Exodus 90 28. deň

Krv Baránka
Denný smerovník: 3. týždeň

Si v Egypte
Egyptské rany eskalujú. Pán teraz používa tých, ktorí sú proti nemu vo svoj prospech. Izraelitom tiež dokazuje prázdnotu egyptských modiel tým, že svojimi ranami tieto modly ničí. Izraeliti konečne vidia hodnotu v opustení Egypta a službe len Bohu. Ako prechádzaš štvrtým týždňom svojho exodu, všimni si falošných bohov, ktorých Pán ničí v Tvojom živote prostredníctvom disciplín týchto duchovných cvičení. Umožni tejto realite, aby do Teba vniesla nádej na slobodu a zmenu srdca, ktoré potrebuješ, aby si mohol opustiť Egypt a slúžiť len Bohu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Venuj sa svojmu bratstvu
  2. Urob si plán cvičenia
  3. Uznaj Božiu moc
  4. Choď von
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za
    Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 12, 21-28
„Tu Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: „Vyberte sa a zaobstarajte si pre svojich príslušníkov baránka a obetujte paschu! Do krvi, ktorá bude v miske, omočte zväzok yzopu a pomažte ňou obe veraje a vrchný prah! Nik z vás nech však nevychádza z dverí svojho domu až do rána. Pán bude totiž prechádzať a biť Egypťanov. Keď však uvidí krv na hornom prahu a na oboch verajach, Pán prejde popri domových dverách a nedovolí hubiteľovi vojsť do vašich domov a zabíjať. Zachovajte teda toto ustanovenie, lebo je to príkaz, ktorý platí pre teba a pre tvoje deti naveky! Aj potom, keď vojdete do krajiny, ktorú vám dá Pán, ako to prisľúbil, takto zachovávajte tento zvyk! A keď sa vás opýtajú vaše deti: „Čo to máte za zvyk?“, vy odpoviete: „To je obetovanie paschy pre Pána, ktorý obišiel domy Izraelitov v Egypte, keď bil Egypťanov a keď naše domy ušetril.“ Tu ľud padol na kolená a klaňal sa. A Izraeliti išli a urobili tak, ako Mojžišovi a Áronovi prikázal Pán. Tak urobili.“

Zamyslenie / Rozjímanie / Meditácia:

Dnešný úryvok nám ukazuje moc Eucharistie. Sv. Ján Zlatoústy o tomto úryvku z Exodu písal charakteristickým priamym a náročným spôsobom: Chceš poznať silu Kristovej krvi? Vráťme sa k jej náznaku, pripomeňme si jej predobraz, čítajme dávne písma. Mojžiš hovorí: „Zabite jednoročného baránka a jeho krvou natrite dvere.“ (porov. Ex 12,5-7) Čo to vravíš, Mojžiš? Môže vari krv ovce zachrániť rozumom obdareného človeka? Pravdaže, hovorí, no nie preto, že je krvou, ale preto, že naznačuje Pánovu krv. Teraz sa teda nepriateľ stiahne oveľa skôr, keď uvidí už nie krv predobrazu na dverách, ale pravú krv žiariť na ústach veriacich, lebo ona posväcuje veraje Kristovho chrámu.“
Hovorí samozrejme o svätom prijímaní, ktoré dostávame na naše pery a do našich úst. Tento neuveriteľný dar nám poskytuje ochranu pred mocou smrti a temnoty, a to v ešte väčšej miere, ako krv jahňaťa počas Paschy chránila deti Izraela pred anjelom smrti. Naháňaš sa každý deň prijať eucharistiu? Prejavil si aspoň vieru tak, že si do svojho týždňa pridal ďalšiu omšu? Krv Baránka nie je iba súčasťou historickej udalosti, ale nepretržitou každodennou realitou. Kristus sa obetoval raz za všetkých a táto obeť pokračuje v každej omši. Aký veľký dar.
Veríš, že Kristovo telo a krv prítomné v Eucharistii má skutočne moc chrániť Ťa pred silami smrti a temnoty? Skutočne veríš, že Kristovo telo, krv, duša a božstvo sú v Eucharistii úplne prítomné? Ak áno, chváľ Boha, že máš oči a vidíš a uši, aby si počul dobré veci, ktoré pre Teba má. Ak nie, dnes je deň, aby som sa úprimne pýtal Pána, či je táto dvetisícročná tradícia skutočne pravdivá.

Pridaj komentár