti opätovne žalovať a hovorili:

„Kto nám dá jesť mäso? Rozpamätúvame sa na ryby, ktoré sme zadarmo
jedávali v Egypte, na uhorky a dyne, na pór, cibuľu a cesnak.
Rozjímanie:
Kniha Numeri, podobne ako kniha Levitikus pokračuje tam, kde skončila
Kniha Exodus. To je preto, lebo Levitikus slúži skôr ako doplnková kniha do
hlbšieho príbehu Písma. Levitikus predkladá veľa rituálov, ktorých sa
musia Izraeliti pridŕžať, ale nepokrýva chronologicky čas udalostí. Prvý
verš knihy Numeri nepatrne poukazuje na mimoriadny význam knihy
Levitikus v celkovom príbehu Písma: „Pán hovoril k Mojžišovi.. v stánku
zjavenia“ (Nm 1,1).
Ako vieme, Mojžišovi bolo zakázané vstúpiť do stánku stretnutia s Bohom.
Teraz mu to bolo opäť umožnené, čo znamená, že rituály dané Izraellitom
Bohom v knihe Levitikus fungovali. Zauvažuj na chvíľu, čo sa stalo. Ľud
Izraela hrešil pred Bohom. Ako dôsledok ich Boh spravodlivo odsúdil ako
nehodných vstúpiť do jeho prítomnosti. V jeho otcovskom súcite Boh
predložil súbor pravidiel pre Izraelitov ako plán, ktorý ich môže očistiť a
oslobodiť, aby mohli vstúpiť opäť do jeho prítomnosti za predpokladu, že
sa rozhodnú postupovať podľa plánu.
Znie ti to povedome?
Rituálne zákony boli náročné pre Izraelitov, tak ako sú disciplíny tohto
duchovného cvičenia náročné pre nás. Tá krásna a dôležitejšia vec je: Boh
je dobrý, jeho plán je dobrý a jeho plán funguje.
Izraeliti sú konečne opäť na ceste. Nasledujúc Pána cestujú cez púšť do
divočiny Farán. Izraeliti už v tomto okamihu strávili na púšti viac ako rok,
väčšinu z toho strávili na úpätí vrchu Sinaj. Videli Boha robiť úžasné veci
pre nich – rany v Egypte, rozdelenie Červeného mora, dával im jedlo a
vodu na púšti viac ako rok a súcitne im poskytol plán k slobode potom, čo
sa od neho odvrátili a klaňali sa zlatému teľaťu. Napriek tomu to
Izraelitom nestačí. Stále si prajú vrátiť sa späť k jedlu do Egypta, slepý k
otroctvu, ktoré by im toto rozhodnutie prinieslo.
Kde sa vidíš v tomto príbehu?
Deväťdesiat dní končí tento týždeň. Bol si svedkom ako Pán spravil veľa
úžasných vecí v tvojom živote. Stále sa sťažuješ? Vieš, že plán funguje, ak
sa ho pridŕžaš. Zvažuješ, že opustíš svojich bratov, aby si sa mohol
prejedať koláčmi v Egypte? Si slepý k otroctvu, ktoré by prinieslo také
rozhodnutie? Pozri na kríž. Buď dnes vďačný. Buď vďačný za všetko, čo ti
doteraz poskytol na púšti a vyber si ho nasledovať.

Pridaj komentár