Exodus 90 82. deň

EXODUS 90: DEŇ 82 (3.4.2020)
VYBRANÍ BOŽÍ MUŽI
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od
hory Sinaj.
V Exode ostávajú kľúčové dni. Stále si očisťovaný. Zaviazal si sa k
deväťdesiatim dňom Exodu, nie sedemdesiatim, osemdesiatim ani
osemdesatim deviatim. Natiahni krok, zvýš svoje úsilie.
Akčné položky

  1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií.
  2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu.
  3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 38, 21 – 26

Toto je zoznam nákladov na svätostánok, na stánok zákona, ktorý
bol vyhotovený na Mojžišov rozkaz, a zhotovili ho leviti pod vedením
Itamara, syna kňaza Árona. Beselél, syn Uriho, syna Hurovho z
Júdovho kmeňa, vyhotovil všetko, čo Pán rozkázal Mojžišovi, spolu s
Achisamechovým synom Óliabom z Danovho kmeňa ako majstri,
umelci a tkáči belasého a červeného purpuru, karmazínu a niťového
plátna. Všetkého zlata, ktoré sa použilo na rozličné práce pri stavbe
svätostánku ako zásvätný dar, bolo dvadsaťdeväť hrivien a
sedemstotridsať šeklov podľa posvätnej váhy. A striebra zo sčítania
pospolitosti bolo sto hrivien a tisícsedemstosedemdesiatpäť šeklov
podľa posvätnej váhy; po pol šekli podľa posvätnej váhy od každého,
kto podliehal sčítaniu od dvadsiateho roku nahor, teda od
šesťstotritisícpäťstopäťdesiatich mužov.

Rozjímanie:
Keď pokračujeme v čítaní Exodusu, objavuje sa obraz: Boh sa vracia
znova a znova k malej skupine vyvolených mužov. Dokonca aj keď
sčítanie ľudu zahŕňa 603 550 mužov (práve mužov nad dvadsať
rokov), Boh si konkrétne vyberá zopár vyvolených. Vyberá ich
menom, na dokončenie jeho posvätnej úlohy.
Boží výber mužov je viditeľný vo väčšine katolíckych farností po
celom svete. Vyzerá to, akoby Boh vedel, kto bude reagovať na jeho
povolanie – a kto nie. Využíva tých mužov, ktorí ochotne reagujú na
jeho výber a pracujú na splnení posvätných vecí, ktoré od nich
požaduje. Musíme sa usilovať byť mužmi, na ktorých sa môže Boh
spoľahnúť. Boh samozrejme mohol splniť všetko svojim vlastným
vytvorením; nepotrebuje mužov, aby niečo vykonali. Práve z lásky
sa však rozhodol zahrnúť svojich synov do svojej činnosti. Buď
pripravený a ochotný pracovať s Bohom.
Povedali ste áno na nasledovanie Pána týmto deväťdesiatdňovým
plánom ku slobode. S idúcimi ôsmimi dňami, premýšľaj o Božom
úmysle pozvania Ťa na toto duchovné cvičenie. Myslíš si, že na konci
týchto deväťdesiatich dní bude Bohom hotové tvoje sformovanie na
lepšieho človeka? Absurdné. Vševediaci Otec má pre teba a tvoju
rodinu ďaleko väčší plán. Získanie slobody je iba jednou časťou z
jeho veľkého plánu.
Maj dialóg s Pánom dnes o tom, ako zamýšľa používať modlitbu,
asketizmus a bratstvo, aby Ťa naďalej formoval do ešte väčšieho
muža pre tvoju rodinu a tvoju farnosť.

Pridaj komentár