Exodus 90 81. deň

Dvanásty týždeň

KAŽDODENNÁ PRIPOMIENKA
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od hory Sinaj.
V Exode ostávajú kľúčové dni. Stále si očisťovaný. Zaviazal si sa k deväťdesiatim
dňom Exodu, nie sedemdesiatim, osemdesiatim ani osemdesatim deviatim.
Natiahni krok, zvýš svoje úsilie.
Akčné položky

  1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií.
  2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu.
  3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 35, 1 – 2; 37, 1 – 2.10.17.25.29; 38, 1 – 2
Potom Mojžiš zhromaždil celú izraelskú pospolitosť a povedal im: „Toto je to, čo
Pán prikazuje robiť: Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň však budete mať
svätú sobotu, úplný odpočinok pre Pána. Každý, kto bude v ten deň konať nejakú
prácu, musí zomrieť. V sobotňajší deň nesmiete klásť oheň v nijakej domácnosti!“
Ďalej hovoril Mojžiš celej izraelskej pospolitosti: „Toto je to, čo prikazuje Pán:
Dajte zo svojho imania dary pre Pána! Každý, koho na to nabáda srdce, nech
prinesie dar pre Pána: zlato, striebro a meď, belasý a červený purpur, karmazín,
plátno a koziu srsť, na červeno farbené ovčie kože, tachášove kože a akáciové
drevo, olej do lámp, látku na olej svätenia a na voňavé kadidlo, ónyxové kamene a
iné drahokamy na ozdobu efódu a náprsníka! A nech prídu všetci, čo sa rozumejú
umeniu medzi vami, a nech vyhotovia všetko, čo Pán nariadil: stánok, jeho
prikrývku a pokrývku, jeho krúžky, dosky, závory, stĺpy a podstavce, archu a jej
tyče, zľutovnicu a oddeľujúcu oponu,
Potom Beselél urobil z akáciového dreva archu dva a pol lakťa dlhú, a poldruha
lakťa širokú a poldruha lakťa vysokú. Obtiahol ju rýdzim zlatom znútra i zvonku a
na vrchu dookola urobil zlatý veniec. Potom z akáciového dreva zhotovil stôl, dva
lakte dlhý, jeden lakeť široký a poldruha lakťa vysoký, Ďalej urobil svietnik z
rýdzeho zlata; urobil kovaný svietnik, tak jeho podstavec ako i jeho byľ; jeho
kvetné kalíšky, jeho hlavičky a jeho kvety vychádzali z neho. Potom zhotovil z
akáciového dreva lakeť dlhý a lakeť široký, teda štvorcový, a dva lakte vysoký

kadidlový oltár. Jeho rohy vyčnievali z neho. Potom pripravil svätý olej na svätenie
a čisté, príjemne voňajúce kadidlo, ako robieva voňavkár.
Potom urobil z akáciového dreva oltár zápalných obiet, päť lakťov dlhý a päť
lakťov široký, teda štvorcový, a tri lakte vysoký. Na jeho štyroch uhloch urobil
rohy, ktoré z neho vyčnievali, a obtiahol ho meďou.
Rozjímanie:
Akosi spomenieš na čítania z týždňa 10 a 11, Mojžiš dostal presné
inštrukcie o tom, ako má postaviť svätostánok. Teraz prišiel čas, aby sa
začalo stavať. Dnešné verše z Písma sú výňatkom z oveľa dlhšieho
zoznamu, ako Mojžiš predkladá Božie stavebné plány Izraelitom. Tieto
kapitoly knihy Exodus sú ako ozvena kapitol ktoré sme čítali pred
incidentom so zlatým teľaťom. Vtedy Boh predkladal svoje stavebné plány
Mojžišovi; teraz ich Mojžiš predkladá zvyšku Izraela.
Opakovanie týchto detailov ukazuje, akou neoddeliteľnou súčasťou sú pre
slobodu Izraela. Ale nie je to len tento jednorazový stavebný projekt,
ktorý je dôležitý. Skôr je to poslušnosť týmto detailom spolu so správnym
slúžením vo Svätostánku, ktoré privedú Izraelitov k väčšej slobode.
Svätostánok bude fyzickou pripomienkou pre Izraelitov k ich
každodennému povolaniu praktizovať modlitbu, asketizmus a bratstvo
ako Boh predpísal cez liturgické pravidlá.
Dnes veľa ľudí vníma veľké baziliky a katedrály ako nič rozdielne od múzeí.
A pritom ako ten pôvodný Svätostánok aj baziliky, katedrály ale aj lokálne
kostoly slúžia ako fyzická pripomienka nášmu každodennému povolaniu k
modlitbe, asketizmy a bratstvu spôsobom ako to Boh predpisuje aj dnes
cez Písmo a jeho Cirkev.
Keď prechádzaš okolo kostola cestou do práce, cítiš volanie k modlitbe?
Keď zachytíš pohľadom zastavenia krížovej cesty ako vychádzaš z kostola
si pohnutý obetovať sa pre svoju rodinu po zvyšok týždňa? Keď vojdeš do
kostola ďaleko od domova a zazrieš zapálenú sviečku pri svätostánku
prezrádzajúcu Kristovu prítomnosť, cítiš sa spriaznený s ľuďmi, ktorí sa
tam modlia?
Cez konkrétnu prítomnosť Kostola ťa Pán volá, tak ako volal Izraelitov, ku
každodennej posvätnej službe. Rozprávaj sa s Pánom dnes o tom, ako
prítomnosť kostolov ťa povoláva do hlbšiemu zmyslu pre službu.

Pridaj komentár