Exodus 90 49. deň

„Milovať svojho blížneho“ vyžaduje skutky
Denný smerovník: 7. týždeň
Nachádzaš sa na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj
Máš v rukách plán k slobode: modlitbu, askézu, bratstvo. Ešte stále treba
vykonať veľa práce. Trvá dosť veľa času, kým sa vyformujú nové návyky.
Položky skutkov:

  1. Cti svoju svätú hodinu.
  2. Choď ku zdroju.
  3. Starostlivo si večer spytuj svedomie.
  4. Zostaň radostný.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 21, 1 – 11
Toto sú právne ustanovenia, ktoré im predložíš: Ak si kúpiš
hebrejského otroka, nech ti slúži šesť rokov a v siedmom roku odíde
bezplatne slobodný. Ak prišiel sám, sám aj odíde. Ak bol už ženatý,
odíde s ním aj jeho žena. Ak mu však pán dal ženu a ona mu
porodila synov a dcéry, žena aj s deťmi patria pánovi a len on sám
odíde. Ak však otrok vyhlási: „Milujem svojho pána, svoju manželku
a svoje deti a neodídem na slobodu,“ jeho pán ho privedie pred
Boha, potom ho zavedie k dverám alebo verajam a jeho pán mu
šidlom prepichne ucho. A bude jeho otrokom naveky. Ak niekto
predá svoju dcéru za nevoľnicu, ona neodíde, ako odchádzajú
otrokyne. Ak sa znepáči svojmu pánovi, ktorý si ju vybral, nech jej
dovolí vykúpiť sa. Nesmie ju však predať cudziemu národu, ak sa od
nej odvrátil. Ak ju určí svojmu synovi, bude s ňou zaobchádzať podľa
práva dcér. Ak by si vzal ešte ďalšiu, túto neukráti ani na jedle, ani
na šatstve, ani na manželskom obcovaní. Ak jej neposkytne tieto tri
veci, tak ona môže voľne odísť bez toho, žeby niečo platila.

Rozjímanie:
Dnešného čitateľa prikázania v Písme, týkajúce sa vlastnenia
otrokov asi dosť vyrušujú. Namiesto posudzovania Izraelitov (a
samého Boha) podľa dnešných merítok si radšej uvedom veľmi
odlišnú situáciu a kultúru, v ktorej Izraeliti žili. Život bol v
starovekom svete tak neuveriteľne zložitý, že z otroctva často viac
profitoval otrok, ako jeho pán. Otrok spojený s izraelským kmeňom
mal potravu, prístrešie a ochranu. Božie prikázania týkajúce sa
otroctva, uvedené v dnešnom úryvku z Písma boli svojim spôsobom
garanciou ich základných ľudských práv.
Naviac, Božie prikázania v tomto úryvku ukazujú niečo podstatné o
Božej podstate. Boha zaujíma to, ako sa človek správa k inému
človeku. V Novom Zákone nám Ježiš Kristus prikazuje „milovať Pána
svojho Boha celým svojim srdcom…“ a „blížneho ako seba samého“
(Mk 12, 30 – 31)
Toto prikázanie je úplným základom, ale zachovávaš ho vo svojom
živote deň čo deň? Správaš sa ku svojej žene a spolufarníkom s
nehou a úctou? Si pozorný k potrebám svojich detí? Ctíš si svojho
otca a matku, zvlášť v staršom veku? Správaš sa ako gentleman v
kancelárii, na sedadle vodiča v aute a pri športe? Si úctivý k svojmu
šéfovi, učiteľovi, kňazovi a biskupovi? Berieš zodpovednosť za ľudí
okolo seba, v Tvojom okolí alebo meste? A nakoniec, podporuješ
aktívne svojich bratov v bratstve Exodus, najmä svoju kotvu? Majú
Tvoji bratia istotu, že sa na Teba obrátiť po podporu?
Je toho veľa za čo sa modliť. Dovoľ Pánovi, aby sa zapojil do Tvojho
sebahodnotenia.

Pridaj komentár