Archív značiek: List Hebrejom

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 12. 01. 2021.

Utorok 12.1.2021

„Niektorí ľudia si myslia, že anjeli sú nadradení obyčajným ľuďom, a že sú od nich mocnejší. V Starom zákone anjeli vystupujú ako mocné stvorenia. Napomínajú ľudí, keď idú nesprávnou cestou (Balám). Preklínajú nepriateľov Pána (Kniha Sudcov 5). Sú nástrojom Božieho súdu (2. kniha Samuelova 24, 16–17). Zabíjajú celé armády (2. kniha Kráľov 19, 35), ale tiež ľudí zachraňujú (Daniel 3, 25 a 6, 22). Stručne povedané, konajú tak, že trestajú ľudí, ktorí odmietli Božie cesty, ale naprávajú a pomáhajú tým, ktorí dodržiavajú Zákon.

Keď sa pozrieme do Nového zákona, tam sa z anjelov stali poslovia, ktorí povzbudzujú a vedú Bohom vyvolený ľud. Prečo sa ich úloha tak pozoruhodne zmenila? Vysvetlenie nám podáva autor Listu Hebrejom: Urobil si človeka, na chvíľu len o niečo menšieho od anjelov, no potom si ho ovenčil slávou a cťou a všetko, vrátane anjelov, si mu položil pod nohy. V tomto čítaní sú obsiahnuté dva pohľady. Jeden z nich hovorí o Ježišovi, ktorý bol na dobu, keď sa stal človekom, postavený nižšie ako anjeli. Keď však porazil hriech a smrť, stal sa väčším od anjelov. Druhý pohľad hovorí o ľudských bytostiach, ktoré boli menšie od anjelov, keď sa v Starom zákone oddelili od Boha. Keď sa však ľudia zjednotili s Ježišom prostredníctvom viery, stali sa vyššími od anjelov.

Na počiatku boli všetci anjeli v nebi, ale tretina z nich bola neskôr zvrhnutá na Zem so Satanom, ktorý bol vyhnaný z neba. O týchto padlých anjeloch možno uvažovať ako o démonických alebo nečistých duchoch. V dnešnom evanjeliu sv. Marka je muž s nečistým duchom. Nečistý duch vie, kto je Ježiš (poznal ho skôr, ako padol), a pretože je zjednotený s človekom, vie aj ten človek, kto je Ježiš. Stačilo vysloviť niekoľko slov a nečistý duch odišiel. Muž je teraz prostredníctvom viery zjednotený s Ježišom a je uzdravený.

Dnešné úryvky obsahujú duchovnú pravdu, ktorá je veľmi povzbudivá. Predstavme si, že sa človek chce zbaviť nečistých duchov. Jediné, čo musí urobiť, je zjednotiť sa s Ježišom prostredníctvom viery. Nečistí duchovia potom odídu na príkaz človeka, ktorý zdieľa Ježišovu moc nad nimi. Uvediem príklad. Predpokladajme, že človek je nečistým duchom zvádzaný k sledovaniu pornografie. Mnohokrát sa s tým pokúšal prestať, ale nedokázal to. Potom sa stretol s Ježišom a uveril v neho. Vie, že zdieľa Ježišovu autoritu a rozkáže nečistým duchom, aby odišli. Oni to urobia. Jedného dňa sa opäť ocitne v pokušení pozrieť si pornografiu. Je však zjednotený s Ježišom, ktorý v ňom žije. Zastaví sa, aby sa pomodlil: „Ježišu, máme spoločnú moc nad mojimi očami, rukami, celým telom. Chceš, aby som sa pozeral na tieto obrázky? Ak je to proti tvojej vôli, neurobím to, pretože by to znamenalo zneužitie autority.“ Muž odhodí pornografiu a je slobodný. Prečo? Vďaka viere v Ježiša. Duchovná pravda skrytá v dnešných úryvkoch je tá, že nečistí duchovia nemajú dosah na toho, kto si je vedomý svojho spojenia s Ježišom prostredníctvom viery. Viem, že táto viera ničí túžbu pozerať pornografiu, pretože toto je moje osobné svedectvo.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 11.01. 2021.

Pondelok 11.1.2021

Boh hovorí. Na počiatku prehovoril a nastalo stvorenie. V celom Starom zákone hovoril prostredníctvom prorokov. V evanjeliách hovoril prostredníctvom Ježiša, svojho syna, a potom pokračoval v rozprávaní cez Pavla a ďalších autorov Nového zákona. Boh sa nemení, a tak hovorí stále. Možno aj preto vraví: „Stíšte sa a počúvajte“. Zistila som, že keď si vyhradím čas na to, aby som sa stíšila a počúvala, dokážem ho počuť zreteľnejšie a častejšie. Je ťažké počuť niekoho hovoriť v preplnenej, hlučnej miestnosti alebo pri dopravnom hluku. Je preto užitočné utiahnuť sa na tiché miesto a počúvať. Ježiš to tak robil, je dobré ísť v jeho šľapajách.

Starý zákon predchádzal Ježiša a jeho príchodom sa naplnil. Ježiš Kristus je dokonalá teológia. Takže ak nájdeme v Písme nejaké nejasnosti alebo chceme poznať definitívnu pravdu, môžeme sa obrátiť na Ježiša a skúmať, čo hovoril a čo robil. Keď jeho slová čítame v evanjeliách a Zjavení, počúvame Boží hlas.

Autor Listu Hebrejom nám hovorí, kým je Ježiš:
Je to Boží Syn, Všemohúci Boh je jeho Otec.
Je nadradený anjelom.
Je „dedičom všetkého“, takže sme jeho dedičstvom.
Je tvorcom vesmíru.
Vyžaruje Božiu slávu.
Dokonale zosobňuje Boha Otca. Ak ste videli alebo počuli Ježiša, potom ste videli alebo počuli Otca.
Všetko udržuje tým, čo hovorí – svojím slovom.
S konečnou platnosťou sa vysporiadal s problémom hriechu.
Sedí po Božej pravici, s mocou a autoritou.
Je hoden uctievania.

Bol v plnosti človekom, takže nás pozná a spolucíti s nami v našich ťažkostiach a slabostiach. Rozumie nám, pretože trpel rovnako ako my. Vo všetkom, čo robil, môžeme vidieť, ako s láskou vystiera ruky ku všetkým, ktorých stretol. Keď potrebujeme jeho útechu a lásku, je tu s nami. Je v plnosti Bohom, takže keď potrebujeme jeho pomoc a ochranu, môžeme si byť istí, že je tu s nami a pre nás.

Kým je pre teba Ježiš?“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 02.01. 2021

Sobota 2.1.2021

„Bazil Veľký obraňoval Nicejské vyznanie viery pred herézou. Keď budeš nabudúce hovoriť Nicejské vyznanie viery, možno by si mohol vysloviť modlitbu vďaky, pretože bez Bazila Veľkého sme sa mohli odkloniť od pravdy. Jedna heréza (arianizmus) učila, že Ježiš bol nedokonalý, a teda bol podriadený Otcovi. Ďalšia heréza (apollinarizmus) išla zas do opačného extrému. Učila, že Ježiš bol tak božský, že nie je možné, aby mal ľudskú dušu. Za skutočnosť, že poznáme Ježiša ako plne ľudského a plne božského, a že máme Trojicu, vďačíme práve dielu Bazila Veľkého.  

Gregor Naziánsky žil v tom istom čase ako Bazil Veľký. On tiež obraňoval a vysvetľoval tajomstvo Trojice s veľkou autoritou. Vládca Valens veril v arianizmus. Poslal posla s úlohou presvedčiť Gregora, aby sa podriadil tejto heréze. Gregor odpovedal, že ho presvedčia jedine násilím, ale Valens nechcel použiť násilie. Namiesto toho sa Valens stretol s Gregorom, keď oslavovali liturgiu na Zjavenie Pána. Valens bol Gregorom tak očarený, že mu ponúkol kus zeme na jednoduchý domček, nemocnicu a hospic. Takže Gregor pomohol definovať hranice svetskej moci nad cirkvou. Nabudúce, keď budeš môcť slobodne chváliť, bez strachu z prenasledovania svetskými predstaviteľmi, môžeš vysloviť modlitbu vďaky za Gregora Naziánskeho.

Čo sa môžeme naučiť od týchto veľkých mužov? Po prvé, že zjavená pravda o Božskej podstate v Nicejskom vyznaní zachováva Cirkev v jednote. Po druhé, že pravda je mocnejšia ako akýkoľvek protivník, aj keby to mal byť vládca. 

Dávno pred Bazilom Veľkým a Gregorom Naziánskym ľudia tiež odporovali evanjeliu. V jeho prvom liste, Ján obraňuje pravdu evanjelia pred klamármi a vysvetľuje ju. Ján učil, že pomazanie (Duch Svätý), nám všetko vysvetľuje, to znamená že k tomuto vedeniu už nie je potrebný žiadny ďalší učiteľ. Čo to znamená? Dokonca aj dnes evanjeliu odporujú tí, ktorí pridali nové učenie. Moslimovia veria, že potrebujú učenie ich Proroka, tak ako aj Mormóni. Jedného dňa, ak budú chcieť, ich Duch Svätý uvedie do plnej pravdy.

Čítanie z listu Hebrejom to vysvetľuje: “Mnoho ráz hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi” (Hebrejom 1,1-2). Ježiš je pravda. Aj dnes majú ľudia prorocké dary. Ale cieľom proroctva už nie je pridávať definície pravdy, ale počúvať Boží hlas a zvestovať jeho posolstvo, ktoré bude stále povzbudzujúce.“

Nicejsko-Carihradské vyznanie viery

Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.

Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha,
Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného,
jednej podstaty s Otcom:
skrze neho bolo všetko stvorené.

On pre nás ľudí a pre našu spásu
zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny
a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný
za vlády Poncia Piláta,
bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca.
A znova príde v sláve
súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.

Verím v Ducha Svätého,
Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva
tá istá poklona a sláva
ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.

Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.

Amen.