Exodus 90 32. deň

EUCHARISTIA A JEDNOTA
Týždeň 5: Si na východ od Egypta, utekáš do púšte.

Izraeliti zabili Egyptského boha (jahňa) a verejne natreli jeho krvou
veraje svojich dverí. Práve vchádzaš na púšť a poslúži ti dobre aby si
zotrval blízko k Bohu a svojmu bratstvu.

Položky skutkov na tento týždeň:

  1. Vzdaj sa kontroly.
  2. Skontaktuj sa so svojou kotvou.
  3. Pamätaj na svoje „Prečo“.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku.
  5. Modli sa, aby Pán dal vyslobodenie tebe a tvojmu bratstvu.
  6. Modli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode, tak ako sa aj oni modlia za teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 12, 43-51
43 Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: „Toto je predpis o pasche:
Nijaký cudzinec z nej nesmie jesť. 44 Každého kúpeného otroka
obrež, len potom z nej môže jesť. 45 Prisťahovalec a nájomník z nej
nesmú jesť. 46 Musí sa zjesť v jednom a tom istom dome a nič z
mäsa nesmieš vyniesť von z domu, ani mu nesmiete polámať nijakú
kosť. 47 Celá izraelská pospolitosť to bude tak robiť. 48 Ak je pri
tebe nejaký cudzinec a chcel by pre Pána zasvätiť paschu, tak sa
musia dať všetci jeho príslušníci obrezať. Len potom sa môže priblížiť
a sláviť ju a bude ako domorodec, ale neobrezaný z nej nesmie v
nijakom prípade jesť. 49 Ten istý zákon platí pre domorodcov i pre cudzincov, ktorí sa medzi vami zdržujú!“ 50 A všetci Izraeliti urobili
tak, ako Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi. Tak urobili. 51 A v ten istý
deň Pán vyviedol Izraelitov z egyptskej krajiny v zoradených
zástupoch.

Zamyslenie:

Na večeru Paschy bol obetovaný bezchybný baránok. Táto obeta je
predobrazom Eucharistickej liturgie, kde Kristus, bezchybný baránok
sa stáva Paschálnou obetou. V Exode Boh prikázal, že žiadny cudzinec nesmie mať účasť na tomto obetovaní pre jeho nezaradenie v židovskej jednote. Ale cudzinci neboli vyčlenení bez možnosti zaradenia sa. Cudzinec, ktorý chcel byť účastný Paschy musel spraviť to, čo všetci členovia už urobili, aby boli zaradení do Izraelskej komunity: musel byť obrezaný. Ak si vybral, že to podstúpi, potom mohol mať účasť na Pasche.
Táto bariéra obriezky robila rozhodnutie stať sa súčasťou komunity
celkom vážnym. Žiadny dospelý muž nedovolí, aby bol priložený nôž
na jeho genitálie počas nejakého vrtochu v nedeľu ráno. Muž, ktorý
sa rozhodol byť obrezaný si vybral byť úplným aktívnym členom
komunity. Chce byť verný tomuto zboru.
Podobne aj Cirkev nedovoľuje nekatolíkom pristupovať k sv.
prijímaniu na nedeľnej ceremónii. Ale Cirkev takisto chce, aby všetci
ľudia mohli prijímať Eucharistiu. Ako cudzinci v radoch Izraelitov v
Exode, nekatolíci nemusia byť vyčlenení od Eucharistie naveky. Aby
mohli prijímať, musia spraviť to, čo všetci katolíci v komunite:
verejne vyznať vieru v Cirkev, byť pokrstení, spytovať si svedomie,
postiť sa, ísť na omšu a prijať Sväté prijímanie. V realite každý je
pozvaný prijať Eucharistiu, ale všetci sme viazaní prijať sviatosť
zaslúžene a poctivo. Si zameraný na dôstojné prijímanie Eucharistie,
alebo berieš svoje členstvo v Cirkvi za samozrejmé?

Pridaj komentár