Exodus 90 33. deň

SI KŇAZOM
Týždeň 5: Si na východ od Egypta, utekáš do púšte.

Izraeliti zabili Egyptského boha (jahňa) a verejne natreli jeho krvou veraje svojich dverí. Práve vchádzaš na púšť a poslúži ti dobre aby si zotrval blízko k Bohu a svojmu bratstvu.

Položky skutkov na tento týždeň:

  1. Vzdaj sa kontroly.
  2. Skontaktuj sa so svojou kotvou.
  3. Pamätaj na svoje „Prečo“.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku.
  5. Modli sa, aby Pán dal vyslobodenie tebe a tvojmu bratstvu.
  6. Modli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode, tak ako sa aj oni modlia za teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex, 13, 1-16
Pán povedal Mojžišovi: „Zasväť mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či už u ľudí alebo u dobytka! To bude moje.“ Mojžiš potom hovoril ľudu: „Pamätajte si tento deň, v ktorý ste odišli z Egypta, z domu otroctva, keď vás Pán odtiaľ vyviedol mocnou rukou. Preto sa nesmie jesť nič kysnuté. Dnes odchádzate, v mesiaci abíb. Keď ťa Pán vovedie do krajiny Kanaánčanov, Hetejcov, Amorejčanov, Hevejcov a Jebuzejcov, ktorú ti chce dať, ako to pod prísahou sľúbil tvojim otcom, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, vtedy budeš zachovávať tento zvyk v tomto mesiaci. Sedem dní budeš jesť nekvasené chleby a na siedmy deň bude Pánov sviatok. Sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby a nesmie byť nič kysnuté vidieť v celom tvojom okolí; kysnuté cesto sa nesmie nájsť u teba. V ten deň povieš svojmu synovi: „To sa robí pre to, čo pre mňa urobil Pán, keď som vyšiel z Egypta.“ A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, aby bol v tvojich ústach Pánov zákon, lebo Pán ťa mocnou rukou vyviedol z Egypta. A tento predpis budeš zachovávať rok čo rok v určený čas. Keď ťa Pán vovedie do krajiny Kanaánčanov, ako odprisahal tvojim otcom, a keď ti ju dá, všetko, čo otvára materské lono, odstúpiš Pánovi. Čo bude prvorodené medzi tvojimi zvieratami a čo bude mužského pohlavia, všetko bude patriť Pánovi. Prvorodeného osla zameníš ovcou, ak ho nezameníš, zabiješ ho. Každého prvorodeného zo svojich detí vykúpiš. A keď sa ťa v budúcnosti tvoj syn opýta: „Čo to znamená?“, odpovieš mu: „Pán nás silnou rukou vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Keďže sa faraón zdráhal prepustiť nás, Pán pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného u ľudí až po prvorodené z dobytka. Preto teraz obetujem Pánovi všetko, čo otvára materské lono, ak je mužského pohlavia, a vykupujem každého svojho prvorodeného syna. A nech je to znamením na tvojej ruke a znakom medzi tvojimi očami, lebo silnou rukou nás Pán vyviedol z Egypta.“

Rozjímanie:

Toto vykúpenie alebo „spätné vykúpenie“ prvorodeného syna bude pre
Izraelitov sústavnou pripomienkou, že v noci, keď odišli z Egypta, Boh ušetril ich prvorodených synov, ale neušetril prvorodených synov Egypťanov. Prvorodení Izraela boli triedou služobníkov oltára alebo aj rádom kňazov. Túto výsadu si zachovajú až do strašne nešťastného incidentu so zlatým teľaťom, keď im bude táto česť odobraná a daná kmeňu Léviho. V Novej zmluve bude službu kňaza zastávať Ježiš Kristus – najmä na Veľký piatok, keď bude kňazom aj obeťou. Tento čin zmení všetko. Po víťazstve Krista nad hriechom a smrťou sa celé ľudstvo pokrstené v Krista stane členom jeho kňazskej triedy (pozri Zjavenie 5,10) (hoci toto všeobecné kňazstvo sa líši od vysväteného služobného kňazstva). Prečo je to dôležité? Pretože kňaz obetuje. To znamená, že aj Ty, člen všeobecného kňazstva, by si mal obetovať. Akú obetu? Svätý Pavol Ti hovorí: „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.“ (Rimanom 12,1). Tieto duchovné cvičenia, ktoré si teraz konáš, sú obetou Bohu. Tým, že každý deň vykonávaš disciplíny týchto cvičení so správnym úmyslom, formuješ zo seba dobrého a hodného kňaza Ježiša Krista. Hovor s Pánom o Tvojej úlohe všeobecného kňaza. Vypočuj si, čo hovorí o posvätení Tvojho dňa a konaní dokonalej obety za druhých vďaka asketickým disciplínam, ktoré si sa rozhodol prijať. Dovoľ mu, aby Ti dal zmysluplnejšie a hlbšie pochopenie obety.

Pridaj komentár