Exodus 90 79. deň

SMILNÍME
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od hory Sinaj.
V Exode ostávajú kľúčové dni. Stále si očisťovaný. Zaviazal si sa k deväťdesiatim
dňom Exodu, nie sedemdesiatim, osemdesiatim ani osemdesatim deviatim.
Natiahni krok, zvýš svoje úsilie.
Akčné položky

  1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií.
  2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu.
  3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 34, 10 – 21, 27 – 28
Vtedy on povedal: „Hľa, ja uzavriem zmluvu pred všetkým tvojím ľudom.
Budem robiť zázraky, aké sa nestali na celej zemi a medzi všetkými
národmi. A všetok ľud, uprostred ktorého žiješ, uvidí Pánovo dielo. Lebo je
priam hrozné, čo urobím s tebou! Dávaj dobrý pozor, čo ti dnes
prikazujem. Ja vyženiem spred teba Amorejčanov, Kanaánčanov, Hetejcov,
Ferezejcov, Hevejcov a Jebuzejcov. Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi
krajiny, do ktorej vojdeš, aby ti uprostred teba neboli na skazu. Ale pováľaj
ich oltáre, porozbíjaj ich modly a vyrúbaj ich posvätné stromy (ašery), lebo
sa nesmieš klaňať cudzím bohom. Veď Pánovo meno je Žiarlivý, on je
žiarlivý Boh. Nesmieš uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, lebo keď sa
budú vláčiť za svojimi bohmi a keď budú obetovať svojim bohom, zavolali
by aj teba a jedol by si z ich obetí. Ani neber ich dcéry svojim synom za
ženy, lebo keď sa ich dcéry budú vláčiť za svojimi bohmi, zviedli by aj
tvojich synov a aj ty by si sa vláčil za ich bohmi. Nerob si liatych bohov!
Zachovávaj sviatok nekvasených chlebov! Sedem dní jedz nekvasené
chleby – ako som ti nariadil – v určenom čase v mesiaci abíb, lebo v mesiaci
abíb si vyšiel z Egypta. Všetko, čo otvára materské lono, patrí mne; samčie
zo všetkého tvojho statku: prvorodené z dobytka a oviec. Prvorodené osla
vykúpiš ovcou. Ak ho nevykúpiš, zlomíš mu väzy! Svojho prvorodeného
syna však vykúpiš a nech sa nik neukáže predo mnou s prázdnymi rukami.

Šesť dní budeš robiť, v siedmy deň však zachováš sobotu. Aj v čase orby a
žatvy zachováš sobotu! Potom Pán povedal Mojžišovi: „Napíš si tieto
slová, lebo na podklade týchto slov som uzavrel zmluvu s tebou a
Izraelom!“ A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol
chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro
prikázaní.
Rozjímanie:
Existujú dve rôzne formy žiarlivosti. Prvá je hriešna. Je sebecká, zvyčajne
škodlivá a často je synonymom závisti. Spravodlivá žiarlivosť, na druhej
strane, je spravodlivou reakciou na nedostatok niečoho, na čo existuje
právo. Žiarlivosť, o ktorej Boh hovorí v dnešnom úryvku Písma, je
spravodlivá žiarlivosť.
Ak niekto vidí, že jeho sused prichádza domov z rande so supermodelkou,
a žiarli na neho, táto žiarlivosť je hriešna, pretože nemá na supermodelku
väčší nárok ako jeho sused. Ale ak ten istý muž vidí, že jeho sused
prichádza domov z rande s jeho manželkou, je spravodlivé reagovať na to
žiarlivosťou. Jeho manželka (aj keď nie je jeho majetkom) je jeho
manželka, nie manželka jeho suseda. Jeho spravodlivá žiarlivosť tak
pramení z niečoho, čo mu právom patrí: vernosť jeho manželky.
Boh hovorí o svojom vzťahu k ľuďom, s ktorými uzavrel zmluvu (v Starom i
Novom zákone) ako o manželskom. Božie zmluvy s človekom požadujú
vernosť od oboch strán, od Boha a aj od jeho ľudu. Boh je samozrejme
vždy verný a právom žiarli na vernosť svojho ľudu. S cieľom pomôcť
Izraelitom vyhnúť sa blízkej príležitosti hriechu nevernosti, Boh prikazuje
Izraelitom, aby stŕhali oltáre a rozbíjali stĺpy, ktoré boli postavené na
počesť modiel.
Tieto preventívne opatrenia sa rovnako vzťahujú aj dnes na nás. Máme
ešte stále v našich domoch alebo na pracovnom stole v práci postavené
oltáre modlám? Vedie naša modloslužba ľudí z nášho domu, aby spolu s
nami smilnili? Dnes si čestne polož tieto dve otázky. Porozprávaj sa o nich
s Pánom v Tvojej svätej hodine. A ako prežívaš svoj deň, rozhliadni sa po
svojom dome, aute, kancelárii a ďalších miestach, na ktoré máš dosah. Ak
sú na týchto miestach postavené oltáre, stĺpy alebo svätyne, obozretne
zváž vykonanie takých zmien, aby tieto neslúžili ako zdroj pokušenia pre
Teba alebo pre ostatných či už dnes alebo v 91. deň.

Pridaj komentár