Exodus 90 50. deň

VYBER SI MILOSRDENSTVO
Denné smerovníky: Týždeň 8 Si na drsnej, hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Izraeliti sa utáborili na úpätí hory Sinaj, kde očakávajú Božie slovo. Tvoj pobyt s Izraelitmi
tu na úpätí hory Sinaj bude trvať štyri týždne. Je to pre Teba čas ústrania / obnovy. Čas
zotrvania v hornatej púšti v očakávaní Božieho slova. Ak budeš pozorne počúvať, veľa
dostaneš. Ak budeš žiť voľne, zatúlaš sa späť do otroctva, z ktorého si bol práve
oslobodený. Prestaň sa pozerať na seba a na veci z minulosti. Upri svoje oči na drsné horu
vôkol. Nech Ťa ich monumentálny výzor holých skál a vysokých končiarov inšpirujú k
pozitívnej zmene.
Položky skutkov:

 1. Neprestávaj túžiť po slobode. Satan nechce aby si túžil po slobode. Radšej chce, aby si
  túžil po pohodlí a upadol späť do otroctva. Tisícročia sa Satan snaží presvedčiť Boží ľud, že
  zákony, ktoré dostal Mojžiš obmedzujú našu slobodu a bránia nášmu šťastiu. Nech Tvoj
  anjel strážca poučí diabla, že nenaletíš na tento starý trik. Ak budeš ďalej zachovávať Božie
  zákony, tie Ti pomôžu ostať slobodným. Drž sa plánu a ostaneš na slobode.
 2. Dodržiavaj disciplíny. Disciplíny, ktoré si verne dodržiaval sa stávajú ľahšími. Disciplíny,
  pri ktorých si podvádzal, alebo ktoré si si zľahčoval ostávajú ťažké a nepríjemné. Ostáva Ti
  ešte čas dlhý ako pôstne obdobie a teraz treba znásobiť svoju snahu. Ak sa Ti darilo, nech
  sa Ti darí aj ďalej. Ak si podvádzal, priznaj sa svojmu kotvákovi a bratstvu. Rozhodni sa
  vykonávať všetky disciplíny s láskou k Bohu a čistejšou túžbou po slobode.
 3. Zisti, kde je Tvoja kotva. Je zranený a stratený v púšti, pozerajúc šport, visiac na
  sociálnych sieťach alebo sa oddáva jedlu a pitiu? Choď a nájdi ho. S láskou sa s ním
  pravdivo porozprávaj. Priveď ho naspäť. Pravidelne ho každý deň kontaktuj. Dnes je
  najlepší čas práve teraz. Bez ohľadu na to, či sa Ti zdá, že je ešte skoro ráno, alebo neskoro
  večer, zavolaj svojej kotve. Ak si spytuje svedomie, pochopí to.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš..
  Čítanie: Ex 21, 12 – 32
  12 Ten, kto niekoho udrie tak, že ho zabije, musí zomrieť. 13 Ak to však neurobil
  úmyselne, ale azda Boh to dopustil, tak ti ustanovím miesto, kde sa bude môcť
  utiecť. 14 Kto zločinne a úkladne zabije svojho blížneho, aj od môjho oltára ho
  odtrhneš, aby zomrel. 15 Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí zomrieť.
  16 Kto ukradne človeka a predá ho, alebo ho bude mať vo svojej moci, musí
  zomrieť. 17 Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. 18 Ak sa
  mužovia pohádajú a jeden udrie druhého kameňom alebo nejakým ťažším
  predmetom tak, že ten síce nezomrie, ale bude ležať na lôžku, 19 ak potom vstane
  a bude chodiť vonku o palici, tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu; nahradí však

tamtomu, čo zameškal, a zaplatí, čo sa vynaložilo na jeho liečenie. 20 Kto tak
udrie svojho otroka alebo svoju slúžku palicou, že zomrie pod jeho rukou, treba ho
prísne potrestať; 21 ak ostanú jeden alebo dva dni nažive, nepodlieha nijakému
trestu, lebo oni sú jeho majetkom. 22 Ak sa mužovia medzi sebou bijú a potom
udrú tehotnú ženu tak, že jej odíde plod, ale nenastane nešťastie, tak ten zaplatí
toľko, koľko od neho bude žiadať manžel ženy – a dá to podľa rozhodnutia sudcov.
23 Ale ak nastane nešťastie, tak dáš život za život, 24 oko za oko, zub za zub, ruku
za ruku, nohu za nohu, 25 popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču za hrču.
26 Ak niekto udrie svojho otroka alebo svoju slúžku po oku a zničí mu ho, za jeho
oko daruje mu slobodu. 27 Ak vybije svojmu otrokovi alebo svojej slúžke zub,
prepustí ho za jeho zub na slobodu. 28 Ak býk tak pokole muža alebo ženu, že
zomrú, býk sa musí ukameňovať a jeho mäso sa nesmie jesť. Majiteľ býka však
nepodlieha trestu. 29 Ale ak býk už predtým klal a majiteľ nedozeral naň, hoci bol
na to upozornený, ak zmárnil muža alebo ženu, bude ukameňovaný a aj jeho
majiteľ musí zomrieť. 30 Ak sa mu však uloží peňažitá pokuta, tak za svoj život
zaplatí také výkupné, aké sa mu uloží. 31 Keď pokole chlapca alebo dievča, naloží
sa s ním podľa tých istých ustanovení. 32 Ak býk pokole otroka alebo slúžku, tak
sa jeho pánovi zaplatí tridsať strieborných šeklov a býk sa ukameňuje.
Rozjímanie:
Počas storočí sa tieto pasáže (známe rovnako kresťanom aj ateistom) používali na
ospravedlnenie nespočetných činov násilnej odplaty. Je to veľmi chybná
interpretácia tejto časti Písma. Namiesto eskalovania násilia mali tieto pasáže za
cieľ znížiť ho alebo mu úplne zabrániť
Namiesto ich čítania z pohľadu obete, prečítaj ich tak, ako boli zamýšľané – z
pohľadu možného násilníka. Keď budeš mať toto na pamäti, prečítaj si
najznámejšiu vetu tohto úryvku ešte raz: „Ale ak nastane nešťastie, tak dáš život
za život, oko za oko, zub za zub…“ (Ex 21, 23). Tento úryvok je v prvom rade
zamýšľaný tak, aby dal dôrazné varovanie tomu, koho by lákalo použiť násilie.
V druhom rade úryvok tiež varuje obeť. Robí to obmedzením „odplaty“ za zlé
tým, že dáva usmernenie, čo je spravodlivé. Takto môže byť úryvok chápaný ako
úvod k jasnejšiemu Ježišovmu učeniu, keď hovorí priamo k obeti: „Počuli ste, že
bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému.
Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou
súdiť a vziať ti šaty nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel
jednu míľu, choď s ním dve.“ (Mt, 5, 38). V konečnom dôsledku aj spravodlivosť,
ktorá je povolená v knihe Exodus je v Božích očiach menej želaná ako
milosrdenstvo.
Nájdi si čas porozmýšľať o oblasti, v ktorej je pre Teba namáhavé uprednostniť
pred spravodlivosťou milosrdenstvo. Môže to byť v aute, v rade do lietadla, alebo
u Teba doma. Prines to dnes Bohu. Popros ho, aby Ťa naučil daru a výhodám žitia
milosrdenstva v tejto oblasti.

Pridaj komentár