Exodus 90 78. deň

POVOLAJ BOŽIU VEĽKOSŤ
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od hory Sinaj.
Po významnom zakopnutí Izraelčania v čítaniach z Písma tohto týždňa znovu
počujú, že je potrebné slúžiť Pánovi svojmu Bohu. Snažíš sa stále slúžiť Pánovi? V
Tvojom Exode zostávajú rozhodujúce dni. Si stále očisťovaný. Zaviazal si sa na
deväťdesiat dní Exodu, nie na osemdesiat alebo osemdesiatdeväť. Slúž Pánovi v
týchto posledných dňoch, nie zvoľnením svojho tempa, ale jeho zvýšením. Predĺž
svoj krok a zvýš svoju rýchlosť. Daj do toho všetko, čo máš, až do cieľa, rovnako
ako Kristus dal všetko, čo mal pri výstupe na Kalváriu, až na kríž.
Položky skutkov:

 1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií. Počas posledných dvoch týždňov sa
  toho v meditáciách veľa rozvinie. Udržuj motiváciu svojho bratstva. Meditácie Ti
  pomôžu pochopiť, kam Ťa vedie Slovo. Poskytnú Ti tiež posledné usmernenia na
  ceste k 91. dňu. Teraz by bolo pre Teba alebo Tvojich bratov smutné zblúdiť.
 2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu. Ako sa kniha Exodus blíži ku koncu,
  príbeh Izraelitov v púšti zostane nedokončený. Nasleduj Slovo, keď Ťa povedie z
  knihy Exodus do troch nasledujúcich kníh Písma: Levitikus, Numeri a
  Deuteronómium.
 3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň. 91. deň sa rýchlo blíži, hoci aj v týchto
  posledných týždňoch si stále očisťovaný. Ak vaše bratstvo nemá v pláne v 91. deň
  aktívne slúžiť vašej farnosti a vašej rodine, jednoducho ten deň nepríde.
  Naplánujte si ako bratstvo po Exode 90 odpočinok počas štrnástich dní. Potom si
  urobte plán opätovného stretávania bratstva. Táto jednoduchá obeta času
  prinesie hojné ovocie pre vás, vaše rodiny, vaše bratstvo a farnosť. Nezahoďte
  túto príležitosť.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 34, 1 – 9
A Pán opäť hovoril Mojžišovi: „Vykreš si dve kamenné tabule, práve také, aké boli
prvé, a ja na tabule napíšem slová, čo boli na prvých tabuliach, ktoré si rozbil. A
buď pripravený vystúpiť včasráno na vrch Sinaj a postaviť sa na temene vrchu
predo mňa. Nikto však nesmie vystúpiť s tebou, nech sa nik neukazuje na celom

vrchu! Ani ovce a dobytok sa nesmú pásť nablízku.“ Mojžiš teda vykresal dve
kamenné dosky, také, aké boli prvé, a včas vstal a vystúpil na vrch Sinaj, ako mu
prikázal Pán; do rúk vzal tie dve tabule. Keď sa potom Pán zniesol v oblaku, Mojžiš
sa postavil k nemu a vzýval Pánovo meno. Potom Pán prešiel popred neho a volal:
„Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On
preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič
nenecháva nepotrestané: on navštevuje vinu otcov na deťoch a detných deťoch až
do tretieho a štvrtého pokolenia!“ Tu sa Mojžiš rýchlo vrhol na zem, poklonil sa a
povedal: „Ak som, Pane, našiel milosť v tvojich očiach, prosím, poď s nami, Pane!
Je to síce ľud nepoddajnej šije, ale odpusť nám naše previnenia a hriech a prijmi
nás za svojich!“
Rozjímanie:
Pán vyjavuje Mojžišovi a nám svoje meno, svoju vlastnú totožnosť. Prečítaj si túto
časť pozorne. Každý opis, ktorý tu Pán o sebe použije, sa dá použiť na vzývanie
Pána v čase modlitby, chvál aj trápenia. Keďže Boh je zároveň Pravda sama a
nemenný, môžeme si byť istí, že tieto opisy, ktoré vyjavil Mojžišovi pred
tisícročiami, sa na Boha stále vzťahujú aj dnes.
Keď vo svojom srdci pociťuješ ľútosť, keď si upadol do hriechu, volajte na Toho,
ktorý je „milosrdný a milostivý, pomalý v hneve a hojný v milosrdenstve.“ Keď
cítiš, že Ťa Boh opustil, volajte na Toho, ktorý je „verný“. V celom Písme nám Boh
dáva svoje mená a atribúty, nie preto, aby sa chválil svojim charakterom, ale aby
nám dal viacero dôvodov a spôsobov, ako vzývať jeho dobrotu. Ako vstupuješ do
Slova buďte pozorný na dary jeho mena a používaj ich vo svojom každodennom
živote. Mojžiš nám dnes ukazuje ako.
Keď počul Pána hovoriť o niektorých jeho slávnych vlastnostiach, Mojžiš sa
ponáhľal vrhnúť sa na zem. Potom volal na Pána a prosil ho, aby odpustil
neprávosť a hriech Izraelitov a znovu ich vyhlásil za svojich vlastných. Pán prijíma
túto žiadosť, ktorá sa koná v dokonalej pokore a viere. Izraeliti majú dovolené
vstúpiť do svojej zmluvy s Pánom ešte raz. Toto ukazuje akú silu má poznanie
Pánových mien a ich použitie.
Uvažuje dnes o mnohých Pánových menách a atribútoch. Vyber si jedno, buď z
dnešného úryvku, alebo to, ktoré si pamätáš z iného miesta v Písme a vzývaj
Pána, používajúc tento konkrétny atribút. (Ak si nevieš vybrať, použi „Pán hojný v
milosrdenstve a verný.“) Vedz, že Pán Boh počuje Tvoje volanie, aj keď to
nebudeš cítiť. Následne sa s Pánom rozprávaj o tom, ako toto konkrétne meno
alebo atribút ovplyvňuje Tvoj vzťah s ním.

Pridaj komentár